Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Justis- og innvandringsministeren JJD (1 - 11 av 11)
 • Skriftlig spørsmål fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:105 (2019-2020)

  Innlevert: 17.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Til behandling

  I NRK Brennpunkts "Søppelsmuglerne" avsløres en omfattende ulovlig eksport av brukt elektronisk utstyr fra Norge til Afrika. Miljødirektoratet antyder at denne virksomheten er mer organisert enn tidligere antatt. Både elektronikken som sendes ut av landet og bilene som brukes til transporten kan inneholde miljøgifter som gjør stor skade på miljøet om de kommer ut. Derfor er det strenge regler for innsamling av dette avfallet i Norge. Hva gjør statsråden for å stanse denne ulovlige og miljøskadelige eksporten?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:104 (2019-2020)

  Innlevert: 17.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Til behandling

  Ny statistikk viser at det er juristkrise ved Innlandet politidistrikt. Dette kan gå ut over rettssikkerheten. Tillitsvalgte for politijuristene sier til avisen Hamar Arbeiderblad at resultatet er flere henlagte saker og at saker ligger så lenge før de kommer til domstol at det Tingretten mener det er brudd på EMK. ' Mener justisministeren dette er akseptabelt og hva gjøres for å rette på den alvorlige situasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:96 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 16.10.2019

  Rette vedkommende: Justis- og innvandringsministeren

  Til behandling

  Mener statsråden det er en god og ønsket integreringspolitikk som medfører at 40 barn og unge flyttes fra et miljø der de er etablert til et nytt sted hvor de må starte helt på nytt med tanke på barnehage /skole og hvor muligheten er stor for at de igjen etter noen måneder må flytte, hvis ikke, vil statsråden gjøre noe i denne konkrete saken i så fall hva og eventuelt hva vil statsråden gjøre for å unngå at slike tilfeller skal i ettertid?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:70 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Besvart: 15.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hva vil statsråden gjøre med at søkere som søker om en oppholdstillatelse på engelsk får svar på norsk, og at svaret blir sendt til digipost (krever norsk bankkonto med tilhørende id, noe det bare er mulig å ha dersom du har oppholdstillatelse) og kan statsråden sørge for at definisjonen av hva det vil si å være faglært blir konkretisert og regelverket tydeliggjort på UDI sine nettsider?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:66 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Til behandling

  Hva budsjetterer justisministeren med som lønns- og prisvekst i sum, i forslaget til driftsbudsjett for politiet for 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:52 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Rette vedkommende: Justis- og innvandringsministeren

  Besvart: 15.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I forbindelse med forhåndsvarsel om tilbakekall av statsborgerskap har noen foreldre og barn blitt fratatt sine norske pass. Barn som er født og oppvokst i Norge. Kan statsråden sørge for at alle barn umiddelbart får tilbake sine norske pass slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med andre norske barn?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:50 (2019-2020)

  Innlevert: 08.10.2019

  Sendt: 09.10.2019

  Til behandling

  Kan statsråden peke på konkret hvilke internasjonale krav og forventninger det vises til i Prop. 1 S (2019-2020) fra Justis- og beredskapsdepartementet, hvor departementet sier at det i syv politidistrikt ikke er mulig å oppfylle Stortingets flertallsvedtak 1002 (2017–2018) om at 90 pst. av innbyggerne i hvert distrikt skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste passkontor? Det bes om konkrete henvisninger.
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:43 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I statsbudsjettet for 2020 står følgende: "Domstoladministrasjonen og departementet vil halde fram med å følgje opp lokale prosessar om endringar i domstolsstrukturen. Samanslåing av domstolar vil bli vedteken om det er lokal semje, og der det er andre særlege grunnar til det." Dette må forstås som at regjeringen ikke vil legge til grunn et prinsipp om lokal frivillighet for strukturendringer. Kan statsråden redegjøre for hva som kvalifiserer til "andre særlige grunner"?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:39 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 10.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I NOU 2019:17 foreslås det store endringer i strukturen for tingretter og jordskifteretter. Justisministeren har tidligere opplyst om at saken skal på høring, og at departementet ikke har tatt stilling til hvordan saken skal forelegges Stortinget. Kan statsråden opplyse om han vurderer det slik at det er regjeringen eller Stortinget som skal fatte den endelige beslutningen om struktur, og vil han sørge for at Stortinget får behandlet denne saken i sin fulle bredde?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:33 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Jeg ser det som svært positivt at Justisdepartementet nå vil undersøke konsekvensene halveringen av reisegodtgjørelsen har hatt for advokater som yter fri rettshjelp. Vil justisministeren sørge for at undersøkelsen også forhører seg blant advokatene om hvilke konsekvenser halveringen av reisegodtgjørelsen vil få dersom strukturendringene i NOU 2019:17 skulle bli gjennomført?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:17 (2019-2020)

  Innlevert: 03.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Besvart: 08.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Kan statsråden garantere at innbyggerne i alle politidistrikt skal kunne ringe til politiet for å bestille time nytt pass og få informasjon om at dette er mulig ved behov, og at ikke passbestilling utelukkende skal være mulig over internett?