Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 162 fra Rødt

  Stortinget ber regjeringen sørge for at alle personer som har mottatt dagpenger i 2020, også mottar feriepenger på dagpenger i 2021.

 • Forslag nr. 167 fra Rødt

  Stortinget ber regjeringen gjennomføre nødvendige endringer for å sørge for at arbeidsavklaringspengeordningen fungerer i tråd med folketrygdloven § 1-1 (Formål), slik at ingen mister retten til arbeidsavklaringspenger før de er ferdig avklart til arbeid eller trygd.

 • Forslag nr. 170 fra Rødt

  Stortinget ber regjeringen forskriftsfeste at virksomheter som mottar støtte fra kompensasjonsordningen for næringslivet fra og med stønadsmåned mars, forplikter seg til ikke å betale ut utbytte i 2021 og 2022, med mindre mottatt støtte først tilbakebetales. Som del av forskriften bes regjeringen gi en mulighet for unntak fra dette utbytteforbudet i helt særskilte tilfeller etter søknad.

 • Forslag nr. 171 fra Rødt

  Stortinget ber regjeringen forskriftsfeste at virksomheter som mottar støtte fra kompensasjonsordningen for næringslivet fra og med stønadsmåned mars, forplikter seg til ikke å betale ut bonuser, kjøpe tilbake egne aksjer eller øke lederlønninger eller styrehonorarer i 2021 og 2022, med mindre mottatt støtte først tilbakebetales.

 • Forslag nr. 173 fra Rødt

  Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2022 redegjøre for koronapandemiens effekt på inntekts- og formuesfordelingen i Norge, herunder også vurdere hvordan innretningen på de ulike støttetiltakene har påvirket den økonomiske ulikheten.

 • Forslag nr. 174 fra Rødt

  Stortinget ber regjeringen styrke kontrollen med støtteordningene for næringslivet som er iverksatt under koronapandemien, og komme tilbake til Stortinget snarest med forslag til nødvendige bevilgningsøkninger til kontrollmyndighetene.

Gå til voteringsoversikten