Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 36349)
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1026 (2021-2022)

  Innlevert: 25.01.2022

  Sendt: 25.01.2022

  Til behandling

  Kan statsråden gjere greie for og dokumentere om det er brukt ulike berekningsgrunnlag i samanlikningane av dei to kryssingsalternativa over Romsdalsfjorden ved prosjekta Møreaksen og Romsdalsaksen, da dette gjeldande for undersjøisk tunnel, andre tunneler og bruer, og samtidig forklare kva som er grunnlaget for at rapporten frå Statens vegvesen/Norconsult i tilleggsutgreiinga for fjordkryssingsalternativet Romsdalsaksen samanlikna med prosjektet Møreaksen, ser ut til å bruke ulike berekningsgrunnlag?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1025 (2021-2022)

  Innlevert: 25.01.2022

  Sendt: 25.01.2022

  Til behandling

  Direktoratet for e-helse meldte i en høringsuttalelse til barnevernsloven i 2019 at det oppstår utfordringer med digitalisering og tilgangsstyring der den eller de med foreldreansvar ikke er nærmest til å ivareta barnets interesser. Problemstillingen er blant annet blitt aktualisert under koronapandemien, med meldinger om at det er vanskelig for fosterforeldre å få ut testresultater på koronatestene. Hva akter statsråden å gjøre for å sikre at de som til enhver tid har foreldreansvar også har tilgang til barnas helseopplysninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1024 (2021-2022)

  Innlevert: 25.01.2022

  Sendt: 25.01.2022

  Til behandling

  Når vil statsråden legge til rette for å få etablert differansekontrakter som gir næringsliv og fylkeskommunar føreseielege rammer for driftskostnader, der nullutslepp energibærere som hydrogen og ammoniakk innen transportsektoren er ei løysing for å oppnå nullutsleppsmåla?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1023 (2021-2022)

  Innlevert: 25.01.2022

  Sendt: 25.01.2022

  Til behandling

  Kan eg be om ei vurdering frå statsråden på korleis han tenkjer at ferjeavløysingsordningane vil bidra til å få på plass fleire bru-prosjekt (fastsamband) når ein fasar inn nye nullutsleppsløysingar på ferje og hurtigbåt, noko som vil krevje ein høgare medfinansiering frå staten, da ein legg her til grunn at tilskota til fylkeskommunane vil auke monaleg, og det vil då for enkelte samband vil bli meir samfunnsøkonomisk lønsamt å få etablert bru-forbindelse enn å halde fram med ferjer og hurtigbåt?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1022 (2021-2022)

  Innlevert: 25.01.2022

  Sendt: 25.01.2022

  Til behandling

  Frem til nå har norske myndigheter hatt lite fokus på hvordan vi kan redusere smitten ved hjelp av bedre ventilasjon og utlufting, selv om vi vet at mange eldre, norske skolebygg i dag har dårlig inneklima. Dersom myndighetene vil fortsette å holde skolene åpne, vil det komme råd og anbefalinger tilknyttet ventilasjon og utlufting?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1021 (2021-2022)

  Innlevert: 24.01.2022

  Sendt: 25.01.2022

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at helseforetakene i større grad enn det som har vært praksis hittil i pandemien, praktiserer retten til å ha med partner eller nær pårørende under fødsel, slik fødende har rett til etter pasient- og brukerrettighetsloven?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1020 (2021-2022)

  Innlevert: 24.01.2022

  Sendt: 25.01.2022

  Til behandling

  Hvor mange seilingsdøgn vil Kystvakten ha i 2022 med fullverdig, embarkert NH-90 kapasitet, og hvor mange slike seilingsdøgn anses som nødvendig for å ivareta Kystvaktens operative evne?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1019 (2021-2022)

  Innlevert: 24.01.2022

  Sendt: 25.01.2022

  Til behandling

  UDI skal forholde seg til regelverket, men når det får slike følger bør man endre regelverket. Denne mannen har tatt Bachelor innen reiseliv, jobbet under utdanning, brukt 100 tusen av egne penger på førerkort til buss, og startet på sykepleierutdanning grunnet pandemien og mindre aktivitet innenfor reiselivet. Etter å ha gått et år og levert to eksamener på sykepleierutdanningen får han beskjed om å forlate Norge fordi utdanningen ikke er en videreføring, hadde han startet på en master innen reiseliv så ville alt vært i orden. Synes statsråden også at dette er urimelig, og vil statsråden se på regelverket slik at man unngår slike tilfeller fremover?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1018 (2021-2022)

  Innlevert: 24.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å hjelpe private barnehager og skoler med strømprisene?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1017 (2021-2022)

  Innlevert: 24.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Når planlegger regjeringen å fremme sak om å myke opp adgangen til medisinsk begrunnet dispensasjon etter førerkortregelverket, i tråd med Stortingets vedtak nr. 960 av 20. mai 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:1016 (2021-2022)

  Innlevert: 24.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Mener statsråden at eldre skal møtes av det offentlige som beskrevet under, og hvordan vil statsråden sikre at personer som ikke bruker, eller kan bruke, digitale løsninger får muligheten til å møte saksbehandlere i det offentlige?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1015 (2021-2022)

  Innlevert: 24.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Vil det bli gjennomført ei full konsekvensutgreiing av bruk av sjø- og jordkabel som alternativ i samband med bygging av ny 420 kV-line frå Blåfalli i Kvinnherad til Gismarvik i Tysvær?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1014 (2021-2022)

  Innlevert: 24.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Kan statsråden garantere at det vil være tilgjengelige togsett til å utnytte kapasiteten på indre InterCity fra 2025 med fire tog i timen mellom Tønsberg og Oslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1013 (2021-2022)

  Innlevert: 23.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for om det er tatt initiativ til-, begynt arbeidet med-, eller startet forhandlinger med Norges kraftutvekslingspartnere (hovedsaklig Tyskland og UK) med formål om å sørge for forsyningssikkerheten i Norge, sikre et mer fornuftig prisnivå i Norge, og som samtidig legger til rette for at kraftutveksling KUN skjer når overnevne kritierier oppfylles?
 • Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1012 (2021-2022)

  Innlevert: 23.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Til behandling

  OED har tildelt TFO blokker som overlapper særleg verdfulle og sårbare områder. Kva er den miljøfaglege grunngjevinga for å tillate TFO tildeling inn på Mørebankane, og korleis vil ministeren kontrollere og dokumentere at leiteaktiviteten i SVO områda ikkje skader livet der?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1011 (2021-2022)

  Innlevert: 23.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Hva konkret foretar forbrukerministeren seg for å styrke forbrukernes rettigheter på strømmarkedet og kan hun redegjøre for hva status er på oppfølging av FrPs representantforslag?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1010 (2021-2022)

  Innlevert: 23.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Kan Utenriksministeren gi en vurdering av risikoen for at Norgesbesøket utnyttes av Taliban i sin propaganda for å styrke terrorgruppens omdømme?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1009 (2021-2022)

  Innlevert: 23.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Kan utenriksministeren gi en vurdering av signaleffekten internasjonalt av at terrorsiktede personer får fritt leide til Norge, og gjorde norske myndigheter en bakgrunnssjekk av de 15 mennene Taliban sendte til Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1008 (2021-2022)

  Innlevert: 23.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Hva er årsaken til at utenriksministeren mener at man ikke ville fått til et møte med Taliban i et annet land enn Norge, og hva ligger etter hennes vurdering bak reaksjonen til den danske utenriksministeren?
 • Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1007 (2021-2022)

  Innlevert: 23.01.2022

  Sendt: 24.01.2022

  Til behandling

  Ved nokre vindkraftverk oppstår støyfenomenet UAM (unaturlig amplitudemodulasjon) som er svært generande. Korleis vil regjeringa sørge for at utgreiingssinstruksen med retningsliner bli brukt for å unngå at naboer til vindkraftverk blir utsette for slike støyplager?