Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 822 av 822)
 • Skriftlig spørsmål fra Ingunn Gjerstad (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:824 (2014-2015)

  Innlevert: 27.03.2015

  Sendt: 27.03.2015

  Til behandling

  Hva vil klima- og miljøministeren gjøre for å sikre at naturområdet Arendal Bymark Øst blir sikret for friluftslivet, og vil ministeren ta seg tid til å møte den lokale aksjonsgruppa som frykter at trafikkstøy vil ødelegge gode naturopplevelser og rekreasjon i gang- og sykkelavstand til eget bomiljø?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:823 (2014-2015)

  Innlevert: 27.03.2015

  Sendt: 27.03.2015

  Til behandling

  Hva er bakgrunnen for at regjeringen ikke lenger gir kompensasjon for miljøavgifter til slike formål og hva vil statsråden gjøre for å sikre driften av Skibladner?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:822 (2014-2015)

  Innlevert: 27.03.2015

  Sendt: 27.03.2015

  Til behandling

  Det er nå lagt frem et finansieringsopplegg for Rogfast som vil gi 300 kroner i bompenger for privatbil og 900 kroner for tunge kjøretøy. Statsråden har i Stortinget lovet en lånerente på ned mot null prosent i bompengeprosjekter. Med ellers like forutsetninger hva blir takstene i Rogfast med en rente for prosjektet på henholdsvis 0 og 0,5 prosent?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:821 (2014-2015)

  Innlevert: 27.03.2015

  Sendt: 27.03.2015

  Til behandling

  Er det ny praksis at en kommune skal sannsynliggjøre at andre ønsker bo på eiendommen når det søkes om varig fritak fra boplikten på en eiendom, og eventuelt hvordan skal en kommune gå fram for å kunne dokumentere dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:820 (2014-2015)

  Innlevert: 27.03.2015

  Sendt: 27.03.2015

  Til behandling

  Kan Regjeringen gi en fremstilling av utviklingen i abonnenter av skolefruktsordningen de siste årene, fylkesvis og fordeling barneskole/ungdomsskole slik at det kommer fram andelen elever som nytter seg av ordningen og kan regjeringen gi en fremstilling av utviklingen i abonnementsordningen etter at gratistilbudet forsvant?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:819 (2014-2015)

  Innlevert: 27.03.2015

  Sendt: 27.03.2015

  Til behandling

  Mener statsråden at svekkelsen av akuttberedskapen i Nord-Norge oppfyller helseforetakslovens formål om likeverdige helsetjenester til alle når de trenger det og er denne svekkelsen forenlig med statsrådens varslede økede satsing på prehospitale tjenester?
 • Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:818 (2014-2015)

  Innlevert: 27.03.2015

  Sendt: 27.03.2015

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å konsekvensutrede omorganiseringen av Bioforsk sine forskningsstasjoner i tråd med retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser?
 • Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:817 (2014-2015)

  Innlevert: 27.03.2015

  Sendt: 27.03.2015

  Til behandling

  Vil statsråden gjennomføre en ny Sentral Godkjenning i sin helhet, og når ser statsråden for seg at denne kan tre i kraft?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:816 (2014-2015)

  Innlevert: 27.03.2015

  Sendt: 27.03.2015

  Til behandling

  Porsgrunn bystyre har sagt nei til en plan for mottak av ca. 750 000 tonn farlig uorganisk avfall, for behandling i Brevik. Avstanden til tettbygde boligstrøk fra tenkt mottak, syreanlegg og deponi er ned til ca. 70 m fra havn og ca. 500 m fra anlegg. Vil statsråden fraråde lokaliteten og andre økte avfallsstrømmer hit i lys av internasjonale råd for minsteavstand til større boligfelt, barnehager, skoler og liknende?
 • Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:815 (2014-2015)

  Innlevert: 27.03.2015

  Sendt: 27.03.2015

  Til behandling

  Har statsråden denne gang tatt et endelig standpunkt til om det blir bom eller ikke bom for beboerne på Galterud ved Kongsvinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:814 (2014-2015)

  Innlevert: 26.03.2015

  Sendt: 27.03.2015

  Til behandling

  Den norske kirke (Dnk) har gjennom Grunnlovens § 16 en særlig stilling og visse oppgaver som ikke gjelder for andre tros- og livssynssamfunn. Hvordan mener statsråden denne særstillingen skal ivaretas i en såkalt rammelov for Dnk, og mener statsråden dette også kan ivaretas i en generell lov om tros- og livssynssamfunn?
 • Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:813 (2014-2015)

  Innlevert: 26.03.2015

  Sendt: 27.03.2015

  Til behandling

  Vil statsråden foreslå forbud mot å sette opp nye hus på over 150 kvm bygd i uisolert laft, eller delvis i laft, fra 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:812 (2014-2015)

  Innlevert: 26.03.2015

  Sendt: 27.03.2015

  Til behandling

  Den svenske allmennkringkastaren SVT har nyleg publisert ein artikkel med tilhøyrande tv-innslag som viser korleis verdien av det svenske rentefrådraget er fordelt mellom ulike hushald fordelt på inntektsgrupper. Tala viser at 85 pst. av verdien av frådraget går til den halvparten med høgast inntekt. Kan statsråden leggja fram ei oversikt over korleis verdien av det uavgrensa frådraget for renteutgifter er fordelt mellom norske hushald der hushalda er gruppert på i) inntektsdesimalar og ii) fylke?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:811 (2014-2015)

  Innlevert: 26.03.2015

  Sendt: 27.03.2015

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Til behandling

  Hvilke ordninger er videreført når det gjelder tilskudd til ladestasjoner etter at ansvaret ble overført til Enova?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:810 (2014-2015)

  Innlevert: 26.03.2015

  Sendt: 26.03.2015

  Til behandling

  Vil regjeringa vurdere å gjere endringar i regelverket for dagpengar, slik at arbeidsinnvandrarar på "spesialistvisum" som mistar jobben får reelt høve til å finne ny jobb?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:809 (2014-2015)

  Innlevert: 26.03.2015

  Sendt: 26.03.2015

  Til behandling

  Vil regjeringa legge fram ei sak om bruken av konkurranseklausular i tilsetjingskontraktar?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:808 (2014-2015)

  Innlevert: 26.03.2015

  Sendt: 26.03.2015

  Til behandling

  Kva konklusjonar om gruvedrift og sjømattryggleik frå Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning er så sensitive at regjeringa finn det naudsynt å hemmeleghalde informasjonen, og kva andre brev i elektronisk postjournal er unnteken offentligheit sjølv om dette ikkje står oppført?
 • Skriftlig spørsmål fra Wenche Olsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:807 (2014-2015)

  Innlevert: 26.03.2015

  Sendt: 26.03.2015

  Til behandling

  Erlandsen Conditori i Halden, hvor tre personer med utviklingshemning forsøker å etablere sin egen virksomhet, har fått nasjonal oppmerksomhet. Under en interpellasjonsdebatt 24. november 2014 la både statsråden og interpellanten stor vekt på at Erlandsens Conditori var et unikt tiltak de gjerne ville ha mer av. Mitt spørsmål til statsråden er om han gjennom NAV-arbeid vil sørge for at Erlandsen Conditori får tilskudd til å drive?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:806 (2014-2015)

  Innlevert: 26.03.2015

  Sendt: 26.03.2015

  Til behandling

  Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at barna i barnehagen får kjennskap til og kunnskap om våre kristne høytider i tråd med Rammeplan for barnehager?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:805 (2014-2015)

  Innlevert: 25.03.2015

  Sendt: 26.03.2015

  Til behandling

  I hvor stor utstrekning mener statsråden at Miljødirektoratet legger Stortingets vedtak og innstilling Innst. 145 S (2014 - 2015) til grunn ved utarbeidelsen av endring av blyhaglreguleringen?