Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 46 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag for å sikre at flere kan få mulighet til å få alternativ mottaksplass, samt gjøre alternativ mottaksplass til en rettighet, slik at det gis klagemuligheter dersom man får avslag på søknaden.

 • Forslag nr. 54 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen forlenge dagens permitteringsregler ut året.

 • Forslag nr. 55 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen fremme en egen stortingsmelding om sirkulær økonomi, hvor det settes et mål om å halvere Norges materielle fotavtrykk innen 2030 og at Norge skal bli 45 pst. sirkulært innen 2030.

 • Forslag nr. 56 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen gjennom en stortingsmelding om sirkulær økonomi innføre forbruksbasert klimaregnskap som viser klimagassutslippene fra forbruket vårt etter modell fra Naturvårdsverket i Sverige, og en nasjonal statistikk over bruk og kast i Norge og overmaterial- og avfallsstrømmer.

 • Forslag nr. 58 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen stille krav om nullutslipp og at miljø vektlegges minst 50 pst. i alle offentlige anbudsprosesser, samt krav til gjenbruk og sirkulære innkjøp og investeringer i offentlige innkjøp og rapportere tilbake til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.

 • Forslag nr. 62 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag som sikrer fritt reparatørvalg og gjør reservedeler og servicemanualer tilgjengelige for alle sertifiserte reparatører i løpet av 2021.

 • Forslag nr. 64 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om å legge til rette for nye fagbrevutdanninger for reparatøryrker som for eksempel reparatør av klær, telefon- og/eller elektronikkreparatør.

 • Forslag nr. 65 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen støtte offentlige delingstjenester som utlån av nye varer fra bibliotekene og bysykkelordningene, og bidra til etablering av lignende ordninger for andre varer og funksjoner og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.

 • Forslag nr. 67 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utrede forbud mot å kaste usolgte varer, etter modell av den franske –produktkasteloven», og komme tilbake til Stortinget med forslag i 2021.

 • Forslag nr. 73 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen sikre at det blir gratis å levere oppryddet søpepl til gjenvinningsstasjonene, enten det er plukket på en strand eller i skogen.

Gå til voteringsoversikten