Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren JBI (1 - 20 av 20)
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:182 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 19.10.2018

  Til behandling

  Hvor lang tid ville det ta - om man tar hensyn til naturlig avgang i etaten - å nå 2 politifolk per 1000 innbyggere i hvert politidistrikt, under forutsetning av årlig opptak på politihøgskolen på 550 studenter, og hva vil tidsperspektivet være om opptaket fortsatt var på 720 studenter?
 • Skriftlig spørsmål fra Tom Kalsås (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:176 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Til behandling

  Er regjeringen kjent med at ABE-reformen går ut over domstolenes kjernevirksomhet, og at dette medfører økt saksbehandlingstid, økte restanser, svekket rettssikkerhet og dårligere arbeidsmiljø?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:132 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Besvart: 19.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hva konkret vil justisministeren gjøre for løse den svært krevende situasjonen i Politidistrikt Øst og hvordan vil justisministeren sørge for at alle landets politidistrikter settes i stand til å få ned den lange liggetiden straffesaker nå har, med mindre ressurser til drift jf. Forslag til statsbudsjettet for 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:124 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Dersom muligheten for å søke om pass fjernes ved 69 lensmannskontor: Vil dette innebære reduserte utgifter for staten, hvor mye vil i så fall besparingene utgjøre årlig de neste fem årene, og hvor stor kostnadsdifferanse vil det være mellom dette alternativet og et alternativ der innbyggerne har mulighet for å søke om pass ved samtlige lensmannskontor som står igjen etter politireformen?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:123 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 19.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Er muligheten for at antall domfellelser vil øke i tiden etter omstillingsprosessene i politiet er ferdig tatt med i prognosene som viser redusert behov for fengselsplasser med lavt sikkerhetsnivå?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:122 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 15.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvor mange personer stod i soningskø i Norge i begynnelsen av oktober i år, og hva var antallet ved regjeringsskiftet i 2013?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:114 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 19.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  I saker om fastsettelse av vergemål og fratakelse av samtykkekompetanse er det viktig at det blir gjort et grundig arbeid fra fylkesmannen. Samtaler og møte med den det gjelder må være endel av en slik saksbehandling. Hvilke krav til samtaler med den det gjelder og ressurser har justisdepartementet stilt til disposisjon slik at det er mulig for fylkesmannsembetene å foreta grundige vurderinger, personlige møter med og å ivareta rettsikkerheten den saken gjelder?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:107 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Besvart: 18.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  I budsjett 2019 for JD øker bevilgningene til driftsutgifter i UDI. Dette begrunnes bl.a. med 40.131 ubehandlede saker. En oversikt som TV2 har innhentet, viser at forholdet mellom ansatte og asylsøknader til behandling er endret fra 23 per ansatt i 2015 til 3 i 2018. Tilsvarende antallet uttransporteringer gjennom PU har sunket fra 12 per ansatt i 2014 til 6 i 2018. Hvorfor bygges ikke restansene ned og hvorfor videreføres antallet jurister og politi i UDI, UNE og PU når antallet asylankomster synker?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:88 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 10.10.2018

  Besvart: 15.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  21. september ble en afghansk familie på seks, blant annet en alvorlig syk far, hentet av politiet på Heiane mottak. Et stort antall politibiler og rundt 30 politifolk ble benyttet. På undertegnedes spørsmål om begrunnelsen for den omfattende politiaksjonen (2.10), svarte justisministeren (8.19) kun generelt, uten å berøre den konkrete hendelsen. Spørsmålet presiseres derfor til hvilke konkrete politifaglige begrunnelser lå bak omfanget av politiets aksjon på Heiane mottak 21.9?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:62 (2018-2019)

  Innlevert: 05.10.2018

  Sendt: 08.10.2018

  Besvart: 15.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Kan statsråden redegjøre for fordelingen mellom kommersielle, ideelle, og private asylmottak for perioden 2015, 2016, 2017 og per dags dato, med oversikt over antall plasser og hvilke kommuner mottakene fordeles på?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:50 (2018-2019)

  Innlevert: 04.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Besvart: 11.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Det kan oppstå dilemmaer for familier til hjelpemannskap der begge foreldre må rykke ut når alarmen går, dersom det ikke finnes andre i nærheten som på kort varsel kan ta seg av barna. Har departementet arbeidet med hvordan en bedre kan ta hensyn til familien til hjelpemannskap i planverk, er det tatt noen initiativ til informasjonsarbeid ut mot kommunene eller har departementet vurdert eventuelle andre tiltak som kan bedre situasjonen for de som sørger for tryggheten i samfunnet vårt?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:47 (2018-2019)

  Innlevert: 04.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Mener justisministeren at det kan være grunn til å vurdere om sakene knyttet til Addictologi-miljøet fortsatt bør behandles på en lokal politistasjon, eller om dette sakskomplekset heller bør løftes over til seksjon for etterretning og etterforskning i Oslo PD der de har mer kompetanse på organisert kriminalitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:40 (2018-2019)

  Innlevert: 04.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Besvart: 11.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hva gjør Justisministeren for å sikre at riktige ressurser i dag jobber med å løse saken om drapet på Birgitte Tengs og er det gjort en kritisk gjennomgang av de enkelte medlemmer i sakens Cold Case team?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:39 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Besvart: 08.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  VG har avslørt at unge menn utnyttes på asylmottak. Hva vil statsråden gjøre for å forsikre seg om at utnyttelse, som beskrevet i VG-saken, ikke skjer igjen og hvilket ansvar mener statsråden han har for å forhindre dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:38 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Besvart: 10.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvor mange mistenkelige transaksjoner har årlig blitt rapportert inn til Økokrim på bakgrunn av Hvitvaskingslovens § 18 fra hvv. a) advokater og b) banker siden loven trådte i kraft?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:34 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  I Strasak rapporten av 1.6.18 kommer det fram i punkt 6.3.4 om «Mishandling i nære relasjoner», at politiet kun har oppklart 33 % av sakene i første tertial 2018. Hva er den konkrete oppklaringsprosenten for disse lovbruddene i de ulike politidistriktene, og hva er politidistriktenes forklaring på at oppklaringsprosenten er så lav?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:32 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Besvart: 08.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Vil statsråden vurdere mulighetene for å kunne levere inn våpensøknad digitalt?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:20 (2018-2019)

  Innlevert: 02.10.2018

  Sendt: 03.10.2018

  Besvart: 08.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  21. september ble en afghansk familie på seks, blant annet en alvorlig syk far, hentet av politiet på Heiane mottak. Et stort antall politibiler og rundt 30 politifolk ble benyttet. I et brev til politiets utlendingsenhet og UNE spør kommunen om politiet tok tilstrekkelig hensyn til familien. Hvilke konkrete politifaglige begrunnelser lå bak omfanget av politiets aksjon, og hvordan vurderte politiet hensynet til de psykososiale effekter i planleggingen av aksjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:16 (2018-2019)

  Innlevert: 02.10.2018

  Sendt: 02.10.2018

  Besvart: 08.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Det er sterkt kritikkverdig at saker som omhandler vold mot barn blir liggende. Hvordan vurderer statsråden rettssikkerheten til barn utsatt for vold i nære relasjoner i Øst politidistrikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:10 (2018-2019)

  Innlevert: 02.10.2018

  Sendt: 02.10.2018

  Besvart: 05.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hva vil statsråden gjøre for å få ned den uakseptable variasjonen i politidekningen i politidistriktene imellom, bedre ressurssituasjonen i politidistrikt Øst og sikre at folkerike politidistrikt som Øst kommer opp på det nasjonale målet om to politifolk pr 1000 innbyggere?