Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Giltun, Vigdis (81 - 100 av 186)
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:300 (2010-2011)

  Innlevert: 16.11.2010

  Sendt: 16.11.2010

  Besvart: 22.11.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Særordningen for dagpengemottakere over 64 år blir fjernet. Innføres nå tvungen pensjonsalder på 62+ kun for dem som har havnet i den fortvilte situasjonen at de står uten arbeid, eller skal dette også gjelde andre som ikke er i lønnet arbeid, men som mottar andre trygdeytelser eller stønader til livsopphold, og vil de som ikke har opparbeidet seg rett til garantipensjon måtte søke om sosialstønad etter å ha solgt alt de eier?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:299 (2010-2011)

  Innlevert: 16.11.2010

  Sendt: 16.11.2010

  Besvart: 22.11.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  I forbindelse med fjerning av særordningen for dagpengemottakere over 64-år er det uklart om hvilke rettigheter eldre arbeidsledige har i forhold til arbeidsavklaringspenger og uføretrygd hvis de blir syke og uføre i løpet av den tiden de mottar dagpenger, og eventuelt etter at dagpengeperioden er avsluttet. Vil arbeidsledige fortsatt ha rett til å søke om arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fram til de er 67 år på lik linje med de som blir syke før de mister jobben?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:256 (2010-2011)

  Innlevert: 10.11.2010

  Sendt: 11.11.2010

  Besvart: 24.11.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Det er uklarhet om hvilken inntekt og kriterier som skal legges til grunn når en person søker om delvis uføretrygd mange år etter en yrkesskade. Er det inntektsmulighetene som vedkommende hadde før skaden inntraff, eller inntekten som vedkommende hadde da han ble sykemeldt som skal legges til grunn og regnes, og vil eventuelt også inntekt fra annet arbeid utover fast 100 % stilling regnes med?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:98 (2010-2011)

  Innlevert: 15.10.2010

  Sendt: 18.10.2010

  Besvart: 22.10.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Kvalifiseringsprogrammets målsetning er å føre flere langtidsmottakere av sosialtrygd over i lønnet arbeid. Kvaliteten på tiltakene som iverksettes vil ha stor betydning for om deltakerne lykkes i å få arbeidsevne og kompetanse til å skaffe seg en jobb. Hvor mange deltakere har gjennomført programmet i tidsrommet fra 1. januar 2008 til 31. mai 2010, og hvor mange av disse har nå ordinært arbeid og kan leve av sin arbeidsinntekt?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1757 (2009-2010)

  Innlevert: 20.09.2010

  Sendt: 20.09.2010

  Besvart: 24.09.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  11 hørselshemmede førsteårsstudenter får ikke tildelt tolk ved forelesninger på grunn av ressursmangel. Vi statsråden sørge for at det iverksettes nødvendige tiltak som sikrer tolketjenesten slik at studentene og andre hørselshemmede får oppfylt sine rettigheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:1748 (2009-2010)

  Innlevert: 17.09.2010

  Sendt: 20.09.2010

  Besvart: 27.09.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

  Barnevernet i Råde vil flytte et søskenpar fra et familiefosterhjem hvor de får kjærlighet og omsorg til et nytt fosterhjem mot morens vilje. Stabilitet og familietilhørighet er viktige momenter for at moren er imot overflytting nå da familiefosterhjemsordningen har vist seg å fungere bra. Mener Statsråden at kommunen kan nekte moren å klage overflyttingen til Fylkesnemda, og bør ikke dagens situasjon legges til grunn for beslutningen om hvor barna skal være?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1695 (2009-2010)

  Innlevert: 09.09.2010

  Sendt: 09.09.2010

  Besvart: 16.09.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Hvis legen ikke sender inn elektronisk skjema A1 til NAV fanges ikke dette opp og pasienten får ikke sine sykepenger, selv om vedkommende har sendt inn sin gjenpart. Er det riktig at det er den sykemeldte sitt ansvar å passe på at legen sender inn riktige dokumenter elektronisk til NAV, og i så fall hvorfor er det slik?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1535 (2009-2010)

  Innlevert: 29.06.2010

  Sendt: 29.06.2010

  Besvart: 02.07.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  I 2007 ble en som nå er 62 år kreftoperert og har etter det mottatt sykepenger og ledighetstrygd. Hun håper å bli frisk nok til å jobbe fra 2012, og har søkt nå søkt om etterlattepensjon uten avkorting, men NAV svarer ikke på henvendelser. Hvorfor må en person i en slik fortvilet situasjon vente i flere måneder på svar?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1515 (2009-2010)

  Innlevert: 24.06.2010

  Sendt: 24.06.2010

  Besvart: 29.06.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  En sak om trygdebil er anket. Anken ble avslått og saken oversendt trygderetten. 8. desember 2009 sendte Nav Klageinstans Midt-Norge saken til trygderetten - som aldri har mottatt den. Ifølge opplysninger fra trygderetten og Nav Midt-Norge har saken blitt sendt frem og tilbake siden desember 2009, ikke blitt avhentet i posten av Trygderetten og igjen gått tilbake til Nav som har fremsendt den på nytt. Det er nå ikke mulig å få kontakt med saksehandler i Nav. Hvordan skal brukeren forholde seg for å få saken behandlet?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1514 (2009-2010)

  Innlevert: 24.06.2010

  Sendt: 24.06.2010

  Besvart: 29.06.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  NAV Nordland benytter kun nevrolog for undersøkelse og spesialistuttalelse når søknad om uføretrygd behandles. Nevrologen unnlater selv å teste for følgetilstand etter skade på leddbånd i øvre nakke, og avviser også andre spesialisters uttalelse og konklusjon. Er dette forsvarlig behandling av denne pasientgruppens søknader om rettigheter ved NAV?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1438 (2009-2010)

  Innlevert: 15.06.2010

  Sendt: 16.06.2010

  Besvart: 21.06.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Klare signaler fra regjeringen om at rusmisbrukere skal få raskere behandling burde føre til en opptrapping av behandlingskapasiteten og opprettholdelse av verdifull kompetanse. På hvilket grunnlag mener statsråden at ledelsen ved Langørjan Gård er ansvarlig for at ansatte i permisjon ikke får rett til dagpenger hos NAV?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1283 (2009-2010)

  Innlevert: 27.05.2010

  Sendt: 28.05.2010

  Besvart: 08.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

  I VG 26.mai kan vi lese at Trafikketaten benyttet handikapparkering da de skulle bøtelegge en feilparkert bil. Mener statsråden at enhver oppgave som Trafikketaten utfører er så viktig at de skal få benytte parkeringsplasser som er spesielt avsatt til funksjonshemmede, eller vil statsråden vurdere å endre loven slik at handikapplassene ikke blir benyttet av kjøretøy som kun utfører kontrolltjenester?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1219 (2009-2010)

  Innlevert: 18.05.2010

  Sendt: 18.05.2010

  Besvart: 27.05.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  NAV-avsatte i desember 2009 penger til 20 VTA-plasser i Fredrikstad, men kommunen måtte vente på behandling av budsjettet i januar d.å. for å se om de kunne etterkomme kravet fra NAV om å dekke 30 % av kostnadene. Mangel på kommunikasjon mellom NAV og kommunen er årsaken til at NAV nå har brukt opp pengene som skulle sørget for at 20 funksjonshemmede som står på venteliste skulle få en arbeidsplass. Hva mener statsråden kan gjøres for å rydde opp i denne saken slik at de uskyldige brukerne får det tilbudet de skulle hatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1206 (2009-2010)

  Innlevert: 12.05.2010

  Sendt: 14.05.2010

  Besvart: 21.05.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  En ung mann som har ruset seg på hasj en periode har selv bestemt seg for å bli rusfri. Han har sluttet og ruse seg og leverer urinprøver i en tre ukers periode. Mannen har jobb som sjåfør i en bedrift, men er av legen blitt fratatt sertifikatet som han kan få tilbake når testperioden er over og han er akseptert som rusfri. I mellomtiden kan han ikke jobbe. Legen kan ikke sykemelde ham fordi han ikke er "syk". Har Nav noen ytelse som kan gi mannen en inntekt mens han venter på å gå tilbake til jobb?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1170 (2009-2010)

  Innlevert: 07.05.2010

  Sendt: 07.05.2010

  Besvart: 19.05.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Østlendingen har skrevet om en funksjonshemmet dame, og farens kamp mot kommunen, som i en sårbar tid fratok foreldrene omsorgslønn. Verken omsorgsyter eller bruker ble hørt, og ordningen er ikke erstattet av nytt tilbud selv om omsorgsbehovet er like stort. Behovet for ordningen var flere ganger stadfestet av leger, av Fylkesmannen og av kommunen selv, og den hadde vart i over 10 år. Mener statsråden at kommunen har tatt nok hensyn til bruker og pårørende i denne saken, og er sosialtjenesteloven fulgt opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1161 (2009-2010)

  Innlevert: 06.05.2010

  Sendt: 06.05.2010

  Besvart: 12.05.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  En 16 åring søkte NAV om å få støtte til SpeechEasy men han fikk avslag fordi han er under 18 år. Han låser seg inne, har store sosiale problemer og står nå i fare for å utvikle psykiske problemer fordi han stammer. Trygderetten ga i 2008 en klager medhold i at en 12-åring hadde rett til SpeechEasy. I svar på skriftlig spørsmål av 28.01.09 svarer statsråd Dag Terje Andersen at NAV skal følge opp avgjørelsen i denne saken. Vil statsråden følge opp og sørge for at også denne 16 år gamle gutten får anledning til å prøve ut SpeechEasy?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1108 (2009-2010)

  Innlevert: 28.04.2010

  Sendt: 29.04.2010

  Besvart: 04.05.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Ifølge Navs regelverk skal AAP beregnes på bakgrunn av inntekten før arbeidsuførheten inntraff med 66 %. Dagsatsen skal fremkomme ved å dele dette beløpet med 260. For en person med 50 % AAP og 50 % jobb skulle dette tilsi en ytelse som er dagsatsen X antall hele dager vedkommende har arbeidet. En person som jobber turnus i 50 % stilling, dvs. 17,75 timer pr. uke, får beskjed fra Nav om å føre opp 18,75 timer pr. uke. og får altså mindre utbetaling fra Nav. Er dette riktig fremgangsmåte fra Navs side?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1036 (2009-2010)

  Innlevert: 16.04.2010

  Sendt: 16.04.2010

  Besvart: 23.04.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  En person som har søkt om 50 % uføretrygd har mottatt avslag på søknaden. Hun har anket saken og fått beskjed om at saksbehandlingstiden er 12 måneder! Hun ble bedt om å ta kontakt dersom hun ikke hadde fått svar etter 12 måneder! Kvinnen har nylig startet en bedrift, men kan bare jobbe halv tid p.g.a. en nakkeskade og en operasjon for Carpal Tunnel syndrom. Hun har fått avslag på AAP i ventetiden og har nå ingen inntekt. Mener statsråden det er rimelig med en saksbehandlingstid på 12 måneder i en slik situasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1012 (2009-2010)

  Innlevert: 13.04.2010

  Sendt: 14.04.2010

  Besvart: 19.04.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Fra 1. mars d.å. har ytelsene yrkesrettet attføring, medisinsk rehabilitering og tidsbegrenset uførestønad blitt slått sammen under begrepet arbeidsavklaringspenger. Ytelsesnivået er ikke vesentlig endret, men innføringen av meldekort hver 14. dag og tilsvarende utbetalinger har ført til at mange ikke klarer å møte sine forpliktelser fordi beløpet ikke lenger beregnes og utbetales månedlig. Vil statsråden vurdere å endre utbetalingssystemet slik at ytelsen utbetales samlet månedlig?
 • Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:985 (2009-2010)

  Innlevert: 07.04.2010

  Sendt: 08.04.2010

  Besvart: 15.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  En tidligere rusmisbruker var under behandling for sitt misbruk i 2 år. Tannbehandlingen han fikk var kun uttrekking av tennene, noe som nå gir han psykiske problemer. Han er lærling med lav inntekt og har søkt om gratis tannbehandling for å rette opp skadene, men har fått avslag da han er ute av ettervernet og ikke under LAR. Er det slik at det kun er de som er under behandling, i LAR eller i ettervern som får gratis tannbehandling, eller mener Statsråden at også denne personen har rett til det?