Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 1120 av 1673)
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:573 (2015-2016)

  Innlevert: 10.02.2016

  Sendt: 11.02.2016

  Besvart: 18.02.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

  I arbeidet med å kutte kostnader vurderer Statoil sparetiltak som vil flytte flere hundre stillinger fra hovedkontoret. Stortinget har enstemmig slått fast at Statoils hovedkontor skal ligge i Stavanger, herunder hovedvekten av konsernfunksjonene. Hvordan vil statsråden sikre at Stortingets vedtak, om at Statoils konsernfunksjoner skal ligge i Stavanger, blir fulgt opp i den pågående innsparingsprosessen, der stillinger innen HR, IT, finans og kontroll, og innkjøp vurderes flyttet?
 • Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:572 (2015-2016)

  Innlevert: 10.02.2016

  Sendt: 11.02.2016

  Besvart: 18.02.2016 av utenriksminister Børge Brende

  Hvordan vil Regjeringen sikre oppfølging av stortingsflertallets vedtak om å hindre utvanning av ODA-definisjonen på hva som er offentlig utviklingshjelp?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:571 (2015-2016)

  Innlevert: 10.02.2016

  Sendt: 10.02.2016

  Besvart: 17.02.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Hvordan stiller statsråden seg til å igangsette en prøveordning for bruk av løs på drevet halsende hund under lisensjakt på bjørn og, og hva viser studiene om bruk av ulike hunderaser til jakt på bjørn som departementet tidligere har henvist til?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:570 (2015-2016)

  Innlevert: 09.02.2016

  Sendt: 10.02.2016

  Besvart: 17.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  I 2013 ble bruk av dopingmidler forbudt i Norge. For å følge opp forbudet opprettet Antidoping Norge et Rent Senter-program som ca. 370 treningssentre hadde sluttet seg til i 2014. Programmet inneholder en bred innsats hvor avlegging av dopingprøver inngår, og det er presisert at bruk kan bli politi-anmeldt. Imidlertid framkom det i media i 2014 at de 370 treningssentrene til da ikke hadde anmeldt noen for bruk av doping. Kan statsråden opplyse hvor mange anmeldelser av dopingbruk det kom fra treningssentrene i 2015?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:569 (2015-2016)

  Innlevert: 09.02.2016

  Sendt: 10.02.2016

  Besvart: 15.02.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvordan vil statsråden sikre at også friskolene kan bidra i språkopplæringen av flyktninger framover?
 • Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:568 (2015-2016)

  Innlevert: 09.02.2016

  Sendt: 10.02.2016

  Besvart: 15.02.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Opplæring i norsk og samfunnskunnskap er svært viktig for å integrere og styrke nyankomne asylsøkere for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Vil statsråden se på muligheten for at Balestrand og andre kommuner i en overgangsperiode eller på permanent basis kan kjøpe undervisning av friskoler for å ivareta sin lovpålagte undervisning til flyktninger i norsk og samfunnskunnskap som følger av introduksjonsloven?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:567 (2015-2016)

  Innlevert: 09.02.2016

  Sendt: 10.02.2016

  Besvart: 18.02.2016 av finansminister Siv Jensen

  Kan finansministeren oppgi gjennomsnittlig formueskatt for hver av gruppene bønder, fiskere og skogbrukere samlet og fordelt på ulike inntektsgrupper og sammenligne dette med tallene for en gjennomsnittsperson samlet og fordelt på de samme inntektsgruppene?
 • Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:566 (2015-2016)

  Innlevert: 09.02.2016

  Sendt: 10.02.2016

  Besvart: 17.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Kan samferdselsministeren redegjøre for den konkrete oppfølgingen av den enstemmige merknaden fra Transport- og kommunikasjonskomiteen i Innst. 13S (2015-2016) om strekningen E39 Sandane-Byrkjelo, og videre redegjøre for planene for utbedring av flaskehalsene på strekningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:565 (2015-2016)

  Innlevert: 09.02.2016

  Sendt: 10.02.2016

  Besvart: 18.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Holder samferdselsministeren fortsatt fast på vedtatt politikk om elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen slik det er slått fast i gjeldende Nasjonal transportplan, og kan samferdselsministeren bekrefte at konkurranseutlysningen av togstrekningene på Trønderbanen og Meråkerbanen inneholder krav til anbyder om elektrisk drift?
 • Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:564 (2015-2016)

  Innlevert: 09.02.2016

  Sendt: 10.02.2016

  Besvart: 18.02.2016 av finansminister Siv Jensen

  Hva er grunnen til at regjeringen to år etter at EFTA-domstolen slo fast at Norge ikke fullt ut har gjennomført hvitvaskingsdirektivet i norsk rett, ennå ikke har foreslått nødvendige lovendringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:563 (2015-2016)

  Innlevert: 09.02.2016

  Sendt: 11.02.2016

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Besvart: 18.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Statens vegvesen har ikke stilt krav utover pris i forbindelse med utlysningen av en elektrokontrakt verdt minst 280 millioner kroner. Det hele har endt med rettsak. Hvordan vil statsråden sikre at store kontraktstildelinger i offentlige anbudsrunder ender hos seriøse aktører?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:562 (2015-2016)

  Innlevert: 09.02.2016

  Sendt: 10.02.2016

  Besvart: 19.02.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Vil statsråden legge til rette for at SOS barnebyer kan tilby bosetting av mindreårige asylsøkere/flyktninger i samarbeid med Asker kommune, i tråd med Stortingets ønske?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:561 (2015-2016)

  Innlevert: 09.02.2016

  Sendt: 10.02.2016

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 17.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Hvilke konkrete tiltak er iverksatt på kort sikt for å få på plass nasjonale retningslinjer, og når vil en plan for langtidslagring bli presentert?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:560 (2015-2016)

  Innlevert: 09.02.2016

  Sendt: 10.02.2016

  Besvart: 18.02.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Vil statsråden ta initiativ til bedre samordning av regler og praksis i UDI og Statsbygg slik at det legges bedre til rette for etablering av nødvendige mottak for de som søker beskyttelse i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:559 (2015-2016)

  Innlevert: 09.02.2016

  Sendt: 10.02.2016

  Besvart: 15.02.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Jeg viser til sak i VG 09.02.2016 hvor en utlending som jobber som spansklærer ikke får opphold av UDI og UNE fordi hun arbeider for to friskoler, og dermed ikke fyller et vilkår om kun en arbeidsgiver. Dersom hun hadde jobbet for to offentlige skoler hadde hun derimot fått opphold. Vil arbeidsministeren ta initiativ til å endre regelverket slik at det gir rom for større fleksibilitet og blir bedre tilpasset dagens arbeidsliv?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:558 (2015-2016)

  Innlevert: 09.02.2016

  Sendt: 09.02.2016

  Besvart: 15.02.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Hvilke deler av budsjettavtalen i Stortinget inkluderer statsråden når han sier at veksten i de samlede inntektene er 1,4 mrd. kroner høyere enn anslått i budsjettet, og hva er den anslåtte prosentvise veksten fra 2015 til 2016 som følge av budsjettavtalen i henholdsvis frie og samlede inntekter?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:557 (2015-2016)

  Innlevert: 09.02.2016

  Sendt: 09.02.2016

  Besvart: 12.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Norges innsats i Middelhavet gjennom Siem Pilot får behørig og fortjent oppmerksomhet for å gjøre en god jobb. Både når det gjelder redning men og når det gjelder utarbeidelse av systemer for registrering og håndtering av flyktningene som hentes opp av skipet. Finansieringen av skipet utløpet i vår. Vil finansieringen videreføres slik at skipet kan fortsette sitt viktige oppdrag i grenseområdene rundt Middelhavet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:556 (2015-2016)

  Innlevert: 09.02.2016

  Sendt: 09.02.2016

  Besvart: 15.02.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Viser til spørsmål 424, besvart 20.01.2016. Oversikten viser at kapasiteten på ordinære mottak har sunket fra 84,7 % 1.9.2016, til 77,5 % pr 4.1.2016. Beleggsprosenten på akuttinkvartering er samme dato på 52,6 %. Hva er årsaken til at det fremdeles sitter mange i akuttinnkvartering, mens det er ledige plasser i ordinære mottak?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:555 (2015-2016)

  Innlevert: 09.02.2016

  Sendt: 09.02.2016

  Besvart: 10.02.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

  Hvordan tenker statsråden å følge opp Stortingets vedtak om at driftsorganisasjonen for Ivar Aasen-utbyggingen skal legges til Trondheim?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:554 (2015-2016)

  Innlevert: 09.02.2016

  Sendt: 09.02.2016

  Besvart: 16.02.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva er kostnaden av å innføre en ordning der studenter som hadde studentstatus da foreldrestipendet først ble innvilget, skal ha rett på fullt foreldrestipend fra Lånekassen i opptil 49 uker, på linje med andre studenter (altså å få foreldrestipendstøtte fra Lånekassen etter 14.august, selv om de har gjort seg ferdig med studiene i mai/juni)?