Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Justis- og beredskapsministeren JUJUD (1 - 20 av 102)
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:659 (2023-2024)

  Innlevert: 10.12.2023

  Sendt: 11.12.2023

  Til behandling

  Vil statsråden i forbindelse med behandlingen av Prop. 34 S sørge for at det fremlegges en juridisk vurdering av hvorvidt låneavtalen mellom NSM og utleier er rettslig bindene for staten og hvorvidt partene i avtalen er forpliktet til restitusjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:622 (2023-2024)

  Innlevert: 06.12.2023

  Sendt: 07.12.2023

  Til behandling

  Hvorfor vil ikke regjeringen komme til Stortinget med en tilleggsproposisjon for å sikre dekning av reelle kostnader til flyktningankomster, sånn at blant annet politiet kan la være å nedbemanne?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:621 (2023-2024)

  Innlevert: 06.12.2023

  Sendt: 07.12.2023

  Til behandling

  Mener NSM at bruk av den kinesiske applikasjonen TikTok på en statsråds digitale tjenesteenheter med tilgang til departementenes interne digitale infrastruktur og tjenester i perioden august 2022 til oktober 2022, var i henhold til NSMs 13 råd for bedre sikkerhet på mobile enheter med den utforming og det innhold disse rådene hadde i perioden august 2022 – oktober 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:609 (2023-2024)

  Innlevert: 05.12.2023

  Sendt: 05.12.2023

  Besvart: 08.12.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Den siste tiden har det vært flere oppslag knyttet til uheldige utslag av ny lov om voldsoffererstatning som trådte i kraft i år. Spesielt er det en utfordring at man mister rett på bistandsadvokat når saken blir henlagt, samt antatt voldsutøver får innsyn i saken. Korte frister er i flere saker også et problem. Mange av ofrene er i en veldig spesiell situasjon. Vil statsråden se på endringer slik at man innfrir intensjonen med lovendringen om å få ned ventetiden for ofrene, men også styrker rettsikkerheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:603 (2023-2024)

  Innlevert: 04.12.2023

  Sendt: 05.12.2023

  Til behandling

  Mener Justisministeren det er grunn til å se på om noe kan gjøres med regelverket for å gi politiet mulighet til å benytte redskap som potensielt kan være livreddende
 • Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:602 (2023-2024)

  Innlevert: 04.12.2023

  Sendt: 05.12.2023

  Til behandling

  Mener justisministeren at prostituerte har godt nok rettsvern når de ikke har status som offer i sexkjøp-saker og vil ministeren vurdere å gi de status som offer?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:595 (2023-2024)

  Innlevert: 04.12.2023

  Sendt: 04.12.2023

  Besvart: 08.12.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Sett i lys av at russisk høyesterett 30. november avgjorde at den internasjonale LHBTIQ+-bevegelsen skal erklæres som «ekstremistisk», hva vil etter statsrådens syn være fordelene og ulempene ved å utstede visum til russiske menneskerettighetsforsvarere, journalister, advokater og andre utsatte personer?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:593 (2023-2024)

  Innlevert: 04.12.2023

  Sendt: 04.12.2023

  Besvart: 08.12.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hvilken beregningsmodell mener statsråden er riktig for å beregne politidekningen pr. 1 000 innbyggere, og mener hun politiutdannede som i regi av NAV gjennomfører arbeidstrening i politietaten skal telle med i beregningen av politidekningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:589 (2023-2024)

  Innlevert: 03.12.2023

  Sendt: 04.12.2023

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak som allerede er iverksatt og hvilke midler som har gått til å utbedre forholdene på Bredtveit, hva som kunne vært gjort for å forhindre midlertidig stengning, og hva statsråden vil gjøre fremover for å unngå at Bredtveit fengsel blir stengt permanent?
 • Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:588 (2023-2024)

  Innlevert: 01.12.2023

  Sendt: 04.12.2023

  Besvart: 08.12.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  NIS2-direktivet må gjennomføres i EU innen 24. oktober 2024, mens det fortsatt er usikkert om når og hvordan direktivet eventuelt blir en del av norsk rett. Vil regjeringen foreta seg noe for å sikre raskere tilpassing av norsk lov for å tilfredsstille kravene i NIS2-direktivet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:578 (2023-2024)

  Innlevert: 01.12.2023

  Sendt: 01.12.2023

  Besvart: 08.12.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  I spørretimen 22. november svarte statsråden følgende på et spørsmål fra undertegnede; "Jeg har også fått en rapport nylig fra NOAS som gjelder tilbakekall, hvor det er anbefalt endringer i utlendingsloven paragraf § 63, som Justis- og beredskapsdepartementet vil bruke noe tid på å vurdere nærmere". Når kan vi forvente at departementet har gjort seg ferdig med sine vurderinger av rapporten og hvordan vil statsråden følge opp NOAS sine anbefalinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:571 (2023-2024)

  Innlevert: 01.12.2023

  Sendt: 01.12.2023

  Besvart: 08.12.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Mener statsråden det i lys av den nylig avsagte Høyesterettsdom HR-2023-2193-A, er nødvendig å foreta en vurdering av grensedragningen mellom straffeloven § 291 og straffeloven § 297 ved lovarbeidet som følger opp Straffelovrådets utredning om seksuallovbrudd i NOU 2022: 21?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:560 (2023-2024)

  Innlevert: 29.11.2023

  Sendt: 30.11.2023

  Besvart: 04.12.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Det er nå hele 7 år siden prøveprosjektet med lyd og bilde ble startet, men på alle disse årene har det ikke skjedd mye. Det virker ikke som om regjeringen bryr seg om å følge opp kravet i loven om "lyd og bilde". Basert på dette ønsker jeg å stille spørsmål om hvor mange rettsdager, advokatsalær, tolkeutgifter og andre unødvendige ekstrautgifter påtalemyndighetene ville vært spart for, dersom regjeringen hadde sørget for å følge hovedregelen i loven om «Lyd og bilde», fremfor slik som nå hvor unntaket praktiseres som hovedregel?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:550 (2023-2024)

  Innlevert: 29.11.2023

  Sendt: 29.11.2023

  Besvart: 04.12.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hva mener statsråden om EuroCOPs oppfordring til EU om å adressere det økende problemet med vold mot politiet, og hva vil statsråden foreta seg for å adressere problemet om vold mot politiet i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:545 (2023-2024)

  Innlevert: 28.11.2023

  Sendt: 28.11.2023

  Besvart: 04.12.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hva er statens kostnad for å utdanne én politistudent gjennom en treårig bachelorutdanning ved Politihøgskolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:539 (2023-2024)

  Innlevert: 27.11.2023

  Sendt: 28.11.2023

  Besvart: 08.12.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hvilke konkrete problemstillinger og regler for personvern forhindrer bruk av kartverktøyet SARTopo som støtteverktøy ved leteaksjoner, og kan statsråden garantere at et nytt aksjonsstøtteverktøy for leteaksjoner er på plass i løpet av 2024?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:530 (2023-2024)

  Innlevert: 25.11.2023

  Sendt: 27.11.2023

  Besvart: 04.12.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hvilke politifaglige vurderinger ligger til grunn for at arbeidet med å få på plass skuddeteksjon i Oslo ikke ble videreført?
 • Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:526 (2023-2024)

  Innlevert: 24.11.2023

  Sendt: 27.11.2023

  Besvart: 04.12.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Vil regjeringen åpne for at personer i Norge kan søke om familiegjenforening fra Norge på vegne av et familiemedlem som oppholder seg i Palestina?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:513 (2023-2024)

  Innlevert: 23.11.2023

  Sendt: 23.11.2023

  Besvart: 30.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hvordan er praktiseringen og rutinene for bruken av § 12 i forskrift om stønad til beboere i asylmottak, og har statsråden statistikker som viser hvor ofte denne paragrafen er tatt i bruk?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:512 (2023-2024)

  Innlevert: 22.11.2023

  Sendt: 23.11.2023

  Besvart: 29.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Er statsråden sikker på, eller vil undersøke om de som har blitt hentet fra Gaza til Norge, ikke har deltatt i terrorhandlinger eller vært tilsluttet terrororganisasjoner?