Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 104)
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:104 (2019-2020)

  Innlevert: 17.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Til behandling

  Ny statistikk viser at det er juristkrise ved Innlandet politidistrikt. Dette kan gå ut over rettssikkerheten. Tillitsvalgte for politijuristene sier til avisen Hamar Arbeiderblad at resultatet er flere henlagte saker og at saker ligger så lenge før de kommer til domstol at det Tingretten mener det er brudd på EMK. ' Mener justisministeren dette er akseptabelt og hva gjøres for å rette på den alvorlige situasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:103 (2019-2020)

  Innlevert: 16.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden bruke erfaringene fra Sykehuset Østfold, og sikre at pasientene i Østfold og Vestby får likeverdige helsetjenester gitt forutsetningen som ligger i det nye sykehusbygget?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:102 (2019-2020)

  Innlevert: 16.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvilke aktører i bransjen som har gitt råd til endringer i ordningen med stønad til barnebriller?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:101 (2019-2020)

  Innlevert: 16.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Til behandling

  Hva er kostnadene og hvor mange årsverk er knyttet til driften av hvert av de fire regionale helseforetakene (RHF-ene), når man ser bort fra de underliggende virksomhetene (HF-ene), og hvordan har antall årsverk og kostnader utviklet seg fra 2013 for selve RHF-ene?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:100 (2019-2020)

  Innlevert: 16.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Til behandling

  Vil helseministeren sørge for at migrenemedisin (CGRP-hemmere) blir tilgjengelig via individuell refusjon, mens forhandlingene pågår for å innføre legemiddelet på blå resept?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:99 (2019-2020)

  Innlevert: 16.10.2019

  Sendt: 16.10.2019

  Til behandling

  De siste ukene har VG hatt en serie artikler om enetiltak i barnevernet. Deriblant om kommersielle og private aktører som har vært med på å påvirke beslutninger om enetiltak. Det er svært problematisk at disse aktørene har sittet på begge sider av bordet. Hvilke grep vil statsråden ta for at dette ikke skal forekomme i framtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:98 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 16.10.2019

  Til behandling

  Hvilke konkrete tiltak har regjeringen gjennomført, eller gjennomfører regjeringen, for å redusere praksisen med bruk av enkeltkjøp av institusjonsplass i barnevernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:97 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 16.10.2019

  Til behandling

  Hva kan Bufetat gjøre hvis en kommersiell aktør presser frem at barnevernsbarn i enetiltak må bo i isolasjon når det strider mot etatens faglige råd?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:96 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 16.10.2019

  Til behandling

  Mener statsråden det er en god og ønsket integreringspolitikk som medfører at 40 barn og unge flyttes fra et miljø der de er etablert til et nytt sted hvor de må starte helt på nytt med tanke på barnehage /skole og hvor muligheten er stor for at de igjen etter noen måneder må flytte, hvis ikke, vil statsråden gjøre noe i denne konkrete saken i så fall hva og eventuelt hva vil statsråden gjøre for å unngå at slike tilfeller skal i ettertid?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:95 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Til behandling

  Barnekonvensjonen slår fast at Norge har ansvar for alle barn innenfor vår jurisdiksjon. Når det gjelder Al-hol leiren i Syria der en norsk fireåring er livstruende syk, er det uklart om noen stater som har jurisdiksjon. Mener barneministeren at Norge har et ansvar etter barnekonvensjonen for ivaretakelse av rettighetene til norske barn i Al Hol leiren?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:94 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Hva kan og vil regjeringen gjøre for at flere kvinnelige gründere deltar i konkurransen om investorkapitalen?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:93 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden tilrettelegge for økt eksport av landbruksvarer til utlandet, utover de ordningene som finnes i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:92 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Ville en Nordisk forsvarsunion, bestående av de fem nordiske landene, kunne erstatte NATOs evne til å forsvare norsk territorium, slik SV-leder Audun Lysbakken hevder?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:91 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Ledelse og ansatte i Brønnøysundregistrene melder om at bevilgningene de har fått fra regjeringen fører til at de må kutte 50-60 stillinger over en to års periode. Kan næringsministeren garantere at disse ikke kuttes, samt at stillingene som blir berørt av at Altinn blir overført fra Brønnøysundregistrene til DIFI ikke flyttes bort fra Brønnøysund?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:90 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Statsministeren ramser i innlegget “Språk og utdanning er nøkkelen til jobb og deltakelse” på erna.no 11.10.2019 opp flere satsinger i integreringspolitikken. Hvilke økte bevilgninger i statsbudsjettet skal bidra til dette, eventuelt hva skal nedprioriteres innenfor gjeldende rammer for å oppnå forbedringene?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:89 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Hva er statsrådens plan for innføring av gratis SFO/AKS etter skoletid for barn som vokser opp i familier med lav inntekt?
 • Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:88 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Dersom Oslo etter en totalvurdering vedtar at å bygge stort og høyt på Gaustad ikke gir det beste sykehustilbudet for regionen og planene blir utsatt, vil Høie likevel sikre utbygging av Aker slik det er omtalt i budsjettet, eller vil han holde Aker som gissel mot Oslos ønske, slik han har skissert i flere uttalelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:8 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvilke nye muligheter omleggingen av opplæringstiltakene gir for introduksjonsprogrammet, og vil en kommune sammen med deltakeren i starten av programmet kunne legge opp et løp det siste året av et fagopplæringsløp hvor det gis støtte til deltakeren gjennom opplæringstiltaket og ikke introduksjonsprogrammet, og kan arbeids- og velferdsetaten garantere dette flere år på forhånd?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:87 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Til behandling

  Hvilken betydning, både for mangfold og priskonkurranse, har markedsbasert utbygging av fibernett for mangfold og konkurranse i fibernettet, i de tilfellene der det er en markedsaktør, og ikke Telenor, som har foretatt utbyggingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:85 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Til behandling

  I forbindelse med FN toppmøtet om klimatidligere i høst signerte Norge The Declaration of the Carbon Neutrality Coalition. Erklæringen fokuserer blant annet på behovet for netto-null utslipp av klimagasser. Vil regjeringen neste år legge fram en plan for Stortinget for hvordan Norge skal nå sine klimamål for 2030 og de langsiktige målene for 2050, og vil disse planene legge målet om netto-nullutslipp til grunn og ikke klimanøytralitet?