Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1468)
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1468 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  Mener statsråden at regionale sparebanker bør reguleres som systemviktige foretak, og ser statsråden at slike krav kan gjøre sparebankene mindre konkurransedyktige i bedriftsmarkedet?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1467 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  I Finnmark er det langt å reise for de fleste. Særlig til offentlige tjenester. Det kreves derfor planlegging. Hvorfor er det slik at Finnmark er det eneste politidistriktet hvor det ikke tilbys et eneste sted der man kan bestille passtime på nettet og når kommer dette på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1466 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  Hvorfor er ikke reindriftas driftsbygninger omfattet av unntaket i eiendomsskatteloven § 5 på samme måte som jordbruksbygninger, og hva er regjeringens begrunnelse for at disse næringene forskjellsbehandles på denne måten?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1465 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  Ser statsministeren noen prinsipielle problemer med å bruke private konsulentselskap, med næringsinteresser, til å revurdere regjeringens egne fagmyndigheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1464 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  Private Barnehagers Landsforbund fikk etter eget utsagn gjennomslag for en endring i regelverket som trådte i kraft 1.1.2016, som Telemarkforsking nå har anslått at innebærer en ren overføring fra fellesskapet til barnehageeierne på hundrevis av millioner kroner årlig. Går statsråden god for PBLs historieskriving, og gir det grunn til å vurdere PBLs innflytelse på det pågående arbeidet med å utforme nye rammebetingelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1463 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  Et godt Mattilsyn er avgjørende for helse, dyrevelferd og næringsliv. Kompetansen, veiledningen og tilsynet må derfor være til stede i hele landet. Mer reising, nye matvaner, klimaendringer, nye arter og forventninger om vekst spesielt innen havbruk gir nye utfordringer til Mattilsynet. Samtidig ser vi av årsberetningen at samlet bevilgning har gått ned fra 2017 til 2018, og vi får bekymringsmeldinger om at avdelingskontor blir redusert. Mener ministeren det er faglig forsvarlig å fortsette med ABE kutt av Mattilsynet?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1462 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  UDI har gitt beskjed om at de ikke skal forlenge avtalen om drift av Hvalsmoen transittmottak. Mottaket skal legges ned, verdifull kompetanse og fleksibilitet forsvinner. Samtidig inngås ny avtale med Kaspar transittmottak. Hva er begrunnelsen for å avslutte avtalen med Hvalsmoen, hvor stor er innsparingen som følge av dette, er det vurdert alternative løsninger for en mest mulig effektiv samlet mottakskapasitet og er den mest mulig effektive løsningen valgt?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

  Dokument nr. 15:1461 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  I sammenslåingsspørsmål av kommunene har regjeringen stor tro på fylkesmennenes vurderinger og dømmekraft. Regjeringen virker ikke å ha samme tiltro til fylkesmennene når de fremfører at denne regjeringen svekker beredskapen i fylker og kommuner. Hvorfor er ministeren selektiv med når fylkesmennenes vurderinger er viktige å vektlegge?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1460 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  Hvilke tiltak vi regjeringen sette i verk for at Frivilligsentraler skal kunne videreføres i alle kommuner, og hvordan vil regjeringen skape forutsigbarhet for ansatte, brukere og frivillige ved alle landets Frivilligsentraler?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1459 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  I mediemeldingen foreslår regjeringen at NRK skal finansieres gjennom ordinær skattefinansiering. Hva vil den foreslåtte modellen bety for bedrifter som i dag betaler NRK-lisens?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1458 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  Noen av de som er i LAR-behandling, ønsker etter hvert en nedtrapping under kontrollerte former. Hvor mange personer står i kø for et døgnbasert behandlingstilbud med LAR-nedtrapping, hvordan vurderer statsråden de helsemessige effektene av døgnbaserte LAR-nedtrappingstilbud, og i hvilken grad mener statsråden man har et godt nok utbygd behandlingstilbud innenfor denne delen av rusfeltet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1457 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  For personer som har vært inne til behandling for rusavhengighet, er det viktig at de får et botilbud som hjelper de til å holde seg unna rus, når de kommer tilbake til kommunen de bor i. I hvilken grad blir rusavhengige som har vært i behandling tildelt bolig, der de også må bo sammen med personer i aktiv rus, mener statsråden man har et godt nok system for å skille disse to gruppene, og hva gjøres eventuelt for å sørge for at disse gruppene ikke blir plassert i det samme bomiljøet?
 • Skriftlig spørsmål fra Martha Tærud (SP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1456 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  I spørretimen 10. april kom samferdselsministeren med følgende utsagn: «Konkurransen i byene må fungere bedre». Bakgrunnen for utsagnet er omsetningssvikt og uforholdsmessige høye priser i drosjenæringen. Senere i samme utspørring hevder ministeren at løsningen på problemet er ytterligere deregulering. Hvordan kan statsråden komme til denne konklusjonen når nettopp deregulering og liberalisering er årsaken til den destruktive konkurransesituasjonen taxinæringen i Oslo befinner seg i?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1455 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til at det kan gis dispensasjon for tømmertransport der vegeier og næringa kan finne gode løysinger hvordan transporten praktisk skal gjennomførast ut fra lokale forhold?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1454 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  Offentlige parkeringsplasser langs E12 i viktige utfartsområder som sør og nord for Umskardtunellen brøytes ikke. Dette problemet er ifølge hytteforeninger blitt merkbart verre de fire siste årene. Umbukta er et område med stor utfart. Det er viktig med godt brøyta parkeringsplasser og høvla brøytekanter å unngå ulykker og trafikkfarlige situasjoner. Hvordan kan Statens vegvesen som er ansvarlig for E12 unndra seg drift og vedlikehold av plassene, og i tillegg utsette å svare på henvendelse fra Rana kommune?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1453 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  Når kommer det en ny veteranmelding, og vil den også inneholde en oppfølging av arbeidsutvalgets evt. forslag til endringer i erstatnings- og kompensasjonsordningene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1452 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Til behandling

  Flere helseyrker må ha autorisasjon og lisens for å utøve sitt yrke. Godkjente utdanningsinstitusjoner sender oversikt over avgangsstudenter som har bestått og fyller kravene til Helsedirektoratet. Studentene må betale via Altinn 1.665 kr for å få autorisasjonen. Dette er et relativt stort beløp for fattige studenter, og digitaliseringen bør komme innbyggerne til gode. Vil ministeren sørge for at avgift for å få autorisasjon for kandidater fra norske utdanningsinstitusjoner blir redusert og følger selvkostprinsippet?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1451 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  Hvilke grep er tatt for å få en reell koordinering av flytting, nedleggelse og opprettholdelse av statlige arbeidsplasser, og når får Stortinget denne oversikten?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1450 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  Hvor mange AFT-plasser er gjennomført i 2018, og hvordan er fordelingen av disse plassene per fylke/NAV-region, og hvor mange AFT-plasser legger regjeringen opp til å gjennomføre i løpet av 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1449 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Til behandling

  Kan statsråden gi en orientering om hva regjeringen ønsker å oppnå med gjennomgangen av bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, og om den videre prosessen for oppfølging av anbefalingene for NMBU og for øvrige statlige universiteter og høyskoler?