Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 175 fra Rødt

    Stortinget ber regjeringen sørge for at enkeltselskaper og konserner som har mottatt statlig og/eller kommunal støtte under koronapandemien, må synliggjøre tilskuddet de har mottatt, i årsregnskapet til hvert enkelt selskap og oppsummert for konsernet der det er aktuelt.

  • Forslag nr. 184 fra Rødt

    Stortinget ber regjeringen sikre at varslerne fra Heimevernets innsatsstyrker som har tatt opp spørsmålet om rettsstridig praksis vedrørende feriepenger og den arbeidsrettslige statusen til frivillig personell i Heimevernet og blitt trukket for retten av Forsvarsdepartementet, får kompensasjon for sine reelle saksomkostninger, inkludert eget arbeid og tidsbruk.

Gå til voteringsoversikten