Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Klungland, Rolf Terje (1 - 20 av 58)
 • Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1389 (2008-2009)

  Innlevert: 19.06.2009

  Sendt: 22.06.2009

  Besvart: 01.07.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

  Hvilke stortingsvedtak, fullmakt eller mandat, er det statsråden legger til grunn når hun mener at saken om sovevogn til Kristiansand avgjøres i Regjeringen og hvem er det i Regjeringen fra Arbeiderpartiet som har ansvar for sovevogntilbudet til og fra Kristiansand?
 • Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:701 (2008-2009)

  Innlevert: 12.02.2009

  Sendt: 13.02.2009

  Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren

  Besvart: 24.02.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

  Undertegnede har fått bekymringsmeldinger fra ansatte i Mesta, Region Sør-vest over negativ utvikling i selskapet med nedleggelse av avdelinger og derav oppsigelser. I 2008 ble "Grått- og grøntarbeideravdelingen" og "Broavdelingen" i Mesta lagt ned. 15 driftsansatte ble sagt opp. Regionsjefen har nektet underordnede å regne på oppdrag og arbeidsledere sier opp stillingene sine. Hvordan henger disse påstandene sammen med Regjeringens ønske om utvikling av Mesta?
 • Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljø- og utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:597 (2008-2009)

  Innlevert: 28.01.2009

  Sendt: 28.01.2009

  Besvart: 04.02.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

  Kan kommunen, med hjemmel i lovverket, nekte personen å utnytte sitt lovlig oppsatte bygg til utleie når det i reguleringsplanen står at det kan oppføres næringsbygg med tilhørende anlegg og planen ikke inneholder nærmere konkretisering eller avgrensninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljø- og utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:307 (2008-2009)

  Innlevert: 21.11.2008

  Sendt: 21.11.2008

  Besvart: 28.11.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

  I budsjettinnstillingen for 2006 er det en flertallsmerknad som ber regjeringen: "Utarbeide en hjemmel i lakse- og innlandsfiskeloven for å gjøre det mulig å gripe inn på elvestrekninger hvor tilgangen for allmennheten ikke er i tråd med vilkårene for tilskudd til kalking, for eksempel ved å gjøre det mulig å unnlate å åpne for fiske i vassdrag eller deler av vassdrag hvor vilkårene ikke er oppfylt." Hva er status for dette arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1370 (2006-2007)

  Innlevert: 13.09.2007

  Sendt: 14.09.2007

  Besvart: 20.09.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

  Tidligere importør av Harley Davidson til Norge, Twin Thunder i Lyngdal, opplever at de blir forskjellsbehandlet i forhold til andre når det gjelder utstedelse av dokumentasjon på bruktimporterte motorsykler. Denne situasjonen har oppstått selv om Twin Thunder og vegstasjonene gjennom en årrekke har stått for typegodkjenning og dokumentasjon. Hva vil samferdselsministeren foreta seg for å sikre arbeidsplasser gjennom like rammevilkår i forhold til dokumentasjon og godkjenning hos vegstasjonene?
 • Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til justisministeren

  Dokument nr. 15:964 (2005-2006)

  Innlevert: 01.06.2006

  Sendt: 01.06.2006

  Besvart: 08.06.2006 av justisminister Knut Storberget

  Kan statsråden undersøke hva som er gjort fra Agder politidistrikts side i saken, og dersom saken ikke er etterforsket ut fra anmeldelsens innhold, kan justisministeren da medhjelpe til at saken blir etterforsket ut fra anmeldelsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:761 (2005-2006)

  Innlevert: 07.04.2006

  Sendt: 10.04.2006

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Spørsmålet ble trukket.
 • Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:4 (2005-2006)

  Innlevert: 11.10.2005

  Sendt: 11.10.2005

  Besvart: 13.10.2005 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

  Jeg viser til mitt spørsmål i Stortingets spørretime den 20. april 2005 til landbruksministeren og svar, og mitt skriftlige spørsmål til kirkeministeren 1. september 2005 om erstatning etter flomskade på festet tomt i Kvinesdal. Kan landbruksministeren utdype forskjellen mellom sitt svar til meg den 20. april og kirkeministerens svar den 9. september 2005 om rett til erstatning på festet tomt etter flomskade?
 • Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:968 (2004-2005)

  Innlevert: 01.09.2005

  Sendt: 02.09.2005

  Rette vedkommende: Kultur- og kirkeministeren

  Besvart: 09.09.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

  Jeg viser til mitt spørsmål i Stortingets spørretime den 20. april i år vedrørende krav om erstatning etter flomskade i Prestegården i Kvinesdal. Ansvaret for at tomten sikres etter skadene fra flommen i 2004, tråd med statsråden svar i spørretimen, ligger hos bortfester. Når vil tomtefester i denne saken motta svar på sin henvendelse til tomteeier, som er Opplysningsvesenets fond, om at skadene utbedres og at tomten sikres mot nye flommer?
 • Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:854 (2004-2005)

  Innlevert: 07.06.2005

  Sendt: 07.06.2005

  Besvart: 14.06.2005 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

  Har departementet vurdert avhending til kommunen ved salg av offentlig eiendom på Fornebu for å sikre allmennhetens interesser og offentlig eie av strandarealene?
 • Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:836 (2004-2005)

  Innlevert: 31.05.2005

  Sendt: 01.06.2005

  Besvart: 10.06.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

  Hva er begrunnelsen for at norske myndigheter ikke på tilsvarende måte krever nullutslipp fra topphullsboring i sårbare områder som Barentshavet?
 • Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:795 (2004-2005)

  Innlevert: 20.05.2005

  Sendt: 20.05.2005

  Besvart: 27.05.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

  I Kommunal Rapport den 19. mai 2005 kan vi lese at Miljøverndepartementet har utvidet forsøket om lokal forvaltning av motorferdsel i utmark med 2 år, med bakgrunn i at kommunene har lagt ned mye ressurser i planarbeidet og at det vil ta tid å få et eventuelt nytt regelverk på plass. Hva er årsaken til at statsråden lar forsøket fortsette når han selv påpeker at det er svært mye ulovlig motorferdsel i naturen, og at erfaringen ikke har ført til mindre og mer regulert motorferdsel i etablerte løyper?
 • Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:767 (2004-2005)

  Innlevert: 11.05.2005

  Sendt: 12.05.2005

  Besvart: 24.05.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

  Jeg viser til spørsmål fra meg til samferdselsministeren 18. desember 2002. Statsråden ville da ikke svare på spørsmålet mitt ut fra respekt til den lokale prosessen. Saken har kommet et skritt videre, og kanskje statsråden føler et større ansvar nå. Hva vil statsråden foreta seg for at ungdom i vestre del av Agder skal ha samme mulighetene som det man har i storbysentrene til å få tatt førerkort på lett motorsykkel?
 • Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:704 (2004-2005)

  Innlevert: 20.04.2005

  Sendt: 20.04.2005

  Besvart: 28.04.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

  Mener miljøvernministeren slike tiltak er så viktige miljøverntiltak at de fortjener økonomisk støtte over statsbudsjettet på bekostning av annet miljøvernarbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:599 (2004-2005)

  Innlevert: 09.03.2005

  Sendt: 10.03.2005

  Besvart: 17.03.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

  Høyre og Kristelig Folkeparti i Kristiansand bystyre går nå inn for å omregulere 853 sjøbuer til fritidsboliger. Privatisering og beslaglegging av strandsonen har gjentatte ganger vært gjenstand for debatt. Arbeiderpartiet mener at det trengs klarere statlig styring i forhold til å tillate omregulering i strandsonen. Hvordan vil miljøvernministeren ivareta nasjonale interesser i forhold til denne kontrete saken, og vil statsråden be fylkesmannen gripe inn overfor kommunen?
 • Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:544 (2004-2005)

  Innlevert: 22.02.2005

  Sendt: 23.02.2005

  Besvart: 07.03.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

  En pasient fikk i 2001 et RTV-vedtak om at hun skulle få utført ryggoperasjon i Sverige, utgiftene skulle dekkes av utenlandsmilliarden. Operasjonen ble utført i februar 2002. Hun måtte foreta en ny operasjon i november 2002. I mai 2003 ble det bestemt at nok en operasjon var nødvendig. Da hun ikke fikk innkalling kontaktet hun RTV som kunne opplyse at det ikke var mer penger igjen, og at operasjonen derfor ikke kunne utføres. Kan statsråden medvirke til at denne kvinnen kan få fullført sin behandling i Sverige?
 • Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:507 (2004-2005)

  Innlevert: 16.02.2005

  Sendt: 17.02.2005

  Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren

  Besvart: 25.02.2005 av nærings- og handelsminister Børge Brende

  Er statsråden enig i Ivar Kristiansens, Høyres næringspolitisk talsperson på Stortinget, uttalelser til Dagen Næringsliv den 16. februar om at "Statkraft viser liten forhandlingsvilje med norsk industri", og vil statsråden foreta seg noe i forhold til å bedre forhandlingsviljen til Statkraft?
 • Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:446 (2004-2005)

  Innlevert: 27.01.2005

  Sendt: 28.01.2005

  Besvart: 08.02.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

  Det kan virke som om landet oftere enn før blir rammet av storm og uvær. Dette kan resultere i strømavbrudd i lengre perioder. Det settes stadig større krav til fordelingsnettets godhet og til feilrettingsapparatet. Automatbrytere kan taes i bruk av norsk elforsyning for å hindre strømbrudd. Hva vil statsråden igangsette av tiltak for å hindre lengre strømbrudd og de konsekvenser det kan få for samfunnet?
 • Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:377 (2004-2005)

  Innlevert: 13.01.2005

  Sendt: 13.01.2005

  Besvart: 21.01.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

  I enkelte deler av Vest-Agder har strømmen vært borte i 2 dager etter stormen "Gudrun". Ordføreren i Farsund mener Agder Energi kutter i mannskapet på bekostning av beredskapen. Hovedtillitsvalgt i Agder Energi montasje sier at uværet har vist at strømberedskapen er for dårlig. Er statsråden enig i denne vurderingen, og hva vil eventuelt statsråden foreta seg for å sikre forsyningssikkerheten i Agder?
 • Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:317 (2004-2005)

  Innlevert: 10.12.2004

  Sendt: 10.12.2004

  Besvart: 23.12.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

  Vil helse- og omsorgsministeren sørge for at alvorlig syke og døende pasienter på sykehus i Norge blir behandlet likt når det gjelder unntak fra hovedregelen om røykefrihet?