Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 85 av 85)
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:86 (2017-2018)

  Innlevert: 19.10.2017

  Sendt: 19.10.2017

  Til behandling

  Korleis vil statsråden forklare at han ikkje har gjort dei naudsynte endringane i isf-systemet for omlegging av pasientforløp frå døgn- til dagbehandling av medisinske pasienter?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:85 (2017-2018)

  Innlevert: 19.10.2017

  Sendt: 19.10.2017

  Til behandling

  Hvordan har ministeren tenkt å håndtere utfordringen med overskridelser og forsinkelser ved framtidige anbudstildelinger ved nybygg på norsk sokkel, og har departementet regnet på inntektstapet knyttet til disse problemstillingene?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:84 (2017-2018)

  Innlevert: 19.10.2017

  Sendt: 19.10.2017

  Til behandling

  Kan statsråden avklare om det arbeides med en helhetlig løsning for ELTE-studentene, eller kun de studentene som allerede har fått lisens og for tiden jobber i veiledet praksis?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:83 (2017-2018)

  Innlevert: 18.10.2017

  Sendt: 19.10.2017

  Til behandling

  Mener statsråden at vi i tiden fremover er avhengig av tilstedeværelse av amerikanske soldater for å opprettholde tilstrekkelig beredskap i nord i fredstid?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:82 (2017-2018)

  Innlevert: 18.10.2017

  Sendt: 19.10.2017

  Til behandling

  Deler statsråden sine regjeringskollegers positive syn på at det skal være lovlig å reservere konkurransen for ideelle aktører innen helse- og sosialtjenestene, og hvordan vil statsråden evt. følge dette opp og bruke det handlingsrommet Esas konklusjon har åpnet for innen barnevernssektoren?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Lill Fagerås (SV) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:81 (2017-2018)

  Innlevert: 18.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  Deler kunnskapsministeren sine regjeringskollegers positive syn på at det skal være lovlig å reservere konkurransen for ideelle aktører innen helse- og sosialtjenestene, og vil Esas konklusjon kunne få betydning for departementets lovtolkning i brev av 12.06.2017, eventuelt hvilken annen oppfølging kan kunnskapsministeren se for seg for at ideelle aktører innen barnehagesektoren kan prioriteres?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (SP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:80 (2017-2018)

  Innlevert: 18.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  Hvilke tiltak vil statsråden be Statens vegvesen sette i verk for å bedre trafikkavviklingen øst for Fetsundbrua i morgenrushet, og vil statsråden ta særlige initiativ som gjør at kollektivtrafikken fra området øst for Glomma ikke skal hemmes av køen?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:79 (2017-2018)

  Innlevert: 18.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  Hva gjør statsråden for at disse bedriftene unngår utestengelse fra et marked de tidligere hadde tilgang til?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:78 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  På bakgrunn av at det var statsråden selv som initierte møtet, hvilke tiltak for å avhjelpe eller bøte på situasjonen la kunnskapsministeren fram i møtet med Oslo kommune?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:77 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  Det er nå påvist feil i vurderingen av dokumenter og bevis i saken om den iranske kvinnen som ble returnert til Iran og pisket. Dette er brudd på Norges forpliktelser. Prosedyrene i slike saker må være sikre og arbeidet må ha høyeste kvalitet, fordi feil kan bli fatale. Vil statsråden på bakgrunn av saken foreta en full og åpen granskning av saksbehandlingen og rutinene og inntil videre stanse saker som er under behandling der samme verifisering av dokumenter blir benyttet?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:76 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  I forslaget til statsbudsjett står det at utredningen om matkastelov er gjennomført og at regjeringen ikke vil gjennomføre ytterligere tiltak, samtidig som det foreslås å kutte bevilgninger både til Matsentralen og Matvett. Når vil regjeringen legge frem denne utredningen og vil den bli sendt på høring?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:75 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  Har statsråden grunn til å tro at tendensen med kostnadsoverskridelser og kvalitetsfeil på utbygginger på norsk sokkel beskrevet av Rystad Energy fremdeles gjelder for utbygginger som nå ligger til behandling, og hva gjør statsråden for å sikre et realistisk kostnadsbilde i Stortingets beslutningsgrunnlag for behandling av utbyggingene og hva mener statsråden er årsaken til at det er de internasjonale selskap oljeselskapene som står for de verste prosjektene, med dødsfall og størst overskridelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:74 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  Hvilke steder i landet har ikke tilbud om gratis internett i dag og hvordan vil regjeringen legge til rette for at dette initiativet og støtteordningen som er varslet kan gi flere innbyggere i Norge tilgang til gratis internett?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:73 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  Holtålen kommunes forskrift om bruk av el-motor på båt i vann under 2 km2 er opphevet av fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Forskriften ble gitt for å fremme fritidsfiske og friluftsliv. Forskrift om motorferdsel i utmark er endret slik at det er gitt en generell tillatelse til bruk av el-sykkel i utmark. Statsråden har uttalt at dette er positivt for folkehelsen ved at flere kommer seg ut i naturen. Er statsråden enig i at el-motor på båt og på sykkel begge er støysvake og derfor egner seg for bruk i utmark for frilufts formål?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:72 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  I følgje BT 14/10 må Helse Bergen kutte 150 millionar .15 millionar skuldast ekstrautgifter i samband med sykkel-VM og 22 millionar skuldast tap av refusjon på ny hepatitt C-medisin. Alle avdelingar har difor fått strame budsjettrammer. 10 millionar skal sparast gjennom staben og fleire sengepostar skal slås saman. Vil regjeringa syte før at Helse Bergen får dekka sine ekstrautgifter i samband med sykkel- VM og vil regjeringa syte før fullgod refusjon av ny hepatitt C medisin til helseføretaket?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:71 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  Kva gjer regjeringa for å sikre at norske pasientar ikkje vert skadelidande når laboratorieprøver frå 1.1.18 ikkje lenger kan sendast med posten når A-post vert avslutta , kan regjeringa garantere at det over heile landet vil vere alternative og fungerande ordningar på plass innan nyttår og kva er årsaka til at regjeringa ber helseføretaka ta kostnaden for omlegginga innanfor eigne budsjettrammer?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:70 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  Mener statsråden Datatilsynet bruker sine begrensede ressurser på riktig måte når en lovlydig bedriftseier bøtelegges for å ha publisert overvåkningsbilder fra et tyveri på sosiale medier?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:69 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  Hva var tallet på soningskøen per 1. oktober 2017, 1. oktober 2014, 1. oktober 2009 og 1. oktober 2005?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:68 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  Hvor mange nye aksjonsbåter anskaffes for beredskapstroppen, når er disse planlagt levert, hva er kostnadsrammen for bestillingen og hvem er leverandør for båtene?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:67 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 17.10.2017

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Til behandling

  Forvaltningen av de umyndiges midler er strengt regulert og forutsetter at de plasseres i bank, noe som gir en avkastning som reduserer pengenes verdi. Vil statsråden åpne for at denne type midler kan forvaltes på andre måter f.eks. SPU eller tilsvarende som kan gi en avkastning som kan bidra til å opprettholde pengeverdien, og vil statsråden åpne for at midler som er utbetalt som erstatning til en person som er umyndiggjort pga. skade påført på sykehus kan brukes til kjøp av tomt og oppføring av ny tilpasset bolig?