Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (41 - 60 av 98)
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:58 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Til behandling

  Statens Vegvesen har avlyst konkurransen om Kvitsøy-kontrakten i Rogfast-prosjektet, fordi den eneste kvalifiserte tilbyderens tilbud lå mer enn en milliard over byggherreanslaget. Forventer samferdselsministeren at det likevel skal være mulig å gjennomføre prosjektet innenfor rammen?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:52 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Rette vedkommende: Justis- og innvandringsministeren

  Besvart: 15.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I forbindelse med forhåndsvarsel om tilbakekall av statsborgerskap har noen foreldre og barn blitt fratatt sine norske pass. Barn som er født og oppvokst i Norge. Kan statsråden sørge for at alle barn umiddelbart får tilbake sine norske pass slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med andre norske barn?
 • Skriftlig spørsmål fra Jorid Juliussen Nordmelan (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:57 (2019-2020)

  Innlevert: 09.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Til behandling

  Mener statsråden at noen av de nye oppgavene fylkeskommunen overtar fra Riksantikvaren bør nedprioriteres, eller hvor mener statsråden at fylkene skal kutte for å kunne følge opp alle oppgavene?
 • Skriftlig spørsmål fra Jorid Juliussen Nordmelan (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:56 (2019-2020)

  Innlevert: 09.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Til behandling

  Vil kommunene få nok penger i 2020 til å følge opp bemanningsnormen og pedagognormen, uten at de må kutte i andre tjenester?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:55 (2019-2020)

  Innlevert: 09.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Til behandling

  Helse- og omsorgsdepartementet har satt i gang et arbeid der Helsedirektoratet og fagmiljøet skal se på prioriteringer innen kjeveortopedi / behov for tannregulering. Hvorfor gjennomfører regjeringen kutt på 130 mill. for pasienter definert med et «klart behov» (gruppe c) før dette arbeidet er ferdig, og hva er grunnen til at man ikke bruker disse innsparingene til å øke støtten for de med aller størst behov for tannregulering (gruppe a og b)?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:54 (2019-2020)

  Innlevert: 09.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Til behandling

  Hva gjør regjeringen for å bedre oppfølgingen av tannhelsen til hjemmeboende med hjemmesykepleie, hvordan sørger statsråden for rutiner der disse eldre blir informert om sine rettigheter, og hva vil statsråden gjøre for å styrke samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten for denne gruppen?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:53 (2019-2020)

  Innlevert: 09.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Til behandling

  Hva er statsrådens argumenter for at skatteforvaltningsloven § 10-1 og § 10-2 ikke kan tas inn i skattebetalingsloven for å gi skatteoppkreverne samme lovmessige grunnlag i kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:51 (2019-2020)

  Innlevert: 08.10.2019

  Sendt: 09.10.2019

  Til behandling

  Kan statsråden forsikre at flytting av bom på Meheia til fylkesgrensa Buskerud-Telemark ikke påvirker framdrifta av neste parsell på E134, Saggrenda - Elgsjø, og at Statens Vegvesen gir Notodden kommune og Telemark fylkeskommune en rask frist på tilbakemelding på Vegvesenets brev av 9/8-2019, slik at ny bom på fylkesgrensa kan etableres nærmest mulig april 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:50 (2019-2020)

  Innlevert: 08.10.2019

  Sendt: 09.10.2019

  Til behandling

  Kan statsråden peke på konkret hvilke internasjonale krav og forventninger det vises til i Prop. 1 S (2019-2020) fra Justis- og beredskapsdepartementet, hvor departementet sier at det i syv politidistrikt ikke er mulig å oppfylle Stortingets flertallsvedtak 1002 (2017–2018) om at 90 pst. av innbyggerne i hvert distrikt skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste passkontor? Det bes om konkrete henvisninger.
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:49 (2019-2020)

  Innlevert: 08.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Besvart: 15.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden redegjøre for hva det betyr at det ikke er aktuelt å gå videre med prosjektet i dets nåværende form, vil regjeringen vurdere å gå bort fra vedtatt konsept for Østfoldbanen?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:41 (2019-2020)

  Innlevert: 08.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere konsekvensene av sitt forslag til statsbudsjett, der kommuner som har fulgt regjeringens politikk om å slå seg sammen, må innføre store kutt i tjenestetilbudet for å dekke inn kostnaden ved regjeringens kommunereform?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:86 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Til behandling

  Oljefeltet Martin Linge ligger an til en gigantisk kostnadssprekk for utbyggingen, en sprekk som kan bli større en sprekken for Goliatutbyggingen. Hvilke tiltak har ministeren iverksatt for å få kostnadene under kontroll og hvilken oljepris er nødvendig for at Staten skal sitte igjen med positiv nåverdi (gå i pluss) ved Martin Lingeutbyggingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:48 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Besvart: 15.10.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Den tyrkiske regjeringen har gitt grønt lys for en invasjon av de kurdiske områdene i Nord-Syria. Norge er en del av koalisjonen i kampen mot IS. Hvordan stiller regjeringen seg til en eventuell tyrkisk invasjon av Nord-Øst Syria, vil en slik invasjon være i tråd med folkeretten og hva foretar regjeringen seg isåfall ovenfor vår NATO-allierte Tyrkia?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:47 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Når og på hvilken måte har regjeringen godkjent salget av NRKs hovedkvarter på Marienlyst i Oslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:46 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Regjeringen har besluttet å legge ned Ullevål sykehus. Store og kostbare prosjekter finansiert av staten har en egen prosjektmodell for kvalitetssikring. Den skal sikre at gjennomføringen blir god. Vil en slik modell bli brukt ved investeringer knyttet til Gaustad/Aker og et eventuelt salg av Ullevål sykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:45 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvor langt har man kommet i overføringen av alliert trening til Indre Troms og Porsanger, hva blir omfanget av den allierte treningen, og vil det eventuelt tilkomme nye arbeidsplasser i området som følge av økt alliert trening?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:44 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Til behandling

  Vil statsråden, i lys av den gigantiske kostnadssprekken ved Martin Linge utbyggingen. ta initiativ til en bredere gjennomgang av lønnsomheten på norsk sokkel i årene framover? En gjennomgang som også tar innover seg det faktum at verdens land skal oppnå klimaavtalen fra Paris og som dermed vil bidra til redusert verdi av den norske olje- og gass formuen.
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:43 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I statsbudsjettet for 2020 står følgende: "Domstoladministrasjonen og departementet vil halde fram med å følgje opp lokale prosessar om endringar i domstolsstrukturen. Samanslåing av domstolar vil bli vedteken om det er lokal semje, og der det er andre særlege grunnar til det." Dette må forstås som at regjeringen ikke vil legge til grunn et prinsipp om lokal frivillighet for strukturendringer. Kan statsråden redegjøre for hva som kvalifiserer til "andre særlige grunner"?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:42 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 15.10.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Lørdag 5.oktober hadde VG en stor sak om flere hundre barnevernsbarn som har bodd eller fortsatt bor i isolasjon (enetiltak), mot deres eget ønske og mot faglige råd. Enetiltak koster staten flere millioner kroner i året og kjøpes nesten av bare private aktører. På hvilket grunnlag mener statsråden det er akseptabelt å ha barn og unge på enetiltak, mot faglige råd og mot barnas vilje, og hvordan kan statsråden forsvare den enorme pengebruken på enetiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:30 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Til behandling

  Vil samferdselsministeren syta for at K5 vert bygd med dei stasjonar som er planlagt?