Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Eldre- og folkehelseministeren HODE (1 - 20 av 23)
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1862 (2017-2018)

  Innlevert: 18.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 27.06.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  I regjeringsplattforma står det at regjeringa vil få på plass ei tilskotsordning til bygging av kjøkken på sjukeheimar, og dette er også med i den framlagde eldrereformen. Nå vert det varsla at kommunaene ikkje kan søkja på et slikt tilskudd før tidligst 2020. Kommunar som alt er i en utgreiinsfase må dermed utsetja bygginga. Var utsetjingen en del av regjeringas intensjon, og kan Statsråden koma kommunane, som alt er i gang med dette positive arbeidet som regjeringa ynskjer, i møte?
 • Skriftlig spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1846 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 19.06.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Hvordan vil statsråden sikre at de som mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet har tilstrekkelig materiell brannsikkerhet, og hvilke konkrete tiltak vil statsråden sette i verk for at helse og omsorgstjenestene kan bidra til økt brannsikkerhet hos de som mottar omsorgs- og botjenester fra det offentlige?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1823 (2017-2018)

  Innlevert: 13.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 27.06.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  I juni 2017 vedtok Stortinget at det skal gjennomføres en NOU av tilbudet til mennesker med autisme i Norge. Utredningen skal også omfatte tilbudet til andre nevroutviklingsforstyrrelser som Tourettes syndrom. Utvalget er ennå ikke satt ned ett år etter dette vedtaket. Vil statsråden ta initiativ til at det settes ned et bredt sammensatt utvalg som følger opp dette vedtaket og når vil dette skje?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1788 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Redaktør i Fagbladet "Samfunn & Økonomi" Bjarne Jensen skriver i utgave 1-2018 om Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre. I Meld. St. 15 blir det vist til forskning som berører eldreomsorg, uten å drøfte fenomenet om at innbyggerne er mest fornøyde i de små kommunene. Mener statsråden innbyggernes tilfredshet ikke er relevant for tjenestene, eller vitner dette om en styringskultur der utvalgte fakta blir brukt for å underbygge regjeringens politikk?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1708 (2017-2018)

  Innlevert: 31.05.2018

  Sendt: 01.06.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 12.06.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Vil statsråden fremme sak for stortinget om å styrke omsorgsstønadsordningen, iverksette tiltak som kan hindre den store ulikheten i kommunenes praktisering av tildeling av omsorgsstønad og vil regjeringen vurdere å innføre statlige satser?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1663 (2017-2018)

  Innlevert: 24.05.2018

  Sendt: 25.05.2018

  Besvart: 06.06.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Vil statsråden sørge for programeierne ved KS, Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet tilrås i 2018 å fase inn alle gjenværende fylker som ønsker deltakelse i Program for folkehelsearbeid i kommunen 2017-2027?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1604 (2017-2018)

  Innlevert: 16.05.2018

  Sendt: 16.05.2018

  Besvart: 25.05.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Kan statsråden redegjøre for hva som konkret gjøres i Husbanken for å lage en ny plan for investeringstilskuddet til nybygg og rehabilitering av sykehjemsplasser, og samtidig bekrefte når kommunene får tilgang til å søke etter de nye kriteriene?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1597 (2017-2018)

  Innlevert: 15.05.2018

  Sendt: 16.05.2018

  Besvart: 04.06.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Hvilke nye tiltak vil eldre- og folkehelseministeren iverksette for å snu utviklingen med økende forskjeller i helse?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1512 (2017-2018)

  Innlevert: 04.05.2018

  Sendt: 07.05.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 24.05.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Kan statsministeren bekrefte at det er misvisende når hun på NRK Debatten sier at den rød-grønne regjeringen bare sørget for 567 sykehjemsplasser?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1419 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 25.04.2018

  Besvart: 08.05.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Mesteparten av norsk alkohol drikkes hjemme. Alkohol som drikkes på serveringssteder er bedre regulert og er i tillegg med å sikre norske arbeidsplasser. SV mener derfor det er bra for folkehelsen at alkohol i større grad drikkes på serveringssteder enn hjemme. Prisen er høyere på serveringssteder, men en differensiering av alkoholavgiften mellom salg i butikk og servering kunne bedret forskjellen. Storbritannia har slik differensiering. Har det hatt en positiv effekt på drikkemønsteret?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1398 (2017-2018)

  Innlevert: 20.04.2018

  Sendt: 23.04.2018

  Besvart: 26.04.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Behandlingstilbud med fysioterapi i varmt klima kan utgjøre et godt behandlingstilbud og et verdifullt supplerende tilbud for personer med MS. Det konkluderte prøveprosjektet i regi av Rikshospitalet og Haukeland Universitetssykehus med i 2009. Hva vil statsråden gjøre for at flere MS-syke skal få behandlingstilbud i varmt klima, uavhengig av om de har råd til å finansiere det selv?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1341 (2017-2018)

  Innlevert: 13.04.2018

  Sendt: 13.04.2018

  Besvart: 24.04.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Hvordan vil folkehelseministeren ivareta føre-var-prinsippet i håndtering av stoffet ethoxyquin som tilsettes fiskemelet i laksefôr, vil det igangsettes uavhengige undersøkelser for å trygge folkehelsen eller slår regjeringen seg til ro med fiskeriministerens utsagn om at han støtter seg til uttalelser som legger til grunn at det ikke er farlig å spise oppdrettslaks?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1278 (2017-2018)

  Innlevert: 06.04.2018

  Sendt: 06.04.2018

  Besvart: 16.04.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Kan statsråden gjøre rede for utviklingen av utbyggingen av dagaktivitetsplasser for hjemmeboende eldre med demens, hvor mange plasser er etablert, hvor mange tilskudd for nye plasser er gitt, og hvor mange plasser mangler for at behovet blir dekket?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1198 (2017-2018)

  Innlevert: 19.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Besvart: 04.04.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  SV har lenge jobbet for et eget eldreombud for eldre i Norge. I Jeløya-erklæringen står det at regjeringen vil "etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Ombudet skal lokaliseres til et av de eksisterende pasient- og brukerombudene". Hva er prosessen og tidsplanen for å få på plass eldreombudet (eldre- pasient- og brukerombudet)?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1134 (2017-2018)

  Innlevert: 09.03.2018

  Sendt: 12.03.2018

  Besvart: 19.03.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Vil statsråden sørge for programeierne ved KS, Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet tilrås i 2018 å fase inn alle gjenværende fylker som ønsker deltakelse i Program for folkehelsearbeid i kommunen 2017-2027?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1127 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 19.03.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Brånåsen deponi var et kommunalt avfallsdeponi som ble lagt ned i 1991. I dag skaper deponiet store utfordringer for beboere i samme område. Det har blant annet oppstått setningsskader, lekkasjer av deponigass inn i husene, en eksplosjon som følge av deponigass og en antennelse. Mange opplever helseplager og usikkerhet knyttet til risikoen ved å bli eksponert for deponigass. Hvordan vil statsråden sikre at helsetilstanden til mennesker bosatt på og ved Brånås avfallsdeponi blir kartlagt og ivaretatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1074 (2017-2018)

  Innlevert: 02.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 12.03.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Vil helse- og omsorgsministeren utrede en innføring av 18 års grense for salg og kjøp av energidrikk med høyt koffeininnhold?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1022 (2017-2018)

  Innlevert: 23.02.2018

  Sendt: 23.02.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 07.03.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Kan statsråden informere om status og tiltak regjeringa vil ta i bruk for å sikre god vaksinedekning og hindre utbrot av meslingar og andre sjukdomar som er i vaksineprogrammet, og vil regjeringa vurdere å innføre reglar for vaksinering for helsepersonell i norsk helsevesen som arbeider direkte med sårbare pasientgrupper?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1016 (2017-2018)

  Innlevert: 22.02.2018

  Sendt: 23.02.2018

  Besvart: 05.03.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Hvilke tiltak har statsråden tenkt å gjennomføre i sitt arbeid med å få på plass en tøffere turnus i eldreomsorgen, hvilke virkemidler vil regjeringen bruke i det kommende lønnsoppgjøret for å oppnå en slik turnus, og hvorfor er ikke statsråden bekymret for at en tøffere turnus vil bidra til at det for mange innen helse- og omsorgsyrkene kan bli enda vanskeligere å stå i yrket sitt frem til ordinær pensjonsalder?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:985 (2017-2018)

  Innlevert: 19.02.2018

  Sendt: 19.02.2018

  Besvart: 26.02.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  SV ønsker at alle eldre som trenger det skal få sykehjemsplass, og at alle som skal bo fast på sykehjem skal få dobbeltrom. Det er en egen verdi å kunne lukke døra bak seg å vite at man er hjemme hos seg selv. Fortsatt tvinges mange eldre til å bo på dobbeltrom med en fremmed mot sin vilje, men vi vet ikke hvor mange. Hvor mange eldre tvinges til å bo på dobbeltrom mot sin vilje?