Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Innstilling:

  • Komiteens tilråding romertall I.

    Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får løyve til å ta opp lån og krevje inn bompengar til delvis bompengefinansiering av prosjektet fv. 359 Kaste–Stoadalen i Vestfold og Telemark fylke. Vilkåra kjem fram av Prop. 183 S (2020–2021).

  • Komiteens tilråding romertall II.

    Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmare reglar for finansieringsordninga.

Gå til voteringsoversikten