Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (41 - 60 av 755)
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:720 (2018-2019)

  Innlevert: 11.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Til behandling

  Vil regjeringa endre forskrifta for Merkurprogrammet slik at fleire nærbutikkar kan søkje om og få støtte, enten ved å endre avstandskravet eller ved at det kan brukast skjønn ?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:719 (2018-2019)

  Innlevert: 11.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Besvart: 18.01.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvordan vil utdanning og kompetanseheving på mobiliserbart personell tiltenkt 2. bataljon gjennomføres?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:718 (2018-2019)

  Innlevert: 11.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Til behandling

  Politiet har tatt til ordet for at de ønsker egen kjøreforskrifter for Nord-Norge. Har Statsråden vurdert å innføre en slik forskrift?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:717 (2018-2019)

  Innlevert: 11.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Besvart: 18.01.2019 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvilken utredning ligger til grunn for denne omorganiseringen og utflyttingen, og hvorfor involveres ikke Stortinget i beslutningen, feks i den varslede stortingsmeldingen om forbrukerpolitikk som ventes ila våren?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:716 (2018-2019)

  Innlevert: 11.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Besvart: 18.01.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hva vil statsråden gjøre for at statsansatte skal kunne bestille togreiser like enkelt som de i dag kan bestille flyreiser og leiebiler?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:715 (2018-2019)

  Innlevert: 11.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Besvart: 18.01.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Jeg viser til svar på spm. nr. 665. Hvordan er planene om aktiv bruk av avgifter, støtteordninger og FOU-tilskudd med målsetting å bidra til at større del av restmassene får en bedre håndtering enn bare deponi, og er det slik at det vil bli etablert retningslinjer som kan medføre direkte pålegg om bruk av restmasser fra gruveindustrien?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:714 (2018-2019)

  Innlevert: 11.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Nav melder om kraftig nedgang i mottakere av arbeidsavklaringspenger etter innstrammingene fra 2018. Interne varslinger i Nav tyder på at innstramminger (også i forlengelse etter§ 11-lO)alt hadde foregått internt i etaten før Stortinget gjorde sitt vedtak, men uten at Stortinget kjente til det. Vil statsråden ta et snarlig initiativ til å vurdere om den dramatiske nedgangen i antall personer på AAP, herunder på unntak etter§ 11-12, 2. ledd, kan ha sammenheng med at lovendringene har fått en sterkere virkning enn forutsatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:713 (2018-2019)

  Innlevert: 11.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Besvart: 15.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap offentliggjorde 2. januar 2019 at 39 personer omkom i brann i 2018, en økning fra 2017 med 13 ofre. I tillegg kommer samfunnsmessige tap i form av materielle skader. Forebygging krever at man på solid faglig grunnlag kan avdekke direkte og bakenforliggende årsaker. Er beredskapsministeren i gang med å utrede behovet for en fast brannkommisjon, og når kan Stortinget i så fall vente å få seg forelagt et forslag om å opprette en slik kommisjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:712 (2018-2019)

  Innlevert: 10.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Til behandling

  Hva har helseministeren gjort for å følge opp Kvinslandsutvalgets anbefalinger om primærhelsekompetanse i helseforetakenes styre generelt, og i Helse Sør-Øst spesielt?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til finansministeren

  Dokument nr. 15:711 (2018-2019)

  Innlevert: 10.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Besvart: 17.01.2019 av finansminister Siv Jensen

  Synes finansministeren det er et problem at det siden 2014 ikke har blitt samlet inn tilstrekkelig datagrunnlag for å publisere arvestatistikk, og hva er hennes planer for å sørge for en kunnskapsbasert offentlig debatt ved at slik statistikk blir innhentet og publisert?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:710 (2018-2019)

  Innlevert: 10.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Besvart: 17.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan ministeren gi en beskrivelse av det vedtatte mandatet og framdriftsplan for utredning om istandsetting av Tinnosbanen som jernbanedirektoratet skulle ha klar før desember, og vurdere tidsfristen satt for ferdigstilling av utredningen opp mot behovet som er for å raskest mulig ha anbefalingen klar for berørte i skognæringen, reiselivet, kommuner og grunneiere m.fl.?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:709 (2018-2019)

  Innlevert: 10.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Besvart: 18.01.2019 av helseministeren Bent Høie

  Akuttilbudet ved Notodden sykehus er av stor viktighet for liv, helse og for tryggheten til innbyggerne i Notodden og en hel rekke omkringliggende kommuner. Det skal igjen ha kommet innsparingskrav fra Sykehuset i Telemark som det påstås vil svekke akuttilbudet. Kan ministeren gjøre rede for om det plutselig nå skal kuttes i åpningstid og bemanning i akuttilbudet på Notodden, og om så tilfellet, er det en klok måte å sikre innbyggernes liv, helse og trygghet i området som sokner til denne viktige tjenesten?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:708 (2018-2019)

  Innlevert: 10.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Til behandling

  Hva gjør regjeringen for å sikre god nok kontroll av utenlandske og innenlandske vogntog på norske veier, og hvilke tiltak som ikke strider med EØS-avtalen ser statsråden for seg?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:707 (2018-2019)

  Innlevert: 10.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Til behandling

  Viser til Statnetts englandskabel og kritikken fra Riksrevisjonen i 2016 hva gjaldt grunnlag for samfunnsøkonomisk analyse og åpenhet omkring bakgrunnstallene. Jeg er gjort kjent med at Statnett nylig nektet innsyn i nettopp bakgrunnstall og sentrale forutsetninger. Kan jeg derfor be om at grunnlagsdataene brukt i analyse av samfunnsøkonomisk lønnsomhet i englandskabelen, deriblant hvor stor produsentoverskuddet var og hvor stort konsumentunderskuddet var, brutto og netto, blir oversendt?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:706 (2018-2019)

  Innlevert: 10.01.2019

  Sendt: 10.01.2019

  Besvart: 15.01.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Vil statsråden raskt sørge for at nødvendig regelverk endres slik at foreldre kan være trygge på at barna får forsvarlig tilsyn den tiden de er i barnehagen?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:705 (2018-2019)

  Innlevert: 10.01.2019

  Sendt: 10.01.2019

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 18.01.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kor mykje vil det nye kravet om arbeidsgjevar si plikt til å mellom anna rapportere inn bruk av bonuspoeng for sine ansatte bety i forvansking for næringslivet?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:704 (2018-2019)

  Innlevert: 10.01.2019

  Sendt: 10.01.2019

  Besvart: 17.01.2019 av finansminister Siv Jensen

  Meiner finansministeren at det er positivt at eit utanlandsk konsern vert eine-eigar av Oslo børs og kva verkemiddel har statsråden til å stanse oppkjøpet om departementet ynskjer det?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til finansministeren

  Dokument nr. 15:703 (2018-2019)

  Innlevert: 10.01.2019

  Sendt: 10.01.2019

  Besvart: 18.01.2019 av finansminister Siv Jensen

  Er virkningene av de foreslåtte endringer av tolletaten vurdert med tanke på konsekvensene for grensekryssende næringsliv, transportører, samarbeidende etater innen beredskap og kontroll på grensen inkludert kostnadene for omorgansieringen og antallet statlige arbeidsplasser i distriktene i etaten - og hvordan blir Stortinget involvert i oppfølgingen og evt. beslutninger om ny organisering?
 • Skriftlig spørsmål fra Guro Angell Gimse (H) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:702 (2018-2019)

  Innlevert: 10.01.2019

  Sendt: 10.01.2019

  Besvart: 15.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvordan er muligheten for å kunne overvåke mindre transaksjoner mot et aktuelt land, som eksempelvis Filippinene, hvor nettovergrep forekommer hyppig, hvordan stiller justisministeren seg til at barn fra andre land enn Norge kan få voldsoffererstatning fra Norge, og hvilke tiltak planlegger regjeringen å gjennomføre for å få bukt med den store økningen i nettovergrep?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:701 (2018-2019)

  Innlevert: 09.01.2019

  Sendt: 10.01.2019

  Besvart: 14.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvilke råd har Justis- og beredskapsdepartementet fått av Politidirektoratet (POD) i tilknytning til statsbudsjettarbeidet vedrørende strukturen på bachelorutdanningen ved Politihøgskolen?