Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Barne- og likestillingsministeren BARNL (1 - 20 av 43)
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1175 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Hva er kostnadene- hel- og halvårsvirkning, av å innføre selvstendig uttaksrett for far for 14 ukers fedrekvote?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1094 (2017-2018)

  Innlevert: 06.03.2018

  Sendt: 07.03.2018

  Besvart: 14.03.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva er status på departementets arbeid med å utrede en etikklov, som vil sikre forbrukernes rett til å få informasjon om vareproduksjon og produksjonsforhold?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1053 (2017-2018)

  Innlevert: 28.02.2018

  Sendt: 01.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Når utstyrssentraler er en viktig infrastruktur for at utsatte barn blir sosialt inkludert og kan delta i fritidsaktiviteter, bør det sikres et godt og likeverdig tilbud over hele landet. Rapporten som evaluerer den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom kommer med forbedringspunkter. Vil statsråden ta initiativ til å følge opp anbefalingene fra rapporten, som å øremerke tilskudd til utstyrssentraler, innføre retningslinjer for drift og etablere en overordnet organisering av utstyrssentraler?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1052 (2017-2018)

  Innlevert: 28.02.2018

  Sendt: 01.03.2018

  Besvart: 13.03.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Vil statsråden sikre at tilsyn blir utført slik loven krever, og hvis nødvendig sørge for at barnevernet får tilført nødvendige ressurser for bedre oppføling/tilsyn?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1041 (2017-2018)

  Innlevert: 27.02.2018

  Sendt: 28.02.2018

  Besvart: 13.03.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvordan vil statsråden sørge for at alle fosterbarn får den oppfølgingen fra barnevernets side som er lovpålagt, altså med fire tilsynsbesøk i året?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1035 (2017-2018)

  Innlevert: 26.02.2018

  Sendt: 27.02.2018

  Besvart: 06.03.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at kommunene oppfyller sin plikt til å føre tilsyn med barn i fosterhjem?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:980 (2017-2018)

  Innlevert: 16.02.2018

  Sendt: 19.02.2018

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Besvart: 28.02.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvorfor kreves barnetrygden tilbake når far ville hatt rett på den samme barnetrygden for barna om kvinnen ikke hadde fått dem?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:965 (2017-2018)

  Innlevert: 15.02.2018

  Sendt: 16.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre bedre samhandling mellom barnevern og det psykiske helsevern?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:955 (2017-2018)

  Innlevert: 14.02.2018

  Sendt: 15.02.2018

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Besvart: 22.02.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Stortinget har bedt om forslag til tiltak som styrker de grunnleggende rettighetene til mennesker med utviklingshemming. NOU 2016: 17 er levert. Når får Stortinget sak til behandling med forslag til tiltak for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:950 (2017-2018)

  Innlevert: 14.02.2018

  Sendt: 14.02.2018

  Besvart: 22.02.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Finnes det studier som sammenligner kvalitet i tjenestene fra aktører etter eierskap i barnevernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:923 (2017-2018)

  Innlevert: 09.02.2018

  Sendt: 12.02.2018

  Besvart: 22.02.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Nå som kulturministeren er blitt likestillingsminister, ser hun at det trengs sterkere tiltak for å bedre kjønnsbalansen i kulturlivet?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:877 (2017-2018)

  Innlevert: 06.02.2018

  Sendt: 07.02.2018

  Besvart: 13.02.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvordan vil Barne- og likestillingsdepartementet og statsråden bidra til at barnevernet får økt tillit i somaliske miljø, for å forebygge at barn blir tvangssendt av sine foreldre ut av landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:862 (2017-2018)

  Innlevert: 02.02.2018

  Sendt: 05.02.2018

  Besvart: 12.02.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva mener statsråden om Kvello- modellen, og vil statsråden ta grep for å begrense eller avskaffe bruken av Kvello-modellen i barnevernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:820 (2017-2018)

  Innlevert: 30.01.2018

  Sendt: 31.01.2018

  Besvart: 05.02.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Deler barne- og likestillingsministeren forskernes bekymringer for hvilke negative konsekvenser bruken av Kvellomalen kan få for det enkelte barn og deres familie, at den kan svekke barnevernets arbeid for individuell tilpasset oppfølging (skreddersøm), og hvordan vil i tilfelle barne- og likestillingsministeren følge opp denne bekymringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:819 (2017-2018)

  Innlevert: 30.01.2018

  Sendt: 31.01.2018

  Besvart: 05.02.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Klassekampen skriver lørdag 28.1.18 om at en ny vurderingsmetode er innført i store deler av barnevernet uten at fagdirektoratet har kvalitetssikret metoden. Hva er de faglige vurderinger, har innføringen av denne metoden sammenheng med at ansatte ikke har tid til å ivareta det enkelte barn i tråd med lovens formål og hva har ministeren gjort for å sikre at effektiviseringstiltak ikke har gått ut over mulighetene til å oppfylle at tiltak skal være tilpasset det enkelte barn og barnets beste?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristian Torve (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:797 (2017-2018)

  Innlevert: 25.01.2018

  Sendt: 26.01.2018

  Besvart: 02.02.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Kontantstøtteloven trådte i kraft 1. August 1998. Hvor mye har kontantstøtteordningen år for år og til sammen kostet fellesskapet de siste tjue årene?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:781 (2017-2018)

  Innlevert: 23.01.2018

  Sendt: 23.01.2018

  Besvart: 31.01.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvilke konkrete tiltak vil regjeringen sette inn for å hindre den problematiske situasjonen med dobbeltroller og habilitetskonflikter som oppstår når barnevernansatte selger private barnevernstjenester i samme kommune hvor de jobber?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:774 (2017-2018)

  Innlevert: 23.01.2018

  Sendt: 23.01.2018

  Besvart: 31.01.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Det er et stort behov for flere fosterhjem, siste måling utført av Bufdir viser at 357 barn og unge ventet på plass. Samtidig er det mange likekjønnede par med ønske om å gi omsorg til barn. I Regjeringens fosterhjemsmelding Meld. St. 17 (2015-2016) fremheves en rekke grupper som det skal rekrutteres fosterforeldre fra, men likekjønnede par nevnes ikke. Hvorfor vil ikke regjeringen fremheve homofile som er viktig gruppe for rekruttering, og hva gjør regjeringen eventuelt for å rekruttere homofile fosterforeldre?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:722 (2017-2018)

  Innlevert: 17.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Besvart: 24.01.2018 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Hva vil statsråden gjøre for at barnevernet, familievernet og andre relevante organer bidrar til at barn og ungdom ikke sendes til skoler og andre institusjoner i utlandet, hvor de blir fysisk og psykisk avstraffet og hvor det er grunn til å tro at barnas rettigheter tilsidesettes eller krenkes?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:709 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Besvart: 07.02.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Statsrådene Laila Dåvøy og Kristin Clemet utarbeidet "Veileder for utarbeidelse av plan for krisehåndtering. Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn." Har regjeringen oppdatert, revidert og distribuert denne veilederen til kommunene, og vurderer regjeringen nasjonale retningslinjer som skal iverksettes for hvordan barnehager skal håndtere varsler om ansatte som begår overgrep mot barn?