Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 751 av 751)
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:755 (2016-2017)

  Innlevert: 28.02.2017

  Sendt: 28.02.2017

  Til behandling

  Kan statsråden framlegge en oversikt som viser både hvor mange av og hvor stor andel av de unge som er blitt uføretrygda de siste ti årene i Norge som ikke har fullført videregående skole? Det bes om tall for landet som helhet og fordelt på fylker.
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:754 (2016-2017)

  Innlevert: 27.02.2017

  Sendt: 28.02.2017

  Til behandling

  Kristiansund vart utlova eit Politiets løns- og rekneskapssenter med 70 tilsette, men dette er brått nedskalert til eit rekneskapssenter med 50 tilsette. Korleis kunne dette skje reint formelt og politisk, og kan justisministeren forsvara at dette skjer når tildelingsbrevet utsendt 2/2 2017 innebar både løns- og rekneskapsoppgåver før snuoperasjonen kom berre to veker seinare?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:753 (2016-2017)

  Innlevert: 27.02.2017

  Sendt: 28.02.2017

  Til behandling

  Hva akter statsråden å foreta seg for å endre dagens situasjon og sikre stabil og kompetent ombringing av lørdagsavisene i Lierne kommune?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:752 (2016-2017)

  Innlevert: 27.02.2017

  Sendt: 28.02.2017

  Til behandling

  Mener statsråden at bruken av korte høringsfrister i 2017 er i samsvar med utredningsinstruksen og behovet for åpne, demokratiske prosesser på asylfeltet?
 • Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:751 (2016-2017)

  Innlevert: 27.02.2017

  Sendt: 28.02.2017

  Til behandling

  Hvilke beregninger er gjort av effektivitet i forbindelse med regionreformen og gjennomgangene av fylkesmannsstrukturen, og hva viser beregningene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:750 (2016-2017)

  Innlevert: 27.02.2017

  Sendt: 27.02.2017

  Til behandling

  Et knappest mulig flertall på Stortinget har nå kommet til enighet om tvangsammenslåing av en rekke kommuner, en av disse er Bindal i Nordland. Synes kommunalministeren det er uproblematisk at hovedforhandleren fra Høyre i Stortinget (Frank Jenssen) allerede er utnevnt som fylkesmann i det nye Trøndelag, og ser han at det kan stilles spørsmål knyttet til lojaliteten til vedkommende, særlig siden rådet fra Fylkesmannen i Nordland blir satt til side, og Bindal blir tvangsflyttet - nettopp til Trøndelag?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:749 (2016-2017)

  Innlevert: 27.02.2017

  Sendt: 27.02.2017

  Til behandling

  Vil et kvalifikasjonskrav på 30/60 studiepoeng i fagene norsk, engelsk og matematikk for søkere til utlyste lærerstillinger, være i strid med Stortingets vedtak, som gir lærere utdannet før 1.januar 2014 dispensasjon fra kompetansekravene for undervisning fram til 2025, og hva vil i tilfelle kunnskapsministeren foreta seg, for å sikre at disse lærerne ikke skal bli rammet av et yrkesforbud, dersom de søker ny lærerstilling?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:748 (2016-2017)

  Innlevert: 24.02.2017

  Sendt: 27.02.2017

  Til behandling

  Vil det få konsekvenser for foretaket og vedtaket at Sørlandet sykehus HF 23.02 vedtok nedleggelse av kirurgisk øyeblikkelig hjelp og traumetilbudet ved Flekkefjord sykehus på tross av at den eksterne kvalitetssikringen av arbeidet med utviklingsplanen viser at veileder for utarbeidelse av utviklingsplaner ikke er fulgt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:747 (2016-2017)

  Innlevert: 24.02.2017

  Sendt: 27.02.2017

  Til behandling

  Mener statsråden det er rett å klassifisere skulder ut av ledd og andre tilstander som ikke opereres som indremedisinsk lidelse, slik Helse Fonna bekrefter at de gjør, og vil statsråden sørge for at det utarbeides korrekt tallgrunnlag for Odda sjukehus sin kirurgiske og indremedisinske virksomhet, slik at helseforetaket og statsråden har et korrekt grunnlagsmateriale å foreta beslutninger på?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:746 (2016-2017)

  Innlevert: 24.02.2017

  Sendt: 27.02.2017

  Til behandling

  KMD foreslår i et høringsnotat å oppheve kommunenes ansvar for eiendomsoppmåling som offentlig ansvarsområde, og at oppmåling av eiendommer utføres som profesjonalisert tjenesteyting med fri prisdannelse. Effekten av dette forslaget bør vurderes opp mot andre lignende oppgaver kommunene i dag har, som innen landbruksforvaltning, plansaker, byggesaker eller det kontinuerlige arbeidet med oppdatering av matrikkel. Vil statsråden bidra til at det foretas en slik helhetlig vurdering?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:745 (2016-2017)

  Innlevert: 24.02.2017

  Sendt: 27.02.2017

  Til behandling

  I 2007 fikk Røros kommune innvilget et lån på 72 mill.kr. til restaurering av Røros kirke. I tillegg ble det innvilget rentekompensasjon og Miljøverndepartementet betalte 3 mill.kr. i første avdrag. Daværende statsråd uttalt at en skulle komme tilbake til spørsmålet om tilbakebetaling av lånet som vil forfalle til betaling i år. Kommunen har uten hell forsøkt å komme i dialog med staten vedrørende tilbakebetaling. Vil statsråden sørge for at staten innfrir forventningene om økonomisk bistand?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:744 (2016-2017)

  Innlevert: 24.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Til behandling

  Viser til brev fra Fylkesmennenes arbeidsutvalg til JD av 22.02.2017 om at Stortingets intensjoner bak reformen på vergemålsområdet ikke lar seg realisere med dagens ressurssituasjon. Alvorlig avvik kan påregnes. De uttrykker stor bekymring for rettsikkerheten, rettighetene og interessene til mindreårige, voksne med funksjonshemming, alvorlige rusproblemer, psykiske lidelser og demens. Hva vil statsråden foreta seg for ivareta rettsikkerheten, hindre alvorlige avvik og at lovpålagte krav følges?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:743 (2016-2017)

  Innlevert: 24.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Flere sykehus benytter bassengtrening som behandling og spesialisert rehabilitering, noen har fjernet tilbudet og andre en i ferd med å legge ned, uten at det er gitt noen faglig definisjon på når dette ansees å være endel av det sykehusene skal tilby eller ikke. Det virker som om det er helt opp til foretakene å selv velge det bort, uten klare kriterier. Det beds derfor om en klar definisjon på hva som er spesialisert behandling og rehabilitering som forutsetter bassengtrening?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:742 (2016-2017)

  Innlevert: 24.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Kan statsråden klargjere kva regjeringa no gjer med Sjøheimevernet sine båtar og øvrige kapasiteter, og meiner statsråden at ei avvikling av Sjøheimevernet no er i tråd med forståinga frå handsaminga av langtidsplanen og Innst. 62S (2016-2017)?
 • Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:741 (2016-2017)

  Innlevert: 24.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  På hvilken måte arbeider statsråden med å sikre at norske utdanningsinstitusjoner har de verktøyene de trenger for at Norge kan tiltrekke seg dyktige utenlandske gradsstudenter på masternivå?
 • Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:740 (2016-2017)

  Innlevert: 24.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Hvordan planlegger statsråden å følge opp Stortingets ønske om å etablere en norsk, femårig kiropraktorutdanning ved et norsk universitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Thon Hagaseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:739 (2016-2017)

  Innlevert: 23.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Hva tenker statsråden om at avtalen om mammografibussen i Vest-Oppland sies opp på grunn av pengemangel, og hvordan vil han sørge for at kvinner i de berørte kommunene får et tilbud om mammografiundersøkelse som er nært nok til at de benytter seg av det?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til finansministeren

  Dokument nr. 15:738 (2016-2017)

  Innlevert: 23.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvordan Norge, gjennom investeringer i Credit Suisse, er økonomisk involvert i oppbyggingen av en alvorlig gjeldskrise i Mosambik, og hvilke muligheter Norge som én av de største eierne i Credit Suisse har til å utøve eierskap for å hindre at denne type uansvarlig utlånspraksis finner sted i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:737 (2016-2017)

  Innlevert: 23.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Ved ekspropriasjon av fallrettigheter til vannkraftproduksjon har domstolene i flere saker de siste årene avsagt avgjørelser som innebærer at grunneierne som har mistet elvene sine ikke har fått full erstatning for hele sitt økonomiske tap. Deler statsråden domstolens vurdering av dette eller vil han vurdere endringer i ekspropriasjonserstatningsloven, slik at grunneiere som blir utsatt for ekspropriasjon alltid får full erstatning?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:736 (2016-2017)

  Innlevert: 23.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Hva gjør statsråden for at barnas samlede behov skal gå foran de enkelte tjenestenes og sektorenes behov (som familievern, helsestasjon, barnehage, skole, PP-tjenesten, politi, barnevern og BUP) og samtidig sikre et funksjonelt samarbeid mellom de ulike tjenestene som gir et tilbud til barn, unge og deres familier slik at tjenestetilbudet ikke framstår fragmentert som nå?