Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Helse- og omsorgsministeren HOD (1 - 20 av 126)
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:718 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Besvart: 23.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil statsråden sørge for at folk får tilgang på de legemidlene de trenger, når de trenger det, og hvordan vil han i så fall sikre dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:711 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Besvart: 22.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Tverrfaglige ambulante team organisert som et samarbeid mellom første- og annenlinjetjenesten har vært en suksess innen psykisk helsevern. Vi ser at flere slike team har blitt lagt ned etter at prosjektperioden er over. Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at slike team fortsatt blir et tilbud innen psykisk helsevern?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:683 (2017-2018)

  Innlevert: 11.01.2018

  Sendt: 12.01.2018

  Besvart: 22.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil statsråden sikre at det kan opprettes desentraliserte røntgentilbud i lokalmedisinske sentra og sørge for at helseforetakene kan gi kommunene tilbud om bruk av mobilt røntgenapparat, for eksempel på sykehjem, og vil statsråden endre finansieringen av ambulante tilbud og instruere helseforetakene til å i mye større grad yte desentraliserte og ambulante radiologitjenester?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:680 (2017-2018)

  Innlevert: 11.01.2018

  Sendt: 12.01.2018

  Besvart: 23.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  En gjennomgang fra Norsk hjerneslagregister, gjengitt i VG, viser hvilke sykehus i Norge som gir hjerneinnfarktrammede raskest hjelp. VGs oversikt viser at andelen pasienter med hjerneslag som blir innlagt innen fire timer, varierer sterkt, med et landsgjennomsnitt på 42,1 prosent. Alle sykehusene i Oslo ligger betydelig under dette. Hvordan vil helseministeren sikre en forsvarlig behandling for innbyggere som rammes av hjerneslag, og hvordan vil han følge opp HSØ-rapporten om akutt og subakutt behandling av hjerneslag?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:679 (2017-2018)

  Innlevert: 11.01.2018

  Sendt: 11.01.2018

  Besvart: 23.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvordan mener statsråden at situasjonen ved Sykehuset Østfold Kalnes harmonerer med sin egen nullvisjon for korridorpasienter og hva vil statsråden gjøre for å bedre kapasiteten ved sykehuset?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:672 (2017-2018)

  Innlevert: 10.01.2018

  Sendt: 11.01.2018

  Besvart: 23.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Statsråden skal den 16. januar holde sin årlige sykehustale før overlevering av oppdragsdokumentet til helseforetakene. Tidligere har statsråden uttalt at regjeringen har en nullvisjon for korridorpasienter, men nå øker altså antallet på for eksempel Sykehuset i Østfold. De ansatte på SØ er tydelige på at investeringsrammen må økes for å bygge ut akuttmottaket, og å styrke sykepleierbemanningen. Vil statsråden prioritere dette for å sørge for at ingen pasienter må ligge på gangen, og hva vil statsråden ellers gjøre?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:669 (2017-2018)

  Innlevert: 10.01.2018

  Sendt: 10.01.2018

  Besvart: 22.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  FreeStyle Libre vil gi mange diabetikere en enklere og bedre hverdag. Blodsukkeret kan måles raskt og enkelt, uten stikk i fingeren. Beslutningsforum har allerede åpnet for FreeStyle Libre til barn med diabetes type 1. Siden oktober 2017 har vi ventet på en avklaring fra helseministeren om apparatet skal fås på blå resept eller via sykehus. Hvem skal ha finansieringsansvaret og når kommer avklaringen diabetikerne har ventet på siden oktober?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:664 (2017-2018)

  Innlevert: 09.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Besvart: 16.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  I Helfos tilråding til ny kontorstruktur er kontorstadane Kirkenes, Lenvik, Harstad, Beiarn, Nærøy, Verdal, Gloppen, Bergen, Voss, Kristiansand, Risør, Kongsberg, Eidsvoll, Vågå og Oslo foreslått nedlagt. Korleis ser regjeringa på Helfo si tilråding, og vil regjeringa òg vektlegge andre og meir overordna omsyn når ny kontorstruktur skal avgjerast, som behovet for politikk som motverkar sentralisering, og viktigheita av statlege arbeidsplassar i ei rekke kommunar, særleg dei kommunane som ikkje er størst og mest sentrale?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:657 (2017-2018)

  Innlevert: 08.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Besvart: 22.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  I årsmeldingen til pasient og brukerombudet i Hedmark/Oppland vises det til manglende rettsikkerhet ved bruk av tvang overfor personer uten samtykkekompetanse og at det oppstår situasjoner der pasienten eller brukerens klagerett ikke er god nok. Det er manglende sammenheng mellom lovverket som tillater bruk av tvang og retten til å få en reell overprøving. Vergeordningen fungerer ikke godt nok til å ivareta dette. Vil regjeringen foreta en gjennomgang av lovverket på feltet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:656 (2017-2018)

  Innlevert: 08.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Ser statsråden verdien av Fafus, og hvordan planlegger regjeringen å ivareta helsetilbudet til kvinner med lav kunnskap om seksuell helse og prevensjon og som er lite kjent og fortrolige med det norske helsevesenet?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:654 (2017-2018)

  Innlevert: 08.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Tilgang på prevensjon og medisinsk trygg abort er grunnleggende for kvinners frihet og selvbestemmelse. Klinikken Fafus på Ullevål ga et slikt nødvendig tilbud til minoritetskvinner, men ble lagt ned i 2015. Noe av arbeidet blir videreført på noen helsestasjoner, men det er behov for både et nasjonalt senter og slike tilbud på alle helsestasjoner. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle får tilgang på slik hjelp uten å måtte involvere ektemann/partner, og at det gis med godkjent tolking?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:641 (2017-2018)

  Innlevert: 04.01.2018

  Sendt: 04.01.2018

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Besvart: 16.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Flyambulansetjenesten i Norge er absolutt samfunnskritisk infrastruktur. 01.07.19 blir det et operatørskifte fra Selskapet Lufttransport til Babcock Scandinavian Air Ambulance AB. Vil statsråden ta initiativ til at operatørskiftet innen flyambulansetjenesten løses ved hjelp av en selskapsoverdragelse slik Norsk Flygerforbund har tatt til orde for?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:640 (2017-2018)

  Innlevert: 04.01.2018

  Sendt: 04.01.2018

  Besvart: 11.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil statsråden sørgje for ei ny vurdering av kontorstruktur i Helfo, som ikkje legg opp til ei sterk sentralisering av kontorstruktur, slik at stortingets fleirtalsmerknad i Innst.11 S( 2017-2018), Prop.1 S (2017-2018) vert følgt opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:639 (2017-2018)

  Innlevert: 04.01.2018

  Sendt: 04.01.2018

  Besvart: 22.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil statsråden gripe inn og sikre ei snarleg løysing for dei nærmare 200 ungdommane som ikkje får norsk godkjenning av sin psykologiutdanning i Ungarn ved ELTE- universitetet?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:618 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 05.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kan statsråden redegjøre for hvem det i regelverket for solariebransjen relateres til ved bruk av betegnelsen virksomhet og hvem det stilles krav til om bestått kompetanseprøve (solariumprøven) når solarium er plassert i andre lokaler enn ansvarlig eier?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:616 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 11.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva mener statsråden avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika innebærer?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:615 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 08.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil statsråden akseptere nedbyggingen av sengeplasser i sykehusene eller vil statsråden sørge for at det økte behovet for sengeplasser oppgitt i Nasjonal Helse- og sykehusplan blir oppfylt?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:609 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 08.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  En stor andel av de som soner i norske fengsler har rusproblemer. Bjørgvin fengsel har som en av få fengsler fått midler til å etablere et Stifinner tilbud til innsatte som er motivert til å ta tak i egne rusproblemer. Men de har ikke fått midler til å etablere et helsemessig forsvarlig avrusingstilbud. Vil ministeren ta initiativ til å få plass et forsvarlig avrusingstilbud i fengslene, og spesielt i de som har fått midler til å motivere innsatte til å starte en endringsprosess under soning?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:601 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 20.12.2017

  Besvart: 05.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva vil helseministeren gjøre for å sikre at helse- og omsorgstjenestene i kommunene har nok ressurser og kompetanse til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep mot eldre?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:600 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 20.12.2017

  Besvart: 05.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvor stor andel eldre på sykehjem bor på dobbeltrom mot sin vilje?