Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 53 av 53)
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Engesæth (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:53 (2015-2016)

  Innlevert: 09.10.2015

  Sendt: 09.10.2015

  Til behandling

  Marianne Heske har satt opp et falleferdig hus utenfor Stortinget for å minne oss om at vanlig bygg forfaller mens samfunnet bruker ressurser og krefter på monumentalbygg. Landet rundt faller vår bygningsarv ned, mens Riksantikvaren freder Operaen, Akershus festning og andre monumentalbygg, samtidig bruker staten 350 millioner på Eidsvollsbygningen. Hvordan har statsråden tenkt å nå 2020-målene, når behovet er 200 millioner ekstra hvert år frem mot 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Engesæth (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:52 (2015-2016)

  Innlevert: 08.10.2015

  Sendt: 09.10.2015

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å utrede kostnader og gevinster ved å bygge et nytt vende- og hensettingsanlegg ved Asker stasjon som kan øke tog- og kollektivkapasiteten i Asker og Bærum, under og etter byggingen av en fornyet E18?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:51 (2015-2016)

  Innlevert: 08.10.2015

  Sendt: 09.10.2015

  Til behandling

  Kan statsråden gjere greie for kva produkt som ikkje lenger vil få offentleg støtte til å nytte merkeordninga Nyt Noreg, kva overgangsordningar departementet ser føre seg for desse merka, og kva statsråden trur blir dei økonomiske konsekvensane for dei merka som ikkje lenger får nytta merkeordninga Nyt Noreg?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:50 (2015-2016)

  Innlevert: 08.10.2015

  Sendt: 08.10.2015

  Til behandling

  Kan statsråden informere om det er planlagt for, eller gjort vedtak om utsending av innsette i norske fengsel til soning i Nederland som er under behandling av LAR og i tilfelle kor mange dette gjeld, og kan statsråden informere om det er planlagt for eller gjort vedtak om tvangsutsending av innsatte som har omsorg for barn?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:49 (2015-2016)

  Innlevert: 08.10.2015

  Sendt: 08.10.2015

  Til behandling

  Kan statsråden gjere greie for opplysningane som er kommen fram i Bergens Tidende 1/10 om at det er gjort fleire sjølvmordsforsøk i norske fengsel etter at innsette har fått beskjed om dei skulle vurderast for overføring til soning i Nederland, kor mange slike tilfelle er meldt og vil statsråden informere Stortinget om kva som blir gjort for å hindre slike dramatiske konsekvensar av soning i Nederland?
 • Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:48 (2015-2016)

  Innlevert: 08.10.2015

  Sendt: 08.10.2015

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Til behandling

  I det nye merkeregelverket fra EU for mat kreves det at informasjonen skal være synlig tilgjengelig for kundene uten at de trenger å spørre. Regelverket legger opp til at det kan innarbeide nasjonale bestemmelser, og flere EU-land har gjort dette, bl.a. Sverige som har et regelverk som er mer fleksibelt og praktisk i bruk. Vil statsråden ta initiativ til en mer fleksibel ordning slik regelverket åpner opp for?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:47 (2015-2016)

  Innlevert: 07.10.2015

  Sendt: 08.10.2015

  Til behandling

  Er det i tråd med regjeringens holdning til og politikk overfor palestinerne å demonstrere mot president Abbas innlegg i FN ved å forlate salen under hans tale?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:46 (2015-2016)

  Innlevert: 07.10.2015

  Sendt: 08.10.2015

  Til behandling

  E18 Rugtvedt-Dørdal er en av strekningene som er overført til det nye vegselskapet. De siste dagene er det skapt usikkerhet om prosjektets fremdrift. Flere forhold som eksempelvis nye arbeidsformer med anbud og gjennomføring, at det vil ta tid før det nye vegselskapet er operativt og at vegselskapet selv skal kunne prioritere strekningene trekkses frem. Kan statsråden garantere at prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal gjennomføres så raskt som mulig, og at prosjektets fremdrift ikke påvirkes av overnevnte forhold?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:45 (2015-2016)

  Innlevert: 07.10.2015

  Sendt: 07.10.2015

  Til behandling

  Hva er den planlagte saksgangen for oppfølging av Domstolsadministrasjonens forslag til sammeslåing av tingretter, og når vil Stortinget få behandle saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:44 (2015-2016)

  Innlevert: 07.10.2015

  Sendt: 07.10.2015

  Til behandling

  Hva er saksbehandlingstid og statistikk for overprøving av dommer og kjennelser for domstolene sortert etter størrelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til finansministeren

  Dokument nr. 15:43 (2015-2016)

  Innlevert: 07.10.2015

  Sendt: 07.10.2015

  Til behandling

  Kan jeg be om en oversikt over bruken av multinasjonale konsulentselskaper i statlig forvaltning, og hvilke mekanismer statsråden ser for seg kan iverksettes for å unngå skattetilpasninger som innebærer at multinasjonale selskaper gjennom internprising ikke betaler skatt i Norge på tross av en innenlandsk omsetning på flere hundre millioner kroner?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:42 (2015-2016)

  Innlevert: 07.10.2015

  Sendt: 07.10.2015

  Til behandling

  Nytiltrådt adm. direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB), Christine B. Meyer, skriver i Dagens Næringsliv 6. oktober at "... SSB [ikke] har tallfestet alle positive effekter av innvandring." SSB har som kjent regnet ut kostnadene ved innvandring med bakgrunn i tall for sysselsetting og mottak av velferdsytelser. Meyer nevner ikke at det kan være forbundet andre kostnader med innvandring. Deler statsråden SSB-sjefen sitt syn om at SSB sine tall overvurderer de negative virkningene av innvandring på offentlige finanser?
 • Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:41 (2015-2016)

  Innlevert: 06.10.2015

  Sendt: 07.10.2015

  Til behandling

  Vald og truslar i arbeidslivet er eit aukande problem, og det er stort behov for førebyggande tiltak. Arbeidarpartiet har føreslege i Stortinget å innføre ei forskrift til arbeidsmiljølova som skal bidra til å førebyggje vald og truslar mot arbeidstakarar. Dette er støtta i merknadsform av ein samla arbeids- og sosialkomité. Vil statsråden ta initiativ til å få på plass ei slik forskrift, og kva andre tiltak vil regjeringa setje i verk for å sikre eit tryggare arbeidsmiljø for arbeidstakarar i valds- og trusselutsette yrke?
 • Skriftlig spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:40 (2015-2016)

  Innlevert: 06.10.2015

  Sendt: 07.10.2015

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre at det nye regjeringskvartalet blir en pådriver for ny miljøvennlig teknologi innenfor byggsektoren?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:39 (2015-2016)

  Innlevert: 06.10.2015

  Sendt: 07.10.2015

  Til behandling

  I Prop. 152 S om endringer i statsbudsjettet 2015 med forslag til bevilgninger som følge av økning i antallet av asylsøkere til Norge, er 65 mill.kr. anført som ODA-godkjente utgifter. Dette beløpet er gitt inndekning gjennom reduserte rammer på ulike poster i bistandsbudsjettet. Hvilke konkrete tiltak må utgå av de forutsatte planene til UD/NORAD/ambassadene som følge av disse kuttene, og hvor stor prosentandel av bistandsbudsjettet går nå til flyktninger i Norge og hvor mye til tradisjonell bistand?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:38 (2015-2016)

  Innlevert: 06.10.2015

  Sendt: 07.10.2015

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Til behandling

  Det er en overhyppighet av psykiske lidelser og rusproblemer blant domfelte. Det har ikke meldt seg nok frivillige til soning i Nederland, og rekruttering med tvang har medført sterke psykiske reaksjoner og selvmordsforsøk. Uttransportering skjer med boddycuff. Det er ingen visitor tilbud i Nederland og domfelte som normalt skulle overføres til åpen soning blir nå sendt til lukket soning i Nederland. Ministeren har ansvar for helsetilbudet til domfelte. Er denne type tvang helsemessig forsvarlig for sårbare innsatte?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:37 (2015-2016)

  Innlevert: 06.10.2015

  Sendt: 07.10.2015

  Til behandling

  Kan klima- og miljøministeren forsikre om at de faglige vurderingene fra Miljødirektoratet vil bli tillagt stor vekt i behandlingen av Nordterminal Floating Storage AS’ søknad om utvidet tillatelse til å drive oljeomlasting i Bøkfjorden?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:36 (2015-2016)

  Innlevert: 06.10.2015

  Sendt: 07.10.2015

  Til behandling

  Barnekonvensjonen står over norsk lov. I grunnlovens § 104 står det: "De (barn) har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overenstemmelse med dere alder og utvikling. I ny behandling av sakene til de utsendte lengeværende asylbarna har barna selv ikke blir hørt og eksperter på barnerett hevder at dette er brudd på barnekonvensjonen. Det bes om at Justisdepartementets lovavdeling lager en offentlig vurdering av dette ift. Grunnloven og Barnekonvensjonen.
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:35 (2015-2016)

  Innlevert: 06.10.2015

  Sendt: 07.10.2015

  Til behandling

  Vil regjeringa vurdere fritaksordningar for journalistar som vert kalla inn til teneste i Sivilforsvaret?
 • Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:34 (2015-2016)

  Innlevert: 06.10.2015

  Sendt: 06.10.2015

  Til behandling

  Hvordan stiller justisministeren seg til Svalbard Høyres programformuleringer om statsborgerskap?