Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (41 - 60 av 1027)
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:987 (2019-2020)

  Innlevert: 17.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Til behandling

  Hvor mye har de 1000 rikeste i Norge fått i skattekutt siden 2013, og hvordan ville dette tallet endret seg om aksjerabatten i stedet hadde være 80 pst., satsen 1,1 pst., og sats på formue på over 10 mill. kroner hadde blitt satt til 1,2 pst.?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:986 (2019-2020)

  Innlevert: 17.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Til behandling

  Kan statsråden bekrefte at de forskjellige lands forpliktelser til Parisavtalen er i tråd med artikkel fra Nettavisen 17.jan i år, alternativt fremskaffe de korrekte tall og forpliktelser fra hvert land?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:985 (2019-2020)

  Innlevert: 17.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Til behandling

  Hvordan vil kunnskapsministeren sørge for at offentlige midler ikke går til å spre vranglære til barn og unge?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:978 (2019-2020)

  Innlevert: 16.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Til behandling

  Hvor mange årsverk, samlet og fordelt på hhv. politifolk og sivilt ansatte, var det ved det enkelte lensmannskontor (både tjenesteenheter og tjenestesteder), politistasjoner, geografiske driftsenheter i Øst politidistrikt, samt samlet for politidistriktet i 2017, 2018, 2019 og hvilket antall ansatte planlegges for i 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:977 (2019-2020)

  Innlevert: 16.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Besvart: 21.02.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Kan statsråden legge frem en oversikt over antall arbeidede årsverk og antall personer i yrkesaktiv alder for hvert av de siste ti årene samt en fremskriving for de samme parametrene for de neste ti årene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:976 (2019-2020)

  Innlevert: 16.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å hindre at skjevhetene ved å anvende innsatsstyrt finansiering helt ned på sykehusnivå, fører til uberettigede kutt i pasienttilbudet ved Lillehammer sykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:975 (2019-2020)

  Innlevert: 16.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Til behandling

  Stemmer det at Helse Møre og Romsdal må bruke lånebevilgningen til Sykehuset Nordmøre og Romsdal for ha tilstrekkelig likviditet gjennom 2020 – og dermed kan bli nødt til å bruke av byggelånet til andre formål – og anser statsråden i så fall dette som akseptabelt?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:974 (2019-2020)

  Innlevert: 16.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Til behandling

  Hva er status på arbeidet med å forenkle og skape likebehandling for ølsalg fra nettbutikker og ordinære butikker?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:973 (2019-2020)

  Innlevert: 16.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Til behandling

  Hvordan vil helseministeren sørge for at Helse Sør-Øst HF prioriterer og følger opp oppdraget de er tildelt slik at vi får et nasjonalt nettverk av akutthjelpere synlige for AMK fra de frivillige organisasjonene?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:972 (2019-2020)

  Innlevert: 16.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Til behandling

  Vil KrF fortsatt ha vetorett i bioteknologispørsmål og dermed få overprøve Høyre og Venstres primærstandpunkt, til tross for at FrP nå har forlatt regjeringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:969 (2019-2020)

  Innlevert: 16.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Til behandling

  Aftenposten har søndag 16. februar 2020 en artikkel om datofella når det gjelder foreldrepermisjon, der nybakte foreldre kan tape store penger i tilfeller der foreldre ikke tar ut foreldrepengene sammenhengende. Med hvilken hjemmel avkorter Nav foreldrepengene dersom far søker etter at mor er ferdig med sin permisjon, men fortsatt er hjemme med barnet i ferie eller ulønnet permisjon, og hva vil statsråden gjøre på hvilket tidspunkt, for å rette opp denne systemfeilen?
 • Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:979 (2019-2020)

  Innlevert: 15.02.2020

  Sendt: 20.02.2020

  Til behandling

  Vil statsråden bidra til at pendlere fra Sørlandet kan stå parkert på pendlerplassene langs E18 så lenge man har behov for det, nettopp for å styrke incentivet til å velge å reise kollektivt?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:984 (2019-2020)

  Innlevert: 14.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Til behandling

  Hva er begrunnelsen for at ansvaret for helsetjenesten ved Trandum ikke kan legges til kommunehelsetjenesten og hvilke lovendringer må i så fall til for å sikre at dette kan gjøres?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:983 (2019-2020)

  Innlevert: 14.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Til behandling

  Ved handsaminga av Langtidsplanen for forsvaret i 2016 blei det bestemt at forsvarets IKT-verksemd i størst mogleg grad skulle samlast på Jørstadmoen. Er denne etableringa av IKT-tenester/Cyberforsvar fullført, kor mange nye forsvarsrelaterte arbeidsplassar knytta til IKT/Cyberforsvar har flyttinga ført til og kor mange arbeidsplassar er enten utflytta eller effektivisert bort sentralt?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:982 (2019-2020)

  Innlevert: 14.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Til behandling

  Kva er årsaka til at Luftforsvaret har avgjort at kjemikaliar til baneavising ikkje skal nyttast på MPA-området ved Harstad/Narvik lufthamn, korleis skal Luftforsvaret sikre tilstrekkeleg banefriksjon utan kjemikaliebruk og er dette utgreidd i form av ei ROS-Analyse?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:981 (2019-2020)

  Innlevert: 14.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Til behandling

  Flere trygderettsadvokater kaller den utbredte bruken av uttalelser fra rådgivende leger og den store vekten de tillegges i NAV-saker for et rettssikkerhetsproblem. Kan statsråden legge fram statistikk for tidsrommet 2010 og fram til i dag for NAVs pengebruk på rådgivende leger og utviklingen i antall saker de har blitt benyttet i, herunder hhv uføresaker, AAP-saker og klagesaker, og hvordan vil han i lys av denne kritikken sørge for bedre rettssikkerhet ved behandling av NAV-søknader?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:980 (2019-2020)

  Innlevert: 14.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Til behandling

  Når vil regjeringen følge opp Stortingets vedtak 15. mai 2018 om åndverkslovens klasseromsbestemmelse, og hva er statsrådens syn på at klasserommet i gjeldende lov er å anse som «privat sfære»?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:968 (2019-2020)

  Innlevert: 14.02.2020

  Sendt: 14.02.2020

  Besvart: 21.02.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Hvordan kan boligsituasjonen løses for studenter dersom 3000 studenter flyttes fra Kjeller til Oslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:967 (2019-2020)

  Innlevert: 14.02.2020

  Sendt: 14.02.2020

  Til behandling

  Når planlegger regjeringen å legge frem stortingsmeldingen om vindkraft?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:966 (2019-2020)

  Innlevert: 14.02.2020

  Sendt: 14.02.2020

  Til behandling

  Korleis er det tenkt at politidistriktas trening på politiets nasjonale beredskapssenter på Taralrud skal finansierast?