Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 172 fra Rødt

  Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for å øke skattleggingen av store selskaper som driver med utleie av næringseiendom, og legge fram forslag til en slik økt skattlegging i statsbudsjettet for 2022.

 • Forslag nr. 176 fra Rødt

  Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om økt skatt på selskapsoverskudd i statsbudsjettet for 2022.

 • Forslag nr. 177 fra Rødt

  Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2022 legge fram forslag om midlertidige eller varige endringer i skattesystemet som skal bidra til å finansiere tiltakene som har blitt iverksatt i møte med koronapandemien. De foreslåtte endringene skal ha en progressiv innretning og sørge for at personer med høy inntekt og/eller store formuer må betale mer i skatt.

 • Forslag nr. 178 fra Rødt

  Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å forby privat arbeidsformidling for virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter, og gjeninnføre en helhetlig offentlig arbeidsformidling med mål om full sysselsetting.

 • Forslag nr. 179 fra Rødt

  Stortinget ber regjeringen snarest legge fram forslag om et midlertidig kutt for perioden juli–desember 2021 på 1 prosentpoeng i arbeidsgiveravgiften i kommuner med ledighet over landsgjennomsnittet.

 • Forslag nr. 183 fra Rødt

  Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2022 legge frem sak om opprettelsen av et sekstimersdagsfond for gjennomføring av pilotprosjekter med kortere arbeidstid i kommunal regi som et tiltak for økt sysselsetting og bedre arbeidsforhold.

Gå til voteringsoversikten