Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 93 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen sette i gang en storstilt rekrutteringskampanje for å få unge inn i landbruk, fiskeri og reindrift.

  • Forslag nr. 101 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen utrede modeller for bedre permanente inntektssikringsordninger for frilansere og selvstendig næringsdrivende på bakgrunn av erfaringene med pandemien.

  • Forslag nr. 103 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen utrede innføring av krav om overskjøting av fast eiendom, samt begrensninger eller forbud ved bruk av blankoskjøter, for å hindre utfordringer som hvitvasking og skatteunndragelser.

Gå til voteringsoversikten