Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1071)
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1071 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Til behandling

  Vil regjeringen sikre at alle de som har mistet garantitillegg til uføre- og alderspensjon dette får tilbakebetalt det de feilaktig har blitt fratatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1070 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Til behandling

  Vil statsråden se på muligheten for å legge til grunn at skattemyndigheten ikke krever moms for disse pengene med tilbakevirkende virkning, men at kravet om å betale moms for dette gjelder fra det tidspunktet dommen fra Høyesterett var rettskraftig?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1069 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren

  Til behandling

  På hvilket grunnlag er søknadsfristen på 3 måneder satt for å søke pleiepenger, mener statsråden det er rimelig at det er familier med behov for pleiepenger som skal bære konsekvensene av lange ventetider gjennom at de ikke får søkt pleiepenger innen fristen på 3 måneder, og hva vil statsråden gjøre for sikre økonomisk trygghet for familier som venter på nødvendig legeerklæring?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1068 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden jobbe for at Teslas nye fabrikk blir lagt til Norge, hvis det ikke viser seg umulig å bygge den i Tyskland?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1067 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Til behandling

  Kan personer som mottar sosialhjelp fra NAV å få trekk i denne ytelsen dersom de mottar penger i fødselsdagsgave overført via Vipps inn på bankkonto?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1066 (2019-2020)

  Innlevert: 25.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Til behandling

  Hvordan vil helseministeren i det videre arbeidet med NOU 2019:14 «Tvangsbegrensningsloven» sikre at man har tilstrekkelige hjemler for bruk av tvang, for å hindre at psykisk syke personer utgjør en trussel for andre, når vedkommende ikke selv har tilstrekkelig innsyn i sin egen psykiske helse og behov for hjelp innen psykisk helsevern?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1065 (2019-2020)

  Innlevert: 25.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Til behandling

  Hva er samferdselsministerens reaksjon på Go-Ahead sitt ønske om å redusere antall stopp på enkelte avganger langs det vi kjenner som Sørlandsbanen, og vil han sørge for at selskapet ikke reduserer antall stopp på de aktuelle stasjonene?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1064 (2019-2020)

  Innlevert: 25.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Til behandling

  Vil statsråden gjera noko som kan førebyggje misbruk av tolkeordninga i justissektoren?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1063 (2019-2020)

  Innlevert: 25.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Til behandling

  Et rettsamfunn er avhengig av domstoler som sikrer og fremmer rettssikkerheten og verner om rettsamfunnet. Bergen Tingrett er nest største tingrett, men har i minst 25 år slitt med uegnede rettslokaler. Nordhordland tingrett og Bergen tingrett ble slått sammen i 2017, men får ikke utnyttet fordelen så lenge lokalene ikke er hensiktsmessige. Sikkerheten er kritikkverdig. Når kan en forvente at Bergen tingrett får midler til å gå videre med planene for rehabilitering av Bergen tinghus?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1062 (2019-2020)

  Innlevert: 25.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for å undersøke hvorvidt de endringer i straffeloven og straffeprosessloven om skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet virker etter sin intensjon, og legger bedre til rette for å fange opp de tilfellene der en person er for syk til å bli straffet, men for frisk til å bli behandlet?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1061 (2019-2020)

  Innlevert: 25.02.2020

  Sendt: 25.02.2020

  Til behandling

  Regjeringen har i Prop. 1 S (2018–2019) foreslått at nye stridsvogner til Hæren anskaffes med leveranse fra 2025. Kan statsråden redegjøre for om regjeringen ønsker en åpen konkurranse om Norges fremtidige stridsvognkapasitet, slik at Norge også får gode industrisamarbeidsavtaler eller kan statsråden sikre slike industrisamarbeidsavtaler ved direkteanskaffelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1060 (2019-2020)

  Innlevert: 24.02.2020

  Sendt: 25.02.2020

  Til behandling

  Hvilke planer har statsråden for «Sarpbru» i Sarpsborg?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1059 (2019-2020)

  Innlevert: 24.02.2020

  Sendt: 25.02.2020

  Til behandling

  Hvor lang tid ser statsråden for seg at arbeidet med å vurdere reglene rundt nettsalg av alkohol skal ta?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1058 (2019-2020)

  Innlevert: 24.02.2020

  Sendt: 25.02.2020

  Til behandling

  I 2017 var det hele 60 prosent av norske havner som manglet godkjente avfallsplaner. Alle avfallsplaner skulle vært på plass i 2014. Norge er blitt dømt i EØS-domstolen for dårlig oppfølging. Forsøpling til havs er en stor utfordring. Det er behov for gode mottaksordninger tilpasset ulike brukere. Hva er status, og hvorfor har ikke dette arbeidet blitt mer prioritet?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1057 (2019-2020)

  Innlevert: 24.02.2020

  Sendt: 25.02.2020

  Til behandling

  Hvor mange ansatte i departement, direktorat og statlig sektor for øvrig har i dag kommunikasjon eller informasjon som sin hovedarbeidsoppgave?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1056 (2019-2020)

  Innlevert: 24.02.2020

  Sendt: 25.02.2020

  Til behandling

  Hva var statens samlede utgifter til konsulentbruk i 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1055 (2019-2020)

  Innlevert: 24.02.2020

  Sendt: 25.02.2020

  Til behandling

  Stortinget vedtok i 2000 veiledende responstider for ambulanser ved akuttoppdrag. Kvalitetsindikatoren, som gir svar på responstid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted, har ikke vært oppdatert siden 2017. Fra SVs ståsted er det rart at Helsedirektoratet etter 2017 ikke har offentliggjort en samlet framstilling av resultater for responstider fordelt på fylker og kommuner. Vil statsråden ta initiativ til at kvalitetsindikatoren oppdateres, og når kan det skje?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1054 (2019-2020)

  Innlevert: 24.02.2020

  Sendt: 25.02.2020

  Til behandling

  Vil helseministeren vurdere ei løysing for ei forenkla levering av reiserekningar på betalingsautomatane i samband med reiser til sjukehus og andre helseinstitusjonar der folk har krav på reisedekning?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1053 (2019-2020)

  Innlevert: 24.02.2020

  Sendt: 25.02.2020

  Til behandling

  Har statsministeren fortsatt tillit til fiskeriminister Geir Inge Sivertsen som aktivt har søkt om etterlønn samtidig som han hevet dobbel lønn som statssekretær og ordfører?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1052 (2019-2020)

  Innlevert: 24.02.2020

  Sendt: 24.02.2020

  Til behandling

  Jeg takker for svar fra statsråden den 19.2. på mitt spørsmål om veistørrelser i forhold til trafikkmengden. Han gir god tall, levert i tabellform, over bygde veier, men svarer ikke på den delen av spørsmålet som går på planlagte veier. Derfor; kan statsråden gi svar på hvilke strekninger (prosjekter) og antall km veier som er planlagt som firefelts veier i inneværende NTP-periode, der ÅDT i dag er under 12.000 og under 15.000?