Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Eldre- og folkehelseministeren HODE (1 - 14 av 14)
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1267 (2018-2019)

  Innlevert: 20.03.2019

  Sendt: 20.03.2019

  Til behandling

  Vil Østfold på tross av store folkehelseutfordringer få en reduksjon i tilskudd, og kan statsråden redegjøre for hvilke konsekvenser dette vil få for prosjektene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1266 (2018-2019)

  Innlevert: 20.03.2019

  Sendt: 20.03.2019

  Til behandling

  Dersom forsøksordningen ikke endrer dagens modell for finansiering av eldreomsorg ved inngangen til 2023 vil flere kommuner trolig måtte foreta en nedjustering av sine omsorgstjenester. Ser statsråden at det kan være behov for overgangsordninger for de kommuner som har deltatt i forsøksordningen med statlig finansiert eldreomsorg, som følge av inntektspåslag og økte rammer på sektoren, når ordningen avsluttes i 2022, og hvilke type overgangsordninger ser statsråden 'for seg?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1261 (2018-2019)

  Innlevert: 19.03.2019

  Sendt: 19.03.2019

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Til behandling

  Det er oppdaga høye verdier av et stoff i kjeks som kan øke kreftfaren hevder Forbrukerrådet. Noen av kjeksene er særskilt rettet mot barn. Hvordan vil statsråden hindre at sikt skjer, og hvordan følger regjeringen opp Stortingets vedtak fra januar 2015 om en handlingsplan for en giftfri hverdag?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1178 (2018-2019)

  Innlevert: 08.03.2019

  Sendt: 08.03.2019

  Besvart: 14.03.2019 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Konkret hvilke andre erfaringer enn at mer penger gir bedre og flere tjenester er det regjeringen har dratt lærdom av som følge av forsøksordningen med statlig finansiert eldreomsorg?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Martin Sandtrøen (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1155 (2018-2019)

  Innlevert: 06.03.2019

  Sendt: 06.03.2019

  Besvart: 14.03.2019 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Hva er det som gjør at «Prosjekt Grande», et nasjonalt senter for personer med demens og deres pårørende, ikke faller inn under formålet med midlene til oppfølingen av regjeringens reform, og vil statsråden neste år følge opp sine uttalte mål om å spre gode løsninger innen eldreomsorgen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1031 (2018-2019)

  Innlevert: 20.02.2019

  Sendt: 20.02.2019

  Besvart: 26.02.2019 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Vil det bli en reduksjon i tilskuddsbeløpet til oppfølging av Folkehelseprogrammet i årene fremover, hvordan er denne reduksjonen i så fall tenkt gjennomført, og hvilke konkrete konsekvenser vil dette få for de kommende tildelingene til Agder?
 • Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:882 (2018-2019)

  Innlevert: 01.02.2019

  Sendt: 04.02.2019

  Besvart: 15.02.2019 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Det kunne ikke vært verre, skriver direktør i helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen, til VG den 27.01.2019, når han uttaler seg om tjenestene til personer med utviklingshemming. Hva har regjeringen Solberg gjort for å sikre at lovverket etterleves og at mennesker med utviklingshemming får de tjenestene av den kvalitet de har krav på?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:824 (2018-2019)

  Innlevert: 28.01.2019

  Sendt: 29.01.2019

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 06.02.2019 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Har regjeringen besvart spørsmålene som Helsetilsynet stilte i oppsummeringsrapporten «Det gjelder livet», og hvilke tiltak er iverksatt for å sikre et godt tjenestetilbud også til dem som er mest avhengig av bistand?
 • Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:745 (2018-2019)

  Innlevert: 16.01.2019

  Sendt: 16.01.2019

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 24.01.2019 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Hva vil helseministeren gjøre for å begrense helseskadelig støy fra gamle skytebaner, hvor kommuner har tillat husbygging så tett inntil skyteanlegg, at det er fare for akutte hørselskader og andre helseskader i et mellomlangt perspektiv?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:622 (2018-2019)

  Innlevert: 18.12.2018

  Sendt: 18.12.2018

  Besvart: 03.01.2019 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Medieoppslag forteller om mangelsituasjon på en vaksine mot lungebetennelse. Selv om akkurat denne saken blir løst, er det en stadig stigende global etterspørsel etter vaksiner. Kombinert med lang produksjonstid, gjør dette vaksiner til et knapphetsgode. Hva vil statsråden gjøre for å sikre Norge tilstrekkelige leveranser for å møte den økte etterspørselen etter vaksiner på kort og lang sikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:469 (2018-2019)

  Innlevert: 28.11.2018

  Sendt: 28.11.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 10.12.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Regjeringen foreslår å endre navnet på Statens strålevern til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, i prop. 13L (2018-2019). Under punkt 4.3 fremkommer det imidlertid ikke noe beløp på hva det vil koste å endre navnet på Statens strålevern. Hva vil de totale kostnadene ved navneskiftet være i kroner, når man også inkluderer det tekniske ved endringen, informasjonstiltak om navneendringen og eventuelt skifte av logo?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:369 (2018-2019)

  Innlevert: 14.11.2018

  Sendt: 14.11.2018

  Besvart: 20.11.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Jeg viser til statsrådens besvarelse på mitt skriftlige spørsmål sendt 31. august 2018, jf. Dokument nr. 15:2165 (2017-2018). Statsråden opplyste i august i år at forskrift om salg av rå melk og fløte ville blir sendt på offentlig høring i september. Nå viser kalenderen november. Jeg spør derfor igjen om når forskriften kommer på høring?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:368 (2018-2019)

  Innlevert: 14.11.2018

  Sendt: 14.11.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 22.11.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Kan statsråden redegjøre for hvor mange sykepleiere og helsefagarbeidere som har fått etter- og videreutdanning gjennom Kompetanseløft 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:224 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Besvart: 31.10.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Vil eldre- og folkehelseministeren se på om Helsedirektoratet har gitt aktørene en reell behandling i saken, og om nødvendig instruere Helsedirektoratet til å behandle søknadene om å tillate salg av tobakksfri snus i Norge på nytt?