Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 361 av 361)
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:361 (2016-2017)

  Innlevert: 08.12.2016

  Sendt: 08.12.2016

  Til behandling

  I an.no 6. desember d.å. blir statssekretær Lisbeth Normann sitert på "Vi har ingen planer om å legge ned Klara Klok". Samtidig går det frem av Prop. 1 S (2016-2017) at driftsstøtte til Klara Klok ikke videreføres. Hva er riktig, på hvilken måte skal Klara Klok eventuelt videreføres, og vil statsråden bevare den kompetansen og miljøet som er bygd opp i Bodø gjennom 16 år?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristin Vinje (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:360 (2016-2017)

  Innlevert: 07.12.2016

  Sendt: 08.12.2016

  Til behandling

  Jeg er kjent med at Skrivesenteret har fått brev fra Utdanningsdirektoratet (28.11.16) med melding om at arbeidet med å utvikle Skriveprøvene skal avsluttes fra og med 31.12.16 – to år før kontrakten går ut. Begrunnelsen som gis, er manglende bevilgninger. Hva er kunnskapsministerens vurdering av dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:359 (2016-2017)

  Innlevert: 07.12.2016

  Sendt: 08.12.2016

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at vurderingen av kapitaliseringsrenten blir foretatt i løpet av desember, slik at vurderingen blir foretatt for budsjettåret 2017 i tråd med Stortingets vedtak, og sørge for at en forventet reduksjon blir gitt virkning for kommunenes eiendomsskatteinntekter i 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:358 (2016-2017)

  Innlevert: 07.12.2016

  Sendt: 08.12.2016

  Til behandling

  På hvilken måte mener statsråden filmfestivalene skal oppleve en forutsigbar støtte og hvilken ramme er Norsk Filminstitutt gitt for å følge opp Stortingets intensjon om at det skal være en satsing på filmformidling? Er Statsråden fornøyd med at NFI pr 7.12.16 enda ikke har gjort vedtak som skaper forutsigbarhet hos festivalene?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:357 (2016-2017)

  Innlevert: 07.12.2016

  Sendt: 08.12.2016

  Til behandling

  Vil forsvarsministeren vurdere å ta tilbake oppgaven med drivstofftjenesten ved Rygge og utføre denne i egen regi, når den nåværende avtale med BP utløper i desember 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:356 (2016-2017)

  Innlevert: 07.12.2016

  Sendt: 07.12.2016

  Til behandling

  Hvor mye lavere vil arbeidstilbudet blant kvinner med barn under 2 år være som følge av en kontantstøtte på 7 500 kroner sammenlignet med ingen kontantstøtte, og hvor høy inntekt må man ha for at det skal lønne seg å sende ungen i barnehagen og gå på jobb foran å gå hjemme og heve kontantstøtte?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:355 (2016-2017)

  Innlevert: 06.12.2016

  Sendt: 07.12.2016

  Til behandling

  Ferjefri E39 er eit stort og viktig prosjekt samla sett. Kor langt har kvart enkelt fjordkryssingsprosjekt på strekninga kome i planlegginga?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:354 (2016-2017)

  Innlevert: 06.12.2016

  Sendt: 07.12.2016

  Til behandling

  Har justisministeren planar om å ha møte også med dei små og mellomstore domstolane, og om ikkje: kvifor har han møte berre med dei tolv største domstolane?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:353 (2016-2017)

  Innlevert: 06.12.2016

  Sendt: 07.12.2016

  Til behandling

  Vil kommunalministeren lytte til den massive motstanden fra kommunene mot å åpne opp for å privatisere eiendomsoppmåling – eller vil regjeringa arbeide videre med sikte på privatisering?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:352 (2016-2017)

  Innlevert: 06.12.2016

  Sendt: 07.12.2016

  Til behandling

  Trygdeordningene er vårt felles forsikringssystem. Men bærekraften i velferdsordningene er avhengig av tillit til systemet, derfor må trygdemisbruk bekjempes. Rask reaksjon vil virke preventivt. NAV og dommere viser til strafferabatt i en rekke trygdebedragerisaker grunnet lang saksbehandlingstid. Det foreligger ingen informasjon om hvordan saksbehandlingstiden fordeles mellom NAV, politiet og domstolene. Hva vil ministeren gjøre for at trygdebedragerisaker får økt prioritet?
 • Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:351 (2016-2017)

  Innlevert: 06.12.2016

  Sendt: 07.12.2016

  Til behandling

  Hvor mange enslige mindreårige har fått oppholdstillatelse etter utlendingforskriftens § 8-8 i 2016 sammenlignet med 2015, og hva er årsaken til denne utviklingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:350 (2016-2017)

  Innlevert: 06.12.2016

  Sendt: 06.12.2016

  Til behandling

  Viser til pressemelding om at Avinor har konkludert med at Gimsøya ikke er en egnet lokasjon for flyplass i Lofoten. Avinor vil nå sette i gang en prosess for å utrede alternative løsninger, og vil utarbeide en regional analyse for Lofoten/Ofoten og Vesterålen. Ligger det i dette at man skal se på eksisterende flyplasser, eller vil man også se på en ny lokalisering for en felles stor flyplass?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:349 (2016-2017)

  Innlevert: 05.12.2016

  Sendt: 06.12.2016

  Til behandling

  Vil Forsvaret gjennom Langtidsplan for Forsvaret få ei auke i finansiering på 165 milliardar for dei neste 20 åra inkludert vinstane frå ei potensiell interneffektivisering på 40 milliardar kroner (125 + 40 mrd.) eller vil Forsvarets økonomiske rammar verte auka med 165 milliardar i tillegg til ei potensiell innsparing på 40 milliardar kroner (165 + 40 mrd.) som følgje av interneffektivisering?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:348 (2016-2017)

  Innlevert: 05.12.2016

  Sendt: 05.12.2016

  Til behandling

  Hvordan vil samferdselsministeren sikre at det gjøres nødvendige endringer i det foreslåtte FOT-rutetilbudet fra 1. april 2017 for å ivareta de reelle behovene til innbyggere, offentlige myndigheter og næringsliv?
 • Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:347 (2016-2017)

  Innlevert: 02.12.2016

  Sendt: 05.12.2016

  Til behandling

  Denne uken ble det igjen målt helseskadelig luftkvalitet i strid med Regjeringen og Stortingets nasjonale mål i både Oslo og andre steder. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har søkt regjeringen om å få femdoble bompengesatsene gjennom bomringen for å avverge akutt helseskade, siden regjeringen har trenert andre effektive tiltak. Kan statsråden love å hastebehandle søknaden, slik at Oslo kan få mulighet til å innføre forhøyede bompengesatser seinest fra 1. januar 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:346 (2016-2017)

  Innlevert: 02.12.2016

  Sendt: 05.12.2016

  Til behandling

  Er det riktig at statsråden verken har evnet å få frem tekniske løsninger, eller lov- og regelverksendring raskt nok til at det kan innføres miljø- og tidsdifferensierte bompenger fra 1. mars som avtalt gjennom bomringen i Oslo og Akershus, og hva vil statsråden eventuelt gjøre for å kompensere tapte inntekter, med dårligere kollektivtilbud for innbyggerne som konsekvens, det høye kønivået, samt den mer helseskadelige luften som følge av manglende gjennomføringskraft fra statsrådens side?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:345 (2016-2017)

  Innlevert: 02.12.2016

  Sendt: 05.12.2016

  Til behandling

  Hvem mener statsråden har det overordnede ledelses- og koordineringsansvar for de ulike etatene og direktoratene ved masseankomster av asylsøkere?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:344 (2016-2017)

  Innlevert: 02.12.2016

  Sendt: 05.12.2016

  Til behandling

  Hvor mange ansatte hadde de åtte statsarkivene fordelt på hvert arkiv i hhv 2014,2015 og 2016 og hvor mange ansatte er de ment å ha etter omorganiseringen, hvor mange ansatte er det ved de 8 arkivene som ikke har statsarkivaren på arbeidstedet som sin øverste leder og hvor mange skal etter omorganiseringen ikke ha dette og hvor skal de ledes fra, hvor mange årsverk er og vil bli flyttet ut av Oslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:343 (2016-2017)

  Innlevert: 02.12.2016

  Sendt: 05.12.2016

  Besvart: 07.12.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  På bakgrunn av den oversikten Utdanningsnytt har laget, der det framkommer at 74 lærere og andre ansatte i skole og barnehage er dømt, tiltalt, eller siktet i overgrepssaker mot over 250 barn, vurderer Kunnskapsministeren å iverksette noen umiddelbare tiltak for styrke barnas og elevenes sikkerhet og trygghet når de oppholder seg i barnehage, skole og SFO?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:342 (2016-2017)

  Innlevert: 02.12.2016

  Sendt: 05.12.2016

  Til behandling

  Me ber om at Statsråden utleverer all korrespondanse av relevans for denne saka?