Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 1120 av 1260)
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:160 (2014-2015)

  Innlevert: 03.11.2014

  Sendt: 04.11.2014

  Besvart: 07.11.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

  Vil barneministeren styrke det forebyggende arbeidet med barnefamilier i NAV og samhandlingen mellom NAV og barnevernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:159 (2014-2015)

  Innlevert: 03.11.2014

  Sendt: 04.11.2014

  Besvart: 13.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Mener statsråden at mestring av sykdom er viktig for egen helse, og hva vil statsråden gjøre for å få treningsbassenget ved Radiumhospitalet i drift igjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:158 (2014-2015)

  Innlevert: 03.11.2014

  Sendt: 04.11.2014

  Besvart: 12.11.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Ser statsråden at det ekstra tunnelløpet av Hagantunnelen på riksvei 4 i Nittedal kommune i Akershus, som er allerede 45 pst. ferdig utsprengt, vil kunne gjøre tunnelen billigere en antatt og dermed raskere ferdig?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:157 (2014-2015)

  Innlevert: 03.11.2014

  Sendt: 04.11.2014

  Besvart: 06.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  En del av de syriske overføringsflyktningene som Norge skal ta imot i 2014 er tatt ut fra Tyrkia. Jeg har fått fortalt at ca. 300 syriske flyktninger i Tyrkia som er tatt ut på den norske kvoten har fått beskjed om at de skulle få komme til Norge 1. oktober, men har ennå ikke fått komme til Norge. Flere har ikke et sted å bo, og får verken svar fra UNHCR eller den norske ambassaden. Kan justisministeren redegjøre for hva som har skjedd og sikre at overføringsflyktningene raskt får komme til Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:156 (2014-2015)

  Innlevert: 31.10.2014

  Sendt: 03.11.2014

  Besvart: 06.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  I utlendingsforskriften § 10-11 heter det at det kan gjøres unntak fra underholdskravet på grunn av særlig sterke menneskelige hensyn. Bestemmelsen er ment å fange opp spesielle tilfeller hvor det vil være sterkt urimelig å avslå en søknad om oppholdstillatelse fordi underholdskravet ikke er oppfylt. Er statsråden enig at en fellende dom for Norge i EMD skulle tilsi at det foreligger særlig sterke menneskelige hensyn?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:155 (2014-2015)

  Innlevert: 31.10.2014

  Sendt: 03.11.2014

  Besvart: 10.11.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Vil kommunal- og moderniseringsministeren syte for at fylkesmennene i all informasjon til kommunane om kommunereforma presiserer at dei står fritt i om dei vil utgreie strukturendringar, kva dei vil utgreie, om dei vil halde folkerøystingar og kva vedtak dei vil gjere til kva tid i prosessen som no pågår?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:154 (2014-2015)

  Innlevert: 31.10.2014

  Sendt: 03.11.2014

  Besvart: 10.11.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

  Vil regjeringa syte for at NVE får tilført tilstrekkeleg midlar til å gjennomføre dei førebyggjande tiltaka ein tilrår frå fagleg hald og slik redusere dei negative konsekvensane av uvershendingar i framtida?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:153 (2014-2015)

  Innlevert: 31.10.2014

  Sendt: 03.11.2014

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Besvart: 13.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Forbruket av kjøtt i Norge har økt betydelig de siste årene. Tall fra Helsedirektoratet viser at det totale kjøttforbruket i landet var dobbelt så høyt i 2010 som i 1970. Dagligvarehandelen har i flere år gjennomført massive kampanjer med lave priser på kjøtt som har bidratt til å øke forbruket ytterligere. Både Helsedirektoratet og FNs klimapanel anbefaler redusert kjøttforbruk som virkemiddel mot livsstilssykdommer og utslipp av klimagasser. Hva vil statsråden gjøre for å redusere kjøttforbruket i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:152 (2014-2015)

  Innlevert: 31.10.2014

  Sendt: 31.10.2014

  Besvart: 11.11.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

  Er statsråden samd med sin kollega Wiborg, nestleiar i arbeids- og sosialkomiteen, i at korttidsfråveret i Noreg skuldast at folk er fyllesjuke, og at det difor må innførast karensdagar?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:151 (2014-2015)

  Innlevert: 31.10.2014

  Sendt: 31.10.2014

  Besvart: 07.11.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvordan er midlene til videreutdanning for lærere, og den tilsvarende etterspørselen fra skoler/lærere, fordelt på de ulike fag og områdene i "Kompetanse for kvalitet", og hvilken strategi har regjeringa for å øke søkinga og forbedre tilbudene til yrkesfaglærere?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingunn Gjerstad (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:150 (2014-2015)

  Innlevert: 31.10.2014

  Sendt: 31.10.2014

  Besvart: 05.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Bystyret i Oslo har vedtatt at Veitvetveien skal stenges for gjennomkjøring av tungtrafikk. Vedtaket er gjort for lenge siden, men er ikke gjennomført. Ifølge byrådet er blant annet treghet eller problemer med politiet del av årsaken til dette. Har politiet noen myndighet til å forsinke eller forhindre dette demokratiske vedtaket for tryggere skolevei og bedre boforhold på Veitvet, og vil statsråden sikre at politiet ikke står i veien for at vedtaket gjennomføres?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:149 (2014-2015)

  Innlevert: 30.10.2014

  Sendt: 31.10.2014

  Besvart: 06.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Hva er statusen for arbeidet med evalueringen av voldtektsgruppa til Kripos og Kripos sin evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep som skal være ferdig i 2014?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:148 (2014-2015)

  Innlevert: 30.10.2014

  Sendt: 31.10.2014

  Besvart: 06.11.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

  I følge Dagens Næringsliv er snittlønnen i Statoil nå over 1 mill. kr (21. okt.), og gjennomsnittlig lønn i Petoro ligger på nivå med statsministeren (22. okt.). Deler statsråden bekymringen for at det høye lønnsnivået i oljeindustrien bidrar til sterk ensretting og økt oljeavhengighet i norsk økonomi, og hvordan vil han bidra til at oljeindustriens lønnsnivå ikke skader norsk konkurransekraft og muligheten for å skape varige og bærekraftige arbeidsplasser?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:147 (2014-2015)

  Innlevert: 30.10.2014

  Sendt: 31.10.2014

  Besvart: 07.11.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

  Hva vil statsråden gjøre i anbudspraksis og barnevernslov for å sikre stabilitet, trygghet og ro rundt barnevernsbarna og unngå mange flyttinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:146 (2014-2015)

  Innlevert: 30.10.2014

  Sendt: 31.10.2014

  Besvart: 06.11.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  I mai sa statsråden til NTB: «Vi har gitt støtte til EUs ambisiøse mål. Da vil det ikke være passende å være mindre ambisiøse enn EU. Det har statsministeren også signalisert i sine samtaler med EUs ledere.» I forrige uke ble EUs stats- og regjeringsledere enige om 40 % reduksjon sammenlignet med nivået i 1990. Siden da har statsråden vært uklar på om Norge bør fastsette minst de samme målene. Står statsråden fortsatt ved at Norge ikke bør være mindre ambisiøse enn EU?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:145 (2014-2015)

  Innlevert: 30.10.2014

  Sendt: 31.10.2014

  Besvart: 06.11.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Stortinget har vedtatt at klima- og skogsatsingen videreføres på minst dagens bevilgningsnivå fram til 2020 basert på føringene i klimameldingen. En omfattende følgeevaluering av Klima- og skogsatsingen som ble lagt fram av Norad 18.08.14 anbefaler å utvikle en revidert strategi. Når forventer statsråden at en revidert strategi for Klima- og skogprosjektet kommer og hvordan skal den forankres i Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:144 (2014-2015)

  Innlevert: 30.10.2014

  Sendt: 30.10.2014

  Besvart: 04.11.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

  Statsråden skryter stadig av at hun har gjennomført tidenes forenkling av landbrukspolitikken. Mange bønder har vanskeligheter med å merke dette i hverdagen. Sparer en bonde i gjennomsnitt mer enn 30 minutter årlig på administrasjon og byråkrati etter "tidenes forenkling"?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:143 (2014-2015)

  Innlevert: 29.10.2014

  Sendt: 30.10.2014

  Besvart: 10.11.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Bobiler over 3 500 kg må årlig inn på EU-kontroll (PKK). I svar fra 10.06.2013 fra tidligere samferdselsminister Marit Arnstad ble det svart at man avventet med å gjøre endringer i det norske regelverket inntil det var klart hvilke felleseuropeiske krav som ble vedtatt og at man forventet en avklaring i løpet av 2013. Hva er konklusjon, og vil statsråden åpne for at periodiske kontroller (PKK) av bobiler over 3 500 kg blir samme som på biler under 3 500kg?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:142 (2014-2015)

  Innlevert: 29.10.2014

  Sendt: 30.10.2014

  Besvart: 07.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvor mange senger har vært i bruk ved Palliativ sengeenhet Nordbyhagen, og hvor mange har vært i bruk ved palliativ avdeling Ski sykehus de siste månedene, og hva er årsakene til at behovet for palliative tjenester i Ahus sitt dekningsområde er lavere enn normalt, siden palliativ avdeling ved Ski sykehus med sine 8 sengeplasser ikke var i bruk i helgen og ellers bare benyttes delvis?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:141 (2014-2015)

  Innlevert: 29.10.2014

  Sendt: 29.10.2014

  Besvart: 06.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Med bakgrunn i den pågående fusjonsprosessen mellom Stiftelsene Amathea og SUSS-telefonen, kan statsråden bekrefte at Helsedirektoratet støtter denne fusjonen og dermed også støtter videre drift av SUSS-telefonen (Senter for ungdomshelse, samliv og seksualitet)?