Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Helse- og omsorgsministeren HOD (1 - 15 av 15)
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:84 (2017-2018)

  Innlevert: 19.10.2017

  Sendt: 19.10.2017

  Til behandling

  Kan statsråden avklare om det arbeides med en helhetlig løsning for ELTE-studentene, eller kun de studentene som allerede har fått lisens og for tiden jobber i veiledet praksis?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:72 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  I følgje BT 14/10 må Helse Bergen kutte 150 millionar .15 millionar skuldast ekstrautgifter i samband med sykkel-VM og 22 millionar skuldast tap av refusjon på ny hepatitt C-medisin. Alle avdelingar har difor fått strame budsjettrammer. 10 millionar skal sparast gjennom staben og fleire sengepostar skal slås saman. Vil regjeringa syte før at Helse Bergen får dekka sine ekstrautgifter i samband med sykkel- VM og vil regjeringa syte før fullgod refusjon av ny hepatitt C medisin til helseføretaket?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:71 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  Kva gjer regjeringa for å sikre at norske pasientar ikkje vert skadelidande når laboratorieprøver frå 1.1.18 ikkje lenger kan sendast med posten når A-post vert avslutta , kan regjeringa garantere at det over heile landet vil vere alternative og fungerande ordningar på plass innan nyttår og kva er årsaka til at regjeringa ber helseføretaka ta kostnaden for omlegginga innanfor eigne budsjettrammer?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FRP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:65 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 17.10.2017

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for om det er planlagt arbeid med forenklingsprosesser innen søknads -og klageprosesser i helse og omsorg som gagner pasientene mest og vil statsråden vurdere om for eksempel en opprettelse av et regelråd innen helse og omsorg etter modell fra næringslivet kan bidra til mindre byråkrati og gjøre det enklere for pasientene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:59 (2017-2018)

  Innlevert: 16.10.2017

  Sendt: 17.10.2017

  Til behandling

  VG sin oversikt viser stor variasjon mellom de fire helseregionene i bruk av unntaksbestemmelsen som regulerer hvordan nye legemidler til pasienter, i påvente av endelig beslutning om å gjøre behandlingen tilgjengelig i landets sykehus. Hva vil helseministeren gjøre for å finne årsaken til denne variasjonen, og hvordan vil han sikre mest mulig lik praksis av denne bestemmelsen ved alle landet sykehus og for alle landets pasienter?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:57 (2017-2018)

  Innlevert: 16.10.2017

  Sendt: 17.10.2017

  Til behandling

  En EU-dom har gjort det ulovlig for bedrifter å kun tilby dyre telefonnumre til sin kundeservice. Private aktører har fått frist til søndag 15. oktober med å avskaffe spesialnumrene. Men det er fortsatt lov for det offentlige, for eksempel sykehus, å bruke slike dyre numre. Vil statsråden umiddelbart instruere helseforetakene om å avvikle praksisen med dyre spesialnumre?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:55 (2017-2018)

  Innlevert: 16.10.2017

  Sendt: 16.10.2017

  Til behandling

  Hvilket grep vil statsråden ta for å sikre nok ressurser til avdeling for patologi ved Drammen sykehus, som har en avgjørende rolle i å sikre god kreftbehandling for en hel helseregion?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:47 (2017-2018)

  Innlevert: 13.10.2017

  Sendt: 16.10.2017

  Til behandling

  Mener statsråden at dagens fraværsgrense i videregående skole har hatt negative konsekvenser for antibiotikabruken i Norge og hva vil i så fall statsråden gjøre for å følge opp det?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:43 (2017-2018)

  Innlevert: 12.10.2017

  Sendt: 13.10.2017

  Til behandling

  Helsevesenet har større andel ansatte i deltid enn mange andre sektorer. Fortsatt lyses det ut mange små deltidsstillinger heller enn hele, faste stillinger. Det forekommer også at søkere ber om mindre stillingsbrøk fordi arbeidet er så krevende at det er vanskelig å stå i 100 % stilling. Hva gjør ministeren for å sikre at arbeidet organiseres slik at det er mulig å stå i 100 % stilling, og hva gjør ministeren for å skape en heltidskultur i helsevesenet?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:42 (2017-2018)

  Innlevert: 12.10.2017

  Sendt: 13.10.2017

  Til behandling

  Justis- og beredskapsdepartementet har finansiert en tegneserie for å hindre at flyktninger kommer til Norge. I tegneserien forteller en lege en person at han ikke kan få behandling på sykehus siden han mangler dokumenter. Dette er brudd på internasjonale deklarasjoner og Legeforeningen forteller at det er brudd på deres etiske regler. Mener helseministeren tegneserien gir et korrekt bilde av helsetilbudet for flyktninger og migranter i Norge, og vil helseministeren gjøre noe for å stoppe tegneserien?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:25 (2017-2018)

  Innlevert: 09.10.2017

  Sendt: 10.10.2017

  Til behandling

  Mener helseministeren at regelverket for dekning av reiser til pårørende er godt nok, og hvis ikke hvilke endringer vil han foreslå eller utrede?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:21 (2017-2018)

  Innlevert: 09.10.2017

  Sendt: 09.10.2017

  Besvart: 17.10.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kan statsråden gjøre rede for om det gjort eller planlagt forenklinger i skjemaer for refusjon av pasientreiser, hvilke forenklinger dreier det seg i så fall om og kan statsråden stadfeste at det nye refusjonssystemet i praksis har økt egenandelen for pasientreiser og egenandelstaket, hvordan fordeler innsparingene seg mellom pasientgrupper og pasientreiser og hva beløper de seg til?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:16 (2017-2018)

  Innlevert: 09.10.2017

  Sendt: 10.10.2017

  Besvart: 18.10.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Statsråd Høie gir i Agderposten/Varden familien til 8 år gamle Casper en uklar lovnad om fortsatt støtte til behandlingen av hans alvorlige hudsykdom, etter at regjeringen har varslet at ordningen med «hvit. resept» kan bli fjernt. Hvilke ordninger har statsråden tenkt at skal dekke behovet til Casper og andre pasienter, og kan han garantene at også de andre som i dag blir omfattet av ordningen med hvit resept skal slippe å risikere økonomisk ruin, på grunn av kostnader til nødvendige medisiner?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:7 (2017-2018)

  Innlevert: 09.10.2017

  Sendt: 09.10.2017

  Besvart: 17.10.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Mens politi og justisfeltet har de siste årene klart å prioritere arbeidet mot vold og overgrep, registrerer vi at lite har skjedd på helseområdet. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har i skriv datert 18. august 2017 etterlyst avklaring av hvordan sikre nødvendig rettsmedisinsk skadedokumentasjon ved akutte hendelser, arbeidsfordeling mellom helsetjenestenivå og finansiering. Hvordan vil statsråden sikre at de som usettes for vold i nære relasjoner får faglig god oppfølging?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2 (2017-2018)

  Innlevert: 09.10.2017

  Sendt: 09.10.2017

  Til behandling

  Forslaget om å fjerne ordningen med hvit resept rammer pasienter med ekstrem svangerskapskvalme, hyperemesis gravidarum. Siden kvinner med denne tilstanden ikke tilfredsstiller kravet til «langvarig sykdom», får de ofte ikke kvalmestillende medikamenter på blå resept. Svangerskapsomsorg skal være gratis i Norge. Vil statsråden sørge for at kvinner med ekstrem svangerskapskvalme fortsatt kan få dekket utgifter til kvalmestillende medikamenter eller vil de rammes av den foreslåtte endringen?