Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Giltun, Vigdis (41 - 60 av 186)
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:314 (2011-2012)

  Innlevert: 24.11.2011

  Sendt: 24.11.2011

  Besvart: 06.12.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  I IA-avtalen og tilknyttet protokoll av 24. februar 2010 ble det lagt vekt på behandlende sykemelders rolle i sykefraværsarbeidet. Danske leger skriver ingen diagnose i sykemeldingen, og utsteder sykemeldingsperioder som gjelder for f.eks. 3-6 uker, noe som ikke godkjennes av NAV. Har statsråden vurdert om kun norske leger skal godkjennes som sykemelder, eller hvordan vil statsråden løse problemene med ulik sykemeldingspraksis, og sykemelders rolle i sykefraværsperioden når det gjelder leger i utlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:28 (2011-2012)

  Innlevert: 06.10.2011

  Sendt: 07.10.2011

  Besvart: 17.10.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Mennesker med kroniske sykdommer kan få grunnstønad for å dekke noen av ekstrautgiftene som varig sykdom, skade eller lyte medfører. Epileptikere får imidlertid ikke dekket utgifter til reparasjon og nyanskaffelser som følge av fall, selv om utgiftene er forårsaket av sykdommen. Forsikringsselskapene dekker heller ikke denne typen skader. Vil statsråden sørge for en forskriftsendring i grunnstønaden som gjør det mulig for denne pasientgruppen å få dekket utgifter ved uanmeldte fall?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:8 (2011-2012)

  Innlevert: 04.10.2011

  Sendt: 04.10.2011

  Besvart: 11.10.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Langtidsarbeidsledige som deltar på et kvalifiseringsprogram får fast stønad med eventuelt barnetillegg, og skal på lik linje med arbeidstakere sykemeldes, eller ha gyldig sykdom ved fravær. På hvilken måte følges sykefravær opp hos deltakerne, og mister deltakerne retten til kvalifiseringsstønad hvis de har hyppige udokumenterte fravær eller langtidssykemelding slik at de ikke følger programmet?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1954 (2010-2011)

  Innlevert: 26.09.2011

  Sendt: 27.09.2011

  Besvart: 11.10.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Mange utviklingshemmede står uten VTA-plasser. Samtidig blir mange plasser bare delvis benyttet, da den som er tildelt plass kun jobber deltid. I § 11,7 fremgår det at det betales for hver godkjente plass uavhengig av stillingsstørrelse, noe som hindrer at 2 personer kan dele en plass. Vil statsråden vurdere endringer som kan føre til en bedre utnyttelse av de plassene det allerede er betalt for slik at flere kan få mulighet til å ha en jobb?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1953 (2010-2011)

  Innlevert: 26.09.2011

  Sendt: 27.09.2011

  Besvart: 10.10.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

  Blinde og svaksynte må ha spesielle læremidler, og de trenger tilrettelegging for å få et likeverdig opplærings- og utdanningstilbud. Hvert år tar det lang tid før disse elevene har det de trenger for å kunne følge undervisningen. Har ikke alle elever rett til et likeverdig undervisningstilbud, og vil statsråden sørge for at innføres rutiner så blinde- og svaksynte får undervisningsmateriell og tilrettelegging når de begynner på skolen om høsten, og ikke må vente til langt ut i skoleåret?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1830 (2010-2011)

  Innlevert: 25.08.2011

  Sendt: 25.08.2011

  Besvart: 06.09.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  En person som har klaget til NAV pensjon i Oslo på utregning av tilleggspensjonen fikk beskjed om at behandlingstiden var 6 måneder. Hun har nå ventet i over 9 måneder på å få saken behandlet, og får ikke svar på når hun kan få svar på klagen når hun ringer for å etterlyse saken. Hva er årsaken til at NAV pensjon ikke klarer å behandle sakene innenfor fristen klager har fått oppgitt, og hvorfor holdes ikke klager orientert hvis det oppstår problemer med å overholde fristen?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1770 (2010-2011)

  Innlevert: 30.06.2011

  Sendt: 30.06.2011

  Besvart: 11.08.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Det er nå 3 brukere av servicehunder som har hunder som på grunn av helsetilstand må pensjoneres. Hva er årsaken til at det fremdeles ikke er tegnet noen kontakt med Veiviseren om trening av nye hunder, og hvorfor tar det så lang tid når stortinget allerede i desember 2010 sa at det skulle bevilges penger til formålet?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1628 (2010-2011)

  Innlevert: 14.06.2011

  Sendt: 15.06.2011

  Besvart: 28.06.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  En poliorammet rullestolbruker som kun har lov til å kjøre bil med automatgir, får som følge av sin funksjonshemming en ekstrakostnad på ca. kr. 28 000, hvorav kr.18 000 er avgift til staten. Vil statsråden sørge for at det innføres momsfritak for automatgir i de tilfeller det er å anse som et påkrevd hjelpemiddel, og sjåføren på grunn av sin funksjonshemning ikke kan kjøre bil med vanlig gir?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1574 (2010-2011)

  Innlevert: 07.06.2011

  Sendt: 07.06.2011

  Besvart: 21.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Helfo har en ordning hvor de som har behov for medisiner som faller utenfor blåreseptforskriften (§ 5-14) kan søke om individuell refusjon. Det spesifiseres i Helfos reglement at hvis pasienter med immunsvikt får godkjent refusjon skal de ikke betale egenandel. Mange ME-pasienter viser ved biomedisinsk utredning store avvik på immunforsvaret og immun dysfunksjon. Bør ikke også de få refusjonsrettigheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1496 (2010-2011)

  Innlevert: 26.05.2011

  Sendt: 27.05.2011

  Besvart: 03.06.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Hvilke tiltak er iverksatt hos Nav for å hjelpe arbeidsledige over 60 år over i nytt arbeid, og hvilke insitament vil statsråden innføre for at det skal bli attraktivt for arbeidsgivere å ansette personer over 60 år?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1486 (2010-2011)

  Innlevert: 26.05.2011

  Sendt: 26.05.2011

  Besvart: 03.06.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Ved gjenanskaffelse av trygdebil i gr.1 kan det søkes en fastsatt tid før den gamle bilen er 11 eller 8 år. En søker har meddelt at behandlingstiden ved Nav Sandsnes i hans tilfelle nærmer seg 1 år. Når behandlingstiden er lenger enn det tidsrommet det er lov til å søke før bilen er 8-og 11-år, medfører det at søkeren må beholde gammel bil utover fastsatt tid, eller være uten bil. Hvorfor er det så lang behandlingstid, og hvorfor kan ikke søknader sendes tidligere slik at fornyelse av bil kan skje når bilen er 8 og 11 år?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1390 (2010-2011)

  Innlevert: 10.05.2011

  Sendt: 11.05.2011

  Besvart: 19.05.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  En bevegelseshemmet som er 194 høy og har stive ben fikk avslag på søknad om gruppe-2 bil. I Trygderetten kom de frem til at hvis ikke NAV kunne finne en gruppe 1-bil som fungerte for han, så ville han ha rett til støtte til gruppe 2-bil. NAV fant ikke noen gruppe-1 bil som han kommer inn i, men opprettholder allikevel avslaget. Hva er Trygderettens funksjon hvis ikke NAV følger opp og endrer de vedtakene hvor søker får medhold som i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1385 (2010-2011)

  Innlevert: 10.05.2011

  Sendt: 10.05.2011

  Besvart: 18.05.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  En MS-syk dame har ikke fått tilgang på medisinen Tysabri, og hun er nå 100 % pleietrengende. Det finnes ikke behandling for henne i Norge, og hun ønsker nå å opereres av Dr. Paolo Zambioni i Italia. Når ingen tradisjonell godkjent behandling finnes bør syke få en mulighet til å prøve eksperimentell behandling som viser seg å hjelpe selv om resultatene varierer. Vil statsråden åpne for at hun og andre som er i samme situasjon kan få dekket utgiftene til behandlingen i Italia og gi dem en mulighet til å bli bedre?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:1347 (2010-2011)

  Innlevert: 03.05.2011

  Sendt: 04.05.2011

  Besvart: 12.05.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

  Jeg viser til Prop. 88 L (2010–2011)pkt.2.2.5 hvor det fremgår at ferdsel med motoriserte rullestoler i utmark krever tillatelse eller dispensasjon fra motorferdselloven. En dispensasjonssøker fra Trysil har nå ventet i 11 måneder på å få behandlet sin søknad som avslutningsvis må opp i formannskapet. Kan søkere kreve en raskere behandling av slike saker, og kan formannskapet vedta dispensasjon for kjøring med "Terrengen" på generelt grunnlag i de områdene av utmarka som de vurderer det som forsvarlig?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1261 (2010-2011)

  Innlevert: 14.04.2011

  Sendt: 15.04.2011

  Besvart: 02.05.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Jeg viser til Dokument nr. 15:205 (2007-2008) hvor ministeren klargjør at eiendomsskatteloven er en objektbeskatning, og derfor ikke åpner for fritak på generelt grunnlag på grunn av inntekts - eller formuesforhold. Mange kommuner tror de kan frita minstepensjonister på generelt grunnlag, men ifølge statsrådens svar er ikke det mulig. Hva er da årsaken til at Fylkesmannen ikke reagerer når kommuner innfører generelt fritak på bakgrunn av lav inntekt, og på hvilken måte vil statsråden sørge for at loven følges?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1240 (2010-2011)

  Innlevert: 12.04.2011

  Sendt: 13.04.2011

  Besvart: 15.04.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  En norsk kvinne, som har bodd lenge i USA og har sykepleierutdanning derfra, har returnert til Norge. Hun søker jobb som sykepleier her, men søknad om norsk autorisasjon ser ut til å ta 5 måneder. Hun har allerede fått beskjed om at hun vil få avslag da hun ikke har tatt kurs i Nasjonale fag. Dette får hun ikke starte på før hun har mottatt det offisielle avslaget på søknaden. Hun mister verdifull tid og muligheten til å forsørge seg og sin familie. Kan statsråden sørge at denne prosessen blir raskere og mer smidig?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1173 (2010-2011)

  Innlevert: 04.04.2011

  Sendt: 05.04.2011

  Besvart: 11.04.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  En gruppe-2-bileier som søker ny trygdebil får avslag med begrunnelsen at det er mer økonomisk lønnsomt at han benytter andre transportordninger enn at han får bil. Han får også avslag på søknad om økt grunnstønad til parkering av henger. Kan bilsenteret nekte å dokumentere regnestykket som legges til grunn for avslaget, som dokumenterer økonomien i avslaget, og i så fall hvorfor får ikke søker fullt innsyn i disse beregningene?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1164 (2010-2011)

  Innlevert: 01.04.2011

  Sendt: 04.04.2011

  Besvart: 11.04.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Alle har rett til videregående utdanning. Dette gjelder tydeligvis ikke for en 26-åring som på grunn av sykdom ikke kan benytte sin tidligere fagutdanning. Han får ingen mulighet til omskolering, men beskjed om at han kan ta ufaglært arbeid innenfor salg. Mange får tilbud om skolegang med støtte fra NAV. Mener Statsråden det er riktig at NAV nekter støtte til en som på grunn av sykdom ikke kan bruke sin fagutdanning, noe som fører til at han ikke får samme mulighet som en ufaglært til et skoleringstilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1108 (2010-2011)

  Innlevert: 22.03.2011

  Sendt: 23.03.2011

  Besvart: 28.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Etter 10 år ute av arbeidslivet ønsker en ung rullestolbruker å starte et transportfirma for å kunne delta i samfunnet på lik linje med andre mennesker. Han har en gr.2-bil Mercedes Vito 2005-modell som kan benyttes til å utføre jobben. Hans ønske om å etablere en arbeidsplass og kunne leve av egen inntekt kan i dette tilfelle realiseres uten ekstratilskudd fra NAV hvis bilen han allerede har kan benyttes i jobb. Kan statsråden gi en avklaring på bruk av denne typen kjøretøy for bevegelseshemmede til næringsformål?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1086 (2010-2011)

  Innlevert: 17.03.2011

  Sendt: 18.03.2011

  Besvart: 24.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Ifølge Norges Blindeforbund får kun en liten andel av slagrammede med synsforstyrrelse og personer med synstap tilbud om rehabilitering. Tilbudet er mangelfullt og det finnes ikke velfungerende henvisningsrutiner som må plass for å sikre at de som rammes av synstap får nødvendig oppfølging slik at de kan tilpasse seg sin nye situasjon. Vil statsråden sørge for at det opprettes rehabiliteringstilbud og velfungerende henvisningsrutiner for alle som har behov for synsrehabilitering?