Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 1010 av 1010)
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1014 (2016-2017)

  Innlevert: 25.04.2017

  Sendt: 25.04.2017

  Til behandling

  Saudi-Arabia er et land som er kjent for ekstrem kvinneundertrykking. Likevel ble landet nylig valgt inn FN-kommisjonen som har som oppdrag å fremme likestilling og å styrke kvinners posisjon. Valget ble foretatt av Ecosoc der Norge er medlem. I Aftenposten svarer ikke Utenriksdepartementet på spørsmål om Norges stemmegivning. Stemte Norge for eller mot at Saudi-Arabia skulle få denne plassen?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1013 (2016-2017)

  Innlevert: 25.04.2017

  Sendt: 25.04.2017

  Til behandling

  Vil statsråden endre forvaltningsloven slik at personnummer alltid undras offentlighet?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1012 (2016-2017)

  Innlevert: 25.04.2017

  Sendt: 25.04.2017

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere konsesjonsfrihet ved fisjon av selskaper der lovens øvrige vilkår er oppfylt?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1011 (2016-2017)

  Innlevert: 24.04.2017

  Sendt: 25.04.2017

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for at hjelpemiddel som en ser fungerer blir raskere godkjent som hjelpemiddel, og kan brukes av pasienter som en ser har bruk for dem for å få en så god livskvalitet som mulig?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1010 (2016-2017)

  Innlevert: 24.04.2017

  Sendt: 25.04.2017

  Til behandling

  Regjeringens satsing på anbudsutsettelse av arbeidsmarkedstiltak har møtt kritikk. Varodd A/S i Kristiansand kan dokumentere gode resultater, men mistet 40 % av tiltaksplassene da kontraktene gikk til bedrifter som ikke har vært etablert i landsdelen og ikke kjenner det lokale arbeidsmarkedet. Resultat er økte ventelister for arbeidsretta tiltak og ubenyttet kapasitet i attføringsbedriftene. Mener statsråden det er riktig at kommersielle får oppdrag på bekostning av offentlige og at resultater ikke vektlegges?
 • Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1009 (2016-2017)

  Innlevert: 24.04.2017

  Sendt: 25.04.2017

  Til behandling

  Hvor mange flere hadde vært i arbeid dersom sysselsettingsgraden var like høy i 2017 som i 2013 og hvor mye større skatteinntekter ville en hatt om alle disse hadde vært i arbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1008 (2016-2017)

  Innlevert: 24.04.2017

  Sendt: 25.04.2017

  Til behandling

  Hva er forventet provenyeffekt Finansdepartementets instruks til Skatteetaten om å etablere en løsning for frivillig innbetaling av ekstraordinær skatt, og hva er forventede kostnader knyttet til etablering og administrering av ordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1007 (2016-2017)

  Innlevert: 24.04.2017

  Sendt: 25.04.2017

  Til behandling

  Hva er provenyeffekten av å fjerne formuesskatten, arbeidsgiveravgiften for lærlinger, dokumentavgiften, veibruksavgiften på drivstoff til fremkomstmidler som ikke benytter vei, en 10/20/30/40 pst. reduksjon i engangsavgift og årsavgift, redusere omregistreringsavgift til selvkost, en 5/10/15/20/25 pst. reduksjon i avgifter på alkohol og tobakk, og hva er fordelingseffekten av disse grepene?
 • Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1006 (2016-2017)

  Innlevert: 24.04.2017

  Sendt: 25.04.2017

  Til behandling

  Hva er fordelingsvirkningene av å innføre flat skatt i Norge gitt at en opprettholder dagens skattenivå, hvor høy inntekt må en ha for å komme bedre ut med en slik modell, og hvor mange ville kommet dårligere ut?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1005 (2016-2017)

  Innlevert: 24.04.2017

  Sendt: 24.04.2017

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Til behandling

  Regjeringen har i NTP 2018–2029 foreslått ca 1 milliard kroner til mudring, sprenging og deponering i innseilingen til Borg havn. Mer enn 3 millioner m3 sedimenter skal flyttes i et område som har vært utsatt for store utslipp av miljøgifter fra industri. Bare utslippene av kvikksølv har vært minst 70 tonn. Hvis miljøgiftene spres i Østfold-skjærgården kan konsekvensene bli alvorlige. Vil statsråden sikre at det gjennomføres en detaljert, tre-dimensjonal kartlegging av miljøgifter i sedimentene før arbeidet starter?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1004 (2016-2017)

  Innlevert: 24.04.2017

  Sendt: 24.04.2017

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å tillate at kommunar som sjølve vil ta rekninga, kan få utføre forsøk parallelt med pågåande forsøksordningar om til dømes programmering som valfag, sjølv om dei ikkje er del av den ordinære forsøksordninga?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1003 (2016-2017)

  Innlevert: 21.04.2017

  Sendt: 24.04.2017

  Til behandling

  Nasjonalteateret fikk nylig 1,9 milliarder kr. til rehabilitering og oppussing av hovedscenen. Den Nationale Scene (DNS)i Bergen er kommet like langt i prosessen for nybygg og oppgradering av det gamle huset. Kostnadene er beregnet til rundt 800 mill. DNS trenger ikke bare rehabilitering av helt grunnleggende scenefasiliteter som har konsekvenser for drift og HMS, men mangler også areal. Når vil kulturministeren komme med tilsvarende gode nyheter for det statlige teateret i Bergen?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1002 (2016-2017)

  Innlevert: 21.04.2017

  Sendt: 24.04.2017

  Til behandling

  Kan statsråden leggje fram estimat som viser kor stor del forsvarsbudsjettet vil utgjere av BNP i Noreg kvart år frå 2017 fram til og med 2024, basert på dei økonomiske rammene i den vedtekne langtidsplanen for Forsvaret og SSBs prognoser for BNP i Noreg desse åra?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Dokument nr. 15:1001 (2016-2017)

  Innlevert: 21.04.2017

  Sendt: 24.04.2017

  Til behandling

  Kan statsråden gje nokon konkrete døme på norske industribedrifter som under frihandelsavtalen Noreg hadde med EU før EØS-avtalen opplevde tollmurer og problem med å eksportere varene sine til EU?
 • Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1000 (2016-2017)

  Innlevert: 21.04.2017

  Sendt: 24.04.2017

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre at fylkeskommunene og eventuelt andre etater utfører nødvendig kontroll av vilkårene for løyveinnehaverne slik at en sikrer like konkurransevilkår for taxinæringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:999 (2016-2017)

  Innlevert: 21.04.2017

  Sendt: 21.04.2017

  Til behandling

  Hvordan vurderer regjeringen den franske dommen der en asylsøker nektes returnert til Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:998 (2016-2017)

  Innlevert: 21.04.2017

  Sendt: 21.04.2017

  Til behandling

  Hva er status for arbeidet med å utrede en organisasjon som vil kunne overta ansvaret for lagring og deponering av radioaktivt atomavfall fra IFE i Himdalen i Aurskog-Høland, og hvordan følger for øvrig regjeringen opp saken der Statens strålevern har vurdert anmeldelse etter at det ble avslørt at tønner med flytende radioaktivt avfall er lagret i strid med reglene?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:997 (2016-2017)

  Innlevert: 21.04.2017

  Sendt: 21.04.2017

  Til behandling

  Hva har statsråden gjort konkret for å sikre at kondemnerings- og innovasjonslånsordningene bidrar til fornyelse av flåten og når vil en mer treffsikker ordning tre i kraft?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:996 (2016-2017)

  Innlevert: 20.04.2017

  Sendt: 21.04.2017

  Til behandling

  Hva har politiet i dag lovhjemmel til å foreta seg når det gjelder kartlegging og registrering av mennesker som tigger?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:995 (2016-2017)

  Innlevert: 20.04.2017

  Sendt: 21.04.2017

  Til behandling

  Kan statsråden garantere at Nordhordlandspakken vert fremja slik at den rekk handsaming av Stortinget i denne stortingssesjonen?