Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kulturministeren KD (1 - 20 av 47)
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1843 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 22.06.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Vil statsråden kvalitetssjekke investerings- og driftsbudsjett for kunstsilo i Kristiansand før det gis statlig bidrag? Har statsråden tatt høyde for at de statlige driftstilskuddene til Kunstsiloen i Kristiansand kan beløpe seg langt høyere hvis de ikke når målet om 150 000 besøkende i året?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1813 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Rette vedkommende: Kulturministeren

  Besvart: 20.06.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Kva har regjeringa gjort for å sikre at beredskapen i Noreg ikkje vil bli råka som følgje av sløkkinga av FM-nettet, og kan statsråden garantere at norske styresmakter vil nå ut til alle landet sine innbyggarar over radio, dersom NATO i ein krisesituasjon skulle ta kontroll over DAB-nettet sitt frekvensområde?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1785 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 13.06.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  De konsoliderte museene i Hordaland har satset stort og Bergen konkurrerer med Oslo som Norges kulturhovedstad. På tross av å ha de nest høyeste besøkstallene i landet, får Oslos museer seks ganger så mye i statlig tilskudd som Hordaland. Dette gir tydelig utslag i skjefordeling i støtte per innbygger, ansatt og besøkende. Hvorfor er det så stor skjevfordeling, og vil statsråden foreta seg noe for å rette opp i skjevfordelingen og gi museene i Hordaland støtten de trenger for å satse videre?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1784 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Rette vedkommende: Kulturministeren

  Besvart: 15.06.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Stortinget vedtok våren 2017 at regjeringen skal utnevne et tverrfaglig utvalg som har som formål å legge frem nye tiltak som i større grad beskytter barn mot pornografi og økt seksualisering, jf. i Innst. 433 S (2016-2017). Hva er status for nedsetting av utvalget, eventuelt når skal regjeringen sette ned nevnte utvalg, og når vil utredningen fra utvalget være ferdig?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1636 (2017-2018)

  Innlevert: 22.05.2018

  Sendt: 23.05.2018

  Besvart: 29.05.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Hvordan skal statsråden sørge for at de viderekommende kompaniene innen det frie scenekunstfeltet, som Jo Strømgren Kompani, et internasjonalt anerkjent dansekompani av svært høy kvalitet, som finansieres gjennom den såkalte basifinansieringsordningen og som fases ut av Kulturrådet allerede 1.1.2019, skal gis forutsigbarhet og overleve når de må legge ned driften om ikke en løsning er i effekt fra 1.1.2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1581 (2017-2018)

  Innlevert: 14.05.2018

  Sendt: 15.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Israels statsminister uttalt at neste års finale i ESC bør arrangeres i Jerusalem. Øst-Jerusalem er ulovlig annektert av Israel, og FN har slått fast at byens status er gjenstand for forhandlinger - derfor fryktes det at en ESC-finale der vil bidra til å legitimere den israelske statens syn på hele Jerusalem som Israelsk område. Hvordan vurderer regjeringen dette, og vil regjeringen ta opp med ESC og Den Europeiske Kringkastingsunionen å be Israel arrangere finalen et annet sted Jerusalem?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1475 (2017-2018)

  Innlevert: 03.05.2018

  Sendt: 03.05.2018

  Besvart: 09.05.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Kristiansund har Norges eldste opera, og Norges største distriktsopera. De søker sammen med regionsmuseet om midler til å bygge et regionsbygg som skal romme både kulturskole, bibliotek, museum og opera, med både ballett, symfoni og undervisnings- og utviklingsarbeid. Kristiansund kommune har jobbet med aktørene om saken i over 10 år, og har søkt staten om tilskudd siden 2014. Siste søknad ble sendt til KUD 1.03.18. Vil regjeringen støtte SV i å gi en oppstartsbevilgning, og endelig starte arbeidet med å realisere prosjektet?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1461 (2017-2018)

  Innlevert: 30.04.2018

  Sendt: 30.04.2018

  Besvart: 04.05.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Funnet av bevart tredekke fra middelalderens Bispeallmenning under arbeidene med Follobanen reiser viktige spørsmål om hvordan middelalder-Oslo formidles til publikum. NOU 1991:31 konkluderte med at det bør etableres et middelaldermuseum i Gamlebyen – og lokomotivverkstedet i Bispegata 16 ble pekt ut som egnede lokaler. Vil statsråden bidra til å etablere et middelaldermuseum i Gamlebyen og på den måten styrke formidlingen av Oslos middelalderhistorie?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1450 (2017-2018)

  Innlevert: 27.04.2018

  Sendt: 27.04.2018

  Besvart: 02.05.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Mediemangfold er viktig for gode offentlige ordskifter, for at saker blir godt opplyst, og for identitet og demokrati. TV2 har bidratt til at Norge har den beste allmennkringkastingen. TV2 har også bidratt til å skape nye innovative virksomheter som Storm AS og Vizrt AS. TV2 har vært pådriveren for kunnskaps- og næringsparken Media City Bergen. TV2 har nå vært uten avtale i ett år og fire måneder. Utlysingsvilkårene var avtalt med ESA i forkant. Hva gjør statsråden for å sikre fremdrift, slik at TV2 får økt forutsigbarhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1446 (2017-2018)

  Innlevert: 26.04.2018

  Sendt: 27.04.2018

  Besvart: 04.05.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Funnet av bevart tredekke fra middelalderens Bispeallmenning under arbeidene med Follobanen reiser viktige spørsmål om hvordan middelalder-Oslo formidles til publikum. NOU 1991:31 konkluderte med at det bør etableres et middelaldermuseum i Gamlebyen – og lokomotivverkstedet i Bispegata 16 ble pekt ut som egnede lokaler. Vil statsråden bidra til å etablere et middelaldermuseum i Gamlebyen og på den måten styrke formidlingen av Oslos middelalderhistorie?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1438 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 26.04.2018

  Besvart: 03.05.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Vil kulturministeren ta initiativ til en ny vurdering av om Festspillene i Bergen skal ha sin egen post på statsbudsjettet?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1425 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 25.04.2018

  Besvart: 02.05.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Hvordan vil regjeringen bidra til videre vekst innen samisk film, og sørge for at Internasjonalt samisk filminstitutt kan gi produksjonstilskudd til spillefilm og serier, slik beskrevet i filmmeldingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1388 (2017-2018)

  Innlevert: 19.04.2018

  Sendt: 20.04.2018

  Besvart: 27.04.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Mener statsråden at TV2s forslag er tilfredsstillende løsninger, hvis nei, hvordan vil statsråden sikre at et flertall av disse beslutningene faktisk blir tatt utenfor hovedstaden?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1345 (2017-2018)

  Innlevert: 13.04.2018

  Sendt: 13.04.2018

  Besvart: 20.04.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Gjeld og forpliktelser opparbeidet gjennom spill kan føre til alvorlige konsekvenser, også selvmord. Hvilken kunnskap finnes om spillavhengighet og selvmord, hvilke tiltak har regjeringen iverksatt for å motvirke dette og hvordan har ministeren fulgt opp den kunnskapen som foreligger?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1246 (2017-2018)

  Innlevert: 03.04.2018

  Sendt: 04.04.2018

  Besvart: 06.04.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Hvordan fordeler søknadene om momskompensasjon for idrettsanlegg seg på de enkelte fylkene?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1236 (2017-2018)

  Innlevert: 23.03.2018

  Sendt: 23.03.2018

  Besvart: 09.04.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Hvordan vil statsråden sørge for at tiltak for å bevare og styrke mediemangfoldet snarest iverksettes?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1227 (2017-2018)

  Innlevert: 22.03.2018

  Sendt: 23.03.2018

  Besvart: 09.04.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Det er nå bekreftet at hver fjerde medarbeider i Medietilsynet vil bli overtallig. «Noen sitter og gråter på kontoret, andre er forbannet, men de fleste er livredde.», sier en av de ansatte ved tilsynet til Klassekampen. Mener statsråden det er fornuftig mediepolitikk at Medietilsynet reduseres så drastisk, og støtter statsråden omorganisering utfra et næringspolitisk og distriktspolitisk perspektiv når disse arbeidsplassene i utgangspunktet ble flyttet til Fredrikstad for å sørge for statlige arbeidsplasser utenfor Oslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1209 (2017-2018)

  Innlevert: 20.03.2018

  Sendt: 21.03.2018

  Besvart: 04.04.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Det er enighet om at det har vært nødvendig å gjøre endringer i den nasjonale organiseringen av den kulturelle skolesekken. Likevel er mange i kunst- og kulturfeltet nå bekymret for utviklingen til Kulturtanken, for at byråkratiet i Kulturtanken har est ut samtidig som at kvalitetskontrollen på produksjonene har blitt svakere, og scenekunstfeltet er bekymret for Kulturtankens forhold til det velfungerende Scenekunstbruket. Hvordan svarer statsråden på disse bekymringene og vil Scenekunstbruket bestå som i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1201 (2017-2018)

  Innlevert: 20.03.2018

  Sendt: 21.03.2018

  Besvart: 04.04.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Nylig kunne NRK fortelle at mange i Den kulturelle skolesekken (DKS) lokalt lurer på hva Kulturtanken i Oslo gjør. Det vises bl.a. til at av de 70 millioner kronene i etatens nettobudsjett har 42 millioner kroner gått til å dekke lønninger til ansatte. Mange etterspør reelle kulturelle aktiviteter, noe de opplever Kulturtanken ikke har levert siden det ble opprettet. Vil statsråden følge opp denne kritikken og se nærmere på organiseringen og ressursbruken i Kulturtanken?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1076 (2017-2018)

  Innlevert: 02.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 09.03.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Vil statsråden sørge for at Nobels Fredssenter får oppfylt behovet sitt for mer plass, ved å gi de tilgang til Lokalstasjonen når leieavtalen med Nasjonalmuseet utgår?