Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (121 - 140 av 2121)
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2001 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kan statsråden leggje fram ei oversikt over totalt beløp for høvesvis reise- og pendlarfradrag per kommune per år, og dessutan talet på personar per kommune per år som dette går til i perioden 2013-2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2000 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kan statsråden leggje fram ei oversikt over median- og gjennomsnittsformuen til dei ulike formuesintervalla på nasjonalt nivå for åra 2013-2018, som vist i SSB-tabell 10320?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1999 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kan statsråden leggje fram oversikt over median- og gjennomsnittsinntekta til dei ulike inntektsdesila før og etter skatt på nasjonalt nivå for åra 2013-2018, som vist i SSB-tabell 12558?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1998 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kan statsråden leggje fram ei oversikt over utviklinga i personar si inntekt etter skatt per forbrukseining fordelt på desil frå 2013 og fram til i dag for kvar av kommunane i Noreg? Denne oversikta er gjeve opp per fylke i SSB-tabell 09557.
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1997 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 07.08.2019 av finansminister Siv Jensen

  I SSB-tabell 09935 vert utviklinga i gjennomsnittleg bruttoinntekt per desil på nasjonalt nivå i perioden 2010-2017 vist. Kan statsråden leggje fram ei oversikt over kor mange personar som finst innanfor dei ulike desila for kvar av kommunane i landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1996 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kor høg er i snitt andelen bompengar i dei bompengeprosjekta for riksveg som er handsama av Stortinget i stortingsperioden 2013-2017 og kor høg er bompengeandelen i riksvegprosjekt handsama så lang i inneværande stortingsperiode?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1995 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Det vert ofte hevda ulike beløp som Nye Veier AS har spart samanlikna med planane til Statens Vegvesen. Kor mykje har Nye Veier As spart samfunnet for samla så langt og kva føresetnader og tal bygger desse utrekningane på?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1994 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 05.07.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Lovbruddene som ble avdekket i NRK Brennpunkt-dokumentaren "Griseindustriens hemmeligheter" er uakseptable. Men også grisehold som skjer innenfor lovverket kan medføre store lidelser for dyra. Ett eksempel er at gjeldende forskrift bare krever 0,8 m2 betongbinge til en slaktegris på 100 kilo. Et annet eksempel er at det er tillatt å kastrere griser med kun lokalbedøvelse og én injeksjon smertestillende. Mener statsråden at dyrevelferden er godt ivaretatt dersom de formelle kravene følges?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1993 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 08.07.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kommunene skal utarbeide planer for å redusere klimagassutslippene. For at planene skal brukes som aktive styringsdokumenter, må utslippsbudsjetter og -regnskaper lages og være en del av budsjettprosessen i kommunen. Jeg ber om en tabell med status for alle norske kommuners klimaarbeid med mål og måloppnåelse, og en oversikt over hvilke kommuner som har klimabudsjetter som et styringsdokument i budsjettprosessen med konkrete tiltak og ansvarsfordeling?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1992 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av helseministeren Bent Høie

  Nylig ble det kjent at tidligere administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS) Bjørn Erikstein likevel ikke blir spesialrådgiver ved sykehuset, men slutter helt og får med seg ett års etterlønn. Hvordan vurderer statsråden dette i lys av Stortingets vedtak 15. mai 2018: "Stortinget ber regjeringen vurdere helseforetakenes praksis med sluttvederlag og etterlønn og sikre at helseforetakene ikke tar i bruk sluttvederlag når lederen selv har tatt initiativ til oppsigelse."?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1991 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Det bes om en tabelloversikt som sammenligner dagens tilskudd til de enkelte vaktområder med hva en fordeling etter landbrukskriteriet ville medført av tilskudd til kommunene innenfor det samme vaktområdet for 2019, dersom tilskuddet lå i rammetilskuddet i inneværende år. I tillegg bes det om en tabellfordeling over hvordan tilskuddet ville blitt fordelt etter det generelle rammetilskuddet til kommunene.
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1990 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 28.06.2019

  Besvart: 05.07.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Hva gjør statsråden for å motvirke et proteksjonistisk utdanningssystem, som hindrer mennesker med utdanning fra utlandet å ta kompetansen sin i bruk i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1988 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 28.06.2019

  Besvart: 08.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvordan ivaretas i dag postlovens intensjoner om innbyggere/kunders klageadgang i saker som gjelder endring av postkasseplassering, hva er Nkoms rolle og hva er Forbrukerrådets rolle i disse sakene, hva er status i arbeidet med brukerklagenemnd, og er statsråden tilfreds med hvordan innbyggernes klageadgang i dag er?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1987 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 28.06.2019

  Besvart: 09.07.2019 av helseministeren Bent Høie

  Fra 1. januar 2019 kunngjør ikke lenger Statens legemiddelverk (SLV) gjennom offentlig publiserte metodevurderinger sin konklusjon om kostnadseffektivitet av nye legemidler. Vurderer helseministeren dette å være i tråd med de prinsipper som bør gjelde for åpenhet i forvaltningen, og hvor ofte i løpet av de siste fem årene har Beslutningsforum for nye metoder gitt avslag på legemidler som SLV har konkludert med at er kostnadseffektive ut fra gjeldende prioriteringskriterier?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1986 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 28.06.2019

  Besvart: 03.07.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hva vil helseministeren gjøre dersom Beslutningsforum i augustmøtet beslutter å ikke innføre kurativ tilleggsbehandling (adjuvant behandling) for pasienter med føflekkreft (malignt melanom), når han vet at behandlingen gir betydelig økt antall gode leveår og at merkostnaden ved behandlingen er betydelig lavere enn hans eget departement vurderer som maksimal merkostnad per økte gode leveår?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1985 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 28.06.2019

  Besvart: 05.07.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Hvorfor har ikke regjeringen angitt skjæringstidspunkt for overgang til faktisk lengde i fiskeriene?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1984 (2018-2019)

  Innlevert: 27.06.2019

  Sendt: 28.06.2019

  Besvart: 03.07.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Behandlingstida for våpensøknader har auka kraftig i samband med politireforma, og eg fekk nyleg vita at Sør-Øst politidistrikt varslar søkarar om at det kan ta 3-4 månader å få svar. Meiner justisministeren at dette er greitt, eller vil han ta grep for å få behandlingstida ned igjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1983 (2018-2019)

  Innlevert: 27.06.2019

  Sendt: 28.06.2019

  Besvart: 03.07.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Senterpartiet støtta subsidiært å gi fleirtal for eit framlegg frå Ap og frå justisministeren sitt eige parti, FrP, om å vurdere ei kompensasjonsordning i samband med vedtaket 8/3 2018 om å gi nytt forbod mot visse våpentypar tilbakeverkande kraft. Når er arbeidet med denne kompensasjonsordninga ferdig og skal saka handsamast i Stortinget eller i regjeringa?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1982 (2018-2019)

  Innlevert: 27.06.2019

  Sendt: 28.06.2019

  Besvart: 08.07.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Det viser seg at regjeringens pleiepengereform fjernet retten til å beholde pleiepengene i tre måneder hvis barnet dør. Det er vanskelig å se at dette kuttet ble tydelig beskrevet i saken. Hvorfor ble dette kuttet gjort, hvordan opplyste regjeringen Stortinget om kuttet, er regjeringen enig i at kuttet er en fryktelig feil og vil regjeringen støtte et forslag om å rette opp i dette umiddelbart?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1981 (2018-2019)

  Innlevert: 27.06.2019

  Sendt: 27.06.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Hva skjer dersom etablering av nytt kraftforbruk på Haugalandet utløser behov for økt overføringskapasitet i strømnettet, og hvordan vil kostnadsfordelingen bli i en slik situasjon?