Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Helseministeren HODH (1 - 20 av 35)
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:188 (2018-2019)

  Innlevert: 19.10.2018

  Sendt: 19.10.2018

  Til behandling

  Kan statsråden informere Stortinget om finansiering av de regionale odontologiske kompetansesentra, utviklingen siden 2013, lønnsnivået på ansatte sammenlignet med tilsvarende stillinger på universitet og hvor mye av midlene som brukes til forskning?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:186 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 19.10.2018

  Til behandling

  Hvor stort er problemet med at barn av foreldre som mottar sosialhjelp ikke får nødvendig kjeveortopedisk behandling / tannregulering, på grunn av at foreldrene ikke har råd til å betale egenandelene, og hva gjøres eventuelt for å sikre at denne gruppen pasienter under 18 år får de samme mulighetene for nødvendig behandling med tannregulering som andre barn, uavhengig av sine foreldres økonomi?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:185 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 19.10.2018

  Til behandling

  Ser statsråden for seg tiltak innen psykisk helse særlig rettet mot personer med synshemminger, og har han i den forbindelse vurdert en utvidelse av ansvarsområdet til «Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse»?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:183 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 19.10.2018

  Til behandling

  Mener statsråden at leger som bidrar til at enkeltmennesker blir utsatt for maktovergrep fra offentlige myndigheter på denne måten kan beholde sin legeautorisasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:177 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Til behandling

  Helse Sør-Øst har etablert et overføringsprosjekt når Kongsvinger skal flyttes fra Sykehuset Innlandet (SI) til Ahus. Fordelingsnøkkelen og utviklingen hos helseforetakene tilsier at de store foretaka blir større, og de små blir enda mindre. Hvilke betraktninger gjør statsråden seg rundt hva som lønner seg på lang sikt, og hva vil dette ha å si for pasientene og de ansatte som er igjen i SI?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:173 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Til behandling

  På verdensdagen for psykisk helse, fikk ansatte på DPS i Valdres og Otta, og på TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) på Reinsvoll Sykehus beskjed om at det er foreslått kutt på deres arbeidsplasser. Hvorfor blir det kuttet i rusplasser, hvorfor blir psykisk helse nedprioritert og DPSer lagt ned, og har regjeringen tatt hensyn i statsbudsjettet til at kostnadene for disse kuttene ender hos kommunen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:168 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Til behandling

  Sjukehus får trange økonomiske rammer fra regjeringa. Det utfordrer dagens drift. Kommunene får regninga, som må ta imot flere pasienter tidligere med tyngre og mer sammensatte diagnoser og lidelser enn før. Hvordan mener statsråden psykiatrien lokalt blir styrka, blant annet dersom Distriktspsykiatriske Senter blir lagt ned og erstatta av ambulante team, som for eksempel i DPS Aurdal og Otta i Sykehuset Innlandet, uten at det følger med midler som kompenserer for dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til helseministeren

  Dokument nr. 15:166 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Til behandling

  Hva vil helseministeren gjøre for at synssjekk etter hjerneslag iverksettes raskere og mer omfattende enn det som gjøres i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:162 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Til behandling

  Hva gjør helseministeren for å følge opp tiltak nr. 25 i handlingsplanen og at sikre kvinner utsatt for kjønnslemlestelse får et helhetlig godt helsetilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helseministeren

  Dokument nr. 15:159 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Til behandling

  Hva gjør statsråden for at innbyggerne i Oppland skal oppleve mindre avstand mellom helsetilbudene i kommune og sykehus i stedet for at mange nå opplever en stadig sentralsiering og mindre samhandling mellom dem?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:156 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for at ale elever skal på et godt helsesøstertilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

  Dokument nr. 15:145 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 16.10.2018

  Til behandling

  Hva vil helseministeren gjøre for sikre at de som kontakter AMK alltid tas på alvor og får hjelp når de ringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:144 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 16.10.2018

  Til behandling

  VG har publisert en oversikt som viser at norske kommuner har økt antall registrerte psykisk utviklingshemmede med over tre tusen personer de siste ti år. Helsedirektoratet melder at det ikke er noen kontroll med at tallene er basert på korrekte diagnoser. På hvilken måte ivaretas enkeltmenneskets behov for å ikke bli påført en uriktig diagnose, og hvem har ansvar for at deres rettssikkerhet i slike saker er ivaretatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:143 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Til behandling

  Hvorfor har statsråden ikke fått gjennomført felles IKT-løsning for akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i Norge, og hvordan skal han sikre medisinsk beredskap i den mest folkerike delen av landet, når datasystemene der jevnlig bryter sammen?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:137 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Til behandling

  VG skriver 10.10.18 om en 8 år gammel gutt med store behov for helsehjelp og hans mor, der Moss kommune ikke følger spesialisthelsetjenestens klare råd om at hjelpen de tilbyr er uforsvarlig og kan medføre alvorlig fare. Fylkesmannen som behandler klage på saken skriver at "Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester innebærer ikke en rett til en optimal ytelse og livsstandard(..)". Mener statsråden at lovverket i tilstrekkelig grad gir barn med store helsebehov hjelpen de trenger i kommunene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:136 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Besvart: 18.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Kan helseministeren redegjøre for hvorvidt diabetestilbudet i Helse-Nord RHF er i ferd med å bygges ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:127 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Til behandling

  Hvor mye brukes på å finansiere utdeling av preeksponeringsprofylakse (PrEP) i Norge, hvordan organiseres tilbudet, og hvordan har helseministeren tenkt å få ned køene?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:126 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre at de HIV-medikamenter som forhindrer smitte er tilgjengelig for de som trenger det på en enkel måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:111 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Til behandling

  Vil statsråden gripe inn overfor Sykehuset Telemark HF sine planer om å sentralisere ambulansetjenesten, og kan statsråden informere om responstidene for ambulansetjeneste i helseforetaket, og hvilke konsekvenser det får for foretaket om responstidsmålene ikke nås i de ulike kommunene i Telemark?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:96 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Besvart: 18.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan vil statsråden sørge for at fristene i pakkeforløpene blir overholdt, og mener helseministeren at det lar seg gjøre med sykehusbudsjettet som nå er foreslått?