Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 35 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen reversere kuttene i støtten til de frivillige rettshjelptiltakene i statsbudsjettet for 2022 og legge til rette for en styrket og mer forutsigbar støtteordning.

 • Forslag nr. 37 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen videreføre tilskuddsordningen for å styrke lavterskel psykiske helsetilbud i kommunene og legge fram forslag om tilsvarende ordninger i statsbudsjettet for 2022.

 • Forslag nr. 38 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utrede en ordning for at legestudenter som har gått igjennom dansk turnustjeneste (KBU), ikke trenger å gå hele LIS1-tjenesten i Norge, for å unngå doble turnustjenester.

 • Forslag nr. 40 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen i revidert oppdragsbrev til helseforetakene sikre at helseforetakene etablerer flere utdanningsstillinger og praksisplasser for å utdanne flere sykepleiere.

 • Forslag nr. 45 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen sikre at vedtatt bevilgning til Skogfinsk museum blir utbetalt, slik at byggeprosjektet kan igangsettes som vedtatt.

 • Forslag nr. 48 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2022 legge fram tall for hvordan tapte inntekter og ekstrautgifter til kommunale kinoer, svømmehaller og lignende er blitt kompensert til kommunene.

 • Forslag nr. 49 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen legge til rette for en koordinert innsats gjennom multilaterale kanaler for å muliggjøre teknologi- og kunnskapsoverføring for å øke den globale vaksine- og medisinproduksjonen i møte med pandemien.

 • Forslag nr. 50 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen sørge for at HV-soldatene som har vært involvert i rettsstriden om feriepenger, får dekket de reelle saksomkostningene de har hatt i forbindelse med rettsprosessen.

 • Forslag nr. 51 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen sikre at alle mottakere av arbeidsavklaringspenger som ikke har fått gjennomført arbeidsavklaring som planlagt, får saken sin vurdert individuelt og vår forlenget stønadsperioden tilsvarende den ventetiden som skyldes covid-19-pandemien.

 • Forslag nr. 57 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen gjennomgå lovverket og foreslå endringer for å fjerne barrierer mot ombruk og reparasjon.

Gå til voteringsoversikten