Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Helseministeren HODH (1 - 20 av 70)
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:473 (2019-2020)

  Innlevert: 04.12.2019

  Sendt: 04.12.2019

  Til behandling

  Er det biologiske foreldre, fosterforeldre eller barnevernet som har det avgjørende ord om helse, der det er uenighet mellom biologiske- og fosterforeldre om hva som er det beste for barnet?
 • Skriftlig spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:462 (2019-2020)

  Innlevert: 03.12.2019

  Sendt: 03.12.2019

  Til behandling

  Nok en gang ser vi alvorlige konsekvenser av underbemanning i norske sykehus. Ansatte på Kirkenes Sykehus viser til at det er sendt melding om avvik på avvik, men at dette ikke følges opp. Var helseministeren kjent med den alvorlige situasjonen på Kirkenes Sykehus, og hva vil han gjøre for å hindre at dette fortsetter?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:461 (2019-2020)

  Innlevert: 03.12.2019

  Sendt: 03.12.2019

  Til behandling

  Vil statsråden utdype sitt svar på spørsmål 385 om lederlønninger og sluttavtaler i helseforetakene, der statsråden skriver at Oslo Universitetssykehus HF har behandlet saken om en klinikkleders sluttavtale i henhold til den ansattes arbeidsavtale og eksisterende retningslinjer, og redegjøre for om avtalen datert 19.juni 2019 er i tråd med den ansattes arbeidsavtale og eksisterende retningslinjer?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:457 (2019-2020)

  Innlevert: 02.12.2019

  Sendt: 03.12.2019

  Til behandling

  Vil helseministeren sikre at kontrakten med Forsvaret om ekstra helikopter i Finnmark videreføres slik at befolkningen i Finnmark kan stole på at de får den hjelpen de trenger, når de trenger den, og vil han vurdere permanent tilstedeværelse av helikopter i Finnmark?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:456 (2019-2020)

  Innlevert: 02.12.2019

  Sendt: 03.12.2019

  Til behandling

  Hva er den samlede merkostnaden av at det har vært nødvendig å hente inn hjelp fra Forsvaret for å sikre nødvendig beredskap i luftambulansetjenesten, hvordan blir regningen for disse tiltakene fordelt og hvilke konsekvenser vil Babcocks manglende oppfylling av kontrakten ha for selskapet?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:446 (2019-2020)

  Innlevert: 01.12.2019

  Sendt: 02.12.2019

  Til behandling

  Hvor mange transporter som var planlagt med ambulansefly er blitt overført til ambulansehelikopter eller ambulansebil som følge av den svekkede tilgjengeligheten etter operatørskiftet i luftambulansetjenesten 1. juli 2019, og hvor mange avviksmeldinger fra helsearbeidere som jobber i henholdsvis primærhelsetjenesten, luftambulansetjenesten og spesialisthelsetjenesten ligger per dags dato i systemet, knyttet til den svekkede tilgjengeligheten og beredskapen i tjenesten etter operatørskiftet?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:443 (2019-2020)

  Innlevert: 01.12.2019

  Sendt: 02.12.2019

  Til behandling

  Mener helseministeren at det blir et godt nok helsetilbud til befolkningen i Øst-Finnmark dersom Kirkenes sykehus blir presset til å implementere Nivå 1 for sin intensivavdeling?
 • Skriftlig spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:414 (2019-2020)

  Innlevert: 28.11.2019

  Sendt: 29.11.2019

  Til behandling

  Et mål for samhandlingsreformen var å redusere antall liggedøgn på sjukehus ved å overføre mer ansvar til kommunene. Som en konsekvens ser vi i dag at sjukehusene skriver ut svært sjuke, eller til og med døende pasienter. Anerkjenner helseministeren at praksis med så tidlig utskriving av pasienter fra sjukehusene har gått for langt, og hva vil helseministeren i så fall gjøre for at menneskelige hensyn skal tillegges større vekt i vurderingene?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:408 (2019-2020)

  Innlevert: 28.11.2019

  Sendt: 28.11.2019

  Besvart: 05.12.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan har utviklingen i antall plasser med heldøgns omsorgs- og rehabiliteringstilbud for rusavhengige vært, i perioden til opptrappingsplanen for rusfeltet, der det er kommunene som har finansieringsansvaret?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:404 (2019-2020)

  Innlevert: 27.11.2019

  Sendt: 28.11.2019

  Til behandling

  Hvordan jobber statsråden for at også tungt rusavhengige personer, uten ressurser til å kontakte for eksempel pasient- og brukerombudet eller fylkesmannen, skal ha en reell mulighet for å påvirke hva slags helse- og omsorgstjenester de blir tilbudt av kommunen, herunder muligheten for gode heldøgns omsorgstilbud og rehabiliteringstilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:401 (2019-2020)

  Innlevert: 27.11.2019

  Sendt: 27.11.2019

  Til behandling

  Hvilke oppgaver har blitt overført fra spesialisthelsetjenestene til kommunene siden 2013, hva er anslått økonomisk effekt av dette, hva er den samlede kompensasjonen kommunene har fått for dette, og hva er den økonomiske konsekvensen for kommunene at innslagspunktet for ressurskrevende tjenester har blitt økt siden 2015, inkludert effekten av at regjeringens forslag til budsjett for 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:390 (2019-2020)

  Innlevert: 25.11.2019

  Sendt: 26.11.2019

  Besvart: 02.12.2019 av helseministeren Bent Høie

  Mener statsråden at parkeringsprisene ved Sykehuset Østfold Kalnes er i tråd med krav om organisering av parkeringstilbudet gitt av Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøte for 2009, hva gjør statsråden eventuelt for å følge opp slik at pasienter og pårørende ikke får store utforutsette utgifter til parkering?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:386 (2019-2020)

  Innlevert: 24.11.2019

  Sendt: 25.11.2019

  Besvart: 02.12.2019 av helseministeren Bent Høie

  Vil statsråden snarest redegjøre for luftambulansekrisen for Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:385 (2019-2020)

  Innlevert: 24.11.2019

  Sendt: 25.11.2019

  Besvart: 02.12.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hva gjør statsråden for å følge opp Stortingets vedtak og statlige retningslinjer for lederlønninger og sluttavtaler i helseforetakene, mener statsråden at saken fra Oslo universitetssykehus der en klinikkleder fikk lukrativ sluttavtale ved retrettstilling ved fylte 70 år som akseptabel og i tråd med retningslinjer, og kan statsråden redegjøre for om det er inngått liknende sluttavtaler for ledere i andre helseforetak?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:379 (2019-2020)

  Innlevert: 22.11.2019

  Sendt: 25.11.2019

  Besvart: 03.12.2019 av helseministeren Bent Høie

  Når vil statsråden komme til Stortinget med en egen sak om styrking av norsk tannhelse, og hva mener må gjøres for bedre å hjelpe mennesker med tannhelseproblemer som følge av kreftbehandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:370 (2019-2020)

  Innlevert: 21.11.2019

  Sendt: 22.11.2019

  Besvart: 02.12.2019 av helseministeren Bent Høie

  Haraldsplass Diakonale sykehus har regionalt ansvar for inneliggende palliative pasienter. I det nye bygget er det 12 plasser på Sunniva sengepost, men sykehuset har kun basisfinansiering til 5 og finansierer selv tre plasser. Til tross for ledige plasser ved Sunniva planlegger Helse-Bergen egne plasser. Helse Vest vil ikke gripe inn. Hva kan statsråden gjøre for at det ikke bygges opp konkurrerende tilbud, men sørge for at Haraldsplass kan bruke hele sin kapasitet for lindrende behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:367 (2019-2020)

  Innlevert: 21.11.2019

  Sendt: 22.11.2019

  Besvart: 26.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hva er gjennomsnittlig reell refusjonsprosent for barn og unge med rett til stønad til tannreguleringsbehandling innenfor henholdsvis gruppe a, b og c, hva må disse pasientene i snitt betale selv i hver av gruppene i kronebeløp, og hva er de største beløpene man har registrert at enkeltpasienter har måttet betale selv i hver av disse tre gruppene?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:337 (2019-2020)

  Innlevert: 18.11.2019

  Sendt: 19.11.2019

  Besvart: 26.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvilke tiltak gjør regjeringen for å begrense overbehandling og unødvendig utskrivning av antibiotika og andre legemidler overfor kommersielle legeselskaper?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:331 (2019-2020)

  Innlevert: 15.11.2019

  Sendt: 18.11.2019

  Besvart: 26.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan vil helseministeren sørge for at alle med behov for kjønnsbekreftende behandling får den helsehjelpen de trenger frem til nye faglige retningslinjer og ICD11 blir implementert?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:329 (2019-2020)

  Innlevert: 15.11.2019

  Sendt: 18.11.2019

  Besvart: 27.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hva er årsakene til at kommunene og Helseforetakene ikke kompenseres likt for merverdiavgift for de samme tjenestene, og mener statsråden at dette er riktig tolkning av regelverket?