Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Bransdal, Torhild (1 - 10 av 10)
 • Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1219 (2018-2019)

  Innlevert: 14.03.2019

  Sendt: 14.03.2019

  Besvart: 18.03.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Statsråden har uttalt at det tas sikte på å iverksette et identitetsavklaringsprogram for irakere som er omfattet av Stortingets vedtak 505 1. mars 2016 denne våren. Dette er KrF svært tilfreds med. Har statsråden besørget at riksadvokaten er kjent med flertallets merknad i Innst S 16 (2018-2019), jf. Prop 1 S (2018-2019), om at man ønsker å gjennomføre programmet med høyest mulig deltakelse og i tråd med tidligere praksis?
 • Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1443 (2017-2018)

  Innlevert: 26.04.2018

  Sendt: 26.04.2018

  Besvart: 03.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Asylsøkere som konverterer, enten før de søker om asyl eller etter, opplever i mange tilfeller ikke å bli trodd. De frykter for sitt liv om de får avslag og blir sendt tilbake til sitt hjemland. Hvilke prosedyrer har utlendingsforvaltningen i saker hvor søkeren har konvertert, i hvilken grad får søkeren eller andre relevante personer mulighet til å uttale seg om konverteringen, og blir alle søkere som har konvertert innkalt til intervju etter at konverteringen har skjedd, i tilfelle hvorfor ikke?
 • Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1049 (2017-2018)

  Innlevert: 28.02.2018

  Sendt: 28.02.2018

  Besvart: 09.03.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Politiet hentet nylig ut en afghansk familie med makt fra kirkeasyl i frimenigheten Nytt Liv på Fitjar. Politiet mente forsamlingshuset Betania ikke var et kirkebygg, mens biskop Nordhaug har uttalt at dette utvilsomt er et kirkerom. Mener statsråden at politiets handlemåte og vurderinger i denne saken er i tråd med regjeringens retningslinjer og vil regjeringen ta ansvar for å klargjøre hva som skal regnes som et kirkebygg i slike saker?
 • Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:614 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 05.01.2018 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Vi får mange tilbakemeldinger nå om at det foreligger stor usikkerhet rundt hva som skjer vedrørende vedtak fattet i Stortinget den 14. november d.å. om de såkalte "oktoberbarn". Når og hvordan vil statsråden gi informasjon til de asylsøkerne det gjelder om videre fremdrift, og er det planlagt, eller blitt utført, uttransportering av asylsøkere til internflukt etter at vedtaket ble fattet i Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:613 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 04.01.2018 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Livsoppholdssatsen for barnefamilier i asylmottak har de siste årene blitt kraftig redusert. Dette kan medføre at barn ikke får nok mat og at de ikke får mulighet til å delta i aktiviteter i lokalsamfunnet, og dermed ikke integreres. Hvordan sikrer statsråden at kuttet i livsoppholdssatsene ikke medfører at barn går sultne i Norge, og hvordan sikrer statsråden at dette ikke bidrar til økt fattigdom blant barn, og dermed også hindrer inkludering og integrering?
 • Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:449 (2017-2018)

  Innlevert: 06.12.2017

  Sendt: 06.12.2017

  Besvart: 11.12.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus har siden januar 2017 hatt det nasjonale ansvaret for å gi råd til UDI om medisinske aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere. Metoden som tidligere ble brukt har vært gjenstand for kritikk. Hvilke metoder blir nå brukt ved aldersfastsetting av enslige mindreårige asylsøkere, hvor treffsikre anses metoden(e) for å være og vil de nye metodene få betydning for saker som er behandlet før metodene kom?
 • Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Dokument nr. 15:448 (2017-2018)

  Innlevert: 06.12.2017

  Sendt: 06.12.2017

  Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren

  Besvart: 11.12.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  EUs relokaliseringsprogram, vedtatt i 2015, innebar at EU og EØS-landene skulle relokalisere 160 000 asylsøkere som kom til Hellas og Italia frem tom 2017. Norge er et av tre land som oppfylte sin andel, mens land som Polen, Tsjekkia og Slovakia knapt har tatt imot en eneste asylsøker. Hva skjer for å få på plass en ny relokaliseringsordning for å få en rettferdig fordeling av asyltilstrømningen til Europa fra og med 2018, og hvilken rolle spiller Norge i dette arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:380 (2017-2018)

  Innlevert: 27.11.2017

  Sendt: 28.11.2017

  Besvart: 04.12.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Nasjonalt utvalg for bosetting har fastsatt kriteriene for bosetting av flyktninger i kommunene i 2018, hvor ett av kriteriene er sysselsettingsnivå. Innbefatter dette kriteriet mulighet for tiltaksplass, eller gjelder dette kriteriet kun mulighet for arbeid, hvordan vektlegges de ulike kriteriene, og hvordan blir mulighet for arbeid vektlagt i vurderingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:379 (2017-2018)

  Innlevert: 27.11.2017

  Sendt: 28.11.2017

  Besvart: 01.12.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Den 14. november vedtok Stortinget at vedtak vedrørende de såkalte "oktoberbarna" skal bli vurdert på nytt, samt at disse sakene ikke skulle effektueres før de er behandlet på nytt. Er det fra norsk hold formidlet til land i Europa at enslige, mindreårige asylsøkere som har hatt midlertidig oppholdstillatelse i Norge, og som oppfyller kriteriene i vedtak fattet den 14. november i Stortinget ikke er ønsket i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:35 (2017-2018)

  Innlevert: 11.10.2017

  Sendt: 12.10.2017

  Besvart: 23.10.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Vil statsråden se på muligheten for å kompensere eller forhindre uheldige utslag i pensjoner og pensjonsordninger ved kommunesammenslåinger der kommunene har ulike pensjonsordninger?