Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Helseministeren HODH (1 - 20 av 95)
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:617 (2018-2019)

  Innlevert: 17.12.2018

  Sendt: 18.12.2018

  Til behandling

  Kjente statsråden til de store utfordringene ved akuttmottaket på Haukeland sykehus, og hvilke grep tok han overfor helseforetaket for å gjøre noe med situasjonen, og kjenner han situasjonen ved landets andre akuttmottak?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:613 (2018-2019)

  Innlevert: 17.12.2018

  Sendt: 17.12.2018

  Til behandling

  Mener statsråden det er tilstrekkelig at alvorlig syke pasienter som behandles ved flere sykehus får oppnevnt kontaktlege ved hvert sykehus, og hva gjør han for å rydde opp i uklarhetene som finnes i spesialisthelsetjenesten rundt dette spørsmålet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:612 (2018-2019)

  Innlevert: 15.12.2018

  Sendt: 17.12.2018

  Til behandling

  Hvor mye penger har Oslo universitetssykehus HF (OUS) og Helse Sør-Øst RHF brukt på planlegging av nye sykehusbygg ved OUS siden idéfasearbeidet ble påbegynt i 2012?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:610 (2018-2019)

  Innlevert: 15.12.2018

  Sendt: 17.12.2018

  Til behandling

  Hvordan blir arbeidshverdagen for ansatte og tryggheten for pasienter i Helse Stavanger helseforetak bedre ved at regjeringen har kuttet 81 millioner kroner siden 2015, gjennom ABE-kutt?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:596 (2018-2019)

  Innlevert: 14.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  Mener statsråden det vil være klokt å flytte en ambulansestasjon fra bydel Søndre Nordstrand hvor det bor 39 000 mennesker til en lokasjon i Nordre Follo som er 20 km og ca. 20 minutter unna, og mener statsråden en slik samlokalisering vil sikre forsvarlig beredskap i henhold til responstid på 12 minutter?
 • Skriftlig spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:586 (2018-2019)

  Innlevert: 13.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at forutsetningene som lå til grunn for bygging av et felles sykehus for Nordmøre og Romsdal, der ingen funksjoner skal flyttes før det nye sykehuset står ferdig, blir fulgt opp av Helse Møre og Romsdal?
 • Skriftlig spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:585 (2018-2019)

  Innlevert: 13.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  Hva kan regjeringen bidra med av ekstraordinære tiltak for å avhjelpe den kritiske økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal, og vil statsråden vurdere å styrke helseforetakets økonomi i forbindelse med revidert statsbudsjett?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:582 (2018-2019)

  Innlevert: 13.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  Vil helseministeren følge opp svaret han ga tidligere for å sørge for at pasienten kan ivaretas på en verdig måte? Dette for å sikre at pasientoverføring mellom ambulanser på Skaidi kan opphøre, når de sendes fra eksempelvis Alta og Kautokeino til Hammerfest på sykehus.
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:562 (2018-2019)

  Innlevert: 10.12.2018

  Sendt: 11.12.2018

  Til behandling

  Hva mener statsråden om planene presentert i Dagsavisen 10.desember om å flytte 10 000 fødsler til Aker sykehus, hvor babyer med behov for rask og tett oppfølging må transporteres til Gaustad, og ekspertenes tydelige fraråding av dette, og vil helseministeren forsikre seg om at fødetilbudet og fødselsomsorgen i Oslo ikke svekkes og ikke innebærer økt risiko for fødende og nyfødte?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:553 (2018-2019)

  Innlevert: 07.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Besvart: 17.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  I hvilken grad skyldes økninger i den rapporterte aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB at helseforetakene faktisk gir mer behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:552 (2018-2019)

  Innlevert: 07.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Besvart: 17.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvilke muligheter finnes for å få dekket deler av reiseutgiftene til fastlege i nabokommunen, for pasienter i tynt befolkede strøk?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:537 (2018-2019)

  Innlevert: 06.12.2018

  Sendt: 07.12.2018

  Til behandling

  Hvordan har den årlige utviklingen vært på nasjonalt nivå i antall korridorpasienter, størrelsen på køene til psykiatrien, og antall personer som har tatt livet sitt mens de har ventet på behandlingsplass i psykiatrien siden Solberg-regjeringen tok over høsten 2013, og hvilke konkrete tiltak vil bli iverksatt i 2019 for å redusere køene og bruken av korridorsenger i psykiatrien?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:536 (2018-2019)

  Innlevert: 06.12.2018

  Sendt: 07.12.2018

  Besvart: 17.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Fra 1998 til 2017 har antall sengeplasser i psykiatrien blitt bygd ned fra 6276 til 3746. Dersom flere kan få rask og god hjelp nær der de bor uten innleggelse, er det positivt, men hvordan vil statsråden sørge for at antall sengeplasser i psykiatrien er tilstrekkelig for å dekke behovet fremover?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:535 (2018-2019)

  Innlevert: 06.12.2018

  Sendt: 07.12.2018

  Til behandling

  Om jeg brekker en fot, så dekkes dette av fellesskapet. Om jeg knekker en tann, så må jeg betale for behandlingen selv. Når vil regjeringen gjennomføre en reform som ivaretar tennene på lik linje med resten av kroppen, uten at folk flest må betale dyrt?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:503 (2018-2019)

  Innlevert: 03.12.2018

  Sendt: 04.12.2018

  Besvart: 11.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvilke tiltak vil statsråden innføre på både kort og lang sikt for å sikre pasientene i Norge fra pasientskader som følge av svikt på medisinsk utstyr og implantater, og hvordan kan varsling av mistanke om svikt sikres på en forsvarlig måte i hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:491 (2018-2019)

  Innlevert: 30.11.2018

  Sendt: 03.12.2018

  Besvart: 10.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Vil statsråden ta ansvar og syte for ein forsvarleg pasientreisepraksis i alle helseføretak, slik at økonomiske prioriteringar og krav til absolutt billegaste reisemåte ikkje kan ha som konsekvens at pasientar får ei svært stor ekstrabelastning, og meiner statsråden at saka som er gjort kjent gjennom NRK 30.11.18, der ein familie måtte reise i tolv timar med to overnattingar, der ein køyretur tek fire timar, kan forsvarast?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:490 (2018-2019)

  Innlevert: 30.11.2018

  Sendt: 03.12.2018

  Besvart: 11.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Kan statsråden informere om det i alle helseføretak er sikra gode prosessar rundt etisk krevjande avgjerder, som til dømes avgjerder om å avslutte respiratorbehandling på tross av at pasient og pårørende sitt ønske, og kvifor blir ikkje klinisk etisk komite regelmessig kopla inn i slike tilfeller for å gi råd, og vil statsråden vurdere nye tiltak på systemnivå for å trygge avgjerder og prosessar rundt etiske problemstillingar?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:485 (2018-2019)

  Innlevert: 29.11.2018

  Sendt: 30.11.2018

  Besvart: 07.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan sikrer statsråden at akutt syke nyfødte ved sykehuset i Arendal blir håndtert på en tryggest mulig måte etter at nyfødtposten ble flyttet fra Arendal til Kristiansand, hvor mange risikofylte hendelser har oppstått som følge av nedleggelsen / flyttingen, og vil statsråden sørge for at den forventede evalueringen av flyttingen blir gjennomført, samtidig som han kan garantere for at nye kutt ved sykehuset i Arendal ikke vil ramme oppfølgingen av nyfødte?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:482 (2018-2019)

  Innlevert: 29.11.2018

  Sendt: 29.11.2018

  Besvart: 07.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Mener ministeren at bruk av dyr i behandling er et område vi bør satse på i behandlingen av psykiske lidelser og bør ikke et fagmiljø som er unikt i Norgessammenheng på det terapeutiske området få muligheten til å videreutvikle tilbudet som Lofoten Hest og Helse gjennom flere år har fått så god anerkjennelse for?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:475 (2018-2019)

  Innlevert: 28.11.2018

  Sendt: 29.11.2018

  Besvart: 05.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan vil helseministeren sikre at kvinner som søker senabort etter 12 uke vil få et likeverdig helsetilbud som er like tilgjengelig som tilbudet er i dag?