Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 76 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utrede hvordan et prinsipp om arealnøytralitet kan gjennomføres i forvaltningen. Arealnøytralitet må innebære at det ikke kan planlegges større inngrep uten at et tilsvarende areal restaureres.

 • Forslag nr. 77 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen jobbe for et internasjonalt regelverk for beskyttelse av klimaflyktninger og internt fordrevne som følge av naturkatastrofer og ødeleggelse av naturlige leveområder.

 • Forslag nr. 78 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utrede hvordan rettigheter til klimaflyktninger skal håndteres, slik at personer ikke skal returneres til katastroferammede områder dersom deres liv og helse vil være i fare, men gis opphold på humanitært grunnlag.

 • Forslag nr. 79 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen sette et mål om at Norge skal være tropisk avskogingsfritt innen 2025.

 • Forslag nr. 82 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen sikre at oljefondet og statlig eide selskaper ikke investerer i bedrifter som bidrar til ødeleggelse av regnskog eller annen truet natur.

 • Forslag nr. 83 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med forslag til regelverk som stiller krav om at offentlige innkjøp av varer skal være avskogingsfrie.

 • Forslag nr. 86 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen stille krav til bruk av solceller på offentlige bygg, nybygg og ved restaurering.

 • Forslag nr. 87 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen sørge for at alle nye utbygginger på norsk sokkel og forlengelser av eksisterende produksjon på sokkelen skal underlegges en stresstest for klimarisikoanalyse hvor fremtidig samfunnslønnsomhet blir avgjørende. I analysen skal det legges til grunn at verden når målene i Parisavtalen og frigjør seg fra fossil energi. Klimarisikoanalysen skal være del av beslutningsgrunnlaget for om et felt skal bygges ut eller levetiden for et felt skal forlenges.

 • Forslag nr. 88 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen sikre at alle prosjekter (planer for utbygging/anlegg og drift) på norsk kontinentalsokkel med samlede investeringer på mer enn 5 mrd. kroner per prosjekt blir behandlet av Stortinget.

 • Forslag nr. 92 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen opprette et bredt sammensatt utvalg som inkluderer partene i arbeidslivet, som skal lage en plan for hvordan arbeidsplassene i olje- og gassnæringen skal omstilles til grønne industriarbeidsplasser. Utvalget må ha et mål om at omstillingen skal skape 10 000 nye arbeidsplasser hvert år fra 2022 til 2030.

 • Forslag nr. 96 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet 2022 komme tilbake med forslag om å endre Skattefunn slik at forskning og utvikling innen petroleumsnæringen og andre fossile næringer ekskluderes fra ordningen.

 • Forslag nr. 97 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om å innføre en ny funn-ordning – Miljøfunn. Ordningen kommer i tillegg til Skattefunn. Den nye ordningen skal gi skattefradrag for forskning og utvikling innen miljøteknologi og sirkulære produksjonsmåter og forretningsmodeller, og for omstilling til slike. For å skape insentiv til grønn forskning og utvikling skal den nye ordningen være gunstigere enn Skattefunn.

 • Forslag nr. 98 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utrede og vurdere hvordan funn-ordningene kan bidra til økt organisasjonsgrad og lærlingeandel.

 • Forslag nr. 99 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen snarest betale ut hele det bevilgede beløpet i den kommunale kompensasjonsordningen til kommunene.

 • Forslag nr. 102 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen innføre en omstillingsavgift på utvinning av petroleum. Provenyet fra avgiften skal øremerkes til utvikling av null- og lavutslippsenergi.

 • Forslag nr. 105 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utrede og innføre en avgift som gradvis gjøre det dyrere å bruke ikke-fornybare innsatsfaktorer som jomfruelig, fossil plast, og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med nasjonalbudsjettet for 2022.

 • Forslag nr. 106 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utrede en avgift på deponering av restmasser.

 • Forslag nr. 107 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utrede en avgift på uttak av jomfruelig masse for å fremme bruk av restmasser.

 • Forslag nr. 108 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan for hvordan samfunnets realøkonomiske ressurser bør fordeles mellom ulike sektorer i økonomien for at vi skal kunne oppnå ambisiøse mål om industrieksport fra fastlandet og forpliktelser under Parisavtalen, på samme måte som vi gjorde da vi bygget opp petroleumsindustrien. Det må utredes virkemidler for å kanalisere arbeid og kapital til ønsket produktiv virksomhet, samt konsekvenser av dette for andre sektorer i økonomien og tiltak for å avbøte disse.

Gå til voteringsoversikten