Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 41 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2022 etablere en prøveordning med utvalgte helseforetak der alle stillinger lyses ut som hele stillinger, men der det er mulig etter avtale å få redusert stilling.

 • Forslag nr. 43 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen i samråd med sentrale aktører på kulturfeltet gjennomgå innretningen av ordningene under kap. 325 post 88 for å bedre treffe mangfoldet av kulturaktører, herunder å øke taket per arrangør på kompensasjonsordningen, sikre støtte til kulturaktører som også er registrert i Frivillighetsregisteret, samt sikre at det kan søkes om støtte ved inngangen til perioden det skal søkes for.

 • Forslag nr. 52 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2022 reversere kuttene i ordningen med briller for barn og sikre at alle barn med behov for behandlingsbrille skal få dekket kostnaden.

 • Forslag nr. 60 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen innføre obligatoriske merkeordninger som opplyser om produkters forventede levetid og reparerbarhet.

 • Forslag nr. 61 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om en lovfestet rett til reparasjon for forbrukeren og plikt til reparasjon for forhandlere og med forslag for å sikre at krav til holdbarhet, tilgang til reservedeler og sirkulært design innarbeides i forbrukerkjøpsloven.

 • Forslag nr. 63 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utrede og innføre målrettede tiltak for å sikre og skape nye fagutdanninger til den sirkulære økonomien.

 • Forslag nr. 66 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utvikle flere panteordninger og legge til rette for mer gjenbruk, blant annet ved å stimulere til etablering av gjenbruks- og reparasjonsverksteder, og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.

 • Forslag nr. 74 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utrede forbud mot miljø- og helseskadelige stoffer som har store kjente negative effekter, i produktgrupper som tekstil og fritids- og sportsutstyr som bæres på kroppen. Forbudet bør også omfatte grupper av skadelige stoffer, ikke bare enkeltstoffer.

Gå til voteringsoversikten