Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 1120 av 1376)
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:276 (2016-2017)

  Innlevert: 21.11.2016

  Sendt: 22.11.2016

  Besvart: 29.11.2016 av næringsminister Monica Mæland

  Ifølge NRK har Altinn bedt om mer penger over budsjettet, men har ikke nådd opp i prioriteringen. Dette går utover brukervennlighet og kan ramme sikkerheten i løsningene. Konsekvensene som beskrives i uttalelser i media er ikke mulig å lese ut av budsjettforslaget fra regjeringen. Hvorfor har ikke statsråden omtalt konsekvensene av budsjettforslaget for Altinn og dermed mulighetene for å nå målene for virksomheten og målsettingene for digitalisering, slik at Stortinget har tilstrekkelig beslutningsgrunnlag?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:275 (2016-2017)

  Innlevert: 21.11.2016

  Sendt: 22.11.2016

  Besvart: 29.11.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Fosterforeldre for barn med funksjonsnedsettelser har særlig behov for tett oppfølging og gode og stabile rammer. Slik det er i dag, opplever mange at dette ikke er tilfelle. Det vises til vedtak 742 og 749, jf. Innst. 318 S (2015-2016). Hvordan følger regjeringen opp disse vedtakene?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:274 (2016-2017)

  Innlevert: 21.11.2016

  Sendt: 22.11.2016

  Besvart: 28.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva tenker statsråden om at det ikke er mulig å hente ut statistikk eller KOSTRA tall på hvem som tar kontakt med skolehelsetjenesten, hvorfor tar en kontakt og hvor mange som gjør seg bruk av tjenesten?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:273 (2016-2017)

  Innlevert: 21.11.2016

  Sendt: 22.11.2016

  Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren

  Besvart: 29.11.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Då det hausten 2015 kom langt fleire asylsøkjarar til Noreg enn det som var venta, oppstod det store problem i mottaksapparatet. Røde Kors overleverte ein rapport til JD i juni 2016 med klåre tilrådingar til forbetringar dersom asylstraumen skulle auke igjen. Meiner statsråden at kritikken mot manglande koordinering og utydeleg leiing som kjem fram i rapporten er feil, og viss ikkje: kva vil statsråden konkret gjera for å førebyggje at ein slik situasjon oppstår igjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:272 (2016-2017)

  Innlevert: 21.11.2016

  Sendt: 22.11.2016

  Besvart: 29.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Vil statsråden takke ja til en invitasjon for å besøke min hjemplass Overhalla for å se og oppleve hvor dårlig det nye flytilbudet fra 1. april 2017 er tilpasset lokalt næringsliv og befolkning sine behov og ønsker?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:271 (2016-2017)

  Innlevert: 21.11.2016

  Sendt: 21.11.2016

  Besvart: 28.11.2016 av utenriksminister Børge Brende

  Med knapt flertall og med sterk og ensidig kritikk av Israel har Trondheim bystyre vedtatt en boikott av israelske varer og tjenester som er produsert på Vestbredden. Bystyret oppfordrer samtidig byens innbyggere og Stortinget til samme form for boikott. I 2005 ble et mer generelt boikottvedtak i Sør-Trøndelag fylkeskommune rettet mot Israel avvist som lovstridig av Stoltenberg-regjeringen. Hvordan ser utenriksministeren på vedtaket i Trondheim kommune?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:270 (2016-2017)

  Innlevert: 21.11.2016

  Sendt: 21.11.2016

  Besvart: 28.11.2016 av næringsminister Monica Mæland

  Hva er status for arbeidet med den juridiske utredningen av handlingsrommet for å skjerme ideelle virksomheter i anbudssystemet, hvem skal forta vurderingen, hvilket mandat har de fått og når skal vurderingen være ferdigstilt og fremlegges Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:269 (2016-2017)

  Innlevert: 18.11.2016

  Sendt: 18.11.2016

  Besvart: 24.11.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  På Dagsrevyen søndag 13.11. omtalte statsråden "våre internasjonale forpliktelser" mht. ulv i Norge. Stortingets innst. 330S (2015-2016) vises det til betydelig tvil om dette er en internasjonal forpliktelse eller om den ulven vi har i Norge er i brudd med naturmangfoldloven. Stortinget bestilte derfor en gengjennomgang av den ulven vi har i Norge. Det ble poengtert at undersøkelsen måtte være uavhengig og utført av fagmiljøer med kompetanse til å utføre den på helhetlig DNA. Hva er status på dette arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:268 (2016-2017)

  Innlevert: 18.11.2016

  Sendt: 18.11.2016

  Besvart: 29.11.2016 av næringsminister Monica Mæland

  Vil regjeringen ta initiativ til å endre driftsansvaret for atomdeponiet i Himdalen i Aurskog-Høland, hvor Institutt for energiteknikk har deponert flytende radioaktivt avfall i strid med reglene?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:267 (2016-2017)

  Innlevert: 18.11.2016

  Sendt: 18.11.2016

  Besvart: 28.11.2016 av næringsminister Monica Mæland

  Hvilke konsekvenser vil regjeringens kraftige kutt i midlene til de frivillige programmene i European Space Agency få for de statlig deleide selskapene Nammo og Kongsberg Gruppen?
 • Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:266 (2016-2017)

  Innlevert: 18.11.2016

  Sendt: 18.11.2016

  Besvart: 25.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Har statsråden planar for korleis ein kan få ein slutt på denne ulovlege virksomheiten utover dei tiltak som er innført i dag, og i tilfelle kva er dei planane?
 • Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:265 (2016-2017)

  Innlevert: 18.11.2016

  Sendt: 18.11.2016

  Besvart: 24.11.2016 av finansminister Siv Jensen

  Har statsråden merka seg desse forholda, og har statsråden vurdert om dette gjev grunnlag for å svekke utvalet sin habilitet, og i tilfelle kan statsråden gjere greie for dei vurderingane som er gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:264 (2016-2017)

  Innlevert: 18.11.2016

  Sendt: 18.11.2016

  Besvart: 25.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Kan statsråden utdjupe kva teori det her vert vist til og kva anna enn "rettspraksis og teori" den heilskapelege skjønnsmessige vurderinga skal byggje på?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:263 (2016-2017)

  Innlevert: 18.11.2016

  Sendt: 18.11.2016

  Besvart: 25.11.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Vil statsråden imøtekomme ønsket om utsettelse av innføring av ny forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt, og vil saken komme til politisk behandling i Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:262 (2016-2017)

  Innlevert: 17.11.2016

  Sendt: 18.11.2016

  Besvart: 24.11.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden gjøre rede for hvilket faglig grunnlag han benytter seg av for å slå fast at endret eiendomsstruktur og større eiendommer i skogbruket er det som vil gi grunnlag for økt lønnsomhet og økt investeringsvilje i skogbruket?
 • Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:261 (2016-2017)

  Innlevert: 17.11.2016

  Sendt: 18.11.2016

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 24.11.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Hva er regjeringens begrunnelse for å kutte i bevilgningene til Kulturminnefondet og dermed svekke innsatsen for å få tatt vare på viktige kulturminner i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:260 (2016-2017)

  Innlevert: 17.11.2016

  Sendt: 18.11.2016

  Besvart: 28.11.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Hvor mye bruker staten på kjøp av konsulenttjenester samlet og fordelt på departement, direktorat og sektor?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:259 (2016-2017)

  Innlevert: 17.11.2016

  Sendt: 18.11.2016

  Besvart: 24.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Mener statsråden at de planene som nå legges sikrer god ledelse og koordinering av den polititjenesten som skal utføres i landdistriktene i Trøndelag?
 • Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:258 (2016-2017)

  Innlevert: 17.11.2016

  Sendt: 18.11.2016

  Besvart: 28.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Regjeringens mantra har vært at for å få fart på veiutbyggingen må det på plass statlige planprosesser. Det er bl.a. bestemt at statlig plan skal brukes for vegstrekningen mellom Lyngdal vest og Sandnes. Alle kommunene på strekningen har gitt sin tilslutning til dette, og forventningene til en rask planprosess har vært stor. Prosessen ser imidlertid ut til å ha stoppet helt opp. Hvordan er den videre fremdriften i planprosessen for denne vegstrekningen, og hvem har ansvaret for forsinkelsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:257 (2016-2017)

  Innlevert: 17.11.2016

  Sendt: 18.11.2016

  Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren

  Besvart: 24.11.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden leggje fram oversikt over Noregs import av kjøtt og meieriprodukt frå kvart enkelt land dei siste fem åra?