Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 80 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen innføre tiltak for å hindre omsetning av biodrivstoff basert på råvarer med høy avskogingsrisiko, som palmeolje og soya.

 • Forslag nr. 81 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen innføre tiltak for å redusere forbruket av råvarer med høy avskogingsrisiko, som soya til dyre- og fiskefôr.

 • Forslag nr. 85 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag som fjerner hindringene i regelverket for installasjon av solceller.

 • Forslag nr. 91 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen etablere en nasjonal sysselsettingsstrategi, inkludert jobbskapingsprogram, der behov for arbeidskraft i offentlig og privat sektor fremover kartlegges, og der det gjøres nødvendige tiltak for å møte behovene. Strategien skal omfatte kompetanseprogrammer, samarbeid på tvers av offentlige etater og stimuleringsordninger. Målet er en garanti om jobb eller skolering for alle arbeidsføre i det grønne skiftet.

 • Forslag nr. 94 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen endre innretningen på den kommunale kompensasjonsordningen slik at fordelingsnøkkelen tar utgangspunkt i faktiske arbeidsledighetstall, ikke befolkningstall. Alle kommuner skal inkluderes i ordningen.

Gå til voteringsoversikten