Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren JBI (1 - 20 av 190)
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2063 (2017-2018)

  Innlevert: 14.08.2018

  Sendt: 15.08.2018

  Til behandling

  Slik praksis er i dag kan privatpersoner få utlevert personlig informasjon om politiansatte, som blant annet kan gjøre de politiansatte mer utsatte for hevnaksjoner. Hvilke konkrete tiltak vil statsråden gjennomføre for å sikre at ikke privatpersoner får tak i den sensitive informasjonen som kan finnes i personalmappene til politiansatte?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2055 (2017-2018)

  Innlevert: 10.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Til behandling

  En kurdisk kvinne har fått avslag på asylsøknaden sin ettersom myndighetene ikke mente det var troverdig at hun var tilknyttet PKK og at hun ikke var i fare ved retur til Tyrkia. PU overlot henne i Tyrkia til tyrkisk politi og hun har siden sittet i fengsel hvor det er fare for overgrep og nedverdigende behandling. Hva vil statsråden gjøre for å forhindre, at kvinnen blir utsatt for menneskerettighetsbrudd i Tyrkia, og hvilke endringen gjøres for å garantere at personer ikke returneres til tortur?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2054 (2017-2018)

  Innlevert: 10.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Til behandling

  Hvordan har utviklingen vært i anmeldte lovbrudd etter kriminalitetstype, samlet og fordelt på forhold anmeldt til politiet og forhold som politiet selv har anmeldt, i hhv Øst PD og Oslo PD i perioden 2014 til dags dato, både totalt for hvert distrikt og brutt ned på hhv Asker og Bærum, Oslo, Romerike, Follo og Østfold?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2047 (2017-2018)

  Innlevert: 10.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Til behandling

  Vil det nye redningshelikoptret som veltet på Sola i fjor bli erstattet dersom det ikke kan repareres, og er justisministeren bekymret for forutsigbarheten i resten av prosjektet med nye redningshelikoptre dersom det ikke blir en god praktisk og økonomisk løsning etter denne første velten?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2046 (2017-2018)

  Innlevert: 10.08.2018

  Sendt: 10.08.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Til behandling

  Mange bønder bistår i slukking av branner ved å stille sine gjødselspredere til disposisjon. Imidlertid passer ikke alltid bøndenes og brannvesenets slangeutstyr sammen. Hvordan vurderer statsråden situasjonen, hvor omfattende er dette problemet, hvilke løsninger kan statsråden tenke seg og hvilke kostnader vil det eventuelt medføre dersom staten skulle gå inn for å dekke kostnadene til nødvendig utstyr?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2031 (2017-2018)

  Innlevert: 08.08.2018

  Sendt: 09.08.2018

  Stavanger Aftenblad skriv om stalking 6. og 7. august, og det går fram problemet er utbreitt og veksande. Det framstår som at den nye § 266a i straffelova frå 2016 ikkje har vorte mykje brukt førebels. Meiner justisministeren at det er mogleg å gjera grep for å få straffelova § 266a brukt oftare, i så fall kva, og meiner han omvendt valdsalarm er tilstrekkeleg tatt i bruk i samband med stalking og anna alvorleg kriminalitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2013 (2017-2018)

  Innlevert: 06.08.2018

  Sendt: 06.08.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Besvart: 13.08.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Viser til uttalelse i VG hvor statsministeren sier: "Det er litt ulik praksis i de ulike departementene, om hvem som tar med seg telefoner og ikke." Finnes det andre departement hvor politisk ledelse har tatt med seg jobbtelefon til høyrisikoland siden 2015?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2008 (2017-2018)

  Innlevert: 03.08.2018

  Sendt: 06.08.2018

  Hvilken sikkerhetsvurdering har norske myndigheter av kinesiske mobilselskaper som Huawei og deres aktivitet i Norge, og foretas det oppdaterte sikkerhetsvurderinger og tiltak i Norge som følge av nye vurderinger av sikkerhetsrisiko som gjøres blant våre allierte?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2005 (2017-2018)

  Innlevert: 03.08.2018

  Sendt: 06.08.2018

  Hvilke risikovurderinger, tiltak og kriseplaner, også i tilfelle vedvarende tørke, foreligger i dag for forebygging og beredskap for å verne sivilbefolkning og utmarksområder mot skogbrann eller annen risiko forbundet med gjennomføring av Trident Juncture 18?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1991 (2017-2018)

  Innlevert: 01.08.2018

  Sendt: 02.08.2018

  Er statsråden kjent med varslersakene i Sør-Øst politidistrikt, mener han det er tilfredsstillende at Politidirektoratet (POD) selv får behandle varsler som omhandler PODs egen håndtering av varslersaker, og ser han potensiale for forbedring av varslingssystemene?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1970 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Kan statsråden gje eit oversyn over alle møter, brev og andre konkrete initiativ som er teke i saka om Mullah Krekar sidan dåverande statsråd Amundsen svarte på skriftleg spørsmål, Dokument nr. 15:931 (2016- 2017) den 7. april 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1956 (2017-2018)

  Innlevert: 28.06.2018

  Sendt: 28.06.2018

  Hvor mange besvarte og ubesvarte anrop har det vært i Øst politidistrikt til henholdsvis 112, 02800 og på dagtid til politiets sentralbord, henholdsvis i mars, april, mai og juni 2018, hva er tilsvarende månedlige tall for de tre gamle sentralene for det siste året disse var i drift, er det i tråd med instruks at 02800 stenges for innkommende anrop ved stor pågang/mange oppdrag, hvor mange ganger har slik stengning skjedd og vil statsråden fortsatt forholde seg passiv til den eskalerende økning i ubesvarte anrop?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1949 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  Undertegnede stilte statsråden spørsmål om hva som er hans formelle ansvar knyttet til objektsikring (spørsmål nr. 1876). Statsråden svarte overhodet ikke på spørsmålet, noe som reiser tvil om statsrådens forståelse av ansvaret. Kan jeg be om at statsråden svarer skikkelig?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1947 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  Hvordan mener justisministeren det vil være klokest for samfunnet å intensivere sin satsning på langsiktig forebyggende arbeid overfor de unge som er i risikosonen for å bli kriminelle, men som foreløpig ikke har begått sin første kriminelle handling?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1946 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  Besvart: 29.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Kan justisministeren gjøre rede for om det medfører riktighet «at politiet har dysset ned en del av disse problemene og insistert på at de har kontroll»?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1945 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  Besvart: 29.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Kva vil statsråden gjere for å ta vare på ofra i alvorlege straffesaker som ikkje får handsama sakene sine på grunn av mangel på politijuristar?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1940 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  Et enstemmig Storting vedtok følgende forslag våren 2018: «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2016: 9 sikre at voldsoffererstatningsordningen omfatter voldsofre fra eldre saker og gjenopptakelsessaker.» Når vil regjeringen sende saken på høring, og når vil saken bli forelagt Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1932 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 26.06.2018

  Besvart: 29.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Vil statsråden sørge for at politidistrikta får auka ressursar og handlingsrom, slik at dei vert sett i stand til å levere på oppgåvene dei har, inkludert dei sivile oppgåvene, som Politidirektoratet sine retningsliner for saksbehandlingstid i utleggsaker?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1925 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 25.06.2018

  Besvart: 26.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  En undersøkelse fra Nasjonal Institusjon for Menneskerettigheter, lansert 22.6.18, viser at politiet og det øvrige hjelpeapparat ikke har lykkes i å beskytte samiske kvinner mot vold og overgrep. Så mange som 49 % av samiske kvinner i Norge har vært utsatt for vold eller overgrep. Hva er justisministerens plan for å gi samiske kvinner i Norge bedre beskyttelse mot vold?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1922 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 22.06.2018

  Sivilombudsmannen har kommet med kritikk av utlendingsforvaltningens behandling av saker knyttet til familieinnvandring. Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å sikre at personer som har fått vedtak som er ugyldig får en riktig behandling, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å sikre at nye saker blir behandlet på en lovmessig riktig måte?