Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Innstilling:

  • Komiteens tilråding romertall IX.

    Meld. St. 27 (2020–2021) – Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane – vedlegges protokollen.

Gå til voteringsoversikten