Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 3 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innstramninger i innleieregelverket og fjerning av den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, og sammen med partene i arbeidslivet utarbeide konkrete og forpliktende planer for å sikre at nye arbeidsplasser etter covid-19-pandemien blir hele faste stillinger som reduserer arbeidsledigheten i Norge, og ikke først og fremst løses gjennom import av arbeidskraft, innleie og midlertidighet.

 • Forslag nr. 4 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget ber regjeringen sørge for at kriseordningene for arbeidstakere, arbeidsledige og permitterte forlenges så lenge situasjonen i arbeidsmarkedet tilsier at det er behov for forlengelse.

 • Forslag nr. 5 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget ber regjeringen sørge for at krisetiltakene for arbeidstakere, arbeidsledige og permitterte varer minimum like lenge som kontantstøtten rettet mot næringslivet.

 • Forslag nr. 6 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget ber regjeringen gå i dialog med partene i arbeidslivet og finne et omforent innføringstidspunkt for 26 ukers permitteringsperiode for nye tilfeller.

 • Forslag nr. 7 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget ber regjeringen gå i dialog med Norges idrettsforbund for å hindre at lagene får økt mellomfinansieringsperiode, før søknadsfristen endres for merverdiavgift knyttet til idrettsanlegg.

 • Forslag nr. 8 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2022 sørge for at de regionale freds- og menneskerettighetssentrene får mer likeverdige rammevilkår for å fremme fredsarbeid og mellommenneskelig forståelse og spesielt rettet mot barn og unge.

 • Forslag nr. 9 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget ber regjeringen få fortgang i plugging av brønner på norsk sokkel som ikke er i bruk, og legge til rette for at ny teknologi som vil redusere kostnader og utslipp, blir tatt i bruk.

 • Forslag nr. 10 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget ber regjeringen endre reguleringen av pensjoner under utbetaling for 2021 i tråd med kravet fra LO, YS, FFO og Pensjonistforbundet. Dette innebærer at årsveksten i løpende alderspensjon i 2021 skal være 3,83 pst. heller enn 3,58 pst. slik regjeringen har lagt opp til.

 • Forslag nr. 11 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget ber regjeringen gjeninnføre ferietillegget som en permanent ordning, etter de samme reglene som gjaldt før 2015.

 • Forslag nr. 12 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan SIVAs eiendomsinvesteringer kan videreutvikles, for å legge til rette for tomter med infrastruktur for nye industrietableringer.

 • Forslag nr. 13 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget ber regjeringen sikre at bevilgningen til påtalejurister i politiet synliggjøres i et eget kapittel eller en egen postplassering under programkategori 06.40 i statsbudsjettet for 2022.

Gå til voteringsoversikten