Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Helseministeren HODH (1 - 20 av 209)
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1475 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Til behandling

  Mener helseministeren at outsourcing er den riktige måten å organisere renholdstjenestene ved sykehus på, og hva forventer Helse Møre og Romsdal HF å spare på outsourcing nå som det stilles krav om virksomhetsoverdragelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1474 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Til behandling

  Vil helseministeren revurdere sine uttalelser om kvaliteten på fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal, etter at det kom frem at klinikksjefen feilinformerte styret?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1458 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  Noen av de som er i LAR-behandling, ønsker etter hvert en nedtrapping under kontrollerte former. Hvor mange personer står i kø for et døgnbasert behandlingstilbud med LAR-nedtrapping, hvordan vurderer statsråden de helsemessige effektene av døgnbaserte LAR-nedtrappingstilbud, og i hvilken grad mener statsråden man har et godt nok utbygd behandlingstilbud innenfor denne delen av rusfeltet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1457 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  For personer som har vært inne til behandling for rusavhengighet, er det viktig at de får et botilbud som hjelper de til å holde seg unna rus, når de kommer tilbake til kommunen de bor i. I hvilken grad blir rusavhengige som har vært i behandling tildelt bolig, der de også må bo sammen med personer i aktiv rus, mener statsråden man har et godt nok system for å skille disse to gruppene, og hva gjøres eventuelt for å sørge for at disse gruppene ikke blir plassert i det samme bomiljøet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1452 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Til behandling

  Flere helseyrker må ha autorisasjon og lisens for å utøve sitt yrke. Godkjente utdanningsinstitusjoner sender oversikt over avgangsstudenter som har bestått og fyller kravene til Helsedirektoratet. Studentene må betale via Altinn 1.665 kr for å få autorisasjonen. Dette er et relativt stort beløp for fattige studenter, og digitaliseringen bør komme innbyggerne til gode. Vil ministeren sørge for at avgift for å få autorisasjon for kandidater fra norske utdanningsinstitusjoner blir redusert og følger selvkostprinsippet?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1418 (2018-2019)

  Innlevert: 05.04.2019

  Sendt: 08.04.2019

  Til behandling

  Sykehusene ble tatt ut av politisk forvaltning og overført til juridisk selvstendige foretak etter markedsprinsippet i 2002. Helseforetakene kan vedta endringer som nedleggelse av fødetilbud og akuttfunksjoner utenfor de politiske beslutningsprosessene. Ordførere i Nordmøre har starta opprør mot foretaksmodellen etter avgjørelsen om nedleggelse av fødeavdelingen. Ønsker statsråden å ta politisk ansvar for styringen av tilbudet i spesialisthelsetjenesten og dermed enig i kravet om å ta sykehusene til folkevalgt styring?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1417 (2018-2019)

  Innlevert: 05.04.2019

  Sendt: 08.04.2019

  Til behandling

  Hvor mye penger har Helse Møre og Romsdal HF brukt, inkludert både innleide tjenester og frikjøp av egne ansatte, på å planlegge kutt i helsetilbudet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1416 (2018-2019)

  Innlevert: 05.04.2019

  Sendt: 08.04.2019

  Til behandling

  Går statsråden god for beslutningsgrunnlaget for å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund til fordel for Molde, og mener statsråden det er god sykehuspolitikk å legge ned en sykehusavdeling på bakgrunn av variasjoner på én kvalitetsindikator i ett enkelt år?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1401 (2018-2019)

  Innlevert: 03.04.2019

  Sendt: 04.04.2019

  Besvart: 12.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Frivillige og ideelle aktører kan utgjøre et viktig bidrag i tilknytning til rusbehandling. Hvordan vil statsråden sørge for at behandlingsinstitusjoner i større grad inkluderer frivilligheten og ideelle aktører i oppfølgingen av rusavhengige?|
 • Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1375 (2018-2019)

  Innlevert: 02.04.2019

  Sendt: 02.04.2019

  Besvart: 11.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Vil LHL-sykehuset beholde dagens avtaler for pasientvolum, og vil Statsråden ta ett initiativ for at Helse Sør-Øst går i samtaler med LHL med sikte på å sammen finne løsninger der bygningsmassen kan brukes til pasientbehandling i større grad enn i dag, enten gjennom tjenestekjøp eller leie av lokaler til det offentlige helsevesenet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1364 (2018-2019)

  Innlevert: 29.03.2019

  Sendt: 01.04.2019

  Besvart: 08.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvilken dokumentasjon har statsråden for å hevde at det kun kan oppnås legemiddelrabatter under krav om hemmelighold, og hvorfor hevder han dette når norske erfaringer tydelig viser at det ikke er sant?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1358 (2018-2019)

  Innlevert: 29.03.2019

  Sendt: 29.03.2019

  Besvart: 04.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Vil statsråden garantere at Klinikk Alta får reell stedlig ledelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Elin Rodum Agdestein (H) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1357 (2018-2019)

  Innlevert: 29.03.2019

  Sendt: 29.03.2019

  Besvart: 08.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvilket regelverk hindrer denne praksisen, og hva skal til for å opprettholde audiografpraksisen slik den er i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1355 (2018-2019)

  Innlevert: 29.03.2019

  Sendt: 29.03.2019

  Besvart: 08.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Vil det være mulig for disse og komme inn i det samme regelverket som nevnt, og vurderes det endringer i forhold til blåreseptordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1353 (2018-2019)

  Innlevert: 28.03.2019

  Sendt: 29.03.2019

  Besvart: 09.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Vedtak 750 i Stortingssesjonen 2017-2018 lyder "Stortinget ber regjeringen sikre en trygg og fremtidsrettet fødselsomsorg ved å sikre dagens fødeinstitusjoner." På hvilken måte anser statsråden at dette vedtaket er forenelig med å legge ned en fødeavdeling i Kristiansund?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1346 (2018-2019)

  Innlevert: 28.03.2019

  Sendt: 29.03.2019

  Besvart: 08.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hva er status for nødvendig opptrening av piloter til nye fly, og tilstrekkelig teknikerkompetanse ved den enkelte base, i forbindelse med at Babcock SAA skal overta som operatør av luftambulansetjenesten 1. juli 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1341 (2018-2019)

  Innlevert: 28.03.2019

  Sendt: 29.03.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I den pågående debatten om bioteknologiens muligheter er det viktig at etisk refleksjon kobles på et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Dette gjelder også for debatten om tidlig ultralyd, i svangerskapsuke 11-13. Har helseministeren vurdert å bestille en ny kunnskapsoppsummering som redegjør for påviste helsemessige effekter for mor og foster, diagnostisk nøyaktighet og økonomiske konsekvenser av å innføre et tilbud om ultralyd i svangerskapsuke 11-13?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1333 (2018-2019)

  Innlevert: 27.03.2019

  Sendt: 28.03.2019

  Besvart: 08.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Har statsråden vurdert å leie lokaler av LHL-sykehuset og her tilby sykehustjenester i offentlig regi slik at flere får behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1330 (2018-2019)

  Innlevert: 27.03.2019

  Sendt: 28.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Det er antatt at ca. 40 000 mellom 15 og 44 år har en overspisingslidelse i Norge. ROS - Rådgivning om Spiseforstyrrelser - har hatt en økning i henvendelser på 50 % de to siste månedene. I 2018 hadde de 7 000 henvendelser. Etter at Helsesister var på besøk fikk de 160 henvendelser på fire timer, og 20 i kø til enhver tid. Den største aldersgruppen var mellom 9-13 år. Samtidig halverer Helsedirektoratet støtten. Ministeren har vært opptatt av psykisk helse og forebygging, hvordan kan han forsvare 50 % kutt til ROS?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1302 (2018-2019)

  Innlevert: 25.03.2019

  Sendt: 25.03.2019

  Besvart: 08.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Helseforetaket i Møre og Romsdal behandler nå økonomiske nedskjæringer som har store konsekvenser for både ansatte og pasienter i fylket. Vil statsråden i forkant av styremøtet i helseforetaket onsdag, gripe inn i denne prosessen og vise til at det arbeidet som er gjort er utilstrekkelig, og på dette grunnlag stoppe forslagene?