Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 1120 av 1399)
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:302 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 20.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvilke sykehus har overskredet budsjettene sine så langt i 2017, hvor mye ble de samme sykehusene pålagt å effektivisere i 2017 som følge av effektiviseringskrav pålagt i Prop. 1 S 2016-2017 og gjennom budsjettforliket og hvordan forventer statsråden at sykehusene skal løse av nye oppgaver, ivareta pasientsikkerheten og samtidig effektivisere i 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:301 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 20.11.2017

  Besvart: 28.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Hvilke krav kan kommunene stille til utbygger gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner for å skape en mer klimavennlig og bærekraftig urbanisering?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:300 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 20.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Hvor mange år mener regjeringen det skal gå før berørte innbyggere, næringsliv og kommuner på Øvre Romerike får avklart hvorvidt det blir en utbygging av tredje rullebane på Gardermoen?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:299 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 20.11.2017

  Besvart: 27.11.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Regjeringen ga 30.10.2017 «grønt lys» for mer oppdrett i hele Nord Norge. Beslutningen kan potensielt gi en vekst på om lag 24 000 tonn. Dette vil bidra til at mer avfall, kjemikalier og lakselus havner i sjøen. Samtidig har statsråden ikke tatt ned produksjonen i områder som har fått «rødt lys» til tross for at forskerne mener at inntil 30 prosent av lakseyngelen kan dø som følge av lusesituasjonen i disse områdene. Mener statsråden at den samlede miljøeffekten av disse justeringene er positiv eller negativ?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:298 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 20.11.2017

  Besvart: 27.11.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Jeg takker for statsrådens svar på mitt spørsmål i Dok. 15:218 (2017-2018), og vil stille følgende oppfølgingsspørsmål. Hvordan forholder statsråden seg til FFI-rapporten om sivile beskyttelsestiltak, og hvordan vil han følge opp FFIs vurderinger og konklusjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:297 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 20.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Jeg takker for statsrådens svar på mitt spørsmål i Dok. 15:218 (2017-2018), men vil stille følgende oppfølgingsspørsmål. Hvordan dekkes befolkningens krav på tilfluktsrom i Telemark i dag, har det blitt vurdert om Kalkovnens lokaler kan omdisponeres til tilfluktsrom, og hva er eventuelt årsaken til at lokalet ikke kan tas i bruk for sivilbefolkningen i tilfelle en sikkerhetspolitisk krise?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:296 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 20.11.2017

  Besvart: 24.11.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  I følge rapporten "The Forced Return of Afghan Refugees and Implications for Stability" er returnerte afghanere i større grad utsatt for risiko og voldelig konflikt. Dette står ikke i Landinfos notater, men de har sitert til denne kilden i et temanotat fra september. Kan statsråden redegjøre for hvordan disse opplysningene om at returnerte i større grad er utsatt for risiko blir vurdert av UDI og UNE, og hvilke implikasjoner det har fått?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:295 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 20.11.2017

  Besvart: 24.11.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Hvordan vil statsråden sikre at Troms og Finnmark får en likeverdig landbruksrådgivning som resten av landet etter at Norsk Landbruksrådgivning nå har sagt opp avtalen med Landbruk Nord, og hva er hans vurdering av fornuften i den nedbygging av Landbruk Nord som følger av at avtalen sies opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:294 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Besvart: 24.11.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Hvor langt har statsrådene kommet med å lage egen handlingsplan for å sikre de bevaringsverdige husdyrrasene og gi næringsaktører som satser på disse rasene, både forutsigbarhet og mulighet for lønnsom drift?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:293 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 24.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Det har vore ei rekke oppslag i media om bønder som vert hindra frå å utvikla garden av omsyn til fortidsminner. Kva vil statsråden gjera for å gjera dette lettare både praktisk og økonomisk for den enkelte bonde?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:292 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Besvart: 24.11.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Mattilsynet har for første gang funnet to alvorlige virus som rammer jordbærplanter. Ingen av virusene har tidligere vært påvist i Norge, og begge ble funnet i bærfelt med importerte planter. Dette er et konkret resultat av regjeringens liberalisering av import. Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i skadene av egen politikk?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:291 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Besvart: 23.11.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Mener samferdselsministeren at en reduksjon i antall stoppesteder fra 5 til kun et stoppested på Sørlandsbanen gjennom Telemark er tilfredsstillende?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:290 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Besvart: 28.11.2017 av kunnskapsminister Henrik Asheim

  Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at flere med fluktbakgrunn får dra nytte av kompletterende utdanning på lang sikt, og for at man på kort sikt kan tilby kompletterende utdanning for sykepleiere, lærere og ingeniører for kvalifiserte personer med utdanning utenfor EU/EØS og Sveits?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:289 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av statsminister Erna Solberg

  I Stortingets spørjetime 15.11.2017 lanserte statsministeren eit nytt uttrykk: «å sosionomisere». Det var litt vanskeleg å få tak i kva statsministeren eigentleg meinte, men det kunne virke som om meningsinnhaldet var at sosionomar unnskylder bort kriminalitet, dersom det er folk som har det vanskeleg som utfører kriminaliteten. Kan statsministeren beskrive kva ho tror sosionomar gjer på jobb og kva hun legg i uttrykket å «sosionomisere»?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:288 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Besvart: 23.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Vil statsråden vurdere å gjøre studentboliger til et eget arealformål i plan- og bygningsloven, og har statsråden vurdert andre tiltak for å effektivisere prosessen med å få tillatelse og starte byggingen av nye studentboliger?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:287 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Besvart: 24.11.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  I hvilken grad mener statsråden at dyrevelferdsloven § 30 kan benyttes som hjemmel for å vedta avvikling av dyrehold og hvordan mener statsråden forholdet mellom dyrevelferdsloven § 30 og § 33 skal forstås for både å sikre dyrs levekår og eiers rettssikkerhet, og i tilfellet statsråden mener § 30 hjemler vedtak om avvikling av dyrehold, bør vilkårene for slikt inngripende vedtak følge mønsteret i vilkårene for vedtak om forbud mot aktivitet i § 33?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:286 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Besvart: 23.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  EØS-tilsynet ESA leverte nylig en uttalelse til Norge om at vi bryter EØS-reglene ved ikke å gi fedre selvstendig uttaksrett. Skal Norge fortsette å bryte disse helt elementære likebehandlingsreglene?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:285 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Når vil regjeringen legge frem utredningen om hvordan staten best mulig kan legge til rette for en permanent løsning for småflyaktiviteten på Østlandet, og når vil regjeringen legge fram en sak om en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området i tråd med hva en samlet stortingskomité ba om i Innst. 405 S (2016 – 2017)?
 • Skriftlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:284 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av kunnskapsminister Henrik Asheim

  Hvordan vil regjeringen bidra til å øke rekrutteringen og tilgangen til kompetent arbeidskraft for sjømatnæringen, og hvordan vurderer regjeringen ønsket om å etablere en landsdekkende linje innenfor sjømat på videregående skole-nivå?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:283 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Besvart: 27.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kan statsråden informere om spesialisthelsetenesta sine styringsmål for somatiske tenester for 2017 blir innfridd, og kva er faktagrunnlaget per i dag?