Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Gjelsvik, Sigbjørn (1 - 20 av 295)
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2975 (2020-2021)

  Innlevert: 13.09.2021

  Sendt: 14.09.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 23.09.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Prissmitte som følge av CO2-prising av utslipp fra elektrisitetsproduksjon i EU gjør norsk strøm dyrere enn den ellers ville ha vært. Siden norsk strøm i all hovedsak er utslippsfri kan prissmitten anses som en form for markedssvikt. Hvorfor har ikke regjeringen tatt initiativ til å innføre en eksportavgift på strøm som kan korrigere denne markedssvikten, og hvordan kunne en slik avgift best utformes?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2948 (2020-2021)

  Innlevert: 05.09.2021

  Sendt: 06.09.2021

  Besvart: 13.09.2021 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Ifølge Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil aukte straumprisar gje norske bønder ekstra utgifter på mellom 500 og 750 mill. kr. Fleire tomatprodusentar oppgjev at dei vurderer å leggje ned verksemda fordi det ikkje er lønnsemd i drifta med dagens straumprisar, og andre seier at dei må gå tilbake til fossil energi til t.d. korntørkarar når effekttariffane kjem. Bønder som har fulgt oppfordringa om å gå over til el for å kutte utslepp er no hardast råka – kvifor vil ikkje statsråden hjelpe dei?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2910 (2020-2021)

  Innlevert: 30.08.2021

  Sendt: 31.08.2021

  Besvart: 06.09.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Det vises til den midlertidige ordningen med utsatt innbetaling av skatter og avgifter på grunn av pandemien. Hvor mye vil forsinkelsesrenten i denne ordningen kunne reduseres, dersom det heller tilbys en risikofri rente pluss omkostninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2894 (2020-2021)

  Innlevert: 28.08.2021

  Sendt: 30.08.2021

  Besvart: 03.09.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvordan vil statsråden følge opp signalene fra partiene som utgjør et flertall på Stortinget, knyttet til forlengelse av permitteringsperioden utover 1. oktober, slik det blant annet fremkommer hos NRK 28. august?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2856 (2020-2021)

  Innlevert: 22.08.2021

  Sendt: 23.08.2021

  Besvart: 30.08.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Hvor stor andel av de ansatte i fiskeforedlingsindustrien jobber hhv. i sesong- og helårsarbeid, hvor stor andel er bosatt hhv. i arbeidskommunen, en annen kommune i Norge eller i et annet land, hvordan fordeler de ansatte seg i forhold til statsborgerskap eller landbakgrunn, og hva er gjennomsnittlig årlig arbeidstid og gjennomsnittlig årslønn?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2854 (2020-2021)

  Innlevert: 22.08.2021

  Sendt: 23.08.2021

  Besvart: 31.08.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  I eit framlegg frå EU-kommisjonen datert 20. juli 2021 vert det føreslått å opprette det som synest å skulle verte eit nytt EU-byrå som skal arbeide mot kvitvasking og terrorfinansiering (AML/CFT). Kva for prinsipielle og praktiske konsekvensar vil framlegget kunne få for Noreg, og kan statsråden garantere at Noreg ikkje vil avstå suverenitet til det nye organet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2808 (2020-2021)

  Innlevert: 15.08.2021

  Sendt: 16.08.2021

  Besvart: 23.08.2021 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Dersom avlingssvikt hos viktige mateksportører, krig eller andre alvorlige hendelser fører til stans i matimporten, hvor lenge vil det gå før det vil være mangel på produkter som matkorn, frukt, grønnsaker, soya, kraftfôr og vanlige produkter i dagligvarehandelen i Norge, og hvor lenge vil det gå før Finland vil oppleve det samme?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2782 (2020-2021)

  Innlevert: 10.08.2021

  Sendt: 11.08.2021

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 18.08.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Romerikes blad omtalte 6. august at Telia, til tross for at det var dekning, nektet en kunde på grensen mellom Ullensaker og Lillestrøm kommuner trådløst Internett med begrunnelse i kapasitetsbegrensning. Innebærer dette brudd på konsesjonsvilkårene, hvilke konsekvenser vil det få for Telia om de nekter kunden kontrahering, og vil regjeringen vurdere å endre konsesjonsvilkår i lys av forholdet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2706 (2020-2021)

  Innlevert: 01.07.2021

  Sendt: 02.08.2021

  Besvart: 11.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvor mange årsverk var det ved hhv. Lørenskog, Nittedal, Nes og Aurskog-Høland lensmannskontor i 2020 og hvor mange er det på hver av disse stedene p.t.?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2705 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 02.08.2021

  Besvart: 09.08.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hvordan har dialogen med ESA om verdsettelsesrabatt i formuesbeskatningen for norskeide hoteller og overnattingssteder gått, og kan statsråden bekrefte at en verdsettelsesrabatt er mulig å innføre i Norge slik regjeringen har lovet reiselivsnæringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2621 (2020-2021)

  Innlevert: 28.06.2021

  Sendt: 28.06.2021

  Besvart: 01.07.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva er status i arbeidet med taksonomi i EU når det gjelder havbruk og hvordan jobber regjeringen opp mot EU på saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2620 (2020-2021)

  Innlevert: 28.06.2021

  Sendt: 28.06.2021

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 05.07.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Når vil regjeringen legge frem for Stortinget en styrking av lov om god handelsskikk eller andre egnede tiltak for å sikre at tilgangen på grossist- og distribusjonstjenester skjer på like, konkurransedyktige og transparente vilkår?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2527 (2020-2021)

  Innlevert: 20.06.2021

  Sendt: 21.06.2021

  Besvart: 28.06.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva er provenyet av å ta opp hhv. 20, 30, 50 og 100 flere studenter ved den nye tollerutdanningen fra høsten 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2503 (2020-2021)

  Innlevert: 17.06.2021

  Sendt: 18.06.2021

  Besvart: 23.06.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvordan vurderer statsråden EU-kommisjonens forslag til ny strategi for Schengen-området som ble fremlagt 2. juni i år, og hvilke konkrete konsekvenser, det være seg eksempelvis administrative, økonomiske og konstitusjonelle, antas den å kunne få for Norge på ulike områder dersom kommisjonens forslag vedtas?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2445 (2020-2021)

  Innlevert: 13.06.2021

  Sendt: 14.06.2021

  Besvart: 17.06.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvordan vil regjeringen sikre fødende ved Ahus et bedre fødetilbud og at alle fødende får den oppfølging de har krav på, samtidig som det sikres tilstrekkelig bemanning og bedre arbeidsvilkår for jordmødrene, og hvordan vil regjeringen følge opp rapporten "Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem"?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2444 (2020-2021)

  Innlevert: 13.06.2021

  Sendt: 14.06.2021

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 21.06.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvilke norske lover og forskrifter inneholder i dag bestemmelser som er eller kan oppfattes og være i motstrid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen og/eller som ikke gir et utfyllende og uttømmende bilde av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen og/eller som ikke bidrar til "et klart, presist og forutsigbart rammeverk som gjør det enkelt å forstå og navigere i EØS-reglene"?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2326 (2020-2021)

  Innlevert: 30.05.2021

  Sendt: 31.05.2021

  Besvart: 07.06.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

  Hva er status for regjeringens arbeid med Europakommisjonens forslag til forordning om retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur 2020/0360 (COD) av 15. desember 2020, anses forordningen EØS-relevant, har det blitt formidlet norske synspunkter til EU og i så fall hva har blitt formidlet, og har det eller vil det bli foreslått å legge til eller fjerne prosjekter på EUs lister over prioriterte prosjekt (PCI og PMI) som berører Norge og i så fall hvilke prosjekter?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2325 (2020-2021)

  Innlevert: 30.05.2021

  Sendt: 31.05.2021

  Besvart: 07.06.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hvordan skal skatteloven § 18-5 fjerde ledd om kostnader til fremtidig utskiftninger til driftsmidler i kraftverk forståes ved overgangen til en kontantstrømbasert grunnrenteskatt, og hva blir den langsiktige økonomiske konsekvensen, etter at perioden med investeringer er avsluttet, av omleggingen av grunnrenteskatten som foreslås i høringsbrevet 11. mai 2021 for vertskommunenes eiendomsskatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2251 (2020-2021)

  Innlevert: 21.05.2021

  Sendt: 21.05.2021

  Besvart: 28.05.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Vil regjeringen sørge for gjeninnføring av tidligere praksis med dekning av tilknytningsavgift til drosjesentral for innehavere av drosjeløyver som fast uunngåelig kostnad under kompensasjonsordningen for næringslivet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2218 (2020-2021)

  Innlevert: 18.05.2021

  Sendt: 18.05.2021

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 20.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Mener statsråden, til liks med hva landsmøtet i Høyre nylig vedtok, at man skal oppheve kravet for private bedrifter om å ta imot kontanter?