Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 6 (2006-2007)

Datert: 15.06.2006
Spørsmålet er trukket tilbake

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Skognæringens organisasjoner har samlet seg om og presentert "Skognæringens fellesprogram". Fokuset rettes mot at skognæringen har et stort potensial for økt verdiskaping dersom en får rammebetingelser som bidrar til å frigjøre potensialet. Skognæringen er en internasjonalt orientert næring som konkurrerer i et globalt marked uten beskyttelse. Skogbruket er råvareleverandør til den etterfølgende verdiskapingskjeden. Økt aktivitet i råvareleddet gir mangedoblet effekt i form av verdiskaping og arbeidsplasser utover i kjeden. Dette er og vil i stor grad være distriktsbasert og lokalisert verdiskaping. Skogbrukets rammebetingelser er i stor grad formet ut ifra et felles eierskap med jordbruket. Lite tyder på at dette fokuset bidrar til å frigjøre potensialet i næringen.

Hvordan vil statsråden følge opp den utfordringen som en samlet skognæring gjennom "Skognæringens fellesprogram" har gitt Regjeringen?