Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 259 av 259)
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:259 (2015-2016)

  Innlevert: 25.11.2015

  Sendt: 25.11.2015

  Til behandling

  Det vises til spørsmål 18 fra finanskomiteen/Kr.f sin fraksjon av 08.10.2015 i forbindelse med NB 16 og finansdepartementets påfølgende svar. Jeg ber om finansministerens svar på om det er korrekt at det bokførte provenyet i 2016 av å gjennomføre de endringer som er skissert i spørsmålet vil være kr. 0?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:258 (2015-2016)

  Innlevert: 25.11.2015

  Sendt: 25.11.2015

  Til behandling

  Kor mange gonger kontakta Noreg Europol i 2014 i høve akutte saker, og kan statsråden gjere greie for kva desse akutte sakene handla om?
 • Skriftlig spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:257 (2015-2016)

  Innlevert: 25.11.2015

  Sendt: 25.11.2015

  Til behandling

  Vil statsråden bidra til at NAV sin praksis i forhold til NAV-lovens §14a opphører, og at NAV-lovens intensjoner om brukermedvirkning i samsvar med Sivilombudsmannens uttalelse blir tatt på alvor?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:256 (2015-2016)

  Innlevert: 24.11.2015

  Sendt: 25.11.2015

  Til behandling

  Viser til svar på spørsmålet nr. 15: 183, der statsråden ikke svarer på det konkrete spørsmålet som ble stilt. Derfor gjentas det. Kan regjeringen bekrefte eller avkrefte at en slik løsning har vært kjent for norske myndigheter, har temaet blitt tatt opp i slike møter og i så fall, hva har vært Norges respons?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:255 (2015-2016)

  Innlevert: 24.11.2015

  Sendt: 25.11.2015

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden følge opp flertallspartienes forventning i budsjettavtalen om at Statkraft skal prioritere investeringer i fornybar kraft i Norge, og hvordan er dette i tråd med prinsippene for eierstyring slik disse er nedfelt i Meld. St. 27 (2013-2014) og Innst. 140 S (2014-2015)?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:254 (2015-2016)

  Innlevert: 24.11.2015

  Sendt: 24.11.2015

  Til behandling

  I vedtektene for Avinor står det i paragraf 10 at styret skal forelegge for samferdselsministeren alle saker som berører hel-/delprivatisering av basisvirksomheten. Jeg er nå kjent med at Avinor har sent ut på anbud brann/redningstjenester og plasstjenester. Har ministeren godkjent dette og mener han dette er i tråd med Stortingets eierskapsmeldingen for Avinor?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:253 (2015-2016)

  Innlevert: 24.11.2015

  Sendt: 24.11.2015

  Til behandling

  Kan statsråden gi en oversikt over domslengden til de innsatte som skal sone i Nederland slik: hva er domslengden i gjennomsnitt, korteste og lengste dom på hhv de som er overført og de som har fått vedtak om overføring; og i gjennomsnitt, korteste og lengste dom ved overføringstidspunkt på de som er overført til Nederland pr 6.11?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:252 (2015-2016)

  Innlevert: 23.11.2015

  Sendt: 24.11.2015

  Til behandling

  Gjeld førarkort for traktor med hastigheit 41-50 km/t (klasse T kode 141) berre køyring som er ein del av ordinær jordbruk- eller skogdrift og kva er i så fall heimel for denne avgrensinga?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:251 (2015-2016)

  Innlevert: 23.11.2015

  Sendt: 24.11.2015

  Til behandling

  Tresfjordbrua i Vestnes kommune åpnet 24.10.15. De som skal inn i Tresfjorden, og ikke har brikke, må nå betale full pris for en bro de ikke benytter seg av. I valgkampen besøkte statsråden kommunen, og det ble da sådd tvil om det ville bli en bompengeløsning rundt Tresfjorden.Dette er eksportveien E136, noe som tilsier at det er mye gjennomgangstrafikk på strekningen. Vil statsråden gjøre endringer i bompengeinnkrevingen slik at de som ikke bruker broen unngår å betale bompenger?
 • Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:250 (2015-2016)

  Innlevert: 23.11.2015

  Sendt: 23.11.2015

  Til behandling

  Hvordan er akutt innkvartering for asylsøkere regulert gjennom lov, forskrift og øvrig regelverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:249 (2015-2016)

  Innlevert: 23.11.2015

  Sendt: 23.11.2015

  Til behandling

  Ved kor mange høve sia 21. november 2014 er det gjennomført risiko- og sårbarheitsanalyser i alle politidistrikta for å vurdere alternativ til den midlertidige væpninga og når vart desse gjennomført?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:248 (2015-2016)

  Innlevert: 20.11.2015

  Sendt: 23.11.2015

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for på hvilken måte innstramming i retten til familiegjenforening for mennesker som har fått familien splittet i krig eller under flukt, at mer midlertidige oppholdstillatelser, dårligere levestandard i mottak og kutt i norskopplæring skal gi bedre integrering og sikre at flere av de som får opphold faktisk kommer i arbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:247 (2015-2016)

  Innlevert: 20.11.2015

  Sendt: 23.11.2015

  Til behandling

  Sjef for Politiets tryggingsteneste (PST), Benedicte Bjørnland, legg til grunn at det kan koma personar gjennom asylinstituttet som har hatt tilknyting til ulike terrororganisasjonar, jf. intervju med NRK publisert 16. november. Frontex har tidlegare meldt om ein marknad for sal av falske syriske pass, særleg i Tyrkia. Kan statsråden stadfesta at personar som søkjer om asyl i Noreg og som har delteke og/eller har/har hatt tilknyting til terrororganisasjonar vil få avslag på søknaden om asyl i Noreg?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:246 (2015-2016)

  Innlevert: 20.11.2015

  Sendt: 20.11.2015

  Til behandling

  Kva vil statsråden gjera for å trygge økonomien i bompengeprosjekt med høg del elektriske bilar, som til dømes Finnfast, og meiner statsråden det er rett at befolkning og næringsliv på Finnøy skal finansiera ei statleg fritaksordning eller vil han innføre ei kompensasjonsordning?
 • Skriftlig spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:245 (2015-2016)

  Innlevert: 20.11.2015

  Sendt: 20.11.2015

  Til behandling

  Har statsråden godkjent flytting av helikoptertransporten, hvis nei: Hva vil statsråden foreta seg?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:244 (2015-2016)

  Innlevert: 20.11.2015

  Sendt: 20.11.2015

  Til behandling

  Hvor mye matjord er staten eier av totalt sett og hva gjør statsråden for å sikre at statsforvaltningen ikke bidrar til at andelen leiejord øker?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:243 (2015-2016)

  Innlevert: 20.11.2015

  Sendt: 20.11.2015

  Til behandling

  Hvordan vil helseministeren sikre at den gylne regel (om at veksten i psykisk helse skal være høyere enn i somatikken) blir fulgt i 2015, og hvilke tiltak er truffet for å forhindre kreativ rapportering slik at rapportert økning faktisk fører til økt kvalitativ god pasientbehandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:242 (2015-2016)

  Innlevert: 20.11.2015

  Sendt: 20.11.2015

  Besvart: 25.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kan statsråden bekrefte at innenfor Helse Sør-Øst så kommer Innlandet dårligere ut enn Oslo som følge av den justerte inntektsmodellen for psykisk helsevern, og vil statsråden ta initiativ til en evaluering av inntektsmodellen fra 2012?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:241 (2015-2016)

  Innlevert: 19.11.2015

  Sendt: 20.11.2015

  Til behandling

  Ifølge vergemålsloven kreves det domstolsbehandling for å frata den rettslige handleevnen til en voksen person. Samtykkekompetanse kan fratas ved en legeattest. Resultatet vil i begge tilfeller kunne medføre en umyndiggjøring. Hvordan betrakter statsråden forholdene mellom rettslig handleevne og samtykkekompetanse, og vil statsråden ta initiativ til ny vurdering eventuelt gjennomgang av bestemmelsene og/eller praksis?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:240 (2015-2016)

  Innlevert: 19.11.2015

  Sendt: 20.11.2015

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Til behandling

  Bergens Tidende skrev den 9. november om Johanne på 17 år som ikke får anledning til å reise på ferie. Johanne har behov for bistand og mottar kommunale tjenester. Hun får ikke ta med seg tjenesteytere på den planlagte ferieturen. Hadde Johanne organisert tjenestene i form av brukerstyrt personlig assistanse, kunne assistentene bistått Johanne under ferieturen. Hva vil statsråden gjøre for å rette opp denne forskjellsbehandlingen?