Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 90 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge tilslutter seg Important Projects of Common European Interest (IPCEI) innen batteriproduksjon, og ta initiativ til nye etableringer innen flytende havvind, bioindustri, nullutslipps skipsfart samt karbonfangst og -lagring.

Gå til voteringsoversikten