Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Helseministeren HODH (1 - 20 av 206)
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2038 (2017-2018)

  Innlevert: 09.08.2018

  Sendt: 09.08.2018

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til ei endring i ordninga med tilleggskrav for helsepersonell utdanna utanfor EØS og Sveits, sikre at det vert gjennomført årlege tilbod om å ta fagprøve for dei kandidatane som treng det, uavhengig av kor mange påmeldte det er, sikre betre retningslinjer for kva ein fagprøve skal bestå av, og vurdere behovet for om kandidatar frå alle land utanfor EØS og Sveits må gjennom den same kravlista for å få godkjenning?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2037 (2017-2018)

  Innlevert: 09.08.2018

  Sendt: 09.08.2018

  Til behandling

  Vil statsråden informere stortinget om helseforetakenes gjennomgang av nye medisiner etter unntaksordningen som skulle gjennomføres fra 2016, informere generelt om hvordan pålegget fra regjeriingen om å sikre likeverdig praktisering er fulgt opp i de regionale helseforetakene og konkret beskrive hva helseministeren og departementet selv har gjort for å følge opp saken, og vil statsråden vurdere å endre kriterier for unntak slik det nå er formulert, for å gjøre ordningen mer rettferdig?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2026 (2017-2018)

  Innlevert: 07.08.2018

  Sendt: 08.08.2018

  Til behandling

  Kan statsråden gi en oversikt over hvordan satsene for stønad til tannbehandling har blitt regulert år for år i perioden 2014-2018, hvor mye staten samlet har spart på denne underreguleringen, samt hvilke andre kutt i ulike stønadsordninger innen tannhelse som har bidratt til innsparinger på statsbudsjettet?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1997 (2017-2018)

  Innlevert: 02.08.2018

  Sendt: 02.08.2018

  Besvart: 09.08.2018 av helseministeren Bent Høie

  Det er et viktig prinsipp at svangerskapsomsorgen i Norge skal være gratis. Vil statsråden rette opp konsekvensen av å fjerne bidragsordning og sørge for at kvinner med hyperemesis gravidarum får dekket utgifter til kvalmestillende medikamenter?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1993 (2017-2018)

  Innlevert: 02.08.2018

  Sendt: 02.08.2018

  Hva mener statsråden om at bostedet ditt kan være avgjørende for hva slags medisinsk behandling du får, og hva vil statsråden gjøre for raskt å rette opp i de uakseptable forskjellene vi ser knyttet til unntaksordningen når man allerede har prøvd ut all godkjent behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1990 (2017-2018)

  Innlevert: 01.08.2018

  Sendt: 02.08.2018

  Besvart: 09.08.2018 av helseministeren Bent Høie

  Har statsråden oversikt over hvorvidt det er mer risikofylt å føde om sommeren, og vil statsråden eventuelt gjennomføre tiltak som bedrer forholdene i fødselsomsorgen sommerstid, eller mener han at det allerede i dag er like trygt og oppfølgingen like god, dersom man føder i fellesferien?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1986 (2017-2018)

  Innlevert: 01.08.2018

  Sendt: 01.08.2018

  Besvart: 10.08.2018 av helseministeren Bent Høie

  Off label-behandling er bruk av legemidler på sykdommer legemidlet ikke er godkjent for. Hvordan ser statsråden prinsipielt på at fagdirektørene i de regionale helseforetakene har besluttet at off label-behandling er en av behandlingsmetodene som skal brukes i behandlingen av pasienter med MS, til tross for at det finnes flere godkjente legemidler?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1984 (2017-2018)

  Innlevert: 01.08.2018

  Sendt: 01.08.2018

  Hva vil helseministeren gjøre for at helsepersonell skal oppleve det enklere å ta i bruk persontilpasset medisin i behandlingen av pasienter, og når kan vi forvente at sykehusene vil ha etablert gode IKT-løsninger på dette feltet?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1976 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 02.07.2018

  Kan statsråden gjøre rede for hvorfor kvinner med livmorhalskreft forskjellsbehandles fra menn når det kommer til fertilitetsbevarende behandling og hvordan statsråden vil sikre at pasienter med livmorhalskreft får et likeverdig helsetilbud som i Sverige og Danmark og muligheten til å kunne ivareta egen fertilitet og bære frem egne barn etter endt kreftbehandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1968 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Hvorfor er reglene slik at vaksiner som fellesskapet har betalt ikke kan brukes av andre grupper som kan ha nytte av dem, og hva vil helseministeren gjøre for å hindre at fullt brukbare HPV-vaksiner blir kastet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1965 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Hvilken empiri har statsråden for at hemmelighold av legemiddelpriser vil kunne gi betydelig bedre rabatter enn åpenet ogm legemiddelpriser?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1958 (2017-2018)

  Innlevert: 28.06.2018

  Sendt: 28.06.2018

  Hvordan vil helseministeren sikre at primærhelsetjenesten har tilstrekkelig tid og kompetanse til å gi riktig oppfølging av barn som har symptomer på alvorlig sykdom som f.eks. kreft?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1953 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 28.06.2018

  Vil statsråden sørge for at Helsetilsynet følger opp saken om svindelpredikantene som har blitt avslørt i VG?
 • Skriftlig spørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1937 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  I Oppland Arbeiderblad 26.6.2018 står tillitsvalde ved Sjukehuset Innlandet sin avdeling på Reinsvoll fram med opplysningar av alvorleg karakter for avdelinga. Over 1 000 brot på arbeidstidsbestemmelsar hittil i år, 17 % langtidssjukemelde og fleire alvorleg voldshendingar. Avdelinga har også måtte nekte å ta i mot akuttinnleggingar pga. manglande kapasitet. Er helseministaren kjent med situasjonen, og har ministaren tenkt å forta seg noko for å avhjelpe den akutte situasjonen ved Reisvoll Sjukehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1931 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 26.06.2018

  Besvart: 29.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hva er førende for en pasient som trenger rehabilitering; pasientenes rett til å velge behandlingssted for sin rehabilitering, eller de økonomiske rammeavtalene de regionale helseforetakene har med de respektive private, ideelle rehabiliteringsinstitusjonene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1928 (2017-2018)

  Innlevert: 25.06.2018

  Sendt: 25.06.2018

  Det er klagestorm mot pasientreiseordningen i Bergen. Aldri før har det vært så mange forsinkelser. Det haster derfor med at helseforetakene går gjennom organiseringen av pasientreiseordningen, og at regjeringen fremmer sak til Stortinget for å forenkle og forbedre ordningen, slik Stortinget vedtok ved behandling av Innst.196 S(2017-2018). Ser statsråden at dette arbeidet haster, hvordan vil stortingsvedtakene følges opp og når vil gjennomgangen av pasientreiseordningen skje og sak bli fremmet stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1926 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 25.06.2018

  Det er et politisk ansvar å sikre at syke mennesker får nødvendige medisiner som de har behov for. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at mennesker med Spinal muskelatrofi (SMA) over 18 år, får en individuell vurdering og tilbud om medisinen Spinraza?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1924 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 25.06.2018

  Besvart: 29.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Vil statsråden sikre at det legges godt til rette for tilbud om åpen hjertekirurgibehandling ved LHL-Sykehuset Gardermoen (tidligere Feiringklinikken) også i 2019 og framover?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1907 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 22.06.2018

  Vil statsråden bidra slik at pasientoverføring mellom ambulanser på Skaidi kan opphøre, når dem sendes fra eksempelvis Alta og Kautokeino til Hammerfest på sykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1898 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Hvor mye har man hatt i ABE-kutt i helsesektoren, fordelt årlig på sentral helseforvaltning, regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)?