Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kulturministeren KD (1 - 20 av 56)
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:2305 (2017-2018)

  Innlevert: 18.09.2018

  Sendt: 18.09.2018

  Til behandling

  Kan statsråden gi en oversikt over hvor mange master, hovedsendere, mindre sendere og omformere som kan sende FM, finnes i Norge per dags dato, inkludert de som benyttes av lokalradio, samt hvor mange det var før slukkingen av FM startet i 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:2273 (2017-2018)

  Innlevert: 14.09.2018

  Sendt: 14.09.2018

  Til behandling

  Har statsråden vurdert og undersøkt muligheten for at Den norske kirke kan fortsette å få fødselsmeldinger når kirkens medlemmer får barn, frem til behandlingen av ny trossamfunnslov til neste år?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2220 (2017-2018)

  Innlevert: 07.09.2018

  Sendt: 10.09.2018

  Rette vedkommende: Kulturministeren

  Besvart: 17.09.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Hva er statsrådens syn på OVFs tilsynelatende offensive strategi for kjøp av skog, og mener statsråden dette er gunstig med tanke på å sikre lokal verdiskapning?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:2215 (2017-2018)

  Innlevert: 07.09.2018

  Sendt: 10.09.2018

  Besvart: 17.09.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Kulturrådet skal i september vedta en utfasing av Kirkemusikkordningen, som kom i stand i 2005 som et resultat av den da siste kulturmeldingen. Ordningen har vært vellykket og har bidratt til å heve feltet kvalitetsmessig og for kirken som kulturarena. Kirkemusikkens kjerneaktivitet er møteplasser hvor profesjonelle og amatører samarbeider om musikkprosjekter. Er kulturministeren trygg på at kulturrådet fortsatt vil forvalte tilskudd som støtter opp under slik aktivitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:2156 (2017-2018)

  Innlevert: 30.08.2018

  Sendt: 30.08.2018

  Besvart: 06.09.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  I dag er det fylkesmennene som avgjør kommunenes søknader om definering av turiststeder, altså steder som får unntak fra loven slik at de lokalene butikkene kan holde åpent også søndager. Det er i dag ingen ankemulighet hvis fylkesmannen sier nei til en slik søknad. Vil statsråden vurdere å endre forskriften slik at det er mulig for kommunene å anke urimelige avslag til departementet?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:2137 (2017-2018)

  Innlevert: 28.08.2018

  Sendt: 29.08.2018

  Besvart: 05.09.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  En ny gjennomgang av årets festivalsommer viser at kun 2 av 10 artister på norske festivalscener var kvinner. På tross av flere år med fokus på problemet, er det ingen bedring. Flere artister ber nå om sterkere virkemidler, som kvotering, i en overgangsfase for å bryte ned mannsdominansen og slippe flere kvinnelige stemmer til. Erkjenner statsråden problemet, hvilke virkemidler vil statsråden isåfall bruke, og kan hun støtte krav om å innføre et måltall for kvinneandel på norske festivaler?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:2041 (2017-2018)

  Innlevert: 09.08.2018

  Sendt: 10.08.2018

  Besvart: 17.08.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Spelet Elden på Røros er en formidabel oppsetning som involverer svært mange barn og unge i Røros-samfunnet. Omlag 75 % av de som deltar er under 25 år. Da Elden skulle søke om penger fra Kulturrådet i år fikk de beskjed om at det fantes støtteordninger til teater for barn og unge, men ikke med barn og unge. Vil kulturministeren ta initiativ til en endring av retningslinjene til Kulturrådet slik at teateroppsetninger med barn og unge også kan få støtte?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1942 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  Besvart: 04.07.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Medfører det riktighet at to kommersielle aktører nå har kontroll over hvilke andre som får slippe til på det nasjonale DAB-nettet og dermed også kan holde mulige konkurrenter borte fra det helt frem til 2032, og er det i så fall i tråd med Stortingets intensjon om eiermangfold i "Melding St.8 (2010-2011), og vil ministeren ta initiativ til at Medietilsynet skal finne ut hvor mange som hører på DAB, altså ikke digital lytting som inkluderer internett og mer, men faktisk DAB-lytting?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1933 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 26.06.2018

  Besvart: 02.07.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Når vil regjeringen følge opp Stortingets vedtak om å utarbeide en forsterket strategi for et forsvarlig vedlikeholdsnivå for verneverdige kirker fra 2015, og har regjeringen i den forbindelse vurdert om det bør opprettes et bevaringsprogram etter inspirasjon fra Riksantikvarens "stavkirkeprogram"?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1843 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 22.06.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Vil statsråden kvalitetssjekke investerings- og driftsbudsjett for kunstsilo i Kristiansand før det gis statlig bidrag, og har statsråden tatt høyde for at de statlige driftstilskuddene til Kunstsiloen i Kristiansand kan beløpe seg langt høyere hvis de ikke når målet om 150 000 besøkende i året?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1813 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Rette vedkommende: Kulturministeren

  Besvart: 20.06.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Kva har regjeringa gjort for å sikre at beredskapen i Noreg ikkje vil bli råka som følgje av sløkkinga av FM-nettet, og kan statsråden garantere at norske styresmakter vil nå ut til alle landet sine innbyggarar over radio, dersom NATO i ein krisesituasjon skulle ta kontroll over DAB-nettet sitt frekvensområde?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1785 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 13.06.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  De konsoliderte museene i Hordaland har satset stort og Bergen konkurrerer med Oslo som Norges kulturhovedstad. På tross av å ha de nest høyeste besøkstallene i landet, får Oslos museer seks ganger så mye i statlig tilskudd som Hordaland. Dette gir tydelig utslag i skjefordeling i støtte per innbygger, ansatt og besøkende. Hvorfor er det så stor skjevfordeling, og vil statsråden foreta seg noe for å rette opp i skjevfordelingen og gi museene i Hordaland støtten de trenger for å satse videre?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1784 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Rette vedkommende: Kulturministeren

  Besvart: 15.06.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Stortinget vedtok våren 2017 at regjeringen skal utnevne et tverrfaglig utvalg som har som formål å legge frem nye tiltak som i større grad beskytter barn mot pornografi og økt seksualisering, jf. i Innst. 433 S (2016-2017). Hva er status for nedsetting av utvalget, eventuelt når skal regjeringen sette ned nevnte utvalg, og når vil utredningen fra utvalget være ferdig?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1636 (2017-2018)

  Innlevert: 22.05.2018

  Sendt: 23.05.2018

  Besvart: 29.05.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Hvordan skal statsråden sørge for at de viderekommende kompaniene innen det frie scenekunstfeltet, som Jo Strømgren Kompani, et internasjonalt anerkjent dansekompani av svært høy kvalitet, som finansieres gjennom den såkalte basifinansieringsordningen og som fases ut av Kulturrådet allerede 1.1.2019, skal gis forutsigbarhet og overleve når de må legge ned driften om ikke en løsning er i effekt fra 1.1.2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1581 (2017-2018)

  Innlevert: 14.05.2018

  Sendt: 15.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Israels statsminister uttalt at neste års finale i ESC bør arrangeres i Jerusalem. Øst-Jerusalem er ulovlig annektert av Israel, og FN har slått fast at byens status er gjenstand for forhandlinger - derfor fryktes det at en ESC-finale der vil bidra til å legitimere den israelske statens syn på hele Jerusalem som Israelsk område. Hvordan vurderer regjeringen dette, og vil regjeringen ta opp med ESC og Den Europeiske Kringkastingsunionen å be Israel arrangere finalen et annet sted Jerusalem?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1475 (2017-2018)

  Innlevert: 03.05.2018

  Sendt: 03.05.2018

  Besvart: 09.05.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Kristiansund har Norges eldste opera, og Norges største distriktsopera. De søker sammen med regionsmuseet om midler til å bygge et regionsbygg som skal romme både kulturskole, bibliotek, museum og opera, med både ballett, symfoni og undervisnings- og utviklingsarbeid. Kristiansund kommune har jobbet med aktørene om saken i over 10 år, og har søkt staten om tilskudd siden 2014. Siste søknad ble sendt til KUD 1.03.18. Vil regjeringen støtte SV i å gi en oppstartsbevilgning, og endelig starte arbeidet med å realisere prosjektet?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1461 (2017-2018)

  Innlevert: 30.04.2018

  Sendt: 30.04.2018

  Besvart: 04.05.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Funnet av bevart tredekke fra middelalderens Bispeallmenning under arbeidene med Follobanen reiser viktige spørsmål om hvordan middelalder-Oslo formidles til publikum. NOU 1991:31 konkluderte med at det bør etableres et middelaldermuseum i Gamlebyen – og lokomotivverkstedet i Bispegata 16 ble pekt ut som egnede lokaler. Vil statsråden bidra til å etablere et middelaldermuseum i Gamlebyen og på den måten styrke formidlingen av Oslos middelalderhistorie?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1450 (2017-2018)

  Innlevert: 27.04.2018

  Sendt: 27.04.2018

  Besvart: 02.05.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Mediemangfold er viktig for gode offentlige ordskifter, for at saker blir godt opplyst, og for identitet og demokrati. TV2 har bidratt til at Norge har den beste allmennkringkastingen. TV2 har også bidratt til å skape nye innovative virksomheter som Storm AS og Vizrt AS. TV2 har vært pådriveren for kunnskaps- og næringsparken Media City Bergen. TV2 har nå vært uten avtale i ett år og fire måneder. Utlysingsvilkårene var avtalt med ESA i forkant. Hva gjør statsråden for å sikre fremdrift, slik at TV2 får økt forutsigbarhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1446 (2017-2018)

  Innlevert: 26.04.2018

  Sendt: 27.04.2018

  Besvart: 04.05.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Funnet av bevart tredekke fra middelalderens Bispeallmenning under arbeidene med Follobanen reiser viktige spørsmål om hvordan middelalder-Oslo formidles til publikum. NOU 1991:31 konkluderte med at det bør etableres et middelaldermuseum i Gamlebyen – og lokomotivverkstedet i Bispegata 16 ble pekt ut som egnede lokaler. Vil statsråden bidra til å etablere et middelaldermuseum i Gamlebyen og på den måten styrke formidlingen av Oslos middelalderhistorie?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1438 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 26.04.2018

  Besvart: 03.05.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Vil kulturministeren ta initiativ til en ny vurdering av om Festspillene i Bergen skal ha sin egen post på statsbudsjettet?