Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 1120 av 1161)
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:61 (2016-2017)

  Innlevert: 13.10.2016

  Sendt: 14.10.2016

  Besvart: 21.10.2016 av utenriksminister Børge Brende

  Ser statsråden at det kan vera mogleg med meir kostnadseffektiv kompetansebygging gjennom å bruka norske non-profit-organisasjonar, I så fall, kva er den konkrete planen for den vidare dialogen med dei frivillege organisasjonane?
 • Skriftlig spørsmål fra Jorid Holstad Nordmelan (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:60 (2016-2017)

  Innlevert: 13.10.2016

  Sendt: 14.10.2016

  Besvart: 24.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvordan vil statsråden bidra til å øke mulighetene for å skjerme seg selv for ufrivillig eksponering av lateks?
 • Skriftlig spørsmål fra Camilla Mollatt (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:59 (2016-2017)

  Innlevert: 13.10.2016

  Sendt: 14.10.2016

  Besvart: 24.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kan helseministeren redegjøre for hvor mye mobbing koster det norske samfunnet som følge av depresjon, angst og psykiske lidelser gjennom et livsløp?
 • Skriftlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:58 (2016-2017)

  Innlevert: 13.10.2016

  Sendt: 13.10.2016

  Besvart: 17.10.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hvor mye er avsatt i statsbudsjettet til å realisere en satsing på lønnstilskudd for flyktninger, og hvor mange flyktninger anslår regjeringen kan komme inn i arbeidslivet som følge av satsinger i budsjettet?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:57 (2016-2017)

  Innlevert: 13.10.2016

  Sendt: 13.10.2016

  Besvart: 19.10.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Viser til svar fra statsråden på mitt skriftlige spørsmål vedrørende rettigheter i NAV-systemet til foreldre som er verger til sterkt hjelpetrengende/dødssyke barn/ungdom over 18 år. Jeg forstår av svaret fra statsråden, at man ikke ønsker å gå inn i denne problemstillingen, det hjelper selvsagt ikke disse ungdommene og foreldrene. Hvem mener statsråden skal sitte ved sengen hos et døende ungt menneske?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:56 (2016-2017)

  Innlevert: 13.10.2016

  Sendt: 13.10.2016

  Besvart: 21.10.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Det har vært reist kritikk mot kommunene fordi de har vært tilbakeholdne med å bosette enslige mindreårige asylsøkere. Nå synes situasjonen å være at kommuner som har påtatt å bosette denne gruppen, og har forberedt seg gjennom investeringer i egnede boliger og personellkompetanse, får beskjed om at behovet for bosetting av EMA ikke lenger er til stede. Dette gir en vanskelig situasjon for kommunene. Hva skyldes endringene i bosettingsbehov for EMA og har det skjedd endringer i betingelsene for opphold til disse?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:55 (2016-2017)

  Innlevert: 12.10.2016

  Sendt: 13.10.2016

  Besvart: 24.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Helsedirektoratet har endret praksis og fra i år får ikke lenger studentene som har tatt 5 års psykolog studie i Ungarn lisens som kvalifiserer til klinisk psykolog. Over 200 norske studenter er i Ungarn i dag. Studenter som tar psykolog utdanning i Danmark frykter å få samme beskjed. Hvilke utenlandske psykologutdanninger blir nå gjennomgått og når vil kandidatene fra Ungarn få svar på hva de mangler for å få lisens og er utdanningen blitt vurdert jevngod med norsk mastergrad i psykologi?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:54 (2016-2017)

  Innlevert: 12.10.2016

  Sendt: 13.10.2016

  Besvart: 18.10.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Røksund-utvalget la i slutten av september frem sin rapport vedrørende forslag til endringer i bistandsinstruksen og forenkling av rutinene for å utløse bistand fra Forsvaret til politiet. Ifølge rapporten øver ikke Forsvaret og politiet lenger sammen, men avholder to ulike Gemini-øvelser. Det er uholdbart. Hva mener statsråden om at Forsvaret og politiet ikke lenger øver sammen, og hvilke tiltak vil han iverksette for å sikre at Forsvaret og politiet øver sammen?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:53 (2016-2017)

  Innlevert: 12.10.2016

  Sendt: 12.10.2016

  Besvart: 20.10.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Har regjeringen fått et bedre beslutningsgrunnlag enn den hadde i mars, som gir grunnlag for å avslutte den statlige tilskuddsordningen for økt lærertetthet på ungdomstrinnet, og hva består dette i?
 • Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:52 (2016-2017)

  Innlevert: 11.10.2016

  Sendt: 12.10.2016

  Besvart: 21.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva gjøres med tekniske tilpasninger i kommunehelse- og spesialisthelsetjenestens IKT-systemer for å etablere journalnotater og/eller elektronisk pasientjournal i forbindelse med behandling av akutt sykdom for personer som oppholder seg i Norge uten lovlig opphold?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:51 (2016-2017)

  Innlevert: 11.10.2016

  Sendt: 12.10.2016

  Besvart: 18.10.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Hvordan vil statsråden følge opp at tjenestepersoner kan bli boende i lokalmiljøet, og hvilke incentivordninger vurderes?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:50 (2016-2017)

  Innlevert: 11.10.2016

  Sendt: 12.10.2016

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Besvart: 21.10.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Kva risikovurderingar ligg til grunn for å gje ein slik dispensasjon frå kravet om bakgrunnssjekk og rulleblad frå arbeidarar frå tredjeland, og på kva måte er dispensasjonen heimla i norsk lov?
 • Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:49 (2016-2017)

  Innlevert: 11.10.2016

  Sendt: 11.10.2016

  Besvart: 14.10.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Er statsråden enig i SOMs kritikk av "silo-ordningen" i UDI, og hvordan vil statsråden eventuelt følge opp merknadene?
 • Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:48 (2016-2017)

  Innlevert: 11.10.2016

  Sendt: 11.10.2016

  Besvart: 14.10.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Mener statsråden det er behov for å styrke leietakeres forbrukerrettigheter, og hva vil statsråden eventuelt foreta seg?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:47 (2016-2017)

  Innlevert: 11.10.2016

  Sendt: 11.10.2016

  Besvart: 18.10.2016 av næringsminister Monica Mæland

  Dagens Næringsliv beskriver 10.oktober, med rettelse 11.oktober, om et britisk tilbud om deltakelse i en felles britisk-norsk arbeidsgruppe i forbindelse med Storbritannias kommende utmelding av EU. Hva dreier dette mulige samarbeidet seg om, og når vil regjeringen ta stilling til om Norge skal delta?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:46 (2016-2017)

  Innlevert: 11.10.2016

  Sendt: 11.10.2016

  Besvart: 18.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at finansieringen av IKT-tjenester ikke påvirker sykehusenes muligheter og plikter for pasientbehandling, både i forhold til kvalitet og volum?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:45 (2016-2017)

  Innlevert: 11.10.2016

  Sendt: 11.10.2016

  Besvart: 18.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kan helseministeren tilse at finansieringen for alle sykehus skjer i samsvar med intensjonen av ISF-ordningen med tilnærmet 50/50 fordeling av inntekt mellom ramme og OSF, slik at alle sykehus har en økonomisk bærekraft som gjør det mulig ytterligere å vri aktiviteten til poliklinisk/dagbehandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:44 (2016-2017)

  Innlevert: 10.10.2016

  Sendt: 10.10.2016

  Besvart: 14.10.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  KVU for både ny Tingrett og nytt politihus i Bergen er oversendt finans. Hva blir den videre saksgangen og hvor lang tid regner statsråden det vil ta før KS1 og KS2 er ferdig og når er det tidligst realist å få en avklaring på fremtidig lokalisering av ny tingrett og nytt politihus i Bergen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:43 (2016-2017)

  Innlevert: 07.10.2016

  Sendt: 10.10.2016

  Besvart: 17.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil statsråden klargjøre at kollektive og trygge løsninger for arbeidstid er en forventning til helseforetakene og deres arbeidsgiverforening?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:42 (2016-2017)

  Innlevert: 07.10.2016

  Sendt: 10.10.2016

  Besvart: 14.10.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Hvordan er handlingsplanen for Inn på tunet (2013-2017) og målsettingene i Meld. St (2013-2014) for Inn på tunet fulgt opp, opplistet på hvert fylke, hva er gjort for å utvikle tilbudet for de tre områdene som særlig skulle prioriteres og hva er antallet gårdsbruk og antall brukere i ordningen fordelt på årene 2012 og til i dag?