Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Elvik, Åsa (1 - 13 av 13)
 • Skriftlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:577 (2004-2005)

  Innlevert: 02.03.2005

  Sendt: 03.03.2005

  Besvart: 09.03.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

  Avisa Klassekampen skriv i eit oppslag 1. mars 2005 om forekomsten av dioksin i oppdrettsfisk. Hvilke initiativ vil statsråden ta for å ytterligare redusere forekomsten av miljøgifter i mat?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til nærings- og handelsministeren

  Dokument nr. 15:132 (2004-2005)

  Innlevert: 26.10.2004

  Sendt: 27.10.2004

  Besvart: 01.11.2004 av nærings- og handelsminister Børge Brende

  En sunn næringsutvikling kombinerer lønnsomhet med bedre miljø. Derfor er alle medlemmene i næringskomiteen enige om at Innovasjon Norge, statens apparat for næringsutvikling, skal operere etter bærekraftsprinsipper. Men dette er forhold som verken er nevnt eller konkretisert i verken budsjettet for 2005 eller i Innovasjon Norges strateginotater. Hvordan har den tidligere miljøvernministeren tenkt å følge opp bruddet på Stortingets intensjoner om en mer bærekraftig profil på virkemiddelapparatet?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:119 (2004-2005)

  Innlevert: 22.10.2004

  Sendt: 25.10.2004

  Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

  Hva er konkret gjort for å iverksette forskning om lesbisk og homofil ungdom i skolen og utdanningsinstitusjonene?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:904 (2003-2004)

  Innlevert: 13.09.2004

  Sendt: 13.09.2004

  Rette vedkommende: Moderniseringsministeren

  Besvart: 21.09.2004 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

  Fylkesmannen i Nordland har beslutta å flytte landbruksavdelinga si verksemd frå Mosjøen til Bodø. Vil statsråden sørgje for at avdelinga blir i Mosjøen, slik Landsbruksdepartementet bestemte i 1994?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:804 (2003-2004)

  Innlevert: 17.06.2004

  Sendt: 18.06.2004

  Besvart: 28.06.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

  Meiner statsråden at der det er avvik mellom postadressa og forretningsadressa til fiskeriselskap, så er det forretningsadressa som avgjer kor farty skal vere registrerte, og kva er i så fall bakgrunnen for at Fiskeridepartementet omgjorde Fiskeridirektoratet sitt avslag på søknaden om dispensasjon frå deltakarlova til det tromsøbaserte reiarlaget Barents Havfiske AS, slik at dei fekk eige 100 pst. av aksjane i Barents Eagle AS, medan fartyet samtidig fekk vere registrert i Finnmark?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:338 (2003-2004)

  Innlevert: 04.02.2004

  Sendt: 05.02.2004

  Besvart: 17.02.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

  Kan fiskeriministeren redegjøre for hvor mange heltidsfiskere, her definert som en hver manntallsført fisker som ikke innehar andre lønnsinntekter enn dem de mottar som fartøyeiere i kystflåten, som i dag utelukkende innehar gruppe II rettigheter, hvilke tiltak vil fiskeriministeren iverksette for å sikre disse heltidsfiskerne kvotegrunnlag på lik linje med øvrige heltidsfiskere, og vil statsråden vurdere evaluering og justering av kriteriene for opprykk?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1 (2003-2004)

  Innlevert: 01.10.2003

  Sendt: 01.10.2003

  Besvart: 07.10.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

  Fiskeridepartementet opprettet i 2003 felles gruppe I i fisket etter torsk, hyse og sei. En del heltidsfiskere har fått opprykk fra gruppe II til gruppe I og dermed tilgang på fulle kvoterettigheter. Hvilke kriterier avgjør plassering i de to gruppene, kjenner statsråden til at det fremdeles befinner seg heltidsfiskere i gruppe II, og hva vil han gjøre for å sikre at disse får opprykk til gruppe I?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:768 (2002-2003)

  Innlevert: 15.09.2003

  Sendt: 15.09.2003

  Besvart: 30.09.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

  Vil fiskeriministeren ta nødvendige grep for å sikre ei samla løysing ved salet av Øksnesfisk AS og Myre Fiskeindustri AS, og kva vil fiskeriministeren eventuelt gjere for å sikre at dei to trålkonsesjonane som høyrer til selskapet Øksnesfisk AS, framleis skal vere grunnlag for fiskeindustriverksemd på land på Myre?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til sosialministeren

  Dokument nr. 15:701 (2002-2003)

  Innlevert: 19.06.2003

  Sendt: 20.06.2003

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Rikstrygdeverket har besluttet å etablere et kundesenter i Bodø. En sentral enhet i Bodø vil føre til nedbemanning og tapping av ressurser fra de andre kommunene i Nordland. Vil statsråden vurdere om en desentralisert struktur kan vurderes i stedet for en sentral enhet i Bodø?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:91 (2002-2003)

  Innlevert: 13.11.2002

  Sendt: 14.11.2002

  Besvart: 21.11.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

  30. oktober 2002 vart det begjært konkurs ved Myre Fiskeindustri AS. 156 tilsette mista jobben sin. Ein jobbar no med å få nye eigarar på plass. Det er sjølvsagt vesentleg at råstoffet frå trålarane må vere grunnlag for vidare industriverksemd. Er statsråden samd i at det er eit vesentleg poeng at trålarane og driftsselskapet bør seljast saman, og korleis vil han medverke til at eit resultatet av denne prosessen blir at råstoffet framleis blir foredla på Myre?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:15 (2002-2003)

  Innlevert: 10.10.2002

  Sendt: 11.10.2002

  Besvart: 17.10.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

  Bladet Vesterålen skriv den 10. oktober at "Fiskeridepartementets offisielle synspunkter på forslaget til ny felles fiskeripolitikk for EU, er hemmelige". Bakgrunnen er at Bladet Vesterålen har søkt om innsyn i dei norske synspunkta, og fått avslag. Departementet har i avgjerda lagt vekt på "dokumentets innhold samt forholdet til fremmede makter". Korleis vil statsråden grunngi at Noreg sitt offisielle syn i ei sak skal vere unntatt offentlegheit?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:217 (2001-2002)

  Innlevert: 22.02.2002

  Sendt: 25.02.2002

  Besvart: 04.03.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

  NRK Troms meldte 21. februar d.å. at Fiskeridirektoratets overvaking for vern av ungfisk ikkje lenger trenger stenge fiskefelt, for der er lite yngel igjen å verne. Overvakinga meiner at tre årsklasser av torsk er sterkt reduserte. Dette er dessverre i tråd med tidlegare kalkylar frå forskarhold. Ser statsråden så alvorleg på slike meldingar at det er aktuelt å ta initiativ til å endre forvaltninga av torsken i Barentshavet?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:48 (2001-2002)

  Innlevert: 27.11.2001

  Sendt: 28.11.2001

  Besvart: 06.12.2001 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

  Meiner statsråden det er rimeleg at ein kan straffast med fengselsstraff for brot på fiskerireguleringane innanfor 4-milsgrensa, medan den verste sanksjonen for større, havgåande farty som bryt reguleringane, er bøter, og dersom statsråden meiner dette er urimeleg, vil han vurdere tiltak som kan endre situasjonen?