Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Helse- og omsorgsministeren HOD (1 - 20 av 101)
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:565 (2017-2018)

  Innlevert: 15.12.2017

  Sendt: 15.12.2017

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere å utsette kravet om bakvakt i legevakt for leger uten vaktkompetanse, som etter planen gjelder fra 1. mai 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:564 (2017-2018)

  Innlevert: 15.12.2017

  Sendt: 15.12.2017

  Til behandling

  Kan statsråden informere om kor tid departementet vil følgje opp Stortinget sitt vedtak og innføre diagnosekoder på kvit resept som eit tiltak for å førebygge uheldig og feil antibiotikabruk, og opplyse om dei ulike alternativa til løysingar som er kommen inn og som departementet no vurderer?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:552 (2017-2018)

  Innlevert: 14.12.2017

  Sendt: 14.12.2017

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Til behandling

  Pleiepengeordningen må styrkes for familier med varig og livstruende tilstand. I debatten opererer regjeringspartiene med antatt milliardkostnader knyttet til de få familiene dette gjelder. Det er derfor behov for å få fram beregninger på alternativkostnadene for høyintensiv og spesialisert sykepleie, medisinsk oppfølging, daglig omsorg og andre nødvendige funksjoner over kommunal og helsebudsjett dersom foreldrene ikke lenger gis mulighet til å ivareta barna?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:543 (2017-2018)

  Innlevert: 13.12.2017

  Sendt: 14.12.2017

  Til behandling

  Helseforetakenes "sørge for ansvar" innebærer anskaffelsesprosesser. Helfo har egne slike og pasientene kan velge med utgangspunkt i fritt behand-lingsvalg. Regjeringen har oppretta en tredje "hybrid"; Helfo-godkjente TSB behandlingsplasser. Mange av disse er vurdert som ikke godkjente i HF og RHF s ordninger, men har fått avtale med Helfo om å levere rusbehand-ling. Er det kvalitet eller kvantitet regjeringen på denne måten vil tilby rusavhengige m behov for spesialisert tverrfaglig rusbehandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:539 (2017-2018)

  Innlevert: 13.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  Regjeringen fjernet med et pennestrøk bevilgningene til telefonavisa for blinde/svaksynte/dyslektikere i årets budsjett på 600 000 kroner. Det er smålig, urettferdig og usosialt og skjedde uten dialog m brukerne. Nå viser det seg at plattformen også driver Medisintelefonen som må legges ned som en følge av dette kuttet. Var statsråden orientert om og enig i kuttet, og har han tatt grep for å sikre at målgruppa ikke blir stående uten slik, noen ganger livsviktig informasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:535 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  Kan statsråden forsikre om det arbeides med en helhetlig løsning for alle ELTE-studentene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:531 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at legenes krav blir innfridd og fulgt opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:518 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Besvart: 15.12.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvordan vil statsråden sikre god kompetanse og ambulanseberedskap i årene fremover, og samtidig forbedre og utvikle den medisinske behandlingen i ambulansen?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:517 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Hvordan tenker statsråden at disse to utdannelsene og yrkesutøverne skal utfylle hverandre, og vil det komme en egen autorisasjon for paramedic som viser forskjellen mellom yrkesgruppene?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:497 (2017-2018)

  Innlevert: 08.12.2017

  Sendt: 11.12.2017

  Til behandling

  Vil regjeringen gjøre forsøk med psykologer som del av primærhelseteam, eller på andre måter involvere psykologer og psykologisk kompetanse i fastlegenes arbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:494 (2017-2018)

  Innlevert: 08.12.2017

  Sendt: 11.12.2017

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre at turnusleger i kommunene får den veiledningen de trenger?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Lill Fagerås (SV) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:492 (2017-2018)

  Innlevert: 08.12.2017

  Sendt: 11.12.2017

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Til behandling

  Har kunnskapsministeren oversikt over hvor stort omfang av kliniske studier i Norge som ikke blir publisert, og hva mener kunnskapsministeren må gjøres for å sikre at forskningsresultater som har betydning for folks liv og helse blir publisert?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:491 (2017-2018)

  Innlevert: 08.12.2017

  Sendt: 11.12.2017

  Besvart: 15.12.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  I statsbudsjettet for 2018 er rentene økt for lån sykehusene tar opp, med 1 prosent. Ved Sørlandet sykehus skal det bygges nytt psykiatribygg og det er planlagt utbygging av blant annet akuttmottaket i Kristiansand samt andre oppussingsprosjekter og investeringer. Får dette økonomiske konsekvenser for disse eller andre planlagte prosjekter ved Sørlandet sykehus i 2018 og de neste årene og i så fall, hva vil det medføre av økte kostnader?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:489 (2017-2018)

  Innlevert: 08.12.2017

  Sendt: 11.12.2017

  Besvart: 15.12.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  I Prop. 1S under «kap. 734 Særskilte tiltak til psykisk helse og rus», skriver statsråden at: «Videre har Helsedirektoratet startet arbeidet med å revidere gjeldende retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering (lar) som vil være ferdig i 2018. Kan statsråden bekrefte at disse retningslinjene vil foreligge i 2018, uten forsinkelser, slik det fremgår i forslaget til statsbudsjettet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:483 (2017-2018)

  Innlevert: 08.12.2017

  Sendt: 08.12.2017

  Besvart: 15.12.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Viser til svar fra helseministeren datert 1.desember 2017. I kontakt med Ordfører i Odda får jeg bekreftet at Helse Fonna ikke har tatt kontakt med tanke på involvering i oppfølging av Stortingets vedtak om at Odda skal være et akuttsykehus. Kommunene, ansatte ved sykehuset og innbyggere er bekymret når det kuttes ved sykehuset før Stortingets vedtak er gjennomført. Hva vil helseministeren gjøre for at kommunene snarest blir involvert i arbeidet med utviklingsplanen for akuttsykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:454 (2017-2018)

  Innlevert: 06.12.2017

  Sendt: 07.12.2017

  Besvart: 15.12.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Folkehelseinstituttet (FHI) har et bredt oppdrag og ansvar og har fått kutt i sine rammer med dagens regjering. Innføring av konsernmodellen er beskrevet som et effektiviseringstiltak. Hvor mye brukte FHI i kroner på de funksjonene som nå er overført til Norsk Helsenett da de løste disse i egenregi, og hvor mye må de betalte for disse tjenestene i 2017 og i 2018 og, hvilke og hvor mange konsulentselskaper er brukt for å gjennomføre denne omleggingen til konsernmodell?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:452 (2017-2018)

  Innlevert: 06.12.2017

  Sendt: 06.12.2017

  Besvart: 15.12.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvilke konsekvenser mener statsråden at Helsedirektoratet og Politidirektoratets presisering av alkoholloven vil få for festivalarrangører som nå må søke skjenkebevilling for sine festivalcamper og parkeringsplasser, vil arrangørene i praksis pålegges å gå gjennom folk sine private eiendeler på slike områder, og mener statsråden det er rom for å vurdere andre og mer målrettede løsninger for å sørge for sikkerheten på arrangementer hvor det anses nødvendig med slike tiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:436 (2017-2018)

  Innlevert: 04.12.2017

  Sendt: 04.12.2017

  Besvart: 12.12.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil statsråden straks gripe inn og sikre at Helse Midt-Norge deler opp sine anbud innen laboratorietjenester og andre tjenester slik at anskaffelsesregimet ikke fører til privat monopol og gir pasienter mye lengre reisevei, og hva vil statsråden gjøre for å hindre at liknende skjer i fremtiden i dette og andre helseforetak?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:435 (2017-2018)

  Innlevert: 01.12.2017

  Sendt: 04.12.2017

  Besvart: 11.12.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvordan vil myndighetene innhente data om nordmenns netthandling og grensehandling av matvarer, inkludert sjokolade/sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, som ledd i evalueringen av måloppnåelsen i intensjonsavtalen om sunnere kosthold?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:428 (2017-2018)

  Innlevert: 01.12.2017

  Sendt: 04.12.2017

  Besvart: 07.12.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Lokalbefolkninga i indre Hardanger protesterer mot at Helse Fonna har vedtatt å kutte ved fleire postar ved Odda sjukehus, mellom anna samdrift av to sengepostar, færre senger og redusert aktivitet neste sommar. Vedtaket skjedde dagen etter at to bilar vart trefte av eit steinras på riksveg 13 og Odda kommune var nær ved å bli isolert, då det totalt var tre ras i kommunen, samt eit ras i nabokommunen. Korleis vil statsråden forsvare at det kuttast ytterlegare på sengepostar ved Odda sjukehus?