Interpellasjon fra Per-Kristian Foss (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 4 (2006-2007)
Om å la de enkelte virksomhetene i staten overta det økonomiske ansvaret for avtalefestet pensjon til egne ansatte, da dette vil gi incentiver til å beholde eldre arbeidstakere lenger i arbeid
Datert: 29.05.2006
Besvart: 18.10.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Statlige etater og virksomheter er i dag med i fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) for statsansatte i Statens Pensjonskasse. Dette finansieres i sin helhet over Fornyings- og administrasjonsdepartementets budsjett. Statlige virksomheter blir derfor ikke belastet noen kostnader ved at egne ansatte går over på AFP. Alle kostnader belastes fellesskapet. Dette betyr at statlige virksomheter ikke har incentiver til å legge til rette for at ansatte velger å ikke ta ut AFP, og i stedet står i arbeid til pensjonsalderen. Senter for seniorpolitikk har anbefalt å la de enkelte virksomhetene i staten overta det økonomiske ansvaret for AFP-pensjon til egne ansatte, fordi dette vil gi incentiver til å beholde eldre arbeidstakere lenger i arbeid.

Har statsråden tenkt å følge dette rådet fra statens eget fagorgan for seniorpolitikk?

Les hele debatten