Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Innstilling:

  • Komiteens tilråding romertall II.

    Meld. St. 17 (2020–2021) Samarbeid for sikkerhet. Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar – vedlegges protokollen.

Gå til voteringsoversikten