Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 152 av 152)
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:152 (2016-2017)

  Innlevert: 28.10.2016

  Sendt: 28.10.2016

  Til behandling

  Kan statsråden si noe om hvorfor Cuba ikke er en del av Norad og Norfund sine samarbeidsland?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:151 (2016-2017)

  Innlevert: 28.10.2016

  Sendt: 28.10.2016

  Til behandling

  Hvorfor varsler helseministeren i sitt svar at Helse Sør-Øst RHF vil vurdere fortsatt løpende avtale i det nye anbudet på Borgestadklinikkens portefølje?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:150 (2016-2017)

  Innlevert: 28.10.2016

  Sendt: 28.10.2016

  Til behandling

  Hvilke konkrete tiltak vil norske myndigheter iverksette for å forhindre ikke medisinskfaglig forsvarlig behandling av norske pasienter gjennom nettkonsultasjoner, EØS- resepter og nettapotek, hvilke lover/regler gjelder på dette område for norske pasienter og helsepersonell i dag og hva gjøres for å sørge for at de etterfølges?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:149 (2016-2017)

  Innlevert: 28.10.2016

  Sendt: 28.10.2016

  Til behandling

  Hva er regjeringens begrunnelse for å utfase tilskuddsordningen til rus- og kriminalitetsforebyggende koordinatorer (SLT) i kommunene, tenker regjeringen at kommuner som i dag har SLT- koordinator skal fortsette å motta lønnstilskudd, eventuelt når skal kommunene som i dag har SLT- koordinator slutte å motta lønnstilskudd?
 • Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:148 (2016-2017)

  Innlevert: 28.10.2016

  Sendt: 28.10.2016

  Til behandling

  Når et fiskefartøy velger å ta inn en lærling i faget "Fiske og fangst", så utløser det en ekstra lærlingkvote, verdi ca. kr.30 000.Dersom fiskefartøyet velger å ta inn en lærekandidat i faget kan ikke en slik kvote innvilges i henhold til fiskeriforskriften. Vil statsråden sikre at lærlinger og lærekandidater, som er likestilte veier til fullført utdanning, i faget "Fiske og fangst" utløser samme rett til ekstra fiskekvote?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:147 (2016-2017)

  Innlevert: 28.10.2016

  Sendt: 28.10.2016

  Til behandling

  Hva er utviklingen, tabularisk fremstilt, i avviksmeldinger og trussel hendelser samt sykefravær i årene 2012-2016 pr utgangen av september for ansatte i fengslene i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:146 (2016-2017)

  Innlevert: 28.10.2016

  Sendt: 28.10.2016

  Til behandling

  European Youth Parliaments internasjonale sesjon vil i 2017 bli arrangert i Norge. 220 delegater vil samles i Røros og Trondheim for utveksling og læring. Prosjektet har søkt om støtte fra UD og KUD. Vil kunnskapsministeren sørge for at prosjektet får støtte slik at det kan gjennomføres som planlagt?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:145 (2016-2017)

  Innlevert: 27.10.2016

  Sendt: 28.10.2016

  Til behandling

  I St. Prop. 1 S (2016-2017) omtales gjennomførte takstendringer i Bømlopakken på bakgrunn av inntektssvikt. Det er forutsatt i Stortingets behandling av saken at tiltak og prosjekt i pakken skal tilpasses den økonomiske rammen og vilkårene i St. Prop. 78 (2008-2009) og Innst. S. nr. 343 (2008-2009). Hvorfor er nye takster gjort gjeldende fra 9. mai 2016 uten hjemmel i vedtak i Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:144 (2016-2017)

  Innlevert: 27.10.2016

  Sendt: 28.10.2016

  Til behandling

  Ifølge omtale i Bergens Tidende er kostnadene ved bygging av jernbane på strekningen Bergen - Arna nå kommet opp i mer enn 1,5 milliarder mer enn Stortinget har forutsatt. Er dette riktig, når fikk departementet kunnskap om at dette eventuelt var tilfelle, og hva er bakgrunnen for at Stortinget ikke er informert om de nye kostnadsestimatene fra Jernbaneverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:143 (2016-2017)

  Innlevert: 27.10.2016

  Sendt: 28.10.2016

  Til behandling

  I Brennpunkt-dokumentaren «Pengepredikanten» kommer det frem påstander om omfattende misbruk av midler tilhørende organisasjonen TV Visjon Norge AS (org.nr. 985 257 965). En stor del av organisasjonens inntekter skriver seg fra gaver fra privatpersoner, som det er gitt skattefradrag for ihht. skattelovens § 6-50. Vil ministeren vurdere om gaver til aksjeselskaper som TV Visjon Norge AS også i fremtiden skal kvalifisere for slikt skattefradrag?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:142 (2016-2017)

  Innlevert: 27.10.2016

  Sendt: 28.10.2016

  Til behandling

  Riksrevisjonen har i sin rapport 21. juni 2016 slått fast at det er et kraftig forbedringspotensiale i tilsynsmyndighetenes arbeid i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Det er på denne bakgrunn, oppmerksomheten og viktigheten av dette, skuffende å registrere at arbeidstilsynet kun makter i snitt 32 tilsyn hvert år pr. ansatt, dette står i skarp kontrast med f.eks. de regionale verneombudene innenfor bygg og anlegg som gjennomfører 259 tilsyn hvert år pr ansatt. Hva har statsråden tenkt å gjøre med dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:141 (2016-2017)

  Innlevert: 27.10.2016

  Sendt: 28.10.2016

  Til behandling

  Hvilket belegg har finansministeren for å fremsette følgende påstander: 1) Ap skal «først skjerpe skatten med 8 000 kroner for en husstand, 2) Deretter skal Ap gjennomføre ytterligere skjerpelser, 3) På toppen skal de imøtekomme Vs krav om ytterligere økte miljøavgifter, og vil en reversering av regjeringens avgiftsendringer medføre økte eller reduserte avgifter?
 • Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:140 (2016-2017)

  Innlevert: 27.10.2016

  Sendt: 28.10.2016

  Til behandling

  Hva synes statsministeren om finansministerens presisjonsnivå og grad av redelighet i påstandene fremmet i e-post til VG av 8. oktober, og hvilke krav til presisjonsnivå og grad av redelighet mener statsministeren bør ligge til grunn for øverste politiske ledelse i Finansdepartementet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:139 (2016-2017)

  Innlevert: 27.10.2016

  Sendt: 28.10.2016

  Til behandling

  Viser til spørsmål både i januar 2014 og februar 2015 der det ble etterlyst fortgang i prosessen med å godkjenne mastergrad i jordmorfag ved Høyskolen i Bergen. Statsråden har tidligere svart at arbeidet med jordmorfag har høy prioritet. Mastergrad vil styrke rekrutteringen til jordmor yrket, faget er viktig for kvinnehelse og andre høyskoler har fått godkjenning. Hvordan vil ministeren sørge for at Høyskolen i Bergen får godkjent mastergrad i jordmorfag?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:138 (2016-2017)

  Innlevert: 27.10.2016

  Sendt: 28.10.2016

  Til behandling

  E39 Svegatjørn-Rådal har vært planlagt siden 60-tallet og er i dag det største anlegget i Hordaland. I 2011 ble prosjektet forsinket etter funn av øyenstikker Torvlibell som var rødliste frem til i dag. Parkslirekne er en fremmed plante som det må fjernes 8 meter i diameter rundt. Hvor mye merkostnader har øyenstikkeren og fjerning av Parkslirekne planten medført for prosjektet og mener statsråden det er samsvar mellom kostand på avbøtingstiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:137 (2016-2017)

  Innlevert: 27.10.2016

  Sendt: 27.10.2016

  Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren

  Til behandling

  Etter den såkalte "avlasterdommen" er det mange som med rette er bekymret. Pårørende og brukerorganisasjoner som f.eks. Autismeforeningen slår alarm om at det skjer dramatiske negative endringer for de som trenger slike tilbud i kommunene. Konsekvensene ser dessverre ut til å være at mange mister helt nødvendig avlastningstilbud m.m. Hvordan kan statsråden sørge for at kommunene sikrer avlaster og støttekontakter gode arbeidsvilkår, samtidig som at avlastningstilbudet styrkes og ikke svekkes?
 • Skriftlig spørsmål fra Jorid Holstad Nordmelan (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:136 (2016-2017)

  Innlevert: 27.10.2016

  Sendt: 27.10.2016

  Til behandling

  Er Investinors langsiktige avkastningskrav tallfestet, hva er det, hvor mye av det vil kunne reduseres innenfor rammen av EØS-avtalen og hva ville være budsjettkonsekvensen av en slik reduksjon generelt og for skogmidlene spesifikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:135 (2016-2017)

  Innlevert: 27.10.2016

  Sendt: 27.10.2016

  Til behandling

  Høgsterett avsa 23. juni 2016 dom mot Ålesund kommune i sak HR-2016-01366-A. Fleirtalet i Høgsterett konkluderte med at dei som i dag har hatt oppdragskontraktar som familieavlastar og støttekontaktar er å sjå på som arbeidstakarar. Dommen får konsekvensar for organiseringa av tenestetilbodet i kommunane. Aksepterer regjeringa den avklarte rettstilstanden, eller vil regjeringa no gjere endringar i regelverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:134 (2016-2017)

  Innlevert: 27.10.2016

  Sendt: 27.10.2016

  Til behandling

  Stemmer påstandene, og kan statsråden garanterte at dobbeltsporet frem til Hamar i 2024 ikke vil forsinkes av mangel på plableggingsmidler?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:133 (2016-2017)

  Innlevert: 27.10.2016

  Sendt: 27.10.2016

  Til behandling

  Hva blir virkningene av å redusere kapitaliseringsrenten for 2017 tilsvarende denne utviklingen i renten på 12 måneders statskasseveksler?