Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Hareide, Knut Arild (1 - 20 av 67)
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:146 (2019-2020)

  Innlevert: 23.10.2019

  Sendt: 24.10.2019

  Besvart: 31.10.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Indias parlament vedtok i august å frata Jammu og Kashmir status som delstat og nedgradere området til to indiske unionsterritorier. Protestene knebles. India har økt sitt militære nærvær, internert mange samfunnstopper, blokkert telefon og internett og begrenset forsamlings- og reisevirksomhet. Hvordan vurderer utenriksministeren dette og hva kan det internasjonale samfunn gjøre?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2302 (2018-2019)

  Innlevert: 19.09.2019

  Sendt: 19.09.2019

  Besvart: 27.09.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Det kommer stadige meldinger om at kristne og andre religiøse minoriteter i Pakistan utsettes for overgrep. Fortsatt sitter det mennesker uskyldig dømte for blasfemi i Pakistan, mennesker som ikke har fått den internasjonale oppmerksomheten som trolig bidro til at Asia Bibi endelig ble fri. Vil utenriksministeren ta opp situasjonen for kristne og religiøse minoriteter med pakistanske myndigheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:2247 (2017-2018)

  Innlevert: 11.09.2018

  Sendt: 12.09.2018

  Besvart: 14.09.2018 av utviklingsminister Nikolai Astrup

  Vil utviklingsministeren ta initiativ for å få til et internasjonalt samarbeid om fjerning av de norskproduserte utrangerte oljeinstallasjonene som utgjør en stor miljøtrussel på sokkelen utenfor Benin, og hvilke bidrag mener regjeringen at Norge bør bidra med i et slikt samarbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1900 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Besvart: 29.06.2018 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Utviklingen av hel- og halvautonome våpensystemer utfordrer grunnleggende prinsipper i krigens folkerett. Hva gjør regjeringen for å bidra til å utvikle nye politiske og juridiske reguleringer for å sikre meningsfull menneskelig kontroll over denne type våpen?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1899 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Besvart: 27.06.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  I forbindelse med behandlingen av Langtidsplanen for forsvaret uttrykte et samlet Storting at Kystjegerkommandoen må videreføres. I forvarskretser vises det nå til at regjeringen har utredet en endring i Kystjegerkommandoens mandat og framtidige rolle. Er det korrekt, og hva vil det eventuelt få å si for Kystjegerkommandoens rolle som stridsenhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1481 (2017-2018)

  Innlevert: 03.05.2018

  Sendt: 04.05.2018

  Besvart: 09.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Mange asylsøkere som har konvertert opplever i liten grad å bli trodd av utlendingsforvaltningen eller domstolene. Stemmer det at norske myndigheter overtaler afghanske myndigheter til å ta imot konvertitter som afghanske myndigheter selv mener de ikke kan garantere for sikkerheten til, og hvilke nye tiltak er iverksatt for å styrke rettssikkerheten til asylsøkere som har konvertert?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1208 (2017-2018)

  Innlevert: 20.03.2018

  Sendt: 21.03.2018

  Besvart: 05.04.2018 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Kveldsnytt, mandag 5. mars viste hvordan Frelsesarmeen etter å ha bygd opp et stort sosialt arbeid blant romfolk i Romania nå må legge ned sine "Fretex"-butikker i landet på grunn av manglende mellomfinansiering fra norske EØS-midler. Vil regjeringen foreta seg noe for å sikre at Frelsesarmeen får midler til videre drift i perioden fram til fordelingen av neste runde med EØS-midler er klar, og dermed unngå at et viktig sosialt arbeid med betydning både for Romania og Norge legges ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1093 (2017-2018)

  Innlevert: 06.03.2018

  Sendt: 07.03.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Besvart: 12.03.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  I forbindelse med Danmarks formannskap i Europarådet har det vært et politisk ønske i Danmark om å se kritisk på EMDs anvendelse av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Flere har hevdet at man bør heve terskelen for når EMD skal kunne overprøve nasjonale rettsavgjørelser og bestemmelser knyttet til innvandring. Hva er den norske regjeringens syn i dette spørsmålet, og hvilken linje har Norge lagt seg på i dette spørsmålet under arbeidet i Europarådet?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:944 (2017-2018)

  Innlevert: 13.02.2018

  Sendt: 14.02.2018

  Besvart: 21.02.2018 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Hva konkret gjør Norge for å følge opp forpliktelsen til å arbeide for økt oppmerksomhet om kasteproblematikken og kastediskriminering i internasjonale fora?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:800 (2017-2018)

  Innlevert: 26.01.2018

  Sendt: 26.01.2018

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Besvart: 02.02.2018 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Kan utviklingsministeren sei kva Norge har gjort og skal gjere for å løyse den kritiske situasjonen for flyktningar på dei greske øyene i Egearhavet, og for einslege mindreårige spesielt?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:664 (2017-2018)

  Innlevert: 09.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Besvart: 16.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  I Helfos tilråding til ny kontorstruktur er kontorstadane Kirkenes, Lenvik, Harstad, Beiarn, Nærøy, Verdal, Gloppen, Bergen, Voss, Kristiansand, Risør, Kongsberg, Eidsvoll, Vågå og Oslo foreslått nedlagt. Korleis ser regjeringa på Helfo si tilråding, og vil regjeringa òg vektlegge andre og meir overordna omsyn når ny kontorstruktur skal avgjerast, som behovet for politikk som motverkar sentralisering, og viktigheita av statlege arbeidsplassar i ei rekke kommunar, særleg dei kommunane som ikkje er størst og mest sentrale?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:623 (2017-2018)

  Innlevert: 21.12.2017

  Sendt: 22.12.2017

  Besvart: 09.01.2018 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Hvordan vil utenriksministeren sørge for at Norge bidrar til at den humanitære responsen i DRC Kongo oppskaleres?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:330 (2017-2018)

  Innlevert: 22.11.2017

  Sendt: 22.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Kan utenriksministeren garantere at norsk eksport av militært materiell til autoritære regimer i 2016 ikke har bidratt til å undergrave demokratiske rettigheter og respekt for grunnleggende menneskerettigheter i mottakerlandet eller har styrket disse regimenes makt over egen befolkning?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:62 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 17.10.2017

  Besvart: 24.10.2017 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Den brutale kampanjen til Myanmars militære styrker har fordrevet mer enn en halv million medlemmer av Rohingya-minoriteten over til nabolandet Bangladesh. Hva har den norske regjeringen foretatt seg overfor Myanmars politiske ledelse, med fredsprisvinner Aung San Suu Kyi i spissen, for å bidra til at de grove menneskerettighetsbruddene mot Rohingya-folket skal opphøre, og hvilke humanitære hjelpetiltak er satt inn fra Norges side for å avhjelpe situasjonen for de som er drevet på flukt?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:51 (2017-2018)

  Innlevert: 16.10.2017

  Sendt: 16.10.2017

  Besvart: 24.10.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Jeg er kjent med at en norsk familie, hvor foreldrene er norske statsborgere, og som har fått foreldretten til en somalisk gutt i en somalisk domstol, ikke får oppholdstillatelse til gutten i Norge. De har fått avslag fra både UDI og UNE. Hva kan statsråden gjøre for å hjelpe denne familien og se på saken på nytt?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1626 (2015-2016)

  Innlevert: 20.09.2016

  Sendt: 21.09.2016

  Besvart: 28.09.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

  Olje- og energiministeren har stadfesta at han feilinformerte og har skapt utryggleikleik om kva område han ville opne for nominering frå oljeselskapa i den 24. konsesjonsrunden. Kan statsråden gjere greie for korleis denne feilinformasjonen kunne førekome og korleis han valde å inkludere Lofoten, Bjørnøya og Møre i utlysingskarta?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:108 (2015-2016)

  Innlevert: 26.10.2015

  Sendt: 26.10.2015

  Besvart: 30.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Kan unntaksbestemmelsene i Dublin III-forordningen praktiseres slik at de gjøres gjeldende for syriske flyktninger som er gift med norske statsborgere, og at asylsøknader i denne kategorien kan realitetsbehandles i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:936 (2014-2015)

  Innlevert: 05.05.2015

  Sendt: 05.05.2015

  Besvart: 12.05.2015 av utenriksminister Børge Brende

  Hvilke tiltak har Utenriksdepartementet, inkludert Den norske ambassaden i Vietnam, iverksatt for å fremme trosfrihet og beskyttelse av trosminoriteter i Vietnam, og vil den beklagelige situasjonen for trosfriheten i Vietnam bli adressert grundig i det førstkommende møtet i den offisielle menneskerettighetsdialogen mellom Vietnam og Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Dokument nr. 15:885 (2014-2015)

  Innlevert: 17.04.2015

  Sendt: 20.04.2015

  Besvart: 23.04.2015 av statsminister Erna Solberg

  Vil Norge ta initiativ overfor EU om å utvide det geografiske operasjonsområdet for Triton, bedre kapasiteten og utvide mandatet for operasjonen til å tydelig omfatte redning av båtflyktninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1099 (2013-2014)

  Innlevert: 13.08.2014

  Sendt: 14.08.2014

  Besvart: 22.08.2014 av utenriksminister Børge Brende

  I en artikkel i VG 13. august 2014 hevdes det at Utenriksdepartementet har prioritert "stor diskresjon" framfor klar tale og handling i arbeidet for å beskytte kristne og andre religiøse minoriteter i Midtøsten. Er det riktig at norske ambassader gjerne har støttet "prosjekter som fremmer interreligiøs dialog", men vist tilbakeholdenhet med "støtte til den kristne minoriteten", og vil utenriksministeren styrke innsatsen for minoritetsvern i Midtøsten?