Interpellasjon fra Beate Heieren Hundhammer (H) til sosialministeren

Interpellasjon nr. 49 (2003-2004)
Om å sikre økt valgfrihet og større brukermedvirkning innenfor tjenester som tilbys eldre og pleietrengende
Datert: 19.05.2004
Besvart: 07.06.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

Beate Heieren Hundhammer (H)

Spørsmål

Beate Heieren Hundhammer (H): På stadig flere områder får vi økt valgfrihet og større brukermedvirkning. Regjeringen har også som uttalt mål å gi innbyggerne større valgfrihet og brukermedvirkning på de tjenester det offentlige har ansvaret for. Innen omsorg og tjenestetilbud til eldre og pleietrengende har det hittil vært liten tradisjon for dette. Dette er tjenester hvor brukeren er ekspert på egen situasjon og er avhengig av et nært og tillitsfullt forhold til tjenesteutøveren.
Hvordan vil statsråden sikre økt valgfrihet og større brukermedvirkning innenfor tjenester som tilbys eldre og pleietrengende?

Les hele debatten