Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 1120 av 1494)
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:394 (2015-2016)

  Innlevert: 22.12.2015

  Sendt: 22.12.2015

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 07.01.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Kan statsråden klargjere om og eventuelt korleis den norske delegasjonen arbeidde for å inkludere matsikkerheit og utfordringar knytta til dette tema i klimaavtala, og vil regjeringa eventuelt utarbeide ein strategi for korleis matvaresikkerheit kan bli integrert betre i norske posisjonar fram mot COP22?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:393 (2015-2016)

  Innlevert: 22.12.2015

  Sendt: 22.12.2015

  Besvart: 06.01.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Hva er regjeringens mål for omdisponering i 2016 med utgangspunkt i Stortingets vedtak?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:392 (2015-2016)

  Innlevert: 22.12.2015

  Sendt: 22.12.2015

  Besvart: 13.01.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Kan statsråden gi en samlet oversikt over alle avgjorte KVU/KS1-prosesser og kostnadene på valgte løsninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:391 (2015-2016)

  Innlevert: 22.12.2015

  Sendt: 22.12.2015

  Besvart: 07.01.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Stortinget har fattet vedtak om at regjeringen skal legge fram en helhetlig vurdering av taxfree-ordningen i inneværende stortingsperiode. Inntekter fra taxfree-salg på flyplasser bidrar i dag til avgjørende finansiering av flyplassene i landet. Hva er status i arbeidet med å foreta en slik vurdering, og hvordan vil helse- og omsorgsministeren ivareta de luftfarts- og transpolitiske hensynene i dette arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:390 (2015-2016)

  Innlevert: 21.12.2015

  Sendt: 21.12.2015

  Besvart: 05.01.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Vil statsråden ta initiativ til å utarbeide forskrift i henhold til naturmangfoldloven § 22 for å hindre skade eller ulempe for planter eller dyr ved gjennomføring av større arrangement i utmark?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:389 (2015-2016)

  Innlevert: 21.12.2015

  Sendt: 21.12.2015

  Besvart: 06.01.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Sett i lys av ny avtale om integrering, er det viktig å få klarhet i hva det innebærer når statsråd Anundsen i replikkutveksling i Stortinget 12. desember 2015 slo fast at botidskravet skal økes til 5 år før permanent opphold gis og samtidig sa at: "vi er svært opptatt av at en skal integreres i det norske samfunnet så raskt som mulig etter at permanent oppholdstillatelse er gitt." Er det språk, arbeidstrening, bosetting eller arbeid som nå skal utsettes til etter permanent opphold er gitt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:388 (2015-2016)

  Innlevert: 18.12.2015

  Sendt: 21.12.2015

  Besvart: 06.01.2016 av statsminister Erna Solberg

  I NRK-programmet Dagsnytt Atten onsdag 16. desember snakket statsministeren om de viktigste oppgavene statsråd Solveig Horne vil ha framover. Likestilling ble ikke nevnt. Betyr det at likestilling ikke er en av regjeringens oppgaver framover?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:387 (2015-2016)

  Innlevert: 18.12.2015

  Sendt: 21.12.2015

  Besvart: 05.01.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Hvordan vil regjeringen sikre sjølaksefiske både som næringsvei og kulturbærer, og hvordan sikres sjølaksefiskerenes interesser i forbindelse med forhandlinger om ny avtale om fisket i Tanavassdraget?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:386 (2015-2016)

  Innlevert: 18.12.2015

  Sendt: 21.12.2015

  Besvart: 06.01.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Hvor mye vil inntektene til hver enkelt kommune i Norge endres sammenlignet med saldert budsjett for 2016 dersom forslag til nytt inntektssystem for kommunene, slik det fremkommer i høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 17. desember 2015, vedtas?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:385 (2015-2016)

  Innlevert: 18.12.2015

  Sendt: 21.12.2015

  Besvart: 07.01.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Den nasjonale helse- og sykehusplan er nå ute på høring. Samtidig pågår det kutt i Ambulansetjenesten i flere fylker. Nordlandssykehuset og Helse Bergen har bestemt å kutte i Ambulansetjenesten. Helgelandsykehuset ser også på ny organisering og kutt i antall ambulanser. Ambulansetjenesten er 1. linja til sykehusene og er en vesentlig faktor for å kunne berge liv og gi trygghet. Vil helseministeren gripe inn og be helseforetakene avvente behandlingen av planen før man evt. gjør noe med Ambulansetjenesten?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:384 (2015-2016)

  Innlevert: 18.12.2015

  Sendt: 21.12.2015

  Besvart: 23.12.2015 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  To tsjetsjenere som fikk avslag på asyl i Norge er blitt torturert og drept i Tsjetsjenia, som er en del av Russland. Norske myndigheter må sikre løpende ettergåelse av at retur ikke medfører fare for å bli torturert og drept. Vil det faktum at dette skjedde i Russland, et land Norge nå returnerer asylsøkere til uten realitetsbehandling, på noen måte innvirke på regjeringens instruksjon til UDI og UNE på vurderingen av trygge land og risiko ved retur?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:383 (2015-2016)

  Innlevert: 18.12.2015

  Sendt: 21.12.2015

  Besvart: 08.01.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden komme til Stortinget med forslag om opphevelse av konsesjonsloven eller vil de mange som protesterte mot den forrige landbruksministerens forslag om opphevelse av konsesjonsloven nå bli hørt?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:382 (2015-2016)

  Innlevert: 18.12.2015

  Sendt: 21.12.2015

  Besvart: 04.01.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

  Vil statsråden jobbe videre med forslag om strukturering av fiskeflåten under 11 meter eller vil han følge Senterpartiet og FrPs landsmøtevedtak i saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:381 (2015-2016)

  Innlevert: 18.12.2015

  Sendt: 21.12.2015

  Besvart: 06.01.2016 av utenriksminister Børge Brende

  Hvordan vil utenriksministeren forsikre seg om at asylsøkere uten beskyttelsesgrunn som ikke slipper inn i Norge over grensen på Storskog, blir ivaretatt av russiske myndigheter på en forsvarlig måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:380 (2015-2016)

  Innlevert: 18.12.2015

  Sendt: 21.12.2015

  Besvart: 07.01.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kan statsråden informere om kva typar operasjonar som blei gjort på Nordfjord sjukehus i 2014 dei 66 dagane det var dagkirurgi der, fordelt på dagar og legar, og kan statsråden informere om kor stor prosentdel av pasientar i opptaksområde innlagt med medisinsk DRG, som blei behandla ved Nordfjordeid i 2009, til samanlikning med 2014 (49 %)?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:379 (2015-2016)

  Innlevert: 18.12.2015

  Sendt: 21.12.2015

  Besvart: 06.01.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Mosjon for storfe i løsdrift – krav fra 1. jan. 2014, åpner for dispensasjon. Dispensasjon innebærer et unntak fra en pålagt plikt til å følge regelverket og skal forbeholdes de spesielle tilfellene, der det foreligger en særskilt grunn til at mosjonskravet ikke kan oppfylles, jf. § 28 i Veileder til forskrift om hold av storfe. Hvor mange bønder/foretak har søkt om dispensasjon i 2014 og 2015, og hvor mange fikk innvilget dispensasjon (foretak og melkekuer), og hva er viktigste grunn for dispensasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:378 (2015-2016)

  Innlevert: 18.12.2015

  Sendt: 21.12.2015

  Besvart: 04.01.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Kva er høvesvis i) sysselsettingsgrad og ii) andel heiltidstilsette for personar busett i Noreg i aldersgruppa 25-62 år for heile befolkninga, befolkninga ekskl. innvandrarar, innvandrarar og innvandrarar fordelt på landgrupper (Norden, Vest-Europa utanom Norden, EU-land i Aust-Europa, Aust-Europa elles, Nord-Amerika/Oseania, Asia, Afrika og Sør-/Mellom-Amerika) for kvart av åra 2004-2014?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:377 (2015-2016)

  Innlevert: 18.12.2015

  Sendt: 21.12.2015

  Besvart: 05.01.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Hva er kostnaden av å øke henholdsvis fedrekvoten med en uke, mødrekvoten med en uke og øke fellesdelen av foreldrepermisjonen med en uke?
 • Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:376 (2015-2016)

  Innlevert: 18.12.2015

  Sendt: 21.12.2015

  Besvart: 05.01.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Hva ville kostnaden være dersom alle foreldre delte foreldrepermisjonen likt, altså lik fordeling av antall uker mellom mor og far?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:375 (2015-2016)

  Innlevert: 18.12.2015

  Sendt: 18.12.2015

  Besvart: 14.01.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hva kan statsråden gjøre for å sikre at Nav får en standardprosedyre for korrekt håndtering av feriepengeutbetalinger når personer som planlegger å kombinere stønad og arbeid, bes om å oppgi forventet inntekt?