Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 1053 av 1053)
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1053 (2015-2016)

  Innlevert: 06.05.2016

  Sendt: 06.05.2016

  Til behandling

  Med tanke på tilstanden i Europa, vil statsråden vurdere å fremme en proposisjon om statsgaranti for å sikre gjennomføring av Trondheim&Røros 2017, the 84th International Session of the European Youth Parliament?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1052 (2015-2016)

  Innlevert: 06.05.2016

  Sendt: 06.05.2016

  Til behandling

  Kan en kommersiell aktør som inngår midlertidig avtale med staten som kun dreier seg om plassering av hovedkontor og nyhetsproduksjon kalles en allmennkringkaster?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1051 (2015-2016)

  Innlevert: 06.05.2016

  Sendt: 06.05.2016

  Til behandling

  Ifm reguleringsplanarbeidet i Stange Sør, Hedmark, og kommunedelplanarbeidet Stange Nord aktualiseres utnytting av nedlagt jernbanegrunn ifm omlegging av jernbanetrasé. Det ser ut til at Jernbaneverket i strid med intensjonen i Stortingets jordvernstrategi fra 2015 ikke vil tilbakeføre nedlagt trasé til jordbruk. Dette ville sikret at nettotapet av jordbruksareal går ned, og skape bedre arrondering og sammenhengende areal. Vil statsråden sikre at nedlagte jernbanetraseer over landbruksarealer tilbakeføres til landbruk?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1050 (2015-2016)

  Innlevert: 04.05.2016

  Sendt: 06.05.2016

  Til behandling

  Vil helse- og omsorgsministeren ta initiativ til at fysisk aktivitet som forebygging og behandling gis en betydelig større plass i legeutdanningen enn det har i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1049 (2015-2016)

  Innlevert: 04.05.2016

  Sendt: 06.05.2016

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å endre takstsystemet for å bidra til at flere leger anbefaler fysisk aktivitet som forebygging og behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1048 (2015-2016)

  Innlevert: 04.05.2016

  Sendt: 06.05.2016

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Til behandling

  Søgne kommune har lagt frem en kommuneplan som synes å stride mot jordloven ettersom ca. 100 dekar dyrket eller dyrkbar mark omdisponeres til utbyggingsformål. Nasjonale føringer for jordvern er betydelig skjerpet i den senere tid, bl.a. ved vedtak i Stortinget i november 2015. Vil landbruksministeren gripe inn og stanse omdisponeringen av dyrket mark i Søgne?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1047 (2015-2016)

  Innlevert: 04.05.2016

  Sendt: 06.05.2016

  Til behandling

  Aftenposten har i en rekke saker dokumentert at matkjeder omgår og trosser lovverket og holder sine matbutikker åpne på søndager. I januar anmeldte Rema 1000 NorgesGruppen for å holde for store butikker åpent om søndagen. Et bærekraftig forbruk slik FNs nye bærekraftsmål forplikter til, forutsetter i det minste at elementære lukketidsbestemmelser respekteres. Hvordan har statsråden tenkt å få slutt på praksisen med at matbutikker holder ulovlig åpent på søndager og helligdager?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1046 (2015-2016)

  Innlevert: 04.05.2016

  Sendt: 06.05.2016

  Til behandling

  Fylkesmannen i Buskerud har lagt fram forslag til framtidig kommunestruktur i fylket. Forslaget bygger ikke på lokale vedtak siden kommunene fortsatt er i prosess og forhandlinger i henhold til tidsrammen for kommunereformen, som forutsetter kommunale vedtak innen 1. juli 2016. Mener statsråden det er akseptabelt at fylkesmennene legger fram sin oppsummering av kommunereformen med forslag til ny kommunestruktur, før kommunene har gjennomført sine forhandlinger og fattet lokale vedtak?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1045 (2015-2016)

  Innlevert: 04.05.2016

  Sendt: 04.05.2016

  Til behandling

  Hvilken tidsplan legger statsråden opp til for avgjørelse av lokasjon for deponi for uorganisk farlig avfall og hvordan vil statsråden sørge for at både de miljøfaglige konsekvensene, omdømmemessige konsekvensene og konsekvensene for lokalmiljøet blir tilstrekkelig belyst før avgjørelsen fattes?
 • Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1044 (2015-2016)

  Innlevert: 04.05.2016

  Sendt: 04.05.2016

  Til behandling

  Hvordan vurderer statsråden forskerfriheten i Forsvarets virksomheter, og støtter statsråden forsvarssjefens instruksjon av den faglige staben ved Hjemmefrontmuseet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1043 (2015-2016)

  Innlevert: 04.05.2016

  Sendt: 04.05.2016

  Til behandling

  Mener helseministeren at ernæringsfysiologer er en viktig del av det totale helsetilbudet i landet og på hvilken måte har regjeringen i så tilfelle tatt grep for å ta i bruk kunnskapen denne yrkesgruppen besitter?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1042 (2015-2016)

  Innlevert: 04.05.2016

  Sendt: 04.05.2016

  Til behandling

  Vil samferdsleministeren sikra at lang tunell langs riksveg 13, Granvinsvatnet, vert vurdert som reelt alternativ når vegen likevel må utbetrast?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1041 (2015-2016)

  Innlevert: 04.05.2016

  Sendt: 04.05.2016

  Til behandling

  Betyr dette at statsråden har planer om å legge frem for Stortinget forslag til endringer i lov om helligdager og helligdagsfred, og når vil dette eventuelt skje?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1040 (2015-2016)

  Innlevert: 04.05.2016

  Sendt: 04.05.2016

  Til behandling

  Som en del av Samhandlingsreformen er det etablert kommunale akutte døgnplasser. Fra 2017 skal tilbudet også omfatte personer med psykiske lidelser og rus lidelser. Det fins ingen tydelig avklaring om hva det medisinske tilbudet skal inneholde. Det utfordrer samhandling internt i kommunene og mot spesialist tilbudet. Det skal være et -FØR, -ISTEDENFOR og -ETTER sykehusbehandlingstilbud. Hvilke føringer har statsråden gitt til kommunene om innholdet i øyeblikkelig hjelp plassene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1039 (2015-2016)

  Innlevert: 04.05.2016

  Sendt: 04.05.2016

  Til behandling

  84 % av de som arbeider i helsesektoren er kvinner. I Dagens Næringsliv 11.januar i år mente helseministeren at 40 % kvinnelige toppsjefer i sykehussektoren er alt for lite. Hva mener statsråden om at det kun er utnevnt mannlige styreledere i Helse-Vest?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1038 (2015-2016)

  Innlevert: 03.05.2016

  Sendt: 04.05.2016

  Til behandling

  Ny Tid skrev 2. mai 2016 at NATOs soldater i Afghanistan som skal lære opp afghanske sikkerhetsstyrker har fått ordre om å overse systematiske voldtekter av barn begått av sikkerhetsstyrkene. Norge skal fortsatt være til stede med soldater i Afghanistan i 2016 for å trene det afghanske spesialpolitiet og spesialpolitikommandoen i Kabul. Er regjeringen kjent med disse anklagene, og tar vi det i tilfellet opp med våre allierte og partnere med sikte på at man aldri kan aksepterer slike overgrep?
 • Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1037 (2015-2016)

  Innlevert: 03.05.2016

  Sendt: 03.05.2016

  Til behandling

  Avisen Nationen har de siste dagene satt fokus på den økende gjengroingen av matjord i Norge. i fjor var det registrert 80 000 dekar som var registrert som "ute av drift". Dette er en øking på 20 pst på 5 år. Driveplikten som er hjemlet i jordloven stiller krav at matjord skal drives og den økende brakkleggingen av matjord er et problem for et land som i utgangspunktet har lite dyrkbart areal. Hva er statsrådens vurdering av disse tallene og hva vil statsråden gjøre for å sikre at driveplikten håndheves?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1036 (2015-2016)

  Innlevert: 03.05.2016

  Sendt: 03.05.2016

  Til behandling

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 9-7 sier at tvangsvedtak som er påklaget etter § 9-11 andre ledd, ikke kan iverksettes før fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har godkjent vedtaket. Fylkeslegen sier til avisen Østlendingen 30.april at det er ulik oppfatning av hvordan bestemmelsen skal forstås. Mener helse- og omsorgsministeren at bestemmelsen er tilstrekkelig klar med hensyn til når vedtak om tvang om makt etter helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 kan iverksettes?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1035 (2015-2016)

  Innlevert: 03.05.2016

  Sendt: 03.05.2016

  Til behandling

  Kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) er blitt mer kontroversielt politisk de siste årene. Fattige og utsatte kvinner betaler prisen for religiøs eller moralsk mostand mot seksualundervisning, prevensjon og lovlige aborter. Derfor er utenriksministerens forsikring om at den norske politikken for å fremme SRHR ligger fast viktig. Kan utenriksministeren redegjøre for hvordan bevilgningene til kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter er brukt i 2015?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1034 (2015-2016)

  Innlevert: 03.05.2016

  Sendt: 03.05.2016

  Til behandling

  Regjeringen har varslet sluttbehandling av ni genmodifiserte organismer (GMO-er). Blant disse er den genmodifiserte maisen 1507 som er insektresistent og modifisert til å tåle glufosinat-ammonium. Sprøytemiddelet er forbudt i Norge og fases ut i EU fordi det gir dokumenterte skader på mennesker og miljø. Miljødirektoratet anbefalte 1. april 2016 å ikke nedlegge forbud mot den genmodifiserte maisen 1507. Mener statsråden en godkjenning vil være etisk forsvarlig og i tråd med kravene i den norske genteknologiloven?