Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Korsberg, Øyvind (221 - 239 av 239)
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:513 (2002-2003)

  Innlevert: 30.04.2003

  Sendt: 02.05.2003

  Besvart: 09.05.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

  Kan statsråden bekrefte at kostnadene Stortinget fikk forelagt ved behandling av St.prp. nr. 45 (2000-2001) om omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005, holder når det gjelder flytting av 337-skvadronen, eller har det fremkommet nye opplysninger om økte kostnader vedrørende flyttingen? Vedlegg til spørsmål: 2 artikler i avisa Nordlys den 30. april 2003 om 337-skvadronen: http://www.nordlys.no/nyheter/article605606.ece http://www.nordlys.no/nyheter/article600210.ece
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:438 (2002-2003)

  Innlevert: 28.03.2003

  Sendt: 28.03.2003

  Besvart: 04.04.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

  I NVE forslag til vern av vassdrag er Litleåna i Kvinesdal kommune inkludert. I utredningsdokumentet er det flere tilfeller av feil informasjon, som er vesentlig for beslutningen som skal fattes. Det påstås bl.a. at Litleåna ikke er berørt av kraftutbygging. Dette til tross for at lokale personer kan vise til at det er utbygd to kraftverk (Kværnbekken og Ledefossen) samt gitt konsesjon til et tredje. Er statsråden betenkt over slike feil i utredningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:437 (2002-2003)

  Innlevert: 28.03.2003

  Sendt: 28.03.2003

  Besvart: 04.04.2003 av miljøvernminister Børge Brende

  Ved behandlingen av meldingen om friluftsliv, understreket komiteens flertall at man skal være forsiktig med inngrep i den private eiendomsrett. Likevel blir eiendomsretten stadig skadelidende under dekning av begrepet LNF, Landbruks-, natur- og friluftsområder. I en del kommuner settes det sterke begrensninger for eiendommer som må karakteriseres som å være bebygd. Vil statsråden sikre at hele tomten til boliger og hytter i LNF-kategorien karakteriseres som bebygd eiendom?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:341 (2002-2003)

  Innlevert: 24.02.2003

  Sendt: 24.02.2003

  Besvart: 04.03.2003 av miljøvernminister Børge Brende

  Ifølge Dagsavisen 30. januar vil det komme ny vrakpantordning for biler om fire år. EØS-avtalen og et EU-direktiv pålegger bilimportørene å overta ansvaret for biler som skal vrakes. I mange land har man lagt opp til økt produsentansvar, mens den norske ordningen virker å legge opp til kollektivt bransjeansvar. I 2007 opphører den nåværende ordningen med vrakpant på biler. Hvilke incentiver gir de nye forskrifter for økt material gjenvinning, kostnadseffektivitet og konkurranse i vrakbransjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:319 (2002-2003)

  Innlevert: 17.02.2003

  Sendt: 17.02.2003

  Besvart: 21.02.2003 av miljøvernminister Børge Brende

  Ut fra forskrift om avfallsdeponering fremgår det at det skal treffes tiltak på alle deponier for å begrense ulemper på omliggende områder. Det er opp til hver enkelt fylkesmann å følge opp tiltakene, og praksisen viser seg å være varierende. Noen fylker pålegger deponiene tiltak med fuglenett og absolutte krav, mens andre fylker praktiserer forskriftene langt mer lempelige. Er statsråden fornøyd med dagens behandlingspraksis og oppfølgingen av forskriften i alle fylker?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:315 (2002-2003)

  Innlevert: 14.02.2003

  Sendt: 14.02.2003

  Besvart: 21.02.2003 av miljøvernminister Børge Brende

  Ved eierskifte av eiendom som planlegges vernet, opplever kjøper problemer dersom informasjon om aktuelle verneplaner ikke foreligger. Selv om grunneier er varslet om dette, fremkommer det ikke som en heftelse på eiendommen. Statsråden har i spørretimespørsmål henvist til grunnboka, men der finner man bare de vedtatte verneområder. Hva gjør statsråden for at informasjon om verneplaner skal være bedre tilgjengelig, og hvordan skal kjøpere som allerede er offer for dette, hjelpes?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:200 (2002-2003)

  Innlevert: 17.12.2002

  Sendt: 18.12.2002

  Besvart: 15.01.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

  Innebærer statsrådens svar på skriftlig spørsmål nr. 129 (2002-2003) at departementet stiller seg åpen for at MTB-er fortsatt skal kunne ha hjemmebase ved Olavsvern, og vil departementet i tilfelle gi klare signaler til Forsvarets ledelse om at stasjonering i Nord-Norge er ønskelig?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:129 (2002-2003)

  Innlevert: 25.11.2002

  Sendt: 25.11.2002

  Besvart: 03.12.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

  Hva vil statsråden gjøre for å oppfylle Stortingets intensjon om at MTB-ene skal være operative i nordområdene med Olavsvern som base? Vedlegg til spørsmål: Utdrag fra Bladet Tromsø 23. oktober 2002, side 14.
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:333 (2001-2002)

  Innlevert: 24.04.2002

  Sendt: 24.04.2002

  Besvart: 30.04.2002 av miljøvernminister Børge Brende

  Retten til adkomstbrygge for bebyggelse ved vannkanten har vært anerkjent gjennom svært lang tid. Denne retten ble spesifikt nevnt som unntak i 100-metersregelen i plan- og bygningsloven § 17-2 tredje ledd. I 1995 bekreftet både daværende kommunalminister Berge og daværende miljøvernminister Berntsen denne retten i media. Hva mener statsråden om innskrenkninger i denne spesifikke rett til adkomst fra sjøen?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:261 (2001-2002)

  Innlevert: 15.03.2002

  Sendt: 18.03.2002

  Besvart: 20.03.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

  I forbindelse med Snøhvit-behandlingen skal konsekvensene av helårlig petroleumsvirksomhet i Nord-Norge utredes. Kan statsråden si når utredningen starter og når den skal være avsluttet?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:102 (2001-2002)

  Innlevert: 08.01.2002

  Sendt: 09.01.2002

  Besvart: 15.01.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

  I det nye ruteoppsettet til SAS og Braathens er det ikke flyavgang mellom Tromsø og Oslo mellom kl. 08.40 og 14.35. Dette medfører store problemer for mange reisende, spesielt der man har korresponderende fly eller båt. Hva vil statsråden gjøre for å skape ny konkurranse på strekningen Tromsø-Oslo slik at rutetilbudet blir bedre?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:150 (2000-2001)

  Innlevert: 03.01.2001

  Sendt: 04.01.2001

  Besvart: 11.01.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

  Forliset av bulkskipet "John R" 25.12.00 viser at trafikkovervåkingen langs kysten er svært mangelfull. Sjøforsvaret har i dag nødvendig teknologi og utstyr til å overvåke skipstrafikken langs kysten. Hva vil de økonomiske kostnadene være for å nyttiggjøre radarkjedene til trafikkovervåkingen slik at man kan varsle skip som kommer ut av kurs?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:148 (2000-2001)

  Innlevert: 03.01.2001

  Sendt: 04.01.2001

  Besvart: 09.01.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

  I forbindelse med forliset av bulkskipet "John R" den 25.12.00 er det satt fokus på oljevernberedskapen langs kysten av Nord-Norge. Er dagens oljevernberedskap hurtig og effektiv nok til å dekke vår langstrakte kyst, og er beredskapen oppdatert spesielt med tanke på en økende trafikk av tankfartøyer med frakt av råolje fra Nordvest-Russland?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til sosialministeren

  Dokument nr. 15:145 (2000-2001)

  Innlevert: 20.12.2000

  Sendt: 21.12.2000

  Besvart: 04.01.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

  Hva vil statsråden gjøre for at krigsseilere bosatt i utlandet får justert sin pensjon i perioder når den norske kronen er svak slik at de kan opprettholde sin levestandard?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:355 (1999-2000)

  Innlevert: 31.05.2000

  Sendt: 02.06.2000

  Besvart: 09.06.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

  5. oktober 1998 stilte jeg spørsmål til miljøvernministeren ang. skipsvrakene "Boiki" og "Murmansk". Til svar ble det opplyst at vrakene ikke representerer noen fare for oljeforurensning, men er et forsøplingsproblem. Ifølge Bellona og oppslag i avisa Nordlys er det store mengder olje ombord i "Murmansk". Hvilke konkrete undersøkelser har SFT gjort mht. "Murmansk", og hva vil statsråden konkret gjøre for å få fjernet vraket?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:122 (1999-2000)

  Innlevert: 17.12.1999

  Sendt: 17.12.1999

  Besvart: 27.12.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

  Tall som er lagt frem av fylkesmannen i Troms viser at de samlede erstatningsutbetalingene er økt med 50% etter årets beitesesong. Det er to mill. mer enn i 1998, og det har aldri vært registrert så store rovdyrskader i fylket. Jeg er klar over at endringer i viltloven er ute til høring, men disse konfliktene må løses før neste beitesesong. Hvilke konkrete tiltak vil Statsråden gjøre for å redusere de enorme tapene før neste beitesesong?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:67 (1999-2000)

  Innlevert: 25.11.1999

  Sendt: 26.11.1999

  Besvart: 03.12.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

  Det vises til artikkel i avisen Nordlys 19.11.99 der det blir foreslått at jegere med ønske om ekstremopplevelser i naturen skal kunne jakte på rovdyr mot at det betales høye summer for denne muligheten. Hvordan vil Statsråden stille seg til å la jegere med ønske om spesielle villmarksopplevelser jakte på rovdyr i Norge mot at de betaler for dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:7 (1998-99)

  Innlevert: 05.10.1998

  Sendt: 06.10.1998

  Besvart: 13.10.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

  På Skogsøya i Øksnes kommune og i innseilingen til Sørvær i Hasvik kommune ligger det to store skipsvrak til forsøpling. Hva vil statsråden gjøre for å få fjernet h.h.v. «Boiki» og «Murmansk» slik at befolkning i området slipper denne visuelle forurensingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:6 (1998-99)

  Innlevert: 05.10.1998

  Sendt: 06.10.1998

  Besvart: 13.10.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

  Ifølge opplysninger i avisen Nye Troms lørdag 23. mai er mulighetene for funksjonshemmedes bruk av snøscooter blitt forverret. Årsaken til dette er endrede nasjonale forskrifter for motorferdsel i utmark. Hva vil statsråden gjøre for at funksjonshemmede enklere skal få tillatelse til bruk av snøscooter?