Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (41 - 60 av 146)
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:106 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for om det finnes norske forskningsprosjekter innenfor Horizon 2020 som berøres av Brexit, og i så fall, hvilke konsekvenser dette har for norske forskere som deltar i disse programmene?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:105 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Til behandling

  Hva er årsaken til at det ikke er satt av nasjonale flomsikringsmidler til Lund kommune i Rogaland?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:104 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Til behandling

  Hvor mange kommuner har så langt etablert lokale forskrifter for bruk og vil statsråden gjøre noe ift at det sommeren 2018 har vært dramatiske hendelser etter bruk av vannscooter?
 • Skriftlig spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:103 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Til behandling

  I 2004 ble persontrafikken på siste del av Hovedbanen, strekningen Dal-Eidsvoll, nedlagt. Helt siden da har befolkningen og et samlet politisk miljø i de berørte kommunene kjempet for å få gjenopptatt denne raske og miljøvennlige kollektivforbindelsen mellom sentrene i de to folkerikeste kommunene på Øvre Romerike. Anstrengelsene har så langt vært forgjeves. Vil samferdselsministeren ta initiativ til å finne en løsning i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:102 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Til behandling

  Kan statsråden bekrefte at bevilgningen til flomsikring i forslag til statsbudsjett betyr fullt trøkk på gjennomføring av prosjektet Moi i Lund kommune i 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:101 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Rette vedkommende: Forsvarsministeren

  Til behandling

  Kan statsministeren redegjøre for holdningen regjeringen har til hovedtillitsvalgte i Forsvaret, mener statsministeren dette er tillitsskapende oppførsel fra en statsråd og er det akseptabelt for en statsråd å omtale tillitsvalgte innen andre sektorer på en slik måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:100 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Til behandling

  Meiner statsråden at det å ha ei mor som deltidsansatt ved ein skule er tilstrekkelig lovforståelse til at reglane om habilitet kan la eit folkevald organ gjera vedtak om at ein folkevald er ugild?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:99 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Til behandling

  Medfører det riktighet at tallgrunnlaget for løsningen som skal gi innsparingene på ca. 300 mill. i verksted- og vedlikeholdsorganiseringen ikke har vært tilgjengelig for grensjefene, kan statsråden avklare om grensesnittet mellom operative sjefer og logistikkorganisasjonen er avklart, og hvordan vil statsråden sikre at fremtidig løsninger gir riktig innsparing og at de gir de mest kosteffektive løsningene og ivaretar operative sjefers behov på best mulig måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:98 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Til behandling

  Hvilke sikkerhetsvurderinger er gjort - både når det gjelder befolkningen, miljøet og signaleffekten til Russland - før Norge har gått med på at et atomdrevet hangarskip skal delta i Trident Juncture, vil skipet legge til havn i Norge, og hvordan vil Forsvarsdepartementet informere befolkningen om at skipet vil befinne seg i norske farvann?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Sverre Kvinlaug (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:97 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at det etableres gode ordninger for reservestrøm ved strømbrudd, og skjerpe myndighetenes krav, slik at landets mobilmaster ikke faller ut ved strømbrudd på mer mer enn to til fire timer?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:96 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sørge for at fristene i pakkeforløpene blir overholdt, og mener helseministeren at det lar seg gjøre med sykehusbudsjettet som nå er foreslått?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Opsal (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:95 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Til behandling

  I forslaget til statsbudsjett for 2019 foreslår regjeringen å halvere budsjettposten som er avsatt til næringstiltak i fiskeriene. Denne posten gjelder bl.a. bevilgninger til føringstilskuddet, for frakt av fersk fisk. Tilskudd til selfangst skal iflg. Prop. 1 prioriteres under posten, noe som innebærer at føringstilskuddet blir mer enn halvert. Hvilke konsekvenser vil et slikt kutt få for fiskemottakene på land, men også for strukturen på fiskeflåten?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Opsal (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:94 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Til behandling

  Rapporten om lederskifte ved UNN dokumenter flere lovbrudd og brudd på god ledelsespraksis i Helse Nord RHF. Vil dette få konsekvenser for styret og ledelsen i foretaket, hvordan vil ministeren sikre seg at praksisen opphører, og hvordan vil ministeren framover sikre en enhetlig og medisinsk faglig ledelse i Helse Nord?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:93 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Til behandling

  Arbeiderpartiet og regjeringen deler ambisjonen om å øke den innenlandske verdiskapingen basert på skogen. I enkelte deler av landet sliter imidlertid industrien med tilgang på råstoff fra skogen på grunn av pågående verneprosesser, der også store andeler produktiv skog vernes. Dette ser vi bl.a. nå i Nordland, der lokale treforedlingsbedrifter rammes. Hvordan vurderer statsråden det planlagte skogvernet i Nordland sett i forhold til å opprettholde og utvikle industri basert på skogen som innsatsfaktor?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:92 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Til behandling

  Hvordan vil regjeringen sikre at aktørene kan holde karbonfangstprosjektene i gang mens de venter på en investeringsbeslutning som regjeringen ikke vil si om kommer i 2020 eller 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:91 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Til behandling

  Hvilken fremdriftsplan er det regjeringen viser til her, er denne offentlig kjent og hva er endret fra august i år da uttalelsen fra den forrige statsråden kom?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:90 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Besvart: 12.10.2018 av statsminister Erna Solberg

  Hvordan er avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) fulgt opp med kutt for 2019 i budsjettene til Statsministerens kontor?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:89 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 10.10.2018

  Til behandling

  I statsbudsjettet for 2019 er det ikke bevilget midler til vikingskipene på Bygdøy. Hva vil statsråden gjøre for å bidra til at disse enestående nasjonalskattene – som også er av stor internasjonal betydning – blir sikret på kort og mellomlang sikt for å hindre akutte skader?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:88 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 10.10.2018

  Besvart: 15.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  21. september ble en afghansk familie på seks, blant annet en alvorlig syk far, hentet av politiet på Heiane mottak. Et stort antall politibiler og rundt 30 politifolk ble benyttet. På undertegnedes spørsmål om begrunnelsen for den omfattende politiaksjonen (2.10), svarte justisministeren (8.19) kun generelt, uten å berøre den konkrete hendelsen. Spørsmålet presiseres derfor til hvilke konkrete politifaglige begrunnelser lå bak omfanget av politiets aksjon på Heiane mottak 21.9?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:87 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 10.10.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Til behandling

  Viser til saken ang 3 brødre bosatt i Tolga kommune der det er satt diagnose utviklingshemmet uten at det er foretatt tester eller individuell vurdering av kompetent fagpersonell. Siden er personene satt under vergemål der disse diagnosene er lagt til grunn for vergemålet. Kan det bes om en total gjennomgang av lovligheten og de faglige krav som skal legges til grunn for at slike diagnoser skal settes og lovligheten i å vedta frivillig vergemål på bakgrunn av disse testene uten samtykke?