Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 1032 av 1032)
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:933 (2014-2015)

  Innlevert: 30.05.2015

  Sendt: 04.05.2015

  Besvart: 12.05.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

  Hvilke konkrete deler av bygningsenergidirektiv II (2010/31/EU) ønsker Regjeringen å be EU om tilpasning for og hvorfor?
 • Skriftlig spørsmål fra Laila Gustavsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1034 (2014-2015)

  Innlevert: 28.05.2015

  Sendt: 28.05.2015

  Til behandling

  Kan helseministeren garantere at Kongsberg sykehus bevarer sine akutte funksjoner minimum slik de er i dag, og at et nytt sykehus i Drammen ikke innebærer ytterligere nedbygging av akutthjelpen på Kongsberg?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1033 (2014-2015)

  Innlevert: 28.05.2015

  Sendt: 28.05.2015

  Til behandling

  Er avslaget på søknad om støtte til å restaurere det siste flyet på vingene under angrepet på Norge i 1940, begrunnet i budsjettmessige årsaker, eller vil det være anledning til å fremme ny søknad til Forsvarsdepartementet ved en annen anledning?
 • Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1032 (2014-2015)

  Innlevert: 28.05.2015

  Sendt: 28.05.2015

  Til behandling

  Nedbemanning i oljesektoren kan gi Norge nye lærere med tiltrengt fagkompetanse. Flere etterlyser nå flere farbare veier inn i læreryrket. Vil statsråden iverksette tiltak for å få flere kompetansepersoner fra andre næringer inn i læreryrket?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:1031 (2014-2015)

  Innlevert: 27.05.2015

  Sendt: 28.05.2015

  Til behandling

  Stortinget vedtok 13. november 2014 anmodningsvedtak nr. 15, og regjeringen opplyser i sitt forslag til revidert budsjett for 2015 at Bufdir skal utlyse et anbud forbeholdt ideelle aktører med kontraktsperiode på minimum 4+2 år. Hvordan vil statsråden sikre at Stortingets vedtak om skjermede runder gjennomføres og at intensjonen om et fortsatt sterkt innslag av ideelle tjenester i barnevernet ivaretas, samt at tradisjonen for vekting av kvalitet som viktigere enn pris videreføres?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:1030 (2014-2015)

  Innlevert: 27.05.2015

  Sendt: 28.05.2015

  Til behandling

  Statsråd Solveig Horne opplyste i Stortinget 20. mai 2014 at hun ville gjennomføre egne anbudsrunder i barnevernet, gjennom en (midlertidig) ordning med skjermet konkurranse fra 1. februar 2015 og 14 måneder framover. Denne konkurransen er nå avsluttet og 13 måneders kontrakter er inngått med ideelle aktører. Kan statsråden gjøre rede for resultatet av konkurransen og hvor stor andel av det totale barnevernstilbudet som i dag drives av ideelle aktører i forhold til andelen på tidligere tidspunkt?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1029 (2014-2015)

  Innlevert: 27.05.2015

  Sendt: 27.05.2015

  Til behandling

  Jernbaneverket (JBV) har i en rekke sammenhenger vektlagt at departementet har pålagt JBV å ikke øke de totale kostnadsrammene for utbyggingen av IC-triangelet, og at utbyggingen blir dyrere enn antatt et sted, må kostandene kuttes et annet sted. Hva legger statsråden i dette pålegget, er det rom for økte kostander i IC-utbygggingen og likevel utbygging til Lillehammer i forhold til tidsplanen, og skal Ringeriksbanen også inngå i de totale kostandsrammene eller tas utenfor IC-budsjettet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1028 (2014-2015)

  Innlevert: 27.05.2015

  Sendt: 27.05.2015

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for at befolkningen og tilreisende i store deler av Oppland og Hedmark snart kan få en legehelikopterbase for å bedre akuttberedskapen?
 • Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1027 (2014-2015)

  Innlevert: 27.05.2015

  Sendt: 27.05.2015

  Til behandling

  Er statsråden enig i at innelåsning på glattcelle i tre døgn innebærer et brudd på menneskerettighetene, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at det i fremtiden ikke forekommer menneskerettighetsbrudd ved ulovlig bruk av politiarrest?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1026 (2014-2015)

  Innlevert: 27.05.2015

  Sendt: 27.05.2015

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for at forskriftene hos HELFO samsvarer med den behandlingen som faktisk gjøres og foreslås av fagfeltet, slik at pasienten får refundert sine medisiner?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:1025 (2014-2015)

  Innlevert: 27.05.2015

  Sendt: 27.05.2015

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at barn og unge med nedsatt funksjonsevne og særlig store hjelpebehov får gode vilkår for planlegging og gjennomføring av sommerleirer, tilbud som er av uvurderlig betydning for den enkelte som i sin hverdag har svært begrensede muligheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1024 (2014-2015)

  Innlevert: 27.05.2015

  Sendt: 27.05.2015

  Til behandling

  Når planlegger statsråden at Stortingets vedtak blir iverksatt gjennom ny forskrift, og hvordan sørger departementet for at nye aktører får reell tilgang til e-resepter?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1023 (2014-2015)

  Innlevert: 26.05.2015

  Sendt: 27.05.2015

  Til behandling

  Under interpellasjonen om barn og overvekt viste ministeren til at han hadde gitt oppdrag til Helsedirektoratet om å gå gjennom finansieringsordningene for bl.a. å vurdere mulige utviklingsbehov knyttet til å få til bedre samarbeidsløsninger mellom sykehusene og kommuner, samt at foreldre til overvektige barn ikke har de samme rettighetene som andre diagnosegrupper til stønadsdager som gjør det vanskelig å gjennomføre familiebasert adferdsbehandling. Hvilken tilbakemelding har ministeren fått?
 • Skriftlig spørsmål fra Eva Kristin Hansen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1022 (2014-2015)

  Innlevert: 26.05.2015

  Sendt: 27.05.2015

  Til behandling

  Regjeringen arbeider nå med en stortingsmelding om naturmangfold, og med en sak til Stortinget om nytt bestandsmål- for ulv. Ettersom ulv er en del av norsk natur regner vi det som naLurlig at spørsmålet om nytt bestandsmål for ufv blir behandlet i den kommende meldingen om naturmangfold. Kan statsråden bekrefte dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1021 (2014-2015)

  Innlevert: 26.05.2015

  Sendt: 26.05.2015

  Til behandling

  Vil regjeringen vurdere å samordne eller overføre ansvaret fra Fylkeskommunene til Staten for å sikre at både komfort, sikkerhet, ytelse, miljø- og teknologiutvikling ivaretas på en måte som maksimerer samfunnets nytte fremfor at den enkelte Fylkeskommune kan sub-optimalisere?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1020 (2014-2015)

  Innlevert: 26.05.2015

  Sendt: 26.05.2015

  Til behandling

  Når tok Norges ambassadør i Riyadh opp de alvorlige menneskerettighetsbruddene mot Raif Badawis overfor den offentlige menneskerettighetskommisjonen i Saudi-Arabia, og hvilke andre skritt vil statsråden ta for å legge press på Saudi Arabiske myndigheter vedrørende Badawis situasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1019 (2014-2015)

  Innlevert: 26.05.2015

  Sendt: 26.05.2015

  Til behandling

  Den overordnede koordineringen og oppfølgingen av sikkerhets- og beredskapsarbeidet på tvers av departementene er ifølge regjeringsplattformen lagt til det nyetablerte sikkerhets- og beredskapselementet ved SMK. Hvilken rolle har sikkerhets- og beredskapselementet ved SMK så langt spilt for å ivareta den overordnede koordineringen og oppfølgingen, og hvilken rolle skal sikkerhets- og beredskapselementet spille i oppfølgingen av Riksrevisjonens undersøkelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1018 (2014-2015)

  Innlevert: 22.05.2015

  Sendt: 26.05.2015

  Til behandling

  Kva forskingsgrunnlag frå Norge ligg til grunn for å føreslå å sette grensa for akuttkirurgi på 60-80 000 i befolkningsgrunnlag ved sjukehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1016 (2014-2015)

  Innlevert: 22.05.2015

  Sendt: 26.05.2015

  Til behandling

  Politiet jobber ikke etter måltall på voldtektssaker. Er det aktuelt å innføre måltall på voldtektssaker og kan dette påvirke politiets prioriteringer på feltet?
 • Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1015 (2014-2015)

  Innlevert: 22.05.2015

  Sendt: 22.05.2015

  Til behandling

  Hvorfor hemmeligholdes fortsatt opplysninger om statens rolle i det uformelle oppgjøret med tyskerjentene, og hva skyldes den manglende viljen til å rydde opp overfor jentene og kvinnene som ble rammet?