Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (41 - 60 av 1391)
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1356 (2017-2018)

  Innlevert: 16.04.2018

  Sendt: 17.04.2018

  Til behandling

  Hvorfor viser statsråden i forslaget til bemanningsnorm til hvor mange kommuner som hadde 6,3 barn pr voksen sine barnehager i 2016 når normen er på 6,0 barn per voksen, og hvor mange og hvilke kommuner var det som hadde mer enn 6,0 barn per voksen i desember 2016?
 • Skriftlig spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1355 (2017-2018)

  Innlevert: 16.04.2018

  Sendt: 17.04.2018

  Besvart: 20.04.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hvordan mener departementet at det ikke skal føre til mer deltid i barnehagesektoren, når bemanningsnormen nå skal oppfylles med prosentvise stillinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1354 (2017-2018)

  Innlevert: 16.04.2018

  Sendt: 17.04.2018

  Mener statsråden det er ønskelig at selskaper, der staten er eier, engasjerer seg i generelle politiske saker utover det som gjelder rammevilkår for selskapet?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1353 (2017-2018)

  Innlevert: 16.04.2018

  Sendt: 17.04.2018

  Til behandling

  I dagens moderne samfunn er det stort sett mulig å bruke bank-id og Altinn ved henvendelser til det offentlige, men hvis man trenger nytt pass til sine barn må man personlig oppsøke politi, samt medbringe fullmakt og kopi av legitimasjon av den man deler foreldreansvar med. Vil statsråden gjennomgå prosessen med å få utstedt nye pass, med tanke på effektivisering og forenkling?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1352 (2017-2018)

  Innlevert: 16.04.2018

  Sendt: 16.04.2018

  Besvart: 19.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  9. april 2018 uttalte Jernbanedirektoratet at «Follobanen åpner også for kvarters intervall for de fullstoppende lokaltogene på Østfoldbanen». Kapasitetsanalyse på Ski stasjon fra 2016 viser at det er svært krevende å få til så hyppige avganger før det bygges planskilt avgreining Østre linje sør for Ski. Dette er ikke planlagt før 2027. Kan statsråden garantere at det lar seg gjøre med kvartersavganger når Follobanen åpner og vise hvordan det lar seg gjøre før planskilt bygges?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1351 (2017-2018)

  Innlevert: 16.04.2018

  Sendt: 16.04.2018

  Til behandling

  Byggestart av rv 23 Dagslett-Linnes har igjen blitt utsatt. Stor kostnadsøkning gjør at SVV jobber med å finne innsparingsmuligheter og alternative løsninger på veien, som etter hvert skal fram til E18. Kan statsråden opplyse når disse utredningene er ferdige, og hvilke grep vil han ta for at en sterkt prøvet lokalbefolkning med stortrafikk gjennom boligveien, kan se en løsning, og kan han se på en ny finansiering av dette prosjektet, om mulig i kombinasjon med framskyndet tunnel via Viker til E18 i fellesprosjekt?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1350 (2017-2018)

  Innlevert: 16.04.2018

  Sendt: 16.04.2018

  Til behandling

  Hva vil samferdselsministeren gjøre for å sørge for bedre plass på togene i trafikkavviklingen ved ferier og høytider?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1349 (2017-2018)

  Innlevert: 16.04.2018

  Sendt: 16.04.2018

  Til behandling

  Hvorfor sørger ikke regjeringen for at det innføres en elektronisk innbetalingsordning for innbetaling av merverdiavgift og toll på postsendinger fra utlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1348 (2017-2018)

  Innlevert: 16.04.2018

  Sendt: 16.04.2018

  Til behandling

  I Sverige har det vært stor oppmerksomhet rundt at det importeres stadig flere ulovlige varer i postsendinger fra Kina. I tillegg oppgis det ofte lavere vareverdi enn den reelle, noe som resulterer i for lav toll- og avgiftsinnbetaling. Har statsråden oversikt over importen av varer gjennom postsendinger fra Kina til Norge, om det hyppig innføres ulovlige varer og om det ofte oppgis feil verdi på varene?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1347 (2017-2018)

  Innlevert: 13.04.2018

  Sendt: 16.04.2018

  Besvart: 18.04.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Vara

  Eg ønskjer svar frå justisministeren på kor mange i politietaten som no er innplasserte med stillingskode politikontakt, både på landsbasis og fordelt på kvart politidistrikt. Eg ønskjer også ei oversikt over alle kommunar som har fått tildelt politikontakt.
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1346 (2017-2018)

  Innlevert: 13.04.2018

  Sendt: 16.04.2018

  Til behandling

  I møte med frivillige organisasjoner under FNs kvinnekommisjon meldte FOKUS bekymring for statusen til frivillige og ideelle organisasjoner. Disse blir nå skviset i flere land og også i internasjonale fora. Her hjemme ser vi at regjeringen bidrar til samme trend. Hvert år har det vært kutt i bevilgninger i forslag til statsbudsjett, noe som skaper uforutsigbarhet og usikkerhet for frivillig sektor. Hva vil statsråden gjøre for å øke statusen til frivillige organisasjoner i Norge og internasjonalt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1345 (2017-2018)

  Innlevert: 13.04.2018

  Sendt: 13.04.2018

  Besvart: 20.04.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Gjeld og forpliktelser opparbeidet gjennom spill kan føre til alvorlige konsekvenser, også selvmord. Hvilken kunnskap finnes om spillavhengighet og selvmord, hvilke tiltak har regjeringen iverksatt for å motvirke dette og hvordan har ministeren fulgt opp den kunnskapen som foreligger?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1344 (2017-2018)

  Innlevert: 13.04.2018

  Sendt: 13.04.2018

  Besvart: 20.04.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Sjømat er en av våre viktigste eksportnæringer. Sjømatnæringen er spesielt utsatt for omdømmepåvirkning. Den senere tiden har media beskrevet stygge korrupsjonssaker og mafiametoder spesielt for eksport til Vietnam og Kina. Hva gjør ministeren for å hindre at norsk sjømateksport blir utsatt for korrupsjon og menneskerettsbrudd i utlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1343 (2017-2018)

  Innlevert: 13.04.2018

  Sendt: 13.04.2018

  Besvart: 20.04.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Ber om en oversikt over hvilke selskaper som har kjøpt nye konsesjonene for oppdrett i år, fordelt på de 13 produksjonsområdene.
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1342 (2017-2018)

  Innlevert: 13.04.2018

  Sendt: 13.04.2018

  Til behandling

  I et ordskifte i Stortingets spørretime 11. april om førerkort for eldre bilførere uttalte samferdselsministeren: «Da er spørsmålet å finne en risikotilnærming som gjør at man kan minimere ulempen for befolkningen generelt, ved at man kan gå til de gruppene som utgjør en større helserisiko.» Er det noen helserisiko knyttet til eldre og bilkjøring, eller hva slags helserisiko er det statsråden her viser til?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1341 (2017-2018)

  Innlevert: 13.04.2018

  Sendt: 13.04.2018

  Til behandling

  Hvordan vil folkehelseministeren ivareta føre-var-prinsippet i håndtering av stoffet ethoxyquin som tilsettes fiskemelet i laksefôr, vil det igangsettes uavhengige undersøkelser for å trygge folkehelsen eller slår regjeringen seg til ro med fiskeriministerens utsagn om at han støtter seg til uttalelser som legger til grunn at det ikke er farlig å spise oppdrettslaks?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1340 (2017-2018)

  Innlevert: 13.04.2018

  Sendt: 13.04.2018

  Besvart: 20.04.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Hvordan engasjerer norske myndigheter seg overfor brasilianske myndigheter for å fremme åpne demokratiske prosesser i landet, og at viktige rettsstatsprinsipper følges?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1339 (2017-2018)

  Innlevert: 13.04.2018

  Sendt: 13.04.2018

  Til behandling

  Kan statsråden garantera at framdrifta i arbeidet med ny E 39 frå Ålgård og sørover ikkje vert negativt påverka av Rogaland og Vest-Agder si manglande moglegheit til å stilla garanti for prosjektet?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1338 (2017-2018)

  Innlevert: 13.04.2018

  Sendt: 13.04.2018

  Til behandling

  Sommerruten Værøy-Bodø er 5,5 time hver vei, og krever overnatting ved turer til Bodø. Ellers i året går det noen direkteruter som tar "bare" 3 t hver vei. Statsråden påsto i siste replikk at jeg spurte om elevers heimreiser i sommerferien. Selvsagt gjorde jeg ikke det, problemet for vgs-elevene er at helgeruta er på 5,5 timer hver vei hele året. Forstår statsråden at elever må bruke 11 t på ferje for hver heimehelg i skoleåret, og at reisende fra Værøy må bruke 11 timer på ferge for nødvendige ærender i Bodø om sommeren?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1330 (2017-2018)

  Innlevert: 13.04.2018

  Sendt: 13.04.2018

  Til behandling

  Kva prosess legg regjeringa opp til når det gjeld handsaming av endringar i gjødselregelverket?