Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 1004 av 1004)
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1008 (2017-2018)

  Innlevert: 21.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  Det er nå blitt kjent at Bane NOR vil utsette intercitysatsingen med flere år. Hadde statsråden eller departementet på noen som helst vis informasjon om problemene med tidsfristene, som ligger i nasjonal transportplan, før planen ble vedtatt av Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1007 (2017-2018)

  Innlevert: 21.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  Hva er de totale inntektene (skatteinntekter fratrukket utgifter) til staten fra hvert av de oljeselskapene som har mottatt utbetalinger gjennom leterefusjonsordningen i perioden 2008-2016?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1006 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  Hvem mener statsråden har det overordnede ansvaret for at tilbudet fra de regionale helseforetakene er godt nok, og hva har han selv tenkt å gjøre i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1005 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  For hvilke typer forsvarsmateriell ble det utstedt utførselslisenser for til Saudi-Arabia i 2017, fordelt på A-materiell, B-materiell, flerbruksvarer til militær sluttbruk og tjenester/reparasjoner, og fordelt etter vareposisjonene i liste I (ML 1-ML 22)?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1004 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  Det har vært en høring om et forslag om å sentralisere videre arbeid med vannforskriften. Hvorfor mener statsråden at den organiseringen regjeringen foreslo i høringsbrevet gir bedre framdrift i nødvendige miljøforbedringer, og vil omorganiseringen ivareta medvirkning fra kommuner og sivilsamfunn på en like god eller bedre måte slik forskrift og vanndirektiv krever?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1003 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  Når vil statsråden legge frem kostnadsoversikt for å beholde 2. bataljon på Skjold med minimum én stridsgruppe med ett til to kompanier med støtteelementer, og kan statsråden redegjøre for hvorfor regjeringen ikke hadde oversikt over kostnadene ved å beholde 2. bataljon på Skjold under behandlingen av Landmaktproposisjonen høsten 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1002 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  Kan statsministeren gje nokre døme på kva «litt bredere sivile kriser» ho uroar seg for, og som ikkje kan handsamast med dei heimlane me allereie har?
 • Skriftlig spørsmål fra Stefan Heggelund (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1001 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  Hva er OsloMets navn på nynorsk og bokmål?
 • Skriftlig spørsmål fra Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1000 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 20.02.2018

  Til behandling

  Ifølge NRK den 16.02.18 fremgår det av tilsynsrapporter fra statsadvokatembete at alvorlige vold- og overgrepssaker mot barn blir liggende hos politiet uten at det tas videre etterforskingsskritt. Har statsråden iverksatt tiltak for å få oversikt over behovene for etterforskningsressurser i politiet eller andre steder for å forebygge, bekjempe vold- og overgrep mot barn, er andre tiltak iverksatt, og når vil statistikk for hvor mange tilrettelagte avhør som ender med dom foreligge?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:999 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 20.02.2018

  Til behandling

  Hvor mye har statlig eide selskaper fordelt etter selskap hatt i inntekter som følge parkeringsavgift ved buss, tog og flyplasser på i 2013,2014,2015,2016,2017 og hva er forventede inntekter i 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Gustavsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:998 (2017-2018)

  Innlevert: 19.02.2018

  Sendt: 20.02.2018

  Til behandling

  Er det i tråd med statlige føringer at et statlig aksjeselskap som Avinor, fritt kan utnytte sin monopolstilling til i reguleringsprosessen å hindre andre konkurrerende private i å utøve næringsvirksomhet, og hvilke tiltak vil statsråden ta for å sikre at dette ikke skal skje?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Gustavsen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:997 (2017-2018)

  Innlevert: 19.02.2018

  Sendt: 20.02.2018

  Til behandling

  Hvilke grep vil statsråden ta for å sørge for like konkurransevilkår for kommersielle virksomheter ved Evenes, slik at også private næringsutøvere kan delta og styrke forutsetningen for et best mulig servicetilbud for flypassasjerene?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:996 (2017-2018)

  Innlevert: 19.02.2018

  Sendt: 20.02.2018

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for status for oppfølging av stortingets vedtak til St.meld.nr 14 (2006-2007) om at utslipp og bruk av miløgifter kontinuerlig skal reduseres med den hensikt å stanse utslippene innen 2020 og oppfølging av handlingsplan for å stanse utslipp av miljøgifter, som ble lagt fram i 2015?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:995 (2017-2018)

  Innlevert: 19.02.2018

  Sendt: 20.02.2018

  Til behandling

  Aftenposten har i dag, 19. februar en artikkel der Bane NOR sier at det må mer penger til for å holde forutsatt framdrift når det gjelder Ringeriksbanen. Hva vil statsråden gjøre for å holde valgløftet fra Høyre og Frp i 2017 om byggestart innen 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:994 (2017-2018)

  Innlevert: 19.02.2018

  Sendt: 19.02.2018

  Til behandling

  Ferske tilsynstall fra Arbeidstilsynet viser at sju av ti utenlandske sjåfører som er kontrollert på turer med transport innenlands i Norge de to siste årene kjører med ulovlig lav lønn. Dette er ulovlig sosial dumping som bidrar til å konkurrere ut norsk lastebilnæring. Hvilke tiltak vil ministeren sette i verk for å forhindre dette, og hva slags særskilt ansvar mener ministeren at statlig eide norske selskap som Posten og Bring har i denne sammenheng?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:993 (2017-2018)

  Innlevert: 19.02.2018

  Sendt: 19.02.2018

  Til behandling

  Anser forsvarsministeren at plikten til å avtjene verneplikt i forsvaret gir tilstrekkelige rettigheter ved uhell, skade og sykdom som fører til dimittering, bør de store forskjellene i rettigheter mellom befal, fast ansatte og personell som er pålagt verneplikt opprettholdes som i dag eller vil ministeren vurdere endringer i regelverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:992 (2017-2018)

  Innlevert: 19.02.2018

  Sendt: 19.02.2018

  Til behandling

  Mener regjeringen det er en styrking av avrusningstilbudet å la psykiatere ta seg av daglig drift og vakttjeneste i stedet for rus- og avhengighetsmedisinere, er det bedre for gravide rusmiddelmisbrukere at en stykker opp tilbudet, og hvorfor skal gravide tas imot på nytt ø-hjelp rustilbud, når det står et kompetansemiljø klart som håndterer dette i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:991 (2017-2018)

  Innlevert: 19.02.2018

  Sendt: 19.02.2018

  Til behandling

  Kan statsråden vise vedtaket i Stortinget om å innføre «dødsgebyret»?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:990 (2017-2018)

  Innlevert: 19.02.2018

  Sendt: 19.02.2018

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvor mange helseforetak som nå tar egenandel for psykisk helsehjelp for personer under 30 år, samt hvilke andre behandlinger/tjenester i helseforetakene som fra 1.januar 2018 får ny eller høyere egenandel?
 • Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:989 (2017-2018)

  Innlevert: 19.02.2018

  Sendt: 19.02.2018

  Til behandling

  Vil statsråden se nærmere på dagens lovverk og/eller rettspraksis for å sørge for at nære omsorgspersoner lettere kan straffes for vold mot spedbarn?