Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 903 av 903)
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:904 (2014-2015)

  Innlevert: 24.04.2015

  Sendt: 24.04.2015

  Til behandling

  Hvordan stiller kulturministeren seg til et mulig statlig eierskap av Sentralbadet i Bergen med utleie til BIT Teatergarasjen, Carte Blanche og Den Nasjonale Scene, i form av et såkalt Statsbygg kurantprosjekt?
 • Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

  Dokument nr. 15:903 (2014-2015)

  Innlevert: 24.04.2015

  Sendt: 24.04.2015

  Til behandling

  Vil statsministeren åpne for et nasjonalt jubileumsår i 2017 i anledning at det er 200 år siden Eilert Sundt ble født?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:902 (2014-2015)

  Innlevert: 24.04.2015

  Sendt: 24.04.2015

  Til behandling

  For å sikre videre drift ved Aglo, VILDE, Solstrand, Sebbelow og Nanna Marie barne- og familiesentre, har Stortinget i budsjettet for 2015 vedtatt en økning på 35 mill. kroner til kjøp av plasser fra disse fem ideelle foreldre-barn-sentrene, jf. budsjettforliket av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Kan statsråden gjøre rede for hvordan de bevilgede midlene fordeles til disse fem institusjonene?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:901 (2014-2015)

  Innlevert: 23.04.2015

  Sendt: 23.04.2015

  Til behandling

  Forskrift om omstillingsmidler for utøvere i landbruket som er utsatt for rovviltskader ble vedtatt 12. februar og søknadsfrist for midler var 15. februar. De som har søkt om midler har hverken fått svar eller angitt noen tidsplan for behandling av søknadene. Hva er årsaken til at det legges opp til en så uryddig prosess, hvor svært få forhold som naturlig skal være avklart etter forvaltningsloven, er avklart?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:900 (2014-2015)

  Innlevert: 23.04.2015

  Sendt: 23.04.2015

  Til behandling

  I eigedomsskattelova § 3 G er det åpnet for at kommuner kan skrive ut eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen, men unntatt næringseiendom. Finansdepartementet har lagt til grunn at hytter som inngår i eiers utleienæring ikke kan regnes som næringseiendom selv om virksomheten er regulert til formålet og det drives f.eks. gårdsturisme. Dette slår urimelig ut. Vil statsråden åpne for en praktisering av reglene slik at en kommune kan skjerme utleieenheter oppsatt på områder som er regulert til spesialområde?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:899 (2014-2015)

  Innlevert: 23.04.2015

  Sendt: 23.04.2015

  Til behandling

  I hovudstaden har det dei siste åra vorte sett i gang ei rekke prosjekt for å motverke og bekjempe arbeidslivskriminalitet, svart arbeid og sosial dumping. Eit illusterande eksempel er prosjekt «Svartmaling», som med hell har avdekka ei rekke saker innanfor handverksbransjen. Enn så lenge blir desse prosjekta drivne som tidsbestemte prosjekt, kor fleire etatar samarbeider. Meiner statsråden at desse prosjekta bør bli videreførte ved prosjektperiodens tiltenkte utløp, og kjem ei slik vidareføring til å skje?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:898 (2014-2015)

  Innlevert: 23.04.2015

  Sendt: 23.04.2015

  Til behandling

  Statsråden er kjent for å ikke være redd for å la seg inspirere av gode løsninger fra USA. En forenkling som de har mange steder i USA er at man i enkle 90 graders kryss kan svinge til høyre selv om det er rødt lys. Det forutsetter selvsagt at det er klar bane, og er en praktisk løsning fordi man har god oversikt siden man ikke skal krysse veien og man enkelt kan se om det kommer biler fra venstre. Man kan uansett ha stopp- og/eller vikeplikt. Er dette en regel statsråden vil vurdere å innføre også i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:897 (2014-2015)

  Innlevert: 22.04.2015

  Sendt: 23.04.2015

  Til behandling

  I Nasjonalparkplanen, slik Stortinget vedtok den i 1992 gjenstår det fire forslag til nasjonalparker med store naturverdier, som ikke er ferdigbehandlet eller opprettet. Dette gjelder særlig Tysfjord-Hellemo i Nordland og utvidelsen av Øvre Anárjohka i Finnmark. Vil statsråden ta stilling til videre framdrift i de gjenstående sakene i nasjonalparkplanen i forbindelse med stortingsmeldingen for naturmangfold?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:896 (2014-2015)

  Innlevert: 22.04.2015

  Sendt: 22.04.2015

  Til behandling

  Hva vil regjeringen gjøre for å nå målet fra NATO-toppmøtet i Cardiff om at alle medlemsland skal forsøke å nå et forsvarsbudsjett som består av 2 prosent av landenes BNP?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:895 (2014-2015)

  Innlevert: 22.04.2015

  Sendt: 22.04.2015

  Til behandling

  Vil kunnskapsministeren sørge for at Universitetet i Tromsø (UiT) kan starte opp utdanning for ernæringsfysiologer ved å bevilge de 8 millioner kronene som UiT har søkt om?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:894 (2014-2015)

  Innlevert: 21.04.2015

  Sendt: 21.04.2015

  Til behandling

  Kan statsråden leggja fram ei oversikt over alle grunnskular som er lagt ned i tjueårsperioden frå 1986 til 2015 der oversikta inneheld både nedleggingsår, elevtal ved nedlegging, grunngjeving for nedlegginga, kommune og tilhøyrande estimert reisetid frå nedlagt skule til det som blei ny offentleg grunnskule for elevane på nedleggingstidspunktet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:893 (2014-2015)

  Innlevert: 21.04.2015

  Sendt: 21.04.2015

  Til behandling

  Med hvilken hjemmel kan Samferdselsdepartementet be Statens vegvesen om å stoppe etablering av streknings-ATK på fylkesveger når både aktuell fylkeskommune som vegeier og politiet går inn for det?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:892 (2014-2015)

  Innlevert: 20.04.2015

  Sendt: 21.04.2015

  Til behandling

  Hvilke nye tiltak innen yrkesfagområdet, som ikke er en oppfølging av St.meld 20 "På rett vei", har regjeringen lagt frem siden den tiltrådte?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:891 (2014-2015)

  Innlevert: 20.04.2015

  Sendt: 21.04.2015

  Til behandling

  Deler statsråden Norsk sykepleierforbunds bekymring for at stram økonomi og et overfylt sykehus går på pasientsikkerheten løs ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) og hva vil i så fall statsråden gjøre med det?
 • Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:890 (2014-2015)

  Innlevert: 20.04.2015

  Sendt: 20.04.2015

  Til behandling

  Hvor store utgifter til Goliat-utbyggingen har Staten hatt per 1. januar 2015, hvordan vil nåverdien av kontantstrømmen alle utgifter og inntekter innberegnet være for Goliat dersom dagens oljepris ligger fast i årene som kommer, hvilken oljepris må til for at prosjektet etter overskridelsene skal være lønnsom for fellesskapet og hva har statsråden tenkt å foreta seg for å unngå overskridelser og feilinvesteringer i oljesektoren i årene som kommer?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:889 (2014-2015)

  Innlevert: 20.04.2015

  Sendt: 20.04.2015

  Til behandling

  Singapore er en viktig handelspartner i Asia for Norge. Landet fremstår også som et lysende økonomisk eksempel. Samtidig er situasjonen for regimekritikere forverret. Bloggere, filmskapere og karikaturtegnere opplever stadig oftere represalier eller ublide møter med rettsvesenet. På "Reporters Without Border's" "Press Freedom Index" har landet falt til plass 153 av 180. På hvilken måte vil utenriksministeren ta opp situasjonen for menneskerettigheter med myndighetene i Singapore?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:888 (2014-2015)

  Innlevert: 17.04.2015

  Sendt: 20.04.2015

  Til behandling

  Vil statsråden- og i såfall på hvilken måte, ta initiativ til at andelen med økologisk frukt og grønnsaker settes til 20 % i abonnementsordningen for frukt og grønt i grunnskolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:887 (2014-2015)

  Innlevert: 17.04.2015

  Sendt: 20.04.2015

  Besvart: 24.04.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kan helse- og omsorgsministeren gjere greie for korleis ein spesialitet i akutt- og mottaksmedisin vil sikre god akuttberedskap også på mindre lokalsjukehus, vil innføring av ny spesialitet for akutt- og mottaksmedisin bety at turnuskandidatar ikkje skal arbeide i akuttmottak, og vil helse- og omsorgsministeren informere om korleis ein ny spesialitet skal kunne innførast utan å føre til auka og doble vaktordningar og meir fragmentering av utrednings- og behandlingstilbodet?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:886 (2014-2015)

  Innlevert: 17.04.2015

  Sendt: 20.04.2015

  Til behandling

  Selskaper som driver petroleumsvirksomhet kan føre utgifter til fradrag ved beregning av skattemessig overskudd. Dette gjelder også oljeselskapenes utgifter til påvirkningsarbeid, som markedsføring, lobbyvirksomhet og medlemskap i interesseorganisasjoner. Hvor mye har selskaper som er omfattet av petroleumsbeskatningen fått i redusert skatt de siste fem årene, som følge av at også påvirkningsarbeid er fradragsberettiget?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Dokument nr. 15:885 (2014-2015)

  Innlevert: 17.04.2015

  Sendt: 20.04.2015

  Besvart: 23.04.2015 av statsminister Erna Solberg

  Vil Norge ta initiativ overfor EU om å utvide det geografiske operasjonsområdet for Triton, bedre kapasiteten og utvide mandatet for operasjonen til å tydelig omfatte redning av båtflyktninger?