Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 2009)
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2009 (2018-2019)

  Innlevert: 30.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 10.07.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Det er de siste dagene blitt avdekket grusomme forhold for de flere hundre barna som er internert i leire som f.eks. Fort Sill i Texas. Beskrivelsene fra inspektører som har vært inne i leirene er uutholdelig lesning. Vil ministeren sørge for at norske myndigheter gir USA tydelig beskjed om at slike forhold er uakseptable og vil ministeren jobbe for å legge et internasjonalt press på amerikanske myndigheter slik at barna i første rekke får nødvendig helsehjelp og deretter blir gjenforent med sine foreldre?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2008 (2018-2019)

  Innlevert: 30.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av helseministeren Bent Høie

  Helseministeren har sagt han støtter avgjørelsen til styret i Helse Sør-Øst om å legge ned Ullevål sykehus og investere og bygge nye sykehus på Aker og Gaustad. Kan ministeren garantere at de investeringen som man med dette har besluttet å gjøre i Oslo, ikke stopper, forsinker eller begrenser planlagte prosjekter og investeringer ellers i Helse Sør-Øst?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2007 (2018-2019)

  Innlevert: 30.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Ser samferdselsministeren det samme behovet for gang- og sykkelveg på strekningen Kviteseid - Kvitsund på RV 41 som de berørte, og vil han i arbeidet med ny NTP sørge for oppdatert informasjon, som ny dokumentasjon av hvor mange kjøretøy som kjører daglig på strekningen og vurdering av om ikke det går an å bygge gang- og sykkelvegen mye billigere enn det man først har anslått?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2006 (2018-2019)

  Innlevert: 30.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 05.07.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Kvotemeldingen legger opp til en del endringer som kan ha store økonomiske konsekvenser for den enkelte fisker/reder. Det er et langt tidsvindu fra meldingen med forslagene er lagt frem til de eventuelt blir vedtatt i stortinget og blir iverksatt. Vil ministeren ta grep for å hindre at enkeltaktører utnytter tidsvinduet til å posisjonere seg for å få ekstra uttelling av de foreslåtte endringene?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2005 (2018-2019)

  Innlevert: 29.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 05.07.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Jeg har i det siste mottatt en rekke henvendelser fra personer som til tross for at de er avklart som for syke til å ha arbeid som mål, mister arbeidsavklaringspenger, samtidig som de nektes å søke uføretrygd. Hvor mange gjelder dette, og med hvilken hjemmel nektes de å søke uføretrygd?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2004 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 15.07.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Politifolk er i dag ikkje forsikra medan dei gjennomfører obligatorisk trening i arbeidstida. Meiner statsråden at dette er greitt, eller vil han endre på dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2003 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 03.07.2019 av finansminister Siv Jensen

  EU har ein konflikt med Efta-landet Sveits. Noreg er i utgangspunktet ikkje part i denne konflikten, men vi er medlem av Efta og har i likskap med Sveits avtalar med EU. Finanstilsynet stadfester no at Noreg likevel vil delta på EU si side og gjennomføre straffetiltak mot Sveits. Tykkjer statsråden det er uproblematisk at Noreg går til eit slikt skritt mot eit anna Efta-land, og meiner ho Noreg sin situasjon er mest lik Sveits eller EU sin?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2002 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Kva er vanleg, gjennomsnittleg og typisk utbyggingskostnad per MW og GWt for høvesvis ny vindkraft og ny vasskraft, og kva er vanleg, gjennomsnittleg og typisk utbyggingskostnad per MW og GWt for høvesvis å modernisere og utvide eksisterande vasskraftverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2001 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kan statsråden leggje fram ei oversikt over totalt beløp for høvesvis reise- og pendlarfradrag per kommune per år, og dessutan talet på personar per kommune per år som dette går til i perioden 2013-2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2000 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kan statsråden leggje fram ei oversikt over median- og gjennomsnittsformuen til dei ulike formuesintervalla på nasjonalt nivå for åra 2013-2018, som vist i SSB-tabell 10320?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1999 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kan statsråden leggje fram oversikt over median- og gjennomsnittsinntekta til dei ulike inntektsdesila før og etter skatt på nasjonalt nivå for åra 2013-2018, som vist i SSB-tabell 12558?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1998 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kan statsråden leggje fram ei oversikt over utviklinga i personar si inntekt etter skatt per forbrukseining fordelt på desil frå 2013 og fram til i dag for kvar av kommunane i Noreg? Denne oversikta er gjeve opp per fylke i SSB-tabell 09557.
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1997 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Til behandling

  I SSB-tabell 09935 vert utviklinga i gjennomsnittleg bruttoinntekt per desil på nasjonalt nivå i perioden 2010-2017 vist. Kan statsråden leggje fram ei oversikt over kor mange personar som finst innanfor dei ulike desila for kvar av kommunane i landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1996 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kor høg er i snitt andelen bompengar i dei bompengeprosjekta for riksveg som er handsama av Stortinget i stortingsperioden 2013-2017 og kor høg er bompengeandelen i riksvegprosjekt handsama så lang i inneværande stortingsperiode?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1995 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Det vert ofte hevda ulike beløp som Nye Veier AS har spart samanlikna med planane til Statens Vegvesen. Kor mykje har Nye Veier As spart samfunnet for samla så langt og kva føresetnader og tal bygger desse utrekningane på?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1994 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 05.07.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Lovbruddene som ble avdekket i NRK Brennpunkt-dokumentaren "Griseindustriens hemmeligheter" er uakseptable. Men også grisehold som skjer innenfor lovverket kan medføre store lidelser for dyra. Ett eksempel er at gjeldende forskrift bare krever 0,8 m2 betongbinge til en slaktegris på 100 kilo. Et annet eksempel er at det er tillatt å kastrere griser med kun lokalbedøvelse og én injeksjon smertestillende. Mener statsråden at dyrevelferden er godt ivaretatt dersom de formelle kravene følges?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1993 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 08.07.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kommunene skal utarbeide planer for å redusere klimagassutslippene. For at planene skal brukes som aktive styringsdokumenter, må utslippsbudsjetter og -regnskaper lages og være en del av budsjettprosessen i kommunen. Jeg ber om en tabell med status for alle norske kommuners klimaarbeid med mål og måloppnåelse, og en oversikt over hvilke kommuner som har klimabudsjetter som et styringsdokument i budsjettprosessen med konkrete tiltak og ansvarsfordeling?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1992 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av helseministeren Bent Høie

  Nylig ble det kjent at tidligere administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS) Bjørn Erikstein likevel ikke blir spesialrådgiver ved sykehuset, men slutter helt og får med seg ett års etterlønn. Hvordan vurderer statsråden dette i lys av Stortingets vedtak 15. mai 2018: "Stortinget ber regjeringen vurdere helseforetakenes praksis med sluttvederlag og etterlønn og sikre at helseforetakene ikke tar i bruk sluttvederlag når lederen selv har tatt initiativ til oppsigelse."?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1991 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Det bes om en tabelloversikt som sammenligner dagens tilskudd til de enkelte vaktområder med hva en fordeling etter landbrukskriteriet ville medført av tilskudd til kommunene innenfor det samme vaktområdet for 2019, dersom tilskuddet lå i rammetilskuddet i inneværende år. I tillegg bes det om en tabellfordeling over hvordan tilskuddet ville blitt fordelt etter det generelle rammetilskuddet til kommunene.
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1990 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 28.06.2019

  Besvart: 05.07.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Hva gjør statsråden for å motvirke et proteksjonistisk utdanningssystem, som hindrer mennesker med utdanning fra utlandet å ta kompetansen sin i bruk i Norge?