Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Korsberg, Øyvind (81 - 100 av 239)
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1012 (2008-2009)

  Innlevert: 03.04.2009

  Sendt: 06.04.2009

  Besvart: 21.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

  KOFA mener at Vegvesenet har brutt reglene for offentlige anskaffelser. Som en konsekvens av dette har Tromsprodukt mistet bilskiltproduksjonen som er et svært viktig tilbud til yrkeshemmede og funksjonshemmede ved bedriften. Hva vil statsråden gjøre for å få bilskiltproduksjon tilbake til Tromsprodukt?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1011 (2008-2009)

  Innlevert: 03.04.2009

  Sendt: 06.04.2009

  Besvart: 17.04.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Regjeringen har lagt ned Olavsvern, men skal fortsatt eie og drifte anlegget. Som en konsekvens av nedleggelsen har både Sjøheimevernet og Heimevernet blitt kastet ut fra Olavsvern, og må leie seg lokaler hos sivile med høye kostnader. Siden forsvaret fremdeles skal eie og drive Olavsvern, hvorfor kan ikke Sjøheimevernet og Heimevernet ha tilhold på Olavsvern?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

  Dokument nr. 15:879 (2008-2009)

  Innlevert: 16.03.2009

  Sendt: 17.03.2009

  Besvart: 26.03.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

  Norsk Kabinforenings ansatte forhandler med SAS om en pensjonsavtale som går ut på at fra fylte 55 år kan de gå av med pensjon og beholde store deler av lønnen. Dersom denne avtalen blir gjort gjeldene, vil dette kunne påvirke andre forbund mht pensjonsrettigheter, og kan innsparingen på 1,3 mrd. svenske kroner komme i fare, noe som var en forpliktelse i St.prp. nr. 41, SAS AB - statens deltakelse i kapitalforhøyelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:843 (2008-2009)

  Innlevert: 10.03.2009

  Sendt: 10.03.2009

  Besvart: 18.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

  Det vises til oppslag i media i Troms 21.februar og VG 22. februar 2009 der det fremkommer at ambulansehelikopteret på UNN har fastmontert heis, men at denne ikke kan benyttes under oppdrag. Hva vil statsråden gjøre for å styrke den operative beredskapen ved å ta i bruk redningsheisen?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:823 (2008-2009)

  Innlevert: 03.03.2009

  Sendt: 04.03.2009

  Besvart: 11.03.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  EU-parlamentets komité for det indre marked gikk mandag inn for å forby all import av selprodukter til EU. I følge NTB så mener EU-lobbyist Magnus Karslrud Dalen at Norge har sovet i timen og at Norske myndigheter burde holdt en høring i Europaparlamentet. Saksordfører Diana Wallis sa på NRK radio at Norge har vært rimelig fraværende i debatten. Hvorfor har Regjeringen vært så passiv i denne saken og vil statsråden snarest engasjere seg for å finne en løsning for selfangst næringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

  Dokument nr. 15:797 (2008-2009)

  Innlevert: 27.02.2009

  Sendt: 27.02.2009

  Besvart: 06.03.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

  Nylig tapte Telenor en rettssak i Sibir, og selskapet kan komme til å måtte betale 12 mrd. kroner i erstatning. Telenor opplyser at dommen vil bli anket, om nødvendig helt til høyesterett. Telenor kan i følge dommen, bli pålagt å betale hele erstatningsbeløpet før anken er behandlet, og dersom dette skjer kan verdiene være borte om Telenor vinner frem med sin anke. Hvilke konkrete og aktive grep vil Regjeringen gjøre i denne saken for å forsvare Telenors interesser i Russland?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:756 (2008-2009)

  Innlevert: 20.02.2009

  Sendt: 20.02.2009

  Besvart: 26.02.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  Hvordan vurderer statsråden utviklingen i kvotefordelingen for makrellfiske og vil statsråden ta et initiativ til en gjennomgang av dagens kvotefordeling for å sikre bedre forutsigbarhet for flåtegruppene?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:454 (2008-2009)

  Innlevert: 16.12.2008

  Sendt: 17.12.2008

  Besvart: 07.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

  Biltrend A/S etablerte seg i nye lokaler ved Europavei 8 utenfor Tromsø. Som et krav til å omregulere eiendommen fra industri til handel ble eier pålagt av Statens vegvesen å bygge nytt vegkryss ved innkjøringen til eiendommen. Utbygger fikk også krav om å bekoste skilting. Utbygger fikk også krav om å sette opp veglys langs eiendommen, selv om Statens vegvesen ikke har midler til veglys der utbyggers veglys slutter. Synes statsråden det er riktig at private må dekke kostnader som er offentlige oppgaver?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:325 (2008-2009)

  Innlevert: 24.11.2008

  Sendt: 24.11.2008

  Besvart: 02.12.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Regjeringen har sørget for at Olavsvern skal nedlegges og vil være stengt fra 1. januar 2009. Ved nedleggelsen mister samfunnet en rekke svært viktige funksjoner mht. til samfunnssikkerhet og akuttmedisinsk beredskap, noe som bekymrer fagmiljøene innenfor disse faggruppene. Hvordan vil statsråden i fremtiden løse disse viktige oppgavene, og vil statsråden vurdere drift av Olavsvern også i 2009 for bl.a. å ivareta disse viktige oppgavene?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:277 (2008-2009)

  Innlevert: 14.11.2008

  Sendt: 17.11.2008

  Besvart: 24.11.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Regjeringen har bestemt at Olavsvern skal nedlegges. Dersom en ubåt får behov for vedlikehold eller av andre grunner må til kai, skal dette skje ved Haakonsvern eller er det andre kaimuligheter nord for Bergen mht. ammunisjon og lagring av denne?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:200 (2008-2009)

  Innlevert: 03.11.2008

  Sendt: 03.11.2008

  Besvart: 10.11.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  Finanskrisen rammer nå fiskerinæringen. Fjordlaks har kjøpt et fiskeanlegg på Vannøya, men har ingen mulighet til oppstart på grunn av innstramming fra finsansnæringen mht. driftskreditt. Hvilke løsninger vil statsråden komme med for fiskerinæringen når det gjelder tilgang til kapital?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:179 (2008-2009)

  Innlevert: 28.10.2008

  Sendt: 29.10.2008

  Besvart: 05.11.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  I Riksrevisjonens rapport Dokument nr. 1 (2008-2009) fremkommer det at Secora AS som staten eier, tildelte et advokatoppdrag til et av sine egne styremedlemmer. At et styre tildeler oppdrag til egne styremedlemmer er svært uheldig, noe Riksrevisjonen påpeker og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité også advarer mot. Er statsråden enig i kritikken fra Riksrevisjonen og hvor stort beløp utgjør oppdraget?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

  Dokument nr. 15:167 (2008-2009)

  Innlevert: 27.10.2008

  Sendt: 29.10.2008

  Besvart: 05.11.2008 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

  Mener statsråden at dagens praksis fra Patentstyret er holdbar, der registreringshaver først varsles etter at varemerkeregistreringen har gått ut etter 10 år og da med et gebyr, og vil statsråden sørge for at for fremtiden vil registreringshaver av varemerker få informasjon før den 10 årlige registreringsperioden utgår, og ikke bare i etterkant med forsinkelsesgebyr?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kultur- og kirkeministeren

  Dokument nr. 15:102 (2008-2009)

  Innlevert: 17.10.2008

  Sendt: 17.10.2008

  Besvart: 24.10.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

  Det har over mange år bygget seg opp et stort behov for rehabilitering og nyetablering av idrettsanlegg over hele landet. Spørsmålet angående statsgaranti i forhold til store internasjonale mesterskap har fått mye negativ oppmerksomhet den siste tiden og fortjener en bedre prosess enn det som er tilfellet i dag. Vil statsråden legge frem en stortingsmelding om de utfordringer Idretts-Norge står overfor på anleggssektoren, samt en mal for søkerprosessen i forhold til internasjonale mesterskap?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:67 (2008-2009)

  Innlevert: 10.10.2008

  Sendt: 13.10.2008

  Besvart: 20.10.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  Storfjord Torsk AS fikk avslag på konsesjon av torskeoppdrett av Fiskeridirektoratet sitt regionkontor fordi konsesjonen ligger innenfor gyte- og oppvekstområde for torsk. Saken er anket til Fiskeridirektoratet i Bergen. Det foreligger ikke noen vitenskapelig kartlegging om hvor gyte- og oppvekstområde er. Vil statsråden sørge for at Storfjord Torsk AS får sin oppdrettskonsesjon og synes statsråden at det riktig at et hovedkontor ankebehandler en avgjørelse tatt av et regionskontor?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

  Dokument nr. 15:1576 (2007-2008)

  Innlevert: 24.09.2008

  Sendt: 25.09.2008

  Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren

  Besvart: 02.10.2008 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

  Ifølge avisa Nye Troms 20 september 2008 så tillater ikke Statskog å legge fiberkabel til mobilsender på Girona. Årsaken skal være at Statskog gir kun tillatelse til kraftkabler og tillater ikke fiberkabel. Å få drift på denne senderen er viktig med hensyn til sikkerhet i et populært hytte- og tur område. Hva vil statsråden gjøre for å finne en løsning slik at det blir mulig å få mobilsenderen på Girona i drift?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:1568 (2007-2008)

  Innlevert: 23.09.2008

  Sendt: 24.09.2008

  Besvart: 01.10.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  Ved behandling av stortingsmelding om norsk sjøpattedyrpolitikk (2003-2004) vedtok Stortinget følgende: "Stortinget ber Regjeringen legge fram ei ny stortingsmelding om norsk sjøpattedyrpolitikk senest høsten 2008, eller når det foreligger et nytt bestandsestimat for vågekval i norske farvann." Når vil Regjeringen følge opp Stortingets vedtak?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:1550 (2007-2008)

  Innlevert: 19.09.2008

  Sendt: 22.09.2008

  Besvart: 01.10.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

  I Dagbladet 16. september 2008 retter statsråden kraftig kritikk mot norske redere som selger skip til opphugging, som skjer på stranda i Bangladesh. Samtidig viser statsråden at han har engasjert seg sterkt i dette spørsmålet og at dette ikke har vært overlatt til byråkratiet. Har norske redere brutt lovverket, og hva har statsråden konkret gjort siden høsten 2005 på dette området?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:1434 (2007-2008)

  Innlevert: 22.08.2008

  Sendt: 22.08.2008

  Besvart: 01.09.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  Til neste år skal Regjeringen tildele nye konsesjoner for lakseoppdrett. Tar Regjeringen sikte på at Norge i fremtiden skal opprettholde markedsandelen for laks internasjonalt?
 • Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1426 (2007-2008)

  Innlevert: 19.08.2008

  Sendt: 20.08.2008

  Besvart: 25.08.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

  30. august 2003 sank den russiske atomubåten K-159 i Barentshavet. K-159 har to atomreaktorer ombord og ubåten ligger midt i oppvekstområdet for den felles norskrussiske torskebestanden og er den største og mest akutte trusselen mot havmiljøet i Barentshavet. Russiske myndigheter har sagt i flere år at ubåten skal heves, men ingenting skjer og ubåten forfaller mer for hvert år og blir vanskeligere å heve. Hva vil Regjeringen konkret gjøre for å få hevet K-159 snarest?