Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 115 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen utvide klima- og skoginitativet til et internasjonalt naturprosjekt.

 • Forslag nr. 121 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen utarbeide en nasjonal handlingsplan mot netthets og implementere denne før stortingsvalget 2021.

 • Forslag nr. 122 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen gi PST mandat til å kunne gi beskyttelse og utrede tiltak for spesielt utsatte lokalpolitikere og profilerte samfunnsdebattanter.

 • Forslag nr. 124 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen instruere politiet om å prioritere opp etterforskning og påtale av anmeldt og lovstridig netthets.

 • Forslag nr. 126 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen styrke og tydeliggjøre rasismeparagrafen slik at det blir enklere å straffeforfølge hatefulle ytringer.

 • Forslag nr. 130 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen legge fram et lovforslag om å inkludere kjønn i straffelovens paragraf om hatefulle ytringer.

 • Forslag nr. 135 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen videreføre dagpenger på 80 pst. av grunnlaget ut 2021.

 • Forslag nr. 136 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen videreføre reduserte krav til tapt arbeidstid for å kvalifisere til dagpenger ut 2021.

 • Forslag nr. 137 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen videreføre reduserte krav til inntektsgrunnlag for å kvalifisere til dagpenger ut 2021.

 • Forslag nr. 138 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen utvide maksimalperioden for dagpenger slik at alle som nå er på dagpenger, har rett til dette ut 2021.

 • Forslag nr. 140 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen videreføre dagpenger for frilansere og selvstendig næringsdrivende ut 2021.

 • Forslag nr. 141 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake i forbindelse med statsbudsjettet for 2022 for å sikre Sjunkhatten folkehøgskole investeringsmidler på tvers av ulike departement for et universelt tilpasset nytt bygg som skal være ferdig høsten 2024. Det skal samtidig vurderes om Statsbygg kan være ansvarlig for byggingen.

 • Forslag nr. 144 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen jobbe aktivt for at utslipp fra skipsfarten blir inkludert i EUs kvotehandelsdirektiv ETS, og at det på sikt etableres CO2-avgifter på all internasjonal skipsfart.

 • Forslag nr. 147 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en ordning som gir fylkeskommunene og administrasjonsselskapene økonomisk handlingsrom til å tilpasse kollektivtilbudet til en ny normalsituasjon.

 • Forslag nr. 149 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen snarest komme tilbake med forslag til reduserte billettpriser, allerede for inneværende år, på fjerntogene i Norge og til Sverige.

 • Forslag nr. 151 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til en ordning som gir togselskapene økonomisk handlingsrom til å omstille seg til nye reisevaner og styrke togtilbudet og konkurransekraften mot flytrafikken.

 • Forslag nr. 152 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen endre regelverket for merking av luftsfartshindre slik at varslingslys kun skrus på når det er flytrafikk i nærheten av objekter som krever lysmerking, eller når Forsvaret gjennomfører øvelser. Som ledd i dette må det innføres påbud om installasjon av nødvendig transponderutstyr i samtlige sivile luftfartøy innen 1. januar 2022.

Gå til voteringsoversikten