Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Fiskeriministeren NFDFISK (1 - 20 av 69)
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2353 (2017-2018)

  Innlevert: 25.09.2018

  Sendt: 26.09.2018

  Besvart: 03.10.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Sjømatnæringen har stort potensial for mer frakt på sjøen. I årets tildelingsrunde under tilskuddordningen for godsoverføring fra vei til sjø har Kystverket kun prioritert støtte til en sjømataktør; Hav-Lines slaktebåt. Båten skal frakte laks rett fra merd til Danmark, og slakte/sløye ombord. Prosjektet skal ha fått Enova-støtte til teknologiutvikling. Deler fiskeriministeren undertegnedes bekymring ved at vi her bruker statlige støtteordninger til å flytte arbeidsplasser i foredlingsindustrien til utlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2314 (2017-2018)

  Innlevert: 19.09.2018

  Sendt: 20.09.2018

  Besvart: 26.09.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  I forslag til veileder for «Tømming av badebehandlingsvann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus», ble det slått fast at tømming fra båt også om den lå ved merd, var ulovlig. I den endelige veilederen har dette blitt lovlig, selv om tømming skjer nærmere enn 500 meter fra reke og gytefelt. Hvilke faglige grunner og undersøkelser har kommet etter at forslaget kom, til veilederen ble endelig ferdig, som gjør dette miljømessig forsvarlig?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2307 (2017-2018)

  Innlevert: 18.09.2018

  Sendt: 19.09.2018

  Besvart: 24.09.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Hvor mange selskaper har fått flere utviklingskonsesjoner som følge av klage på vedtak, og hva har vært begrunnelsen for å omgjøre vedtakene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2292 (2017-2018)

  Innlevert: 17.09.2018

  Sendt: 18.09.2018

  Besvart: 24.09.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Ordningen med utviklingstillatelser er attraktiv for oppdrettsnæringen. Dersom avslag gis av direktoratet, er det flere som benytter muligheten til å anke til departementet. Kan statsråden redegjøre for hvilke prinsipper NFD legger til grunn under ankebehandlingen for å sikre bredde i innovasjonsporteføljen under ordningen, og slik bidra til å få frem ulike teknologier?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2291 (2017-2018)

  Innlevert: 17.09.2018

  Sendt: 18.09.2018

  Besvart: 24.09.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Kan statsråden gi en oversikt over alle utviklingstillatelser, hvor mange tillatelser det er søkt om under hvert enkelt prosjekt og hvor mange av disse det ev er gitt tilsagn for, hvor mange prosjekter som er anket til NFD etter avslag i direktoratet, hvor mange klager som så langt har fått medhold/delvis medhold i NFD, hvor mange ev nye tillatelser som er gitt etter klage-behandling i NFD, samt hvor mange tillatelser det er søkt om i de klagesakene NFD nå har til behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2267 (2017-2018)

  Innlevert: 13.09.2018

  Sendt: 13.09.2018

  Besvart: 19.09.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Iflg. DN 13.9.18 ga Nordlaks i mai 2017 49.940 til Nordland FrP, parallelt med at selskapet anket til NFD avslag fra Direktoratet ifm. utviklings-konsesjoner. Iflg. Vesterålen avis 6.9.17 skal tidl.statråd Sandberg ha engasjert seg direkte i saken, og få dager før valget ha gitt selskapet nyheten om at de fikk totalt 21 konsesjoner. Kan statsråden redegjøre for den kontakt som har vært mellom Nordlaks og NFD i 2017, herunder pol.ledelse vedr. saken, og hvilken faglig vurdering som ble lagt til grunn for tillatelsene?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2257 (2017-2018)

  Innlevert: 12.09.2018

  Sendt: 12.09.2018

  Besvart: 18.09.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Nylig har norske forskere slått fast at den omfattende bruken av hydrogenperoksid til avlusning i oppdrettsnæringen, sannsynligvis har store negative konsekvenser for blant annet reker og miljøet langs kysten. Fiskere langs kysten har i flere år kommet med tilsvarende advarsler. Hva kan statsråden gjøre for å få bukt med bruken av skadelige kjemikalier i oppdrettsnæringen, og hva vil han gjøre for å styrke forskningen på området?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2250 (2017-2018)

  Innlevert: 11.09.2018

  Sendt: 12.09.2018

  Besvart: 19.09.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Det giftige stoffet hydrogenperoksid, som brukes som avlusningsmiddel for oppdrettslaks, dreper skalldyr i havet. Ny kunnskap tilsier at miljøeffekten er betydelig mange kilometer fra der lusegiften blir dumpet, i svært fortynnede konsentrasjoner og over lengre tidsrom enn tidligere lagt til grunn. Er regjeringen enig i at risikobildet er forverret og at dumping av miljøgiften hydrogenperoksid i havet må stanses?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2208 (2017-2018)

  Innlevert: 06.09.2018

  Sendt: 07.09.2018

  Besvart: 12.09.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Viser til Fiskeridirektoratets helomvending i tolkningen av hvordan § 22a (Tømming av vann som er tilsatt legemidler mot lakselus) skal praktiseres. Kan jeg be om innsyn i all kommunikasjon som har vært mellom departementene og direktorat i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2200 (2017-2018)

  Innlevert: 05.09.2018

  Sendt: 06.09.2018

  Besvart: 10.09.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  DN skriver 5.9 at oppdrettslaks har rømt fra Salmars nye "rømningssikre" havmerd utenfor Frøya. Rømmingen skyldes en åpen luke som førte til at merden krenget. Dermed kunne et foreløpig ukjent antall laks svømme ut i havet. Havmerden har en kapasitet på 1,6 mill. laks. Fiskeridirektoratet viser til tilsynsmessige utfordringer med denne type anlegg, som har en helt annen konstruksjon enn andre oppdrettsanlegg. Hvordan vil statsråden følge opp saken for å sikre at sikkerhetsfokus ivaretas på de nye havmerdene?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2183 (2017-2018)

  Innlevert: 03.09.2018

  Sendt: 03.09.2018

  Besvart: 10.09.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Fisket etter snøkrabbe i Barentshavet er preget av klondyke-stemning, og det kan se ut som fisket er ute av kontroll, med umerkede og uoppløselige teiner. Reketrålere i smutthullet mot Svalbard-sonen har fått opp mot 1 000 krabbeteiner i trålen og titusenvis av meter med tauverk. På et fire ukers oppryddingstokt på et lite areal fikk Fiskeridirektoratet 8 600 teiner og 270 000 m tau. Hva gjør regjeringa for å snarest få oversikt, rydde opp og få snøkrabbefisket i lovlige og bærekraftige former?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2074 (2017-2018)

  Innlevert: 17.08.2018

  Sendt: 17.08.2018

  Besvart: 22.08.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Hvordan vurderer fiskeriministeren bruddene hos flere fiskeoppdrettere på forbudet mot dumping av lusemidler nær rekefelt og gyteområder for fisk, og er han enig i at aktørene som har gjort dette bør stilles til ansvar og at det ikke er saklig grunnlag for å skylde på uklart regelverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2065 (2017-2018)

  Innlevert: 15.08.2018

  Sendt: 15.08.2018

  Besvart: 22.08.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Hva vil myndighetene gjøre for å forsikre seg om at dumpingen av avlusningsmidler i viktige reke- og fiskeområder er stoppet og ikke gjentar seg, og vil myndighetene ta initiativ til etterforsking av selskaper som har gjennomført dumpingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2058 (2017-2018)

  Innlevert: 13.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Besvart: 20.08.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Kongekrabbe er eksklusiv og etterspurt i markedet. Den er også viktig som inntektskilde for mange fiskere. NRK melder 13.8 at Fiskeridirektoratet mener betydelige mengder kongekrabbe blir fisket og omsatt ulovlig. Hva gjør statsråden for å følge opp disse bekymringsmeldingene, og for å sikre en bærekraftig forvaltning av kongekrabben - i tråd med de rammene Stortinget har vedtatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2043 (2017-2018)

  Innlevert: 10.08.2018

  Sendt: 10.08.2018

  Besvart: 16.08.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Det er blitt kjent at fiskeriministeren deltok i feiringen av dagen for den islamske revolusjonen i Iran. Hvilke vurderinger ble gjort i Nærings- og fiskeridepartementet før det ble takket ja til invitasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2032 (2017-2018)

  Innlevert: 08.08.2018

  Sendt: 09.08.2018

  Besvart: 16.08.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Når ble departementet varslet om at statsrådens jobbtelefon var tatt med på reise til henholdsvis Kina og Iran, er det snakk om samme telefon, og ble rutinene i egne retningslinjer for varsling ved forhold av sikkerhetsmessig betydning fulgt i disse tilfellene?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2027 (2017-2018)

  Innlevert: 08.08.2018

  Sendt: 08.08.2018

  Besvart: 15.08.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Vil statsråden ta nødvendige initiativ for å bringe klarhet i årsaken til at det i løpet av de siste 11 årene har vært et betydelig og konsistent misforhold mellom volumet av rapportert landet og importert rund torsk i forhold til innenlands konsum og eksport av sjømat basert på torsk som råvare?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2020 (2017-2018)

  Innlevert: 07.08.2018

  Sendt: 07.08.2018

  Rette vedkommende: Fiskeriministeren

  Besvart: 13.08.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Kan statsministeren forsikre om at sensitive opplysninger knyttet til Per Sandbergs mobiltelefon ikke er kompromittert under reisen til Iran eller andre reiser/arrangementer også i den tid da han fungerte som justisminister?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2019 (2017-2018)

  Innlevert: 07.08.2018

  Sendt: 07.08.2018

  Rette vedkommende: Fiskeriministeren

  Besvart: 13.08.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Kan statsministeren forsikre om at Sandberg faktisk er innforstått med alvoret av å ikke følge sikkerhetsregler/råd fra sikkerhetsmyndighetene og at dette ikke vil gjentas og at det er Sandberg selv som gjennom sin forståelse av situasjonen har bedt om møte med PST for å avklare ytterligere forhold?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1999 (2017-2018)

  Innlevert: 03.08.2018

  Sendt: 03.08.2018

  Besvart: 06.08.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  USA var i 2017 Norges fjerde største marknad for eksport av sjømat. Vil statsråden si private reise til Iran påverke moglegheiten til å seinare kunne reise til USA for å ivareta og forsvare norske interesser i denne viktige marknaden for norsk sjømat?