Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (41 - 60 av 744)
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:707 (2017-2018)

  Innlevert: 15.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  I regjeringserklæringen som ble lagt frem av de tre partiene Høyre, Frp og Venstre søndag 14. januar går det frem at regjeringen vil forenkle merverdiavgiftssystemet og redusere antall satser. Innebærer dette at regjeringen på sikt ønsker å innføre én felles merverdiavgiftssats eller at regjeringen vil innføre to satser for merverdiavgift?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:706 (2017-2018)

  Innlevert: 15.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Mener statsråden at «verdidokumenter» som begrenser ansattes rett til å inngå eller oppheve giftermål er i tråd med friskolers forpliktelser etter friskoleloven og likestillings- og diskrimineringsloven, og vil han vurdere tiltak overfor Gjennestad videregående skole?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:705 (2017-2018)

  Innlevert: 15.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Hva har utenriksministeren gjort, og hva nytt vil hun gjøre, for å få på plass en internasjonal etterforskning av krigsforbrytelsene som ble begått under konflikten mellom Sri Lankas regjering og LTTE (Tamiltigrene)?
 • Skriftlig spørsmål fra Stefan Heggelund (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:704 (2017-2018)

  Innlevert: 15.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Hva vil statsråden mene om en situasjon der ingen av våre høyere utdanningsinstitusjoner har norske navn som følger norske rettskrivningsregler?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:703 (2017-2018)

  Innlevert: 15.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Har Arbeids- og velferdsetaten følgt opp at Din Utvikling no tilset sine medarbeidarar i tråd med lovverket, slik statsråden sa i Stortinget 15. desember i fjor at etaten ville gjere, og kva resultat har denne oppfølginga gjeve så langt?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:702 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Hva er status for regjeringens gjennomgang av regelverket når det gjelder mobilitetskravet i dagpengeregelverket sett i forhold til utlendingslovens krav om at ektefeller der den ene parten har midlertidig oppholdstillatelse, må bo sammen, og når kan man vente endringer i regelverk eller praksis?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:701 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Da det ble bestemt hvilke lensmannskontor som skulle bestå, var Herøy og Dønna lensmannskontor ett av disse, fordi dette var øykommuner uten veiforbindelse. Før jul kom informasjon om at kontoret på øya ikke skal være bemannet. Endringene innebærer at det ikke lenger vil være tjenestepersonell stasjonert i Herøy og Dønna. Hvilke vurderinger gjør ministeren seg om at folk er utrygge etter nedlegging av lensmannskontor på tett befolka øyer, og om en uttrykningstid på 2-3 timer ved drapstrusler er akseptabelt?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:700 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Hvorfor svekker regjeringen inntektsgrunnlaget og dermed mulighetene for likeverdig velferdstilbud til mange av de mindre kommunene i distrikts-Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Stefan Heggelund (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:699 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Er kunnskapsministeren enig med HiOAs rektor Curt Rice i at det skal mye til for å forsvare en doktorgrad på norsk?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:698 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Besvart: 19.01.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Jeg er blitt gjort kjent med at NAV Buskerud nylig har signalisert at det ikke vil være flere VTA-plasser til fordeling i Buskerud i år til tross for at det i Statsbudsjettet for 2018 er bevilget midler til 325 nye VTA-plasser på landsbasis. Det er også i Buskerud mange på venteliste til VTA. Hvordan forklarer statsråden dette, og er statsråden enig i forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i Innst. 15 om (2017-2018) om at ungdommer med behov for VTA skal gis rett på slik statlig finansiert plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:697 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Norge kan innvilge opp til 5 000 arbeidstillatelser hvert år for utenlandske faglærte. Samtidig er dette en yrkesgruppe som har svakere vern enn andre ansatte gjennom arbeidsmiljøloven (jf. § 1.7), samtidig som de kan bo og jobbe i Norge over svært mange år. Mange av disse arbeider med IKT, blant annet for store norskregistrerte foretak hvor staten er største eier. Kan statsråden redegjøre for hvor mange som i dag er i Norge på ovennevnte ordning, hvor lenge de kan være i Norge og hvor lenge de faktisk er her?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:696 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Innlandet politidistrikt ble tildelt 27 nye stillinger i 2016 og 41 nye stillinger i 2017. I hvor mange av disse stillingene var det gjort ansettelser per 31.12.2017, og kan statsråden gi en oversikt over når de ulike ansettelsene ble gjort i stillingene for 2016 (fremstilt månedsvis)?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:695 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Er statsråden enig med Trygg trafikk i at den store nedgangen i antall anmeldelser for kjøring i ruspåvirket tilstand i Asker og Bærum i perioden 2015-2017 skyldes organisatoriske endringer i politiet, ser statsråden det som et aktuelt tiltak at UP skal tilbake på veiene i Asker og Bærum, og hvilke andre tiltak vil statsråden eventuelt vurdere for å sørge for at antall anmeldelser for kjøring i ruspåvirket tilstand kommer tilbake til minst samme nivå som i perioden 2014-2015?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:694 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til utarbeidelse av en liste over ikke-samarbeidende skattejurisdiksjoner og en liste med land som påtår seg forpliktelser om økt åpenhet på skatteområdet, avskaffe urimelige skatteordninger og implementere anti-BEPS-tiltak, etter samme modell som økonomi- og finansministrene i EU har vedtatt, og vil også EU-land bli vurdert som del av en slik prosess?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:693 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Besvart: 18.01.2018 av justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug

  Ifølge straffeloven av 2005 er det straffbart å kjøpe seksuelle tjenester. I en sak fra dagbladet.no den 14. desember 2017 hevder politiet at forsøk på brudd på strl. § 316 ikke lenger er straffbart. I Magnus Matningsdal sin kommentarutgave til den nye straffeloven fremkommer det at forsøk på brudd på strl. § 316 er fremdeles straffbart. Hvordan stiller statsråden og lovavdelingen seg til uttalelsen fra politiet om forsøk på strl. § 316, og hvordan vil statsråden følge uttalelsene opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:692 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Besvart: 19.01.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Det er en viktig å lykkes med å inkludere flere mennesker i arbeidslivet. Jeg er blitt kjent med at tidligere fikk arbeidsgivere til kronisk syke unntak for arbeidsgiveransvar for sykepenger, mens de nå må dokumentere et fravær på minst 25 dager årlig. Dette øker risikoen for å ansette kronisk syke og går i motsatt retning av å inkludere flere. Vil statsråden gjøre grep for å styrke muligheten for at kronisk syke skal få arbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:691 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  24. november veltet det første av de nye redningshelikoptrene av typen AW101 på Sola. Er denne typen velt noe en også må forvente fra Sea King-helikoptrene vi har i dag, og hvor mange ganger har Sea King-helikoptrene veltet i løpet av årene disse har vært i aksjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:690 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Unntaksregelen som gir OED fullmakt til å godkjenne inngåelse av kontrakter før PUD er godkjent av Stortinget benyttes nå nærmest automatisk på alle nye felt på sokkelen. Kontraktene inngås med forbehold om godkjenning av PUD, men milliarder vil allerede være tapt om Stortinget foretar vesentlige endringer i PUD. Hvilke konsekvenser vil det ha for fremtidig aktivitet på sokkelen om Stortinget faktisk bestemmer seg for å aktivt endre eller legge føringer i PUD-er som legges frem for beslutning?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:689 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Kva riksvegprosjekt, med kostnad over 500 millionar kroner, er opna sidan 16. oktober 2013 og kva tid er desse vedtekne i Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:688 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Kva vil det kosta å gjera Noreg bompengefritt frå 1. januar 2019?