Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 26 fra Senterpartiet

    Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at Helse Sør-Øst RHF gjennomgår sin modell for inn- og utbetaling av investeringsmidler fra helseforetakene, og at det gjøres en ny vurdering av Sørlandet sykehus HFs økonomi for å kunne sikre investeringsmidler til ny kvinneklinikk og barne- og ungdomsavdeling i Kristiansand.

  • Forslag nr. 31 fra Senterpartiet

    Stortinget ber regjeringen sørge for at Avinors inngåelse av anbudsavtale for taxfreehandel for perioden 2023–2027 utsettes til etter stortingsvalget og tiltredelsen av ny regjering, slik at eventuelle endringer i rammevilkårene kan hensyntas.

Gå til voteringsoversikten