Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Barne- og likestillingsministeren BARNL (1 - 20 av 71)
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1966 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Til behandling

  NAV gjør vedtak på bakgrunn av at norsk far ble tilkjent daglig omsorg. Deretter omgjør NAV vedtaket til fordel for mor som er fradømt omsorgen og har bortført barnet ulovlig. Er gjeldende regler i slike saker at myndighetene skal flytte bidragsplikt fra den forelderen som er tilkjent daglig omsorg ved dom over til barnebortfører, og mener statsråden dette er greit eller vil hun ta initiativ til å endre reglene?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1941 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  Vil statsråden ta initiativ til tiltak i tråd med anbefalingene i rapporten fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, og hvordan vil statsråden arbeide videre for å styrke samenes rettigheter og levevilkår?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1887 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Besvart: 27.06.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva vil statsråden gjøre for å forhindre villedende markedsføring rettet mot pasienter, pårørende og forbrukere fra såkalte mirakelpredikanter?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1791 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 20.06.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å sikre kartlegging av trusselsituasjonen og hjelpebehov gjennomføres for alle barn på krisesenter?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1762 (2017-2018)

  Innlevert: 07.06.2018

  Sendt: 08.06.2018

  Besvart: 18.02.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva gjøres på norske sykehus og i NAV-system for at folk som blir foreldre og som ikke føler at de passer inn i den normerte mor-far-barn beskrivelsen skal føle seg bedre ivaretatt, og vil statsråden erstatte begrepet pappaperm skjemaer som man er pliktig å fylle ut med et begrep som er inkluderende?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1744 (2017-2018)

  Innlevert: 04.06.2018

  Sendt: 05.06.2018

  Besvart: 13.06.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Nordisk møbelindustri er blant de mest miljøbevisste i verden, og etterlyser at de offentlige anbudene stiller konkrete miljøkrav som fremmer innovasjon og åpen konkurranse med lave transaksjonskostnader. Det florer med ulike merkeordninger, som er kostbar og krevende å kvalifisere seg til. Det bør også stilles krav om sosial bærekraft, kvalitet og levetid. Hvordan vil ministeren sikre konkurranse på like vilkår ved at det konkurreres på objektive miljøprestasjoner og ikke på ulike miljødokumentasjonsordninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1732 (2017-2018)

  Innlevert: 01.06.2018

  Sendt: 04.06.2018

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Besvart: 15.06.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  En norsk far blir i tingretten tilkjent foreldreansvar for et barn. Barnevernet støtter avgjørelsen. Mor bortfører barnet til utlandet umiddelbart ved hjelp av forfalskede papirer. På tross av at far er tilkjent omsorgen, blir han pålagt å betale bidrag, uten at norske myndigheter på noen måte kan sikre at pengene kommer barnet til gode. Mener regjeringen det er en riktig fortolkning av reglene når resultatet blir at barnebortføring som er kriminelt, i praksis lønner seg?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1727 (2017-2018)

  Innlevert: 01.06.2018

  Sendt: 04.06.2018

  Besvart: 13.06.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvordan sørger statsråden for å forebygge og forhindre nettrelaterte overgrep?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1707 (2017-2018)

  Innlevert: 31.05.2018

  Sendt: 01.06.2018

  Besvart: 08.06.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva gjør statsråden for å sikre at forbrukerne blir tilstrekkelig informert om sine rettigheter ved kjøp fra telekomnettsteder?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1703 (2017-2018)

  Innlevert: 31.05.2018

  Sendt: 31.05.2018

  Besvart: 05.06.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Vil statsråden ta initiativ til å se nærmere på denne problemstillingen, og vurdere tiltak som kan gi besteforeldre og andre nære slektninger bedre rettigheter i forhold til relasjon og kontakt med barna de nektes samvær med?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1660 (2017-2018)

  Innlevert: 24.05.2018

  Sendt: 25.05.2018

  Besvart: 04.06.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Vi har i den siste tiden sett flere rapporter fra norsk barnevern som slår fast at det har blitt begått alvorlig svikt. Hva gjør statsråden for å hindre og følge opp alvorlig svikt i barnevernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Marianne Haukland (H) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1621 (2017-2018)

  Innlevert: 16.05.2018

  Sendt: 18.05.2018

  Besvart: 28.05.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvor mye vil det koste å gi alle fedre selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1620 (2017-2018)

  Innlevert: 16.05.2018

  Sendt: 18.05.2018

  Besvart: 28.05.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva er begrunnelsen for at departementet har brukt 8 timer som utgangspunkt for beregningene for fleksibel kontantstøtte, og ville det ikke vært mer hensiktsmessig og sakssvarende for eksempel å bruke dager (slik at 20 % regnes som en dag i barnehagen, osv.), siden mange barnehager har 10 timers dager?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1607 (2017-2018)

  Innlevert: 16.05.2018

  Sendt: 16.05.2018

  Besvart: 28.05.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Regjeringen viser i sin reviderte budsjettproposisjon til aktivitetsutviklingen "de senere årene" og at kommunene kjøper færre institusjonsplasser, jfr. kap 3855, post 60 og at de heller benytter andre tiltak. Hvordan har aktivitetsutviklingen vært i perioden som beskrives i proposisjonen, hvilke andre tiltak benytter kommunene og i hvor stor grad har denne vridingen gått til henholdsvis fosterhjem, private ideelle og kommersielle, private barnevernsinstitusjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1576 (2017-2018)

  Innlevert: 14.05.2018

  Sendt: 15.05.2018

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Besvart: 22.05.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvordan koordinerer departementene innsatsen seg i mellom mot vold og overgrep?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1564 (2017-2018)

  Innlevert: 11.05.2018

  Sendt: 11.05.2018

  Besvart: 22.05.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  På hvilken måte skal regjeringen sørge for at barnevernspedagoger får den nødvendige kompetansen om kjønns- og seksualitetsmangfold for å kunne møte skeive barn, ungdom og familier i kontakt med barneverntjenesten på en god måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1516 (2017-2018)

  Innlevert: 04.05.2018

  Sendt: 07.05.2018

  Besvart: 22.05.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  På hvilken måte vil statsråden sikre god involvering av og innflytelse fra funksjonshemmedes organisasjoner i utarbeidelsen av regjeringens helhetlig strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse, som er under utarbeidelse, på en måte som gjør at organisasjonene gis anledning til god medvirkning, i samsvar med Norges forpliktelser i henhold til FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1469 (2017-2018)

  Innlevert: 02.05.2018

  Sendt: 03.05.2018

  Besvart: 14.05.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Regjeringen Stoltenberg foreslo å bevilge øremerkede midler til 270 nye stillinger i det kommunale barnevern i 2013, og til 150 nye stillinger i 2014. Disse forslagene ble vedtatt av Stortinget. Hvor mange nye stillinger - gjennom øremerkede midler - foreslo Solberg-regjeringen i sine fremlegg til statsbudsjett for 2015, 2016, 2017 og 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1452 (2017-2018)

  Innlevert: 27.04.2018

  Sendt: 27.04.2018

  Besvart: 07.05.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Mener statsråden at traumebevisst behandlingspraksis, slik Vestlundveien i Bergen og flere andre barnevernstiltak har praktisert, innebærer faglig dokumentert behandling for rusavhengighet og dersom statsråden mener metoden ikke er tilstrekkelig som behandling av rusavhengighet, hvilket behandlingstilbud mener statsråden barn og unge under barnevernets omsorg skal ha tilgang på når de er rusavhengige?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1451 (2017-2018)

  Innlevert: 27.04.2018

  Sendt: 27.04.2018

  Besvart: 07.05.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Kan statsråden gi en oversikt over hvor mange barn i barnevernets omsorg, og for unge opp til 23 år som har vært i barnevernets omsorg eller ettervern, som er i aktiv rus, samt en oversikt over hvor mange barn som har dødd i barnevernets omsorg, og hvor mange tidligere barnevernsbarn som har dødd før de fylte 23 år, hvert år de siste 15 årene, hva er regnet som årsak til disse dødsfallene, hvor mange er overdoser og hvordan er tilsvarende tall for rus- og dødsfall i den øvrige befolkningen 0-25 år?