Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (41 - 60 av 1968)
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1936 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 26.06.2018

  I en pressemelding sier statsråden at dersom Finnmark står alene med 76 000 innbyggere, vil det langt på vei fjerne muligheten for å overføre flere av de nye oppgavene til fylkeskommunene. Regjeringen har utsatt behandlingen av oppgaveoverføring fra stat til fylkeskommunene og dermed skapt stor usikkerhet om hva som blir gjennomført av ekspertutvalgets forslag. Hvilke konkrete oppgaver planlegger regjeringen å overføre fra staten til fylkeskommunene som Finnmark ikke vil være i stand til å løse som eget fylke?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1935 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 26.06.2018

  Villsvin er definert som uønsket i norsk natur, og det burde innebære automatisk uttak av arten. Å la villsvin få etablere seg i norsk natur vil være en svært stor – og irreversibel – trussel for norsk mattrygghet. Hvordan vil regjeringen aktivt bekjempe etablering og videre spredning av villsvin i norsk fauna?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1934 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 26.06.2018

  Hvor mye sparer anslagsvis de fem store barnehagekonsernene (Læringsverkstedet, Kanvas, Espira, Fus og Norlandia) årlig på å drive barnehager med en lavere gjennomsnittlig bemannings- og pedagogtetthet enn de kommunale?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1933 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 26.06.2018

  Når vil regjeringen følge opp Stortingets vedtak om å utarbeide en forsterket strategi for et forsvarlig vedlikeholdsnivå for verneverdige kirker fra 2015, og har regjeringen i den forbindelse vurdert om det bør opprettes et bevaringsprogram etter inspirasjon fra Riksantikvarens "stavkirkeprogram"?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1932 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 26.06.2018

  Besvart: 29.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Vil statsråden sørge for at politidistrikta får auka ressursar og handlingsrom, slik at dei vert sett i stand til å levere på oppgåvene dei har, inkludert dei sivile oppgåvene, som Politidirektoratet sine retningsliner for saksbehandlingstid i utleggsaker?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1931 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 26.06.2018

  Besvart: 29.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hva er førende for en pasient som trenger rehabilitering; pasientenes rett til å velge behandlingssted for sin rehabilitering, eller de økonomiske rammeavtalene de regionale helseforetakene har med de respektive private, ideelle rehabiliteringsinstitusjonene?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1930 (2017-2018)

  Innlevert: 25.06.2018

  Sendt: 25.06.2018

  Stemmer det at samferdselsdepartementet har gitt Kystverket i oppdrag å intensivere salget av fiskerihavner fram mot 01.01.2020, og hva er i så fall hensikten med dette da disse etter all sannsynlighet godt kan gå inn i fylkeskommunenes næringsstrategier selv om staten ikke ser nytten av disse?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1929 (2017-2018)

  Innlevert: 25.06.2018

  Sendt: 25.06.2018

  I svar på spørsmål 1799 om elektrifisering av Edvard Grieg opplyser statsråden at de kommersielle forhandlingene mellom rettighetshaverne i de fire feltene Sverdrup, Krogh, Aasen og Grieg er gjennomført og det er oppnåd enighet om de overordnede kommersielle prinsippene for områdeløsningen. I svaret står det: "Dette inkluderer enighet om fordeling av kostnader og reservert kapasitet." Jeg ber om å få se fordelingen av kostander og reservert kapasitet for hvert av de fire feltene.
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1928 (2017-2018)

  Innlevert: 25.06.2018

  Sendt: 25.06.2018

  Det er klagestorm mot pasientreiseordningen i Bergen. Aldri før har det vært så mange forsinkelser. Det haster derfor med at helseforetakene går gjennom organiseringen av pasientreiseordningen, og at regjeringen fremmer sak til Stortinget for å forenkle og forbedre ordningen, slik Stortinget vedtok ved behandling av Innst.196 S(2017-2018). Ser statsråden at dette arbeidet haster, hvordan vil stortingsvedtakene følges opp og når vil gjennomgangen av pasientreiseordningen skje og sak bli fremmet stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1927 (2017-2018)

  Innlevert: 25.06.2018

  Sendt: 25.06.2018

  Kraftforbruket på offshore innretninger er ikke konstant men varierer år for år (såkalte lastprofiler). Hva er lastprofilene for aktuelle innretninger på Utsira og hvor mye kraft er tilgjengelig for Sleipner + Gudrun basert på at overføringskapasiteten fra land er totalt 300 MW og at Stortingets vedtak om at den fossile kraftproduksjonen på Edvard Grieg skal erstattes av kraft fra land innen 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1926 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 25.06.2018

  Det er et politisk ansvar å sikre at syke mennesker får nødvendige medisiner som de har behov for. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at mennesker med Spinal muskelatrofi (SMA) over 18 år, får en individuell vurdering og tilbud om medisinen Spinraza?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1925 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 25.06.2018

  Besvart: 26.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  En undersøkelse fra Nasjonal Institusjon for Menneskerettigheter, lansert 22.6.18, viser at politiet og det øvrige hjelpeapparat ikke har lykkes i å beskytte samiske kvinner mot vold og overgrep. Så mange som 49 % av samiske kvinner i Norge har vært utsatt for vold eller overgrep. Hva er justisministerens plan for å gi samiske kvinner i Norge bedre beskyttelse mot vold?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1924 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 25.06.2018

  Besvart: 29.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Vil statsråden sikre at det legges godt til rette for tilbud om åpen hjertekirurgibehandling ved LHL-Sykehuset Gardermoen (tidligere Feiringklinikken) også i 2019 og framover?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1923 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 25.06.2018

  Nordland har gjennom tid tatt en stor del av skogvernet på statens eigedommar. Korleis vil regjeringa balansere vernet mellom fylka slik at det ikkje nokre stader fører til problemet med råstofftilgang for treforbrukande industri?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1922 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 22.06.2018

  Sivilombudsmannen har kommet med kritikk av utlendingsforvaltningens behandling av saker knyttet til familieinnvandring. Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å sikre at personer som har fått vedtak som er ugyldig får en riktig behandling, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å sikre at nye saker blir behandlet på en lovmessig riktig måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1921 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 22.06.2018

  Kan statsråden legge frem en oversikt over antall ansatte i Politidirektoratet og i politidistriktene, fordelt på innleide, innbeordrede, fast ansatte og midlertidig ansatte, for 1. januar 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1920 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 22.06.2018

  Hvor mange ansatte jobbet med kommunikasjon totalt i Politidirektoratet, politidistriktene og politiets særorgan per 1. januar 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018, og hva er tilsvarende antall på nåværende tidspunkt?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1919 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 22.06.2018

  Hvilken organisatorisk omorganisering er foretatt i Oslo-politiet de siste årene, hvilke avdelinger og enheter er lagt ned eller slått sammen?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1918 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 22.06.2018

  Besvart: 29.06.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at anbudsvilkår forblir uendret gjennom flere utlysningsrunder på samme anbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1917 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 22.06.2018

  Besvart: 27.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvor mange politifolk i de ulike politidistriktene er til daglig ute og driver forebyggende arbeid mot kriminalitet og hvor mange jobber i dag inne på kontor (for eksempel med administrasjon, analyse, kommunikasjon, ol.)?