Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 1120 av 1370)
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:270 (2014-2015)

  Innlevert: 26.11.2014

  Sendt: 26.11.2014

  Besvart: 04.12.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Dersom det skulle bli kommunesammenslåing mellom kommuner som ikke alle tilhører språkforvaltningsområde for samisk språk, vil det være automatikk i at den nye kommunen vil være omfattet eller bli en del av språkforvaltningsområde for samisk språk eller vil det bli nødvendig med nytt vedtak av kommunestyret for å opprettholde de samiske språkrettighetene i den nye sammenslåtte kommunen?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:269 (2014-2015)

  Innlevert: 26.11.2014

  Sendt: 26.11.2014

  Besvart: 04.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Regjeringen har lagt fram prop. 115 L om endringer i vegtrafikkloven som betyr at politiet bare får tilgang til førerkort- og motorvognregisteret for å oppfylle forvaltningsoppgaver etter vegtrafikkloven - og ikke til forebygging og etterforskning av kriminalitet. Politidirektoratet sier i sin hørings-uttalelse om lovforslaget at det "i vesentlig grad vanskeliggjør politiets arbeid på sentrale områder". Hva mener justisministeren bør gjøres for å unngå at lovforslaget vanskeliggjør politiets daglige arbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:268 (2014-2015)

  Innlevert: 26.11.2014

  Sendt: 26.11.2014

  Besvart: 03.12.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Mener statsråden det er rimelig å forskjellsbehandle beboerne i grendene Galterud og Fulu-Knutsrudgrenda slik at beboerne på Galterud slipper å betale bompenger for å benytte gamle veier mens beboerne i Fulu-Knutsrudgrenda må betale bompenger for å benytte gamle veier?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:267 (2014-2015)

  Innlevert: 26.11.2014

  Sendt: 26.11.2014

  Besvart: 05.12.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Mener statsråden det er et problem at det er en tung faglig konsentrasjon av rehabiliteringsinstituasjoner i Innlandet og hvis ikke, vil statsråden instruere Helse Sørøst til å gjøre en ny vurdering av anbudet som berører Grande Rehabiliteringssenter AS?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:266 (2014-2015)

  Innlevert: 26.11.2014

  Sendt: 26.11.2014

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 03.12.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Jeg er kjent med at USS har foreslått en midlertidig løsning for disse kommunene i et brev til departementet, datert 9. september i år. Her pekes det på at det er hjemmel til å innføre en midlertidig forskrift, og på denne måten løse den krevende situasjonen noen få kommuner vil bli satt i den kommende vinteren. Dette i påventa av at en permanent ordning blir vedtatt. Departementet har fortsatt ikke besvart henvendelsen. Har departementet vurdert denne løsningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:265 (2014-2015)

  Innlevert: 25.11.2014

  Sendt: 26.11.2014

  Besvart: 01.12.2014 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

  I forbindelse med at Forsvaret setter rengjøring på anbud, har det kommet fram at Forsvarsbygg ikke får være med i anbudskonkurransen. Hva skyldes dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:264 (2014-2015)

  Innlevert: 25.11.2014

  Sendt: 26.11.2014

  Besvart: 10.12.2014 av næringsminister Monica Mæland

  Ifølge Sundvollenerklæringen vil regjeringen bidra til at leverandørindustrien får mulighet til vekst og videreutvikling for å sikre sin ledende posisjon i et internasjonalt marked. Industrien står nå overfor en rekke utfordringer: tusenvis blir oppsagt, operatørene kutter på vedlikeholdsarbeid, stadig flere nybygg går til Asia og søkertallene på petroleumsfag ved NTNU er redusert med 32 % sammenlignet med i fjor. Hvilke konkrete tiltak vil statsråden komme med overfor leverandørindustrien?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:263 (2014-2015)

  Innlevert: 25.11.2014

  Sendt: 25.11.2014

  Besvart: 01.12.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Jeg registrerer at landkommuner som ønsker å utrede eventuell sammenslåing med andre landkommuner, har fått signal fra Fylkesmannen om at regjeringens mål er å utvide byområdene og at samarbeid mellom landkommuner ikke er i tråd med regjeringens mål for kommunereformen. Mener statsråden slik inngripen og signalgiving fra fylkesmennene er i pakt med Stortingets anmodning om at alle kommuner gjennomfører lokale prosesser, og at fylkesmennene skal følge opp kommuner der dette ikke skjer?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:262 (2014-2015)

  Innlevert: 25.11.2014

  Sendt: 25.11.2014

  Besvart: 28.11.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

  Hvilke tiltak vil ministeren vurdere for at taushetsplikten ikke i unødvendig grad skal hindre etterforskning og bekjempelse av arbeidsmarkedskriminalitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:261 (2014-2015)

  Innlevert: 25.11.2014

  Sendt: 25.11.2014

  Besvart: 08.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Hvilke vurderinger vil statsråden foreta for at strafferammene i større grad skal virke avskrekkende i bekjempelsen av arbeidsmarkedskriminalitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:260 (2014-2015)

  Innlevert: 24.11.2014

  Sendt: 25.11.2014

  Besvart: 01.12.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Når tid kan statsråden bekrefte at fritt behandlingsvalg for rus og psykiatripasientene trår i kraft, og hvordan skal ideelle og private kunne bli en del av tilbudet for disse pasientene?
 • Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:259 (2014-2015)

  Innlevert: 24.11.2014

  Sendt: 25.11.2014

  Besvart: 02.12.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

  Mener olje- og energiministeren det er viktig at operatørskapet for Johan Sverdrup drives av et selskap som har sin hovedvirksomhet i Stavanger-regionen?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:258 (2014-2015)

  Innlevert: 24.11.2014

  Sendt: 24.11.2014

  Besvart: 26.11.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

  Kan statsråden leggja fram oversikt over sysselsetting (i pst. av gruppe) for personar i alderen 15-74 år registrert med minst 30 timar arbeidstid per veke for i) reg. busette i Norge, ii) folkesetnaden eks. innvandrarar og norskfødde, iii) innvandrarar frå Norden, iv) innvandrarar frå Vest-Europa utanom Norden og Tyrkia, v) innvandrarar frå EU-land i Aust-Europa, vii) innvandrarar frå Nord-Amerika og Oseania, viii) innvandrarar frå Asia, ix) innvandrarar frå Afrika og x) innvandrarar frå Sør- og Mellom-Amerika?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:257 (2014-2015)

  Innlevert: 24.11.2014

  Sendt: 24.11.2014

  Besvart: 01.12.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  På pressekonferansen etter budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF sa Venstreleder Trine Skei Grande i sitt innlegg: "Dette er det første budsjettet i historien der utslippene i transportsektoren kommer til å gå ned." Kan statsråden bekrefte at dette medfører riktighet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:256 (2014-2015)

  Innlevert: 24.11.2014

  Sendt: 24.11.2014

  Besvart: 05.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Ifølge BT 23/11-14 sliter Bergen fengsel med en økning i antall utagerende, syke og voldelige innsatte. Bruk av sikkerhetsseng, som er siste utvei dersom andre tiltak ikke fører frem, er femdoblet fra i fjor til i år. Kan statsråden redegjøre for varslede kutt og innsparinger i kriminalomsorgen og om hvordan disse skal bidra til å sikre alle innsatte et forsvarlig helsetilbud, og hva vil regjeringen gjøre for å bedre situasjonen for utagerende og syke innsatte ved Bergen fengsel?
 • Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:255 (2014-2015)

  Innlevert: 21.11.2014

  Sendt: 24.11.2014

  Besvart: 02.12.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

  Viser til endringene i uføres barnetillegg som er beskrevet i budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Krf og Venstre. Sammenlignet med dagens barnetillegg, hvor mange kroner taper henholdsvis en enslig ufør med minsteytelse og tre, fire eller fem barn og en gift ufør med minsteytelse (forutsatt at inntekt inkludert ektefelle ikke overstiger grensene før avkortning finner sted) med tre, fire eller fem barn, og hvor mange barn lever i de familiene som vil rammes av disse kuttene?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:254 (2014-2015)

  Innlevert: 21.11.2014

  Sendt: 24.11.2014

  Besvart: 01.12.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Hva mener statsråden med at Stortinget skal involveres på "egnet måte", og når kan Stortinget forvente å få en sak om innmelding av Norges klimamål for 2030?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:253 (2014-2015)

  Innlevert: 21.11.2014

  Sendt: 24.11.2014

  Besvart: 01.12.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Norsk gynekologisk forening har i sitt høringsinnspill til endring av abortforskriften vist til at innskjerping av retten til senabort til 22 uker er i strid med abortloven. De viser til at en sikkerhetsmargin på en uke før forskning og nyfødtavdeling finner noe form for overleving er i strid med lovteksten og et angrep på spesielt sårbare kvinner. Vil ministeren sørge for at Stortinget får til behandling rammene og praktisering av senaborter?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:252 (2014-2015)

  Innlevert: 21.11.2014

  Sendt: 21.11.2014

  Besvart: 11.12.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  NRK Rogaland melder 21. november at Fremskrittspartiet nå vil løfte inn et nytt trasévalg for E39 Stavanger-Kristiansand. Konkret gjelder det et privat forslag om en ytre trasé mellom Sandnes og Flekkefjord. Hvilke vurderinger gjør statsråden av dette alternativet og er det aktuelt nå å starte planlegging av nye alternativer som ikke var inne i KVU-prosessen?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:251 (2014-2015)

  Innlevert: 21.11.2014

  Sendt: 21.11.2014

  Besvart: 28.11.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

  Hva er akseptabel saksbehandlingstid for å få utbetalt sykepenger gjennom NAV Internasjonal, vil statsråden ta initiativ til forenklede rutiner i NAV internasjonal, slik at man unngår lang saksbehandlingstid og har det vært aktuelt å vurdere å la lokale NAV-kontorer håndtere spm. vedr. sykelønn?