Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Justis- og beredskapsministeren JUJUD (1 - 20 av 237)
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1963 (2020-2021)

  Innlevert: 19.04.2021

  Sendt: 20.04.2021

  Til behandling

  Var det regjeringens intensjon at rettshjelpstiltak som Jussbuss, JURK, Jussformidlingen, Jusshjelpa i Nord-Norge og Gatejuristen i realiteten skulle få et kutt, og dersom det ikke var intensjonen, vil regjeringen ta grep for å ytterliggere styrke ordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1956 (2020-2021)

  Innlevert: 18.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Besvart: 21.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kva meiner justisministeren er situasjonen i dag for overtalige domstolleiarar med tanke på grunnlovsvernet deira, forflytningsvernet, arbeidsplikta og domstolane si uavhengigheit, og dersom justisministeren vurderer dette annleis i dag enn slik det var i 2003, kva er grunnlaget for dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1947 (2020-2021)

  Innlevert: 16.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Til behandling

  Har styresmaktene i Noreg oversyn over investeringar, oppkjøp og andre transaksjonar frå ikkje-allierte land som på kort eller lang sikt kan gje oss sikkerheitsutfordringar, og dersom svaret er nei, vil regjeringa ta initiativ til at eit slikt arbeid vert gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1945 (2020-2021)

  Innlevert: 16.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Til behandling

  Har endringene i bilansvarsloven medført endret forsikringsplikt og – ansvar for go-kart som nyttes som fornøyelsesinnretninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1941 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Til behandling

  Innreiserestriksjonene som er innført pga. koronasituasjonen særlig har rammet familier og kjærester hardt. Reglene gjør at hvis en reiser ut etter den 90 dagen, risikerer en å ikke kunne komme inn igjen på svært lenge. I og med at det er reising som skal begrenses i pandemien, burde tidsbegrensningen på 90 dager oppheves under pandemien. Vil justisministrene vurdere en slik løsning?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1935 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Besvart: 21.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Det har vært kraftig sentralisering av politiet gjennom «nærpolitireformen». Skaun, Melhus, Klæbu og Malvik hadde lokalt, tilstedeværende politi, men nå er disse borte og flere titalls ansatte har blitt sentralisert bort fra lokalsamfunn i hele Trøndelag. Nylig kunne vi lese om et biltyveri i Skaun der politiet brukte et døgn på å følge opp saken og folk måtte selv spane og finne ut hvem som hadde tatt bilen. Er dette for polititilbudet for vanlige folk i 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1934 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Besvart: 21.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Vil regjeringen sørge for at det nå gis tilbud om mulighet til å til å bli boende i kommunen og slippe flytting når asylmottak legges ned, gjennom avtaler med mottakskommunen, særlig for familier med barn som er etablert i barnehage og skole?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1932 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Besvart: 21.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kan statsråden avklare hvorvidt en riktig forståelse av Riksadvokatens rundskriv av 14. januar 2021, kalt pandemidirektivet, innebærer at vold- og sedelighetsforbrytelser skal henlegges for å frigjøre kapasitet til å etterforske pandemirelaterte saker, og mener statsråden i så tilfelle at en slik forståelse er akseptabel av hensyn til ofre for alvorlig voldskriminalitet, og vil hun videre foreta seg noe i denne sammenhengen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1929 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 15.04.2021

  Besvart: 21.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Vil statsråden i kraft av sin instruksjonsadgang sørge for at tilfeller som beskrevet her inngår i UDIs nærmere retningslinjer om hva som er «særlige grunner» for innreise?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1920 (2020-2021)

  Innlevert: 14.04.2021

  Sendt: 15.04.2021

  Besvart: 21.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Statsråden er både justis- og beredskapsminister for hele landet. Det er derfor noe oppsiktsvekkende at hun i VG den 14. april ikke vil uttale seg om beredskapen i en av våre kommuner. Vil statsråden si at politiberedskapen er bedre eller dårligere i Salangen etter at lokalt politi ble lagt ned av regjeringen i 2017 og nå er underlagt et lensmannsdistrikt hvor det er en døgnbemannet patrulje og det tar to timer for en patrulje å kjøre mellom ytterpunktene i patruljens vaktrområde?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1896 (2020-2021)

  Innlevert: 12.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  I Vesterålen meldes det om store problemer knyttet til butikktyverier. –Aldri før har det vært så mange tilfeller at vi har sett oss nødt til å leie inn vektere, uttaler ansatte ved Vinmonopolet på Myre til Øksnesavisa. Politiet sier til samme avis at de ikke kan gjøre noe før forholdene anmeldes. Er det dette som er resultatet av «nærpolitireformen», nemlig at det er fritt frem for tyverier og at politiet først vurderer å foreta seg noe hvis og om forholdene anmeldes?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1894 (2020-2021)

  Innlevert: 11.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  I Møre og Romsdal har politiet anten lagt ned kontor eller redusert talet på tilsette i ei rekke kommunar sidan 2015. Mellom anna har Kristiansund, Tingvoll, Smøla, Herøy og Sande, Stranda, Vanylven og Vestnes mista tilsette til grunna «nærpolitireforma». Har desse stadene fått «tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor»?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1892 (2020-2021)

  Innlevert: 11.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Besvart: 16.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  På Romerike har en rekke solide lensmannskontor forsvunnet eller blitt tappet for ansatte. Bl.a. har lensmannskontoret på Sørumsand blitt lagt ned. Lensmannskontorene i Nittedal, Nes og Lørenskog har mistet de fleste ansatte. I Aurskog-Høland fungerer lensmannen nå som politikontakt, i tillegg til å være varaordfører i Eidskog. Er statsråden tilfreds med den massive sentraliseringen av politiet som har skjedd på Romerike, og forstår statsråden at folk reagerer på at politiet forlater tettsted etter tettsted?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1889 (2020-2021)

  Innlevert: 11.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kva er grunnen til at Møre og Romsdal politidistrikt ikkje nådde responstidkrava i fire av seks kategoriar i 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1883 (2020-2021)

  Innlevert: 09.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hva gjør statsråden for å sikre god kunnskap om regelverket ved grensekontrollene og lik praktisering?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1866 (2020-2021)

  Innlevert: 09.04.2021

  Sendt: 09.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Ventetiden for å komme på intervju i familieinnvandringssaker er uakseptabel lang. Øst politidistrikt oppgir en ventetid på 13 mnd., og Oslo politidistrikt på 16 mnd. Situasjonen for familier som for eksempel har kommet fra hverandre som følge av krig og konflikt, er vanskelig nok fra før. Hvilke tiltak har statsråden satt i verk, og hva vil statsråden foreta seg framover for å sikre at personer raskere kan komme på intervju og få framgang i saken sin?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1859 (2020-2021)

  Innlevert: 08.04.2021

  Sendt: 09.04.2021

  Til behandling

  UDI sier Hå mottakssenter skal legges ned innen 14 aug. 133 beboere er bekymret for framtiden og ønsker fortsatt å være tilknyttet mottaket på Nærland i Hå framfor at de spres over resten av landet. SV mener Norge har et moralsk ansvar til å gi beskyttelse til de som trenger det. På grunn av koronapandemien er det færre flyktninger som kommer til Norge nå, men dette er midlertidig. Er statsråden enig i at pandemien er et kortsiktig grunnlag for å legge ned senteret, og vil statsråden engasjere seg for å bevare Hå mottakssenter?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1852 (2020-2021)

  Innlevert: 08.04.2021

  Sendt: 08.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Det er i dag færre politiansatte i Gudbrandsdalen enn før «nærpolitireformen». Dombås, Lom og Lillehammer har lavere bemanning, i tillegg er Gausdal, Øyer, Skjåk og Vågå lagt ned. Politiets responstid i akutte oppdrag har økt på steder med under 2000 innbyggere og kravet nås heller ikke på steder med under 20 000 innbyggere. Det er 1,62 politifolk per 1000 innbygger i Innlandet, langt unna det nasjonale målet om 2 per 1000. Hvorfor svekkes beredskapen og tappes Gudbrandsdalen for politiansatte?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1846 (2020-2021)

  Innlevert: 07.04.2021

  Sendt: 08.04.2021

  Til behandling

  Med nødvendige forberedelser, når vil statsråden anslå at det er mulig at en redningshelikopterbase i Tromsø kan driftes av 330-skvadronen, og hvor lang tid anslår departementet at anskaffelse av ett eller flere AW101-helikopter vil ta, til hvilken kostnad?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1845 (2020-2021)

  Innlevert: 07.04.2021

  Sendt: 08.04.2021

  Besvart: 13.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hva vil anslagsvis kostnadene være dersom redningshelikopterbasen i Tromsø skal driftes av 330-skadronen, både for regulær drift og nødvendige investeringer i hangar og andre utbedringer?