Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er rettet til, skal gi et skriftlig svar innen seks virkedager til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Avgrens utvalget

Velg sesjon
Velg status for spørsmålet
Skriv inn spørsmålnummer

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Velg måned

Alle (1101 - 678 av 678)

Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:679 (2013-2014)

Innlevert: 14.04.2014

Sendt: 14.04.2014

Til behandling

Hva vil helseministeren gjøre for å øke forskningen på seksuelle overgrep og styrke behandlingstilbudet for mennesker utsatt for seksuelle overgrep når tilbud nå legges ned?

Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:678 (2013-2014)

Innlevert: 14.04.2014

Sendt: 14.04.2014

Til behandling

Ifølge AML §14-12 b) skal innleier gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at de kan ivareta kravet om likebehandling. Slike opplysninger blir i dag gitt mht lønn, men ikke mht arbeidstid. Bemannings-foretakene har ikke den tilgang til lokale arbeidstidsavtaler som statsråden forutsetter i dokument nr. 15:581 (2013-2014). Undertegnede er kjent med at det foreligger skriftlige, ubesvarte purringer til HINAS om dette. Vil statsråden påse at nødvendige opplysninger fra helseforetakene blir gitt?

Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:677 (2013-2014)

Innlevert: 11.04.2014

Sendt: 14.04.2014

Til behandling

Hva vil helseministeren gjøre for å sikre at sykehusklovnene kan nå ut til enda flere barn på norske sykehus?

Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:676 (2013-2014)

Innlevert: 11.04.2014

Sendt: 11.04.2014

Til behandling

Vil statsråden ta initiativ til at letingen etter nordmenn som ble henrettet i Norge under 2. verdenskrig, blir organisert og finansiert av offentlige, norske myndigheter?

Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:675 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 11.04.2014

Til behandling

Med bakgrunn i den dramatiske situasjonen på Træna, ønsker jeg svar fra ministeren på hva hun vil gjøre for at man ikke kommer i en situasjon der Hjørnesteinsbedriften på Træna blir lagt ned.

Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:674 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 11.04.2014

Til behandling

FNs klimapanel har konkludert med at mer enn tre firedeler av kjente fossile reserver må bli liggende i bakken dersom vi skal nå togradersmålet, og minst halvparten av olje og gass. Verdens største oljeselskap, ExxonMobil, ga i en rapport 31.3. et klart svar til sine investorer: «We are confident that none of our hydrocarbon reserves are now or will become «stranded».» Hvordan vurderer statsråden klimarisikoen fra Statoils olje- og gassreserver, og på hvilken måte følger departementet dette spørsmålet opp med Statoil?

Skriftlig spørsmål fra Johnny Ingebrigtsen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:673 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 11.04.2014

Til behandling

Til tross for at Finnmarkssykehuset ikke har fristbrudd har en kommersiell aktør fått lov til å suge seg fast på en måte som gjør at pasienter som kunne vært tilbakeført til Finnmarkssykehuset beholdes hos Psykia. Dette gir stort utbytte på det offentliges regning, og kan vanskelig beskrives som annet enn sløsing. Hvordan vil statsråden hindre at kommersielle aktører ikke får nær ubegrenset tilgang til å beholde pasienter og mulighet til å operere med timepriser som åpenbart er så høye at de ikke kan forsvares logisk?

Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:672 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 11.04.2014

Til behandling

ESA-godkjent fritak for elavgiften i bytte mot deltagelse i program for energieffektivisering for treforedlingsindustrien løper ut 30. juni 2014. Hva gjør Regjeringen for å sikre videreføring av fritaket?

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:671 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 11.04.2014

Besvart: 15.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

I Innstillingen til Nasjonal transportplan 2014-23 ba en samlet komité regjeringen vurdere en nasjonal TT-ordning i løpet av første del av planperioden. Fremskrittspartiets medlemmer skrev i egen merknad at det bør utarbeides nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet for TT-transporten. Kan statsråden gi en statusoppdatering på arbeidet med å etablere en nasjonal TT-ordning for de som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport?

Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:670 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 11.04.2014

Til behandling

I klimaforliket ble det vedtatt at energikravene til nye bygg skal skjerpes til passivhusnivå i 2015. Når i 2014 vil forslaget til nye energikrav komme på offentlig høring, slik at tidsfristen i klimaforliket overholdes, og hvordan vil statsråden tilrettelegge for økt bruk av solenergi i de nye energikravene?

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:669 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 11.04.2014

Til behandling

Er statsråden enig i at vi bør oppheve kirkeloven § 3,2 ledd om tilhøriget i Den norske kirke, og vil statsråden gjøre elektronisk inn- og utmelding av Kirka mulig?

Skriftlig spørsmål fra Øystein Hansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:668 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 10.04.2014

Til behandling

Vil samferdselsministeren ta initiativ til at det blir fremdrift i utbyggingsplanene ved Egersund stasjon?

Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:667 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 10.04.2014

Til behandling

Etter at regjeringa trakk tilbake Stortingsmelding 46, er det uklart kva som er regjeringa sin politikk på attføringsområdet. NHO Attføringsbedriftene med fleire meiner at denne sektoren ikkje eignar seg for kommersialisering. Regjeringa sitt syn på dette har ikkje kome tydeleg fram enno. Har statsråden planar om å fremje forslag om å kommersialisere heile eller delar av tiltaksporteføljen for menneske med nedsett arbeidsevne, og viss han har det, kjem han til å involvere Stortinget, t.d. gjennom ei stortingsmelding?

Skriftlig spørsmål fra Jorid Holstad Nordmelan (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:666 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 10.04.2014

Til behandling

Vil statsråden vurdere å endre praksis i Statens Pensjonskasse, slik at enke- eller enkemann som tilfredsstiller kravene i arveloven til samliv og felles barn blir å falle inn under unntaket fra regelen for enke- eller enkemannspensjonen?

Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:665 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 10.04.2014

Til behandling

Hvordan vurderer kunnskapsministeren mulighetene for å styrke og videreutvikle Den norske Filmskolen på Lillehammer?

Skriftlig spørsmål fra Aud Herbjørg Kvalvik (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:664 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 10.04.2014

Besvart: 11.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Regjeringen har besluttet at ny godsterminal i Trondheimsregionen skal etableres som delt løsning sør for Trondheim, på Torgård eller Søberg, kombinert med havn i Orkanger mer enn tre mil unna. En integrert løsning med sjø vil spare dyrka jord og transportarbeid. Vil samferdselsministeren sørge for at også en integrert løsning som kombinerer bane, vei og sjø blir fullverdig utredet og med i videre planlegging?

Skriftlig spørsmål fra Laila Gustavsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:663 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 10.04.2014

Til behandling

Har statsråden tillit til ordenssjefens fagkompetanse i saken, og kan han forsikre ansatte i Norge om at de ikke bryter lojalitetsplikten i en tilsvarende situasjon?

Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:662 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 10.04.2014

Til behandling

I Stortinget 26/2 spurte undertegnede om statsråden ville følge opp lovforslaget om voldelige risikosupportere som ble oversendt departementet fra Politidirektoratet 5/2. Statsråden svarte da at saken var til vurdering. Etter de tragiske hendelsene i Sverige 30/3, varslet statsråden i Dagsrevyen 31/3 at han ville fremme lovforslaget, men at det vil skje først til høsten. I og med at det ferdige lovforslaget har vært på bred høring og trolig får bred oppslutning - hvorfor er det ikke mulig å fremme det tidligere?

Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:661 (2013-2014)

Innlevert: 09.04.2014

Sendt: 10.04.2014

Til behandling

Er fremdriften med ferdigstillelse av frivillighetsregisteret i rute, og hvordan er de frivillige organisasjonene involvert i dette arbeidet?

Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:660 (2013-2014)

Innlevert: 09.04.2014

Sendt: 10.04.2014

Til behandling

I Sundvolden-erklæringa seier regjeringa at "der det er hensiktsmessig vil regjeringen bidra til færre, større og mer konkurransedyktige lufthavner." I den samanheng har Samferdselsdepartementet bede Avinor om å kome med forslag til ein reduksjon i talet på flyplassar her i landet. Kor mange småflyplassar meiner statsråden ein skal ha i Noreg, og meiner han vi har for mange flyplassar i Møre og Romsdal?


Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget