Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

    Prop. 171 S (2020–2021) sendes tilbake til regjeringen.

Gå til voteringsoversikten