Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 1120 av 1405)
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:305 (2015-2016)

  Innlevert: 04.12.2015

  Sendt: 07.12.2015

  Besvart: 14.12.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kan statsråden informere om det er riktig, slik det står i Klassekampen 25/11-15, at anestesiberedskapen på Nordfjord sjukehus er redusert til ein lege som er på vakt døgnet rundt i 7 døgn om gangen, at legestillinga er dekt av ein vikarstafett beståande av utanlandske vikarar og sidan sjukehuset ikkje lenger har akuttkirurgisk beredskap, så har denne legen ingen planlagde oppgåver men kostar ca. 3 million berre i lønstilskot?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:304 (2015-2016)

  Innlevert: 04.12.2015

  Sendt: 07.12.2015

  Besvart: 14.12.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kan statsråden gi ein oversikt over andelen pasientar som vert innlagt for ø-hjelp på indremedisinsk avdeling på Nordfjord sjukehus sett opp mot alle innleggingar som skjer til indremedisinsk avdeling blant befolkninga som bur i sjukehusområdet, kor mange innleggingar på indremedisinske avdeling det er i gjennomsnitt kvart døgn der i forhold til i 2009, og kan statsråden i tillegg informere om kor mange dagar/timar med kirurgisk dagaktivitet det er kvart år på Nordfjord sjukehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:303 (2015-2016)

  Innlevert: 04.12.2015

  Sendt: 07.12.2015

  Besvart: 14.12.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av utslipp fra smoltanlegg som i dag ikke er omfattet av krav til rensing av utslipp, og vurdere å utvide kravene til også å gjelde eldre anlegg?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:302 (2015-2016)

  Innlevert: 04.12.2015

  Sendt: 07.12.2015

  Besvart: 18.12.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  På forsiden av Stavanger Aftenblad 1. desember varslet samferdselsministeren en egen tiltakspakke for å sikre arbeid for entreprenører i Rogaland. Når kan en slik pakke foreligge og vil det være nye midler eller skal det bare leveres en oversikt over Staten Vegvesen sine planer for 2016 på bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:301 (2015-2016)

  Innlevert: 04.12.2015

  Sendt: 07.12.2015

  Besvart: 11.12.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

  Hvordan vil statsråden følge opp arbeidet med etablering av beredskapslagring av matkorn?
 • Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:300 (2015-2016)

  Innlevert: 04.12.2015

  Sendt: 04.12.2015

  Besvart: 18.12.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Viser til kutt i forskjellig materiell for folk med stomi i statsbudsjettet. Jeg ber om en tabell som viser hvor mange som taper 0 til 1 000 kroner, 1000 til 2 000 osv. som følge at dette kuttet. Ber om oppdeling i tusen helt opp til de som taper mest, forutsatt at de opprettholder dagens forbruk. Kan statsråden gi en slik oversikt, både for posedeodorant, og for de andre produktene som ikke lenger vil bli dekket?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:299 (2015-2016)

  Innlevert: 04.12.2015

  Sendt: 04.12.2015

  Besvart: 10.12.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Hvilke systemer har politiet for å sikre god planlegging og full oversikt over politiressursene i sanntid, og hva vil bli gjort for å bedre dette (i tillegg til organisasjonsendringene som følger av nærpolitireformen)?
 • Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:298 (2015-2016)

  Innlevert: 04.12.2015

  Sendt: 04.12.2015

  Besvart: 11.12.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden gjøre rede for klassestørrelser og lærerårsverk for første skoleår (6-åringene)i 1997, 2005, 2009 og 2013 og om man nå kan se økt læringseffekt, mestringsopplevelse og bedre psykososiale forhold i skolen etter innføring av ett års lengre skolegang fra 1997?
 • Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:297 (2015-2016)

  Innlevert: 04.12.2015

  Sendt: 04.12.2015

  Besvart: 09.12.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvor mange elever valgte påbygg studiespesialiserende som Vg3 og hvor mange valgte påbygg etter avlagt fagbrev ("Vg5") i 2014 og 2015, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette framover for å få flere til å sluttføre sin yrkesfagutdanning med fagbrev før de eventuelt velger påbygg studiespesialiserende?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:296 (2015-2016)

  Innlevert: 03.12.2015

  Sendt: 04.12.2015

  Besvart: 11.12.2015 av finansminister Siv Jensen

  Regjeringen la i statsbudsjettet frem en ekstra tiltakspakke for økt sysselsetning på om lag 4 mrd. kroner, rettet mot områder som i særlig grad merker konsekvensene av lavere vekst. Kan statsråden gi Stortinget en oppdatert oversikt over størrelsen på tiltakspakken etter tilleggsnummeret, budsjettforliket og asylforliket på Stortinget – der summene fra opprinnelig tiltakspakke, summen på endringer og evt. omprioriteringer tydelig fremkommer på tiltaksnivå?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:295 (2015-2016)

  Innlevert: 03.12.2015

  Sendt: 04.12.2015

  Besvart: 09.12.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Er ambisjonsnivået for den såkalte kommunereformen nå redusert til at den anses som vellykket dersom et ensifret antall kommuner spredt utover hele landet slår seg sammen innen stortingsvalget 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:294 (2015-2016)

  Innlevert: 03.12.2015

  Sendt: 04.12.2015

  Besvart: 11.12.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Kan statsråden utelukke at regjeringen vil ta i bruk negative økonomiske virkemidler for å få flere kommuner til å slå seg sammen før stortingsvalget i 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:293 (2015-2016)

  Innlevert: 03.12.2015

  Sendt: 04.12.2015

  Besvart: 09.12.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Kan statsråden utelukke bruk av tvang overfor de 423 kommunene som ikke har søkt om å slå seg sammen innen fristen 31.12.2015?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:292 (2015-2016)

  Innlevert: 02.12.2015

  Sendt: 03.12.2015

  Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren

  Besvart: 04.12.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

  Vil justisministeren ta initiativ til å endre/justere reglene slik at UDI kan få muligheter til en mer praktisk anvendelse av regelverket og slik at en kan unngå situasjoner som nevnt i begrunnelsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:291 (2015-2016)

  Innlevert: 02.12.2015

  Sendt: 03.12.2015

  Besvart: 07.12.2015 av finansminister Siv Jensen

  Har Oslo kommune, slik finansministeren vurderer det, adgang til å foreta avkortning av bunnfradraget for den enkelte boenhet for eiendommer med flere boenheter, slik byrådet foreslår i byrådssak 262 av 19.11.2015 i Oslo bystyre?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:290 (2015-2016)

  Innlevert: 02.12.2015

  Sendt: 03.12.2015

  Besvart: 10.12.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Vil justisministeren også be Fremskrittspartiets lokalpolitikere om å stille opp på den dugnaden regjeringen og justisministeren selv mener er helt nødvendig for å løse den krisen mottaksapparatet nå er i?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:289 (2015-2016)

  Innlevert: 02.12.2015

  Sendt: 02.12.2015

  Besvart: 08.12.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

  I fjor hevdet landbruksministeren at reduksjonen i nedgangen av antall gårdsbruk i Norge skyldtes regjeringens politikk og at det var optimisme i næringa. I år ser det ut til at avviklingen av gårdsbruk blir prosentmessig den høyeste på 8 år. Hva har gått galt med regjeringens politikk?
 • Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:288 (2015-2016)

  Innlevert: 02.12.2015

  Sendt: 03.12.2015

  Besvart: 11.12.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Er det ikke naturlig at godstogene kjører vestover fra Oslo, nå som Samferdselsdepartementet besluttet anleggsstart for Ringriksbanen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:287 (2015-2016)

  Innlevert: 02.12.2015

  Sendt: 02.12.2015

  Besvart: 09.12.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan en skoleleder kreve at alle lærere og andre ansatte skal være med på skolegudstjeneste?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:286 (2015-2016)

  Innlevert: 02.12.2015

  Sendt: 02.12.2015

  Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Besvart: 10.12.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

  Når asylmottakssystemet er i krise, jf. brev fra statsministeren og KS til landets kommuner 16. nov. 2015, og det er enighet om at de som får flyktningstatus med midlertidig oppholdstillatelse skal raskest mulig bli inkludert i det norske samfunnet gjennom bosetting, hvordan er det da mulig å skaffe tilstrekkelig med boliger som gir god inkludering uten at alle kommuner tar sin andel?