Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Molvik, Sigbjørn (1 - 20 av 22)
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:651 (2004-2005)

  Innlevert: 31.03.2005

  Sendt: 31.03.2005

  Besvart: 08.04.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

  Det har skapt stor uro blant de ansatte og befolkningen i Grenland at Statoil angivelig skal ha planer om å selge sin eierandel i Borealis i Bamble. Det er frykt for at et ev. salg kan skape større usikkerhet når det gjelder å beholde disse arbeidsplassene i Norge. Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at Statoil, en bedrift der staten eier aksjemajoriteten, fortsatt beholder sin eierandel i Borealis?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:274 (2004-2005)

  Innlevert: 03.12.2004

  Sendt: 03.12.2004

  Besvart: 13.12.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

  Det er nå enighet i norske fagmiljøer om at det bør startes et prøveprosjekt for å finne ut om screeningundersøkelser kan være en metode som gir færre dødsfall ved tykktarmskreft. Sykehuset Telemark i Skien har nylig fått avslag på midler til et slikt prosjekt. Vil statsråden, med bakgrunn i faglige anbefalinger, ta initiativ til at et slikt forsøksprosjekt kan iverksettes i nær framtid?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:232 (2004-2005)

  Innlevert: 22.11.2004

  Sendt: 23.11.2004

  Besvart: 03.12.2004 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

  Omstilling, omorganisering, effektivisering og nedbemanning i statlige etater som f.eks. Posten og Vegvesenet har ført til betydelige økninger i statens utgifter til sykelønn og uføretrygd. Nå varsler Regjeringa lignende tiltak i Jernbaneverket. Vil moderniseringsministeren ta initiativ til at det utarbeides et samfunnsregnskap som viser de reelle besparelser og utgiftsøkninger i disse omstillingsprosessene før nye, lignende tiltak settes i verk?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:95 (2004-2005)

  Innlevert: 22.10.2004

  Sendt: 22.10.2004

  Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

  Hvilken forskning er, innenfor rammene av midlene som har vært til rådighet i Velferdsprogrammet, iverksatt for å se nærmere på rusrelaterte problem hos lesbiske og homofile, og hvilke anbefalinger har kommet om hva som spesielt må gjøres når det gjelder forebygging og behandling av lesbiske og homofile med rusrelaterte problem?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:94 (2004-2005)

  Innlevert: 22.10.2004

  Sendt: 22.10.2004

  Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

  Hva ble gjort for å innarbeide kunnskap om situasjonen for lesbiske og homofile som del av formidlingsstrategien i det treårige prosjektet som fulgte opp handlingsplanen mot selvmord, hvilke spesielle tiltak er iverksatt innenfor rammene av oppfølgingsprosjektet, og er det utformet noen konkrete forskningsprosjekt i samarbeid med aktuelle miljøer?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:10 (2004-2005)

  Innlevert: 02.10.2004

  Sendt: 04.10.2004

  Besvart: 08.10.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

  Stortingsflertallet har i Budsjett-innst. S. nr. 11 (2002-2003) og i Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003-2004) bedt om at Attføringssenteret i Rauland utvikles til et kompetansesenter innafor yrkesretta rehabilitering. Vil statsråden sørge for at Stortingets vilje snarlig blir gjennomført uavhengig av vurderinger i fagrådet for samordning av høgspesialiserte medisinske funksjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til sosialministeren

  Dokument nr. 15:809 (2003-2004)

  Innlevert: 18.06.2004

  Sendt: 18.06.2004

  Besvart: 25.06.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

  En kvinne fra Rogaland er innvilget trygdebil, men kan av ulike årsaker ikke kjøre bilen sjøl. Det er fra trygdekontorets side gitt avslag på at hennes sønn som bor 4 km unna kan være sjåfør av bilen for henne. Med hvilken begrunnelse i lov- og regelverk og ordningens intensjoner, kan et slik avslag gis?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:649 (2003-2004)

  Innlevert: 04.05.2004

  Sendt: 04.05.2004

  Besvart: 11.05.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

  Hva er begrunnelsen for at den endelige avgjørelsen i forhold til å donere organer ved bortgang skal tas av avdødes pårørende når vedkommende selv gjennom erklæring på sitt donorkort har sagt seg villig til å donere organer?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til sosialministeren

  Dokument nr. 15:565 (2003-2004)

  Innlevert: 29.03.2004

  Sendt: 29.03.2004

  Besvart: 14.04.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

  Det rapporteres bl.a. fra Telemark at psykiatriske pasienter etter at perioden med rehabiliterings- og/eller attføringspenger er over, må vente i 24 uker uten noen form for trygdeytelser i påvente av at tidsbegrenset uførestønad innvilges. I denne perioden er de henvist til sosialhjelp for å ha noe å leve av. Er dette i samsvar med gjeldende regelverk for disse stønadsordningene?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:551 (2003-2004)

  Innlevert: 24.03.2004

  Sendt: 25.03.2004

  Besvart: 02.04.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

  Hva vil helseministeren gjøre for å sørge for at Attføringssenteret i Rauland videreutvikles til et nasjonalt kompetansesenter innafor yrkesretta rehabilitering slik Stortinget har bedt om?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:536 (2003-2004)

  Innlevert: 22.03.2004

  Sendt: 23.03.2004

  Besvart: 29.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

  Vil statsråden sørge for å få fortgang i arbeidet med revidering av de tildels svært lukrative pensjonsavtalene til ledere i helseforetaka gjennom tidsfrister og retningslinjer for hvilket nivå slike avtaler skal ligge på?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:240 (2003-2004)

  Innlevert: 17.12.2003

  Sendt: 18.12.2003

  Besvart: 14.01.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

  Vil helseministeren sørge for at de planlagte funksjonsfordelinger mellom Ullevål sykehus og Rikshospitalet, som bl.a. omfatter øyeavdeling og øre-nese-hals-avdeling, ikke stopper opp med bakgrunn i økonomiske vurderinger av hva som vil lønne seg for det enkelte sykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til sosialministeren

  Dokument nr. 15:89 (2003-2004)

  Innlevert: 29.10.2003

  Sendt: 29.10.2003

  Besvart: 04.11.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

  Notodden Ressurssenter har utarbeidet prosjektet "Ansettelse med utdanningsgaranti" som har til hensikt å rekruttere ufaglærte og gi utdanning til disse faglærte hjelpepleiere i kombinasjon med arbeid. Vil statsråden gå i dialog med Notodden Ressurssenter om dette prosjektet, og eventuelt vurdere å støtte dette prosjektet som et prøveprosjekt for å bedre rekrutteringen til hjelpepleieyrket?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til sosialministeren

  Dokument nr. 15:463 (2002-2003)

  Innlevert: 03.04.2003

  Sendt: 04.04.2003

  Besvart: 05.05.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

  Norske Fotterapeuters Forbund reiser spørsmål om offentlig tilskudd til fotpleiebehandling. Forbundet viser til at Stortinget i forbindelse med behandling av St.meld. nr. 22 (1975-76) gav uttrykk for at folketrygden bør dekke 50 pst. av utgiftene til fotpleietjenester. Forbundets erfaring er at pensjonister i dag må betale egenandel som overskrider 50 pst. av utgiftene. Kan statsråden redegjøre for hvilke retningslinjer som gjelder og departementets erfaring med praksis i kommunene når det gjelder egenbetaling for fotpleie?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til sosialministeren

  Dokument nr. 15:415 (2002-2003)

  Innlevert: 25.03.2003

  Sendt: 25.03.2003

  Besvart: 02.04.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

  Familier med funksjonshemmede barn melder at de nektes personlig assistent med henvisning til retningslinjer fra departementet. Er det slik at barn/unge under 18 ikke kan innvilges personlig assistent, eller finnes det muligheter for personlig assistent også til disse, i så fall, på hvilket grunnlag skal kommunen ta stilling til om søknad om personlig assistent til barn/unge skal innvilges eller avslås?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til sosialministeren

  Dokument nr. 15:414 (2002-2003)

  Innlevert: 25.03.2003

  Sendt: 25.03.2003

  Besvart: 02.04.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

  Familier med funksjonshemmede barn melder at de opplever at de må kjempe for å få et tjenestetilbud som er tilrettelagt for at deres barn skal kunne bo hjemme. Kommunene innvilger, ifølge familiene, avlastning og plass i avlastningsbolig/barnebolig, men avviser i stor grad å yte hjelp i familienes hjem, ofte med stram kommuneøkonomi som begrunnelse. Hvordan vurderer sosialministeren denne problemstillingen, og hva vil hun eventuelt foreta seg i sakens anledning?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til sosialministeren

  Dokument nr. 15:364 (2002-2003)

  Innlevert: 03.03.2003

  Sendt: 03.03.2003

  Besvart: 07.03.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

  Medieoppslag 24. februar 2003 avdekker graverende forhold ved det private sykehjemmet Risenga bo- og omsorgssenter i Asker. Ifølge opplysninger i mediene er bemanningen så lav at det i uforsvarlig grad går utover både kvalitet og trygghet. Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at konkurranseutsetting og privatisering i pleie- og omsorgssektoren i kommunene ikke går på bekostning av kvaliteten på omsorg, pleie, behandling og trygghet for de eldre?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:255 (2002-2003)

  Innlevert: 23.01.2003

  Sendt: 23.01.2003

  Besvart: 29.01.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

  Blir gjenkjøpsavtalen knytta til bygginga av fem norske fregatter til det norske forsvaret i Spania nøye fulgt opp for å sikre at norsk verftsindustri får de oppdrag denne avtalen forutsetter i en tid med en svært vanskelig ordresituasjon for norske verft?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:45 (2002-2003)

  Innlevert: 23.10.2002

  Sendt: 24.10.2002

  Besvart: 29.10.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

  Bidrar Helsedepartementet aktivt til at ventetiden for behandling av incestutsatte går ned, og eksisterer det planer for å regionalisere dette tilbudet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til sosialministeren

  Dokument nr. 15:316 (2001-2002)

  Innlevert: 18.04.2002

  Sendt: 19.04.2002

  Besvart: 26.04.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

  Dersom et familiemedlem i en familie med omsorg for barn under 18 år som følge av kronisk sykdom havner på institusjon, blir familiens økonomi sterkt forverret pga. høy egenbetaling for opphold i institusjonen. Vil statsråden ta initiativ til å endre reglene for egenbetaling for langtidsopphold i institusjon slik at familier med omsorg for barn ikke rammes så hardt økonomisk som tilfellet er i dag?