Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 36 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen sette i gang forsøksprosjekter med nærværsteam i grunnskolen etter modell fra videregående skole. Prosjektet skal se på om dette kan bidra til bedre oversikt og tettere oppfølging av sårbare elever. Kommuner som deltar, skal kompenseres, og det skal gjennomføres en følgeevaluering av pilotprosjektene.

 • Forslag nr. 39 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utrede en ordning for legestudenter som har oppnådd Cand.med.-grad i Danmark, som gjør det mulig å få legeautorisasjon etter endt utdanning, slik at de kan søke på LIS1 i Norge uten å ha gjennomført KBU.

 • Forslag nr. 44 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen forlenge tidsrammen for kompensasjons- og stimuleringsordningene for kultur, frivillighet og idrett ut 2021.

 • Forslag nr. 47 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen sørge for at helsetjenesten på Trandum legges under den offentlige helsetjenesten.

 • Forslag nr. 53 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen sikre at mottakere av arbeidsavklaringspenger som når eller har nådd makstid mellom 30. november 2020 og 1. juli 2021 også får forlenget sin stønadsperiode.

Gå til voteringsoversikten