Interpellasjon fra Hilde Magnusson (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 1 (2006-2007)
Om å bidra til å styrke det frivillige kriminalitetsforebyggende arbeidet, med spesiell henvisning til Stiftelsen Nabohjelp
Datert: 22.05.2006
Besvart: 10.10.2006 av justisminister Knut Storberget

Hilde Magnusson (A)

Spørsmål

Hilde Magnusson (A): Jeg vil trekke frem et kriminalforbyggende tiltak på grasrotplan, nemlig Stiftelsen Nabohjelp som ble etablert 14. november 2000 og nå har etablert 130 nabosoner i Norge. Det handler om å være litt mer medmenneske og om å bry oss. Å opprette en nabosone er et frivillig samfunnsengasjement fra beboere og velforeninger/borettslag. Alle aldersgrupper deltar og tar ansvar, og Nabo retter seg spesielt mot barn/unge og eldre da det ofte er disse som føler hverdagen utrygg. Ved å bry oss om menneskene rundt oss på ulike måter vil vi være med på å begrense og forebygge kriminelle handlinger. Dette krever gode rammevilkår for det frivillige kriminalitetsforebyggende arbeidet og økt fokus på hva frivillige aktører kan bidra til innenfor kriminalitetsbekjempelsen.

Hva vil statsråden gjøre for å styrke denne typen arbeid?

Les hele debatten