Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Justis- og beredskapsministeren JUJUD (1 - 20 av 360)
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2976 (2020-2021)

  Innlevert: 16.09.2021

  Sendt: 16.09.2021

  Til behandling

  Hva har blitt gjort av arbeid siden 21.6.2019 slik daværende Justisminister lovet og har dagens Justisminister noen tanker om hva som bør gjøres?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2961 (2020-2021)

  Innlevert: 09.09.2021

  Sendt: 09.09.2021

  Besvart: 15.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kan statsråden redegjøre for når og på hvilke måte regjeringen vil legge dette lovforslaget frem for Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2952 (2020-2021)

  Innlevert: 06.09.2021

  Sendt: 07.09.2021

  Besvart: 09.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Stemmer det at praksisen for innvilgelse av besøksvisum fra Pakistan har blitt strammet inn i de senere år, og kan statsråden i så fall redegjøre for årsaken til dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2949 (2020-2021)

  Innlevert: 06.09.2021

  Sendt: 06.09.2021

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 10.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Barnevernet burde kunne oppføres som barnets økonomiske verge i tilfeller som vist til i begrunnelsen. Dette vil forenkle hele prosessen, og barnet vil på denne måten ikke føle et digitalt utenforskap som mange barn nå opplever. Hva kan statsråden gjøre for å løse denne vanskelige situasjonen mange barn befinner seg i?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2942 (2020-2021)

  Innlevert: 04.09.2021

  Sendt: 06.09.2021

  Besvart: 10.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  I perioden 2014-2020 ble det brukt om lag 6 milliarder kroner på konsulenter i politietaten. Politidirektoratet, Politiets IKT-tjeneste og Politiets Fellestjeneste har vokst fra et årsgjennomsnitt på 483 årsverk i 2013 til 1218 i 2020. Dette er mer enn veksten i politidistriktene Innlandet, Sør-Øst, Agder, Sør-Vest, Møre og Romsdal samt Finnmark – til sammen. Hvor mye av denne personellveksten og konsulentbruken har gått til digitalisering av våpensøknader og hva er kostnadsestimatet for å digitalisere disse søknadene?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2940 (2020-2021)

  Innlevert: 03.09.2021

  Sendt: 06.09.2021

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 09.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Vil utenriksministeren snarest ta initiativ til å utarbeide en oversikt over antall av de evakuerte afghanske borgere, som uavhengig av nåværende oppholdsstatus i Norge, tidligere har fått beskyttelse fra Afghanistan eller opphold på humanitært grunnlag, og oversende dette til Stortinget på en hensiktsmessig måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2935 (2020-2021)

  Innlevert: 03.09.2021

  Sendt: 06.09.2021

  Besvart: 09.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Vil statsråden sikre at afghanske borgere deportert fra Norge får mulighet for organisert retur til Norge fra grenseområder eller tredjeland hvor deporteringsrisikoen er høy; hvordan vil statsråden sikre rettighetene til de afghanske borgerne som i dag lever med avslått asylsøknad i Norge og vil regjeringen sikre at det gis amnesti i de sakene der avslag på søknad om beskyttelse ikke er begrunnet med rikets sikkerhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2914 (2020-2021)

  Innlevert: 30.08.2021

  Sendt: 31.08.2021

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 06.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  På hvilket grunnlag har regjeringen kommet fram til kompensasjonsbeløpet for kommuner som blir berørt av regjeringens sentralisering av nødmeldingssentralene, og i hvilken grad mener statsråden at kompensasjonen dekker de reelle kostnadene kommunene har hatt ved etablering av sentralene?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2905 (2020-2021)

  Innlevert: 30.08.2021

  Sendt: 30.08.2021

  Besvart: 02.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Synes ikke statsråden det har tatt uforholdsmessig lang tid å avklare spørsmålet om Bouvetøyas status?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2892 (2020-2021)

  Innlevert: 27.08.2021

  Sendt: 30.08.2021

  Besvart: 06.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Meiner statsråden at lokalt brannvesen bør ha tilgang til å øve på ferjene i samarbeid med ferjemannskapa, og vil statsråden sørgje for tydlegare reglerverk, betre opplæring og naudsynt utstyr for lokalt brannvesen som må handtere hendingar på elektriske ferjer?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2890 (2020-2021)

  Innlevert: 27.08.2021

  Sendt: 30.08.2021

  Besvart: 07.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Vil statsråden, etter krav fra skytterorganisasjonene, sørge for at overgangsperioden for ny våpenlov forlenges til 31. mai 2022 slik at politiet får ned behandlingstiden på våpensøknader og klarer å håndtere søknader om lån av våpen på en smidig og hurtig måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2885 (2020-2021)

  Innlevert: 27.08.2021

  Sendt: 27.08.2021

  Besvart: 02.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kan justisministeren grundig redegjøre for om mottakssenteret i Råde har blitt tatt i bruk til å motta afghanere under denne evakueringen, hvem som blir innlosjert på OCC og hvorfor, samt kostnader tilknyttet dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2879 (2020-2021)

  Innlevert: 26.08.2021

  Sendt: 26.08.2021

  Besvart: 02.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvorfor kan ikke "gammel" svinesundsbro brukes til å avlaste den nye svinesundsbroen for å redusere køene over grensen for privatpersoner og transportbransjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2864 (2020-2021)

  Innlevert: 23.08.2021

  Sendt: 24.08.2021

  Besvart: 30.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen uttalte på fredag at «Det er viktig at alle stater som er involvert i oppdraget i Afghanistan, tilbyr nok kvoter og sikrer trygge ruter så vi kan ta imot dem som trenger beskyttelse.» Er regjeringen enig med von der Leyen og vil regjeringen sikre at flyktninger som nå hentes fra Afghanistan kommer i tillegg til de kvoteflyktningene som Stortinget allerede har vedtatt for 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2863 (2020-2021)

  Innlevert: 23.08.2021

  Sendt: 24.08.2021

  Besvart: 01.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Situasjonen i Afghanistan er livsfarlig for mange. Ambassader er stengt ned. Per i dag finnes det ingen sikker og lovlig måte å komme seg til Europa for mennesker med beskyttelsesbehov. Faren for at personer på flukt havner i hendene til smuglere og blir ofre for menneskehandel, er stor. Hva gjør regjeringen for personer som tidligere har bistått norske styrker og ambassaden og deres familier for å få dem i trygghet, og hvor skal de henvende seg nå for å komme i kontakt med norske myndigheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2855 (2020-2021)

  Innlevert: 22.08.2021

  Sendt: 23.08.2021

  Besvart: 30.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hva vil statsråden gjøre for å korte ned behandlingstiden for våpensøknader generelt, og spesielt i Agder politidistrikt som har lengst behandlingstid i hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2851 (2020-2021)

  Innlevert: 22.08.2021

  Sendt: 23.08.2021

  Besvart: 30.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvorfor brukes politiets nettpatrulje, som statsråden skriver, til tips og dialog om potensielt svært alvorlige lovbrudd som er retta mot barn og unge, når kommunikasjonsplattformen som brukes er eid av et privat selskap, dataene lagres utenfor politiets kontroll og bilder, videoer og personopplysninger som sendes politiet kan være svært sensitive og/eller føre til straffesak?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2850 (2020-2021)

  Innlevert: 22.08.2021

  Sendt: 23.08.2021

  Besvart: 30.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  I VG den 20. august står det om statsadvokatens inspeksjon av Sør-Øst politidistrikt. Politimesteren sier det har vært litt for lett å drive organisert kriminalitet de siste årene. Sør-Øst er blant distriktene med den laveste politidekningen. Siden 2013 har antall årsverk kun økt med 75. Til sammenlikning har veksten i sentralt politibyråkrati (POD, PIT og PFT) vært på 720 årsverk i samme periode. Hvorfor har Sør-Øst politidistrikt den laveste bemanningsveksten i landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2847 (2020-2021)

  Innlevert: 21.08.2021

  Sendt: 23.08.2021

  Besvart: 30.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvor mange afghanere er tvangsreturnert til Afghanistan fra og med 23. mars 2018 fram til i dag, hvor stor andel av tvangsreturnerte i denne perioden ble sendt til Afghanistan og hvor mye har disse utsendelsene, inkludert klagebehandling kostet? Det bes om dato for hver tvangsretur i den aktuelle perioden, inkludert dato for siste tvangsretur til Afghanistan.
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2845 (2020-2021)

  Innlevert: 20.08.2021

  Sendt: 23.08.2021

  Besvart: 30.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kan statsråden gjere greie for kor mange tenestemenn- og kvinner som er står på beredskap i politireserven?