Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 549 av 549)
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:549 (2016-2017)

  Innlevert: 20.01.2017

  Sendt: 20.01.2017

  Til behandling

  Kven sitt ansvar, både praktisk og økonomisk, er det at straumkunder har nok straum og til rett kvalitet, og kva vil statsråden gjera for at dette regelverket vert fulgt opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:548 (2016-2017)

  Innlevert: 20.01.2017

  Sendt: 20.01.2017

  Til behandling

  Kvifor krev no statsråden ei konseptvalutgreiing for RV13 Årdalstunnelen og kvifor har statsråden bidrege til å utsetja planlegginga av prosjektet i 3 år?
 • Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:547 (2016-2017)

  Innlevert: 20.01.2017

  Sendt: 20.01.2017

  Til behandling

  Stortingsmelding 27 (2015-2016) har et mål om at «innen år 2020 skal 90 prosent av husstandene ha tilbud om minst 100 Mbit/s. På lang sikt er målet at alle husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd». Hva er anslått kostnad for å gi henholdsvis 90 og 100 prosent av alle husstandene i landet tilbud om minst 100 Mbits/s?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:546 (2016-2017)

  Innlevert: 20.01.2017

  Sendt: 20.01.2017

  Til behandling

  Viser til BT 13. januar der en Syrisk flyktning står frem og forteller at han i tre år har kjempet for å få godkjent tannlegeutdanningen sin. Han har femårig universitetsutdanning fra Syria og tre års praksis. Han har fulgt alle råd men får nå beskjed om å ta hele utdanningen på nytt. Venner med samme utdanning får godkjenning i Sverige og rett til å praktisere i Norge. Hva gjør statsråden for at Norge skal nyttiggjøre seg de ressursene som flyktninger representerer og ha reell mulighet til å bidra og bli inkludert?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:545 (2016-2017)

  Innlevert: 19.01.2017

  Sendt: 20.01.2017

  Til behandling

  Via facebookgruppa "Aksjon mot AAP forslag" er det nylig lagt ut melding om at stadig flere nå får beskjed av sine veiledere i Nav om at reglene for arbeidsavklaringspenger er innskjerpet, og at brukerne ikke kan regne med å få perioden forlenget, selv om de ikke er ferdig avklart. Kan statsråden opplyse om hva slags innskjerping dette er snakk om, og med hvilken hjemmel?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:544 (2016-2017)

  Innlevert: 19.01.2017

  Sendt: 20.01.2017

  Til behandling

  Mener kulturministeren at beredskapsmessige situasjonen med hensyn til DAB-nettet er tilfredsstillende og mener hun at det at 5 prosent av landets befolkning er uten DAB-dekning er akseptabelt?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:543 (2016-2017)

  Innlevert: 19.01.2017

  Sendt: 20.01.2017

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for at voksne personer med Atopisk eksem skal få bedre behandlingsrettigheter for å klare å leve et best mulig liv?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:542 (2016-2017)

  Innlevert: 19.01.2017

  Sendt: 20.01.2017

  Til behandling

  Produsentansvarsordningen for el-produkter skal sikre at el-avfall resirkuleres. Ved å sette ressursene i kretsløp bidrar ordningen til å redusere miljøbelastning og skape grønne arbeidsplasser i Norge. Elkjedene er pålagt å ta imot el-avfall og sikre at innlevert avfall går inn i systemet. I dag er det imidlertid en stor utfordring at mottak for elavfall reinplukkes for det «beste» avfallet av organiserte grupper. Dette bidrar til å undergrave ordningen. Hva vil statsråden gjøre for å løse problemet?
 • Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:541 (2016-2017)

  Innlevert: 19.01.2017

  Sendt: 20.01.2017

  Til behandling

  Tyder tallene fra SSB, som finansministeren presenterte i spørretimen 18. på at vi går i riktig retning?
 • Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:540 (2016-2017)

  Innlevert: 19.01.2017

  Sendt: 20.01.2017

  Til behandling

  Kommer den største veksten sysselsettingen i privat sektor?
 • Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:539 (2016-2017)

  Innlevert: 19.01.2017

  Sendt: 20.01.2017

  Til behandling

  Mener finansministeren at det faktum at to tredjedeler av sysselsettingsveksten kommer i offentlig sektor "tyder på at de virkemidlene regjeringen har satt inn, både kortsiktige og langsiktige virker", og hvilke virkemidler er det regjeringen har satt inn for å få opp sysselsettingen i offentlig sektor?
 • Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:538 (2016-2017)

  Innlevert: 19.01.2017

  Sendt: 20.01.2017

  Til behandling

  Er den samlede tiltakspakken for 2017 like stor som den samlede tiltakspakken for 2016?
 • Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:537 (2016-2017)

  Innlevert: 19.01.2017

  Sendt: 20.01.2017

  Til behandling

  Kan klima - og miljøministeren redegjøre for hvor mange det er av Miljødirektoratets faglige ansatte som til daglig jobber i Trondheim, når alt av støttefunksjoner og administrativt ansatte er fratrukket?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:536 (2016-2017)

  Innlevert: 19.01.2017

  Sendt: 20.01.2017

  Til behandling

  En liten gutt fra Ullensaker lider av den sjeldne og arvelige sykdommen spinal muskelatrofi (SMA). Han er tilbudt å delta kostnadsfritt i et EAP-program i Sverige med bremsemedisinen Nusinersen (Spinraze). Bo- og reiseutgifter for familien vil utgjøre 300 000 kroner det første året, noe Helse-Sør Øst ikke vil dekke. Med denne pasienthistorien som eksempel, hvordan tenker statsråden at de regionale helseforetakene kan gi mulighet til å godkjenne at norske pasienter med sjeldne diagnoser deltar i kliniske studier i Norden?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:535 (2016-2017)

  Innlevert: 19.01.2017

  Sendt: 20.01.2017

  Til behandling

  Vil regjeringa sørgje for at kontor- og leiingsstrukturen for Jordskifteretten vert sett inn i ei samla vurdering av domstolstrukturen i Noreg, og at det ikkje skjer nedlegging/samanslåing av leiing av jordskifterettar i strid med lokale tilrådingar før ei samla sak om domstolane er handsama i Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:534 (2016-2017)

  Innlevert: 19.01.2017

  Sendt: 20.01.2017

  Til behandling

  Vil regjeringa sjå på endringar i utrekningsgrunnlaget for arbeidsavklaringspengar som gjer at nyutdanna kan få eit stønadnivå som samsvarar med reell inntekt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:533 (2016-2017)

  Innlevert: 19.01.2017

  Sendt: 20.01.2017

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at vurderingen av kapitaliseringsrenten blir foretatt snarest, slik at vurderingen blir foretatt for budsjettåret 2017 i tråd med Stortingets vedtak, og sørge for at en forventet reduksjon blir gitt virkning for kommunenes eiendomsskatteinntekter i 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:532 (2016-2017)

  Innlevert: 19.01.2017

  Sendt: 20.01.2017

  Til behandling

  Hvordan kan regjeringen medvirke til at Oslo kommunes prosjekt for ny gang- og sykkelvei på Bygdøy blir bedre tilpasset kulturmiljøet som ble fredet i 2012 samt til at biologisk mangfold langs traséen bevares?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:531 (2016-2017)

  Innlevert: 19.01.2017

  Sendt: 19.01.2017

  Til behandling

  En Facbookmelding fra en tillitsvalgt i FrP inneholdt et hatsk personangrep på miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg. Barne- og likestillingsministeren, også fra FrP, har det øverste politiske ansvaret på feltet rasisme og diskriminering. Regjeringen har lansert egen strategi der innsatsen mot hatefulle ytringer i det offentlige rom skal skjerpes. Mener statsråden at karakteristikkene, meningene og ordbruken i nevnte Facebookmelding ikke er hatefull og rasistisk?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til finansministeren

  Dokument nr. 15:530 (2016-2017)

  Innlevert: 19.01.2017

  Sendt: 19.01.2017

  Til behandling

  Regjeringens forskrift om land-for-land-rapportering (LLR) inneholder et unntak fra rapporteringsplikt fra land hvor selskap betaler mindre enn 800 000 kroner til myndighetene. Mange selskap etablert i skatteparadis vil omfattes av unntaket. Hvordan mener finansministeren da at forskriften oppfyller Stortingets vedtak om å "synliggjøre uønsket skattetilpasning og sikre at relevante opplysninger knyttet til LLR-rapporteringen fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland fremkommer i regnskapet"?