Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 20 av 127)
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2453 (2023-2024)

  Innlevert: 28.06.2024

  Sendt: 01.07.2024

  Besvart: 03.07.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Den foreslåtte utbyggingen av Arctic Center i Tromsø ligger an til å bli et av de største naturinngrepene i kommunen noensinne. Prosjektet kan ramme truede naturtyper, reindriftsområder, samiske kulturminner, et populært friluftsterreng, og føre til utslipp av karbon ved ødeleggelse av myr. Mener regjeringen dagens planer er i tråd med Norges naturmål, og vil regjeringen foreta seg noe for å stanse prosjektet eller begrense naturødeleggelsene?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2442 (2023-2024)

  Innlevert: 28.06.2024

  Sendt: 28.06.2024

  Besvart: 04.07.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Regjeringen forbyr kloakkutslipp fra fritidsbåter i Oslofjorden fra 1.7.24, med bare en måneds varsel. Båtverksteder har fulle ordrebøker på denne tiden. Mange båteiere vil ikke få montert landuttak for septik innen forbudet. Hva er statsrådens faglige grunnlag for et så akutt tiltak, og hvordan mener regjeringen at båteiere skal unngå å bli lovbrytere fordi de ikke kan få oppgradert båten sin tidsnok?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2425 (2023-2024)

  Innlevert: 26.06.2024

  Sendt: 26.06.2024

  Besvart: 01.07.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  23. juni stengte Miljødirektoratet fisket etter laks i store deler av landet. De begrunner dette med den svært alvorlige situasjonen for villaksen. En rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) 17. juni peker på påvirkning fra lakseoppdrett og klimaendringer som de største truslene mot den atlantiske laksen. Flere lider nå økonomiske tap som en følge av denne stengingen. Vil statsråden ta initiativ til en kompensasjonsordning for de som lider økonomiske tap, betalt av oppdrettsnæringen, altså la forurenser betale?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2403 (2023-2024)

  Innlevert: 24.06.2024

  Sendt: 24.06.2024

  Besvart: 27.06.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Miljødirektoratet besluttet tre uker ut i sesongen å stenge en rekke elver i Norge for laksefiske. Det er det gode grunner til og synes å være et nødvendig og riktig tiltak. Men med den informasjonen som har foreligget lenge om at årets sesong kunne by på kritisk lite laks i elvene, hvorfor kunne ikke regjeringen tidligere kommunisert med offentligheten om at en slik avgjørelse kunne komme, særlig av hensyn til forutsigbarhet for de mange næringsdrivende knyttet til lakseelver i distriktene ?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2399 (2023-2024)

  Innlevert: 24.06.2024

  Sendt: 24.06.2024

  Besvart: 01.07.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  På hvilken måte vil regjeringen kompensere berørte aktører for bortfall av inntekter som følge av Miljødirektoratets vedtak om umiddelbar stans i laksefisket i 33 elver fra 23. juni?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2367 (2023-2024)

  Innlevert: 21.06.2024

  Sendt: 21.06.2024

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 28.06.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Kva gjer statsministeren for å sikre reelt og raskt innsyn og offentlegheit i regjeringa sine pågåande prosessar med å knyte Noreg tettare på EU sitt klima- og miljøarbeid, jamfør mellom anna at det nylig vart kjend at store mengder dokument om Noreg sine klimaforhandlingar med EU først vart journalført av Klima- og miljødepartementet eit halvt år etter at saka vart ferdig behandla, og at media blir nekta innsyn i korrespondanse mellom Finansdepartementet og EU om den såkalla karbontollen (CBAM)?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til energiministeren

  Dokument nr. 15:2314 (2023-2024)

  Innlevert: 16.06.2024

  Sendt: 17.06.2024

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 21.06.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Vil det vere mulig for Noreg å delta i EU sitt sosiale klimafond frå starten av utan at vi utarbeider detaljerte nasjonale sosiale klimaplanar i tillegg til eksisterande klima- og energiplanar, og tar regjeringa sikte på å ferdigstille slike planar seinast innan juni 2025?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2313 (2023-2024)

  Innlevert: 16.06.2024

  Sendt: 17.06.2024

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 20.06.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  I tildelingsbrevet til Sjøfartsdirektoratet, ref 23/7401-4, skriv NFD at direktoratet skal gjennomføre høyring og fastsetta reglar om begroing på skipsskrog innan utgangen av juni 2024. Høyringsfristen vart sett til 06.06.2024, tre veker før fristen. Den foreslåtte reguleringa er kontroversiell, og Sjøfartsdirektoratet har motteke mange høyringssvar frå tunge næringsaktørar som oppfattast å vera kritiske. Er det mogleg å gjera seriøse og gode vurderingar på så kort tid sett i lys av dei protestar som er kome under høyringa?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2300 (2023-2024)

  Innlevert: 14.06.2024

  Sendt: 14.06.2024

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 19.06.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Vil samferdselsministeren vurdere å endre regelverket for omsetningskrav for flytende drivstoff, slik at det blir lagt til rette for at spesialiserte aktører kan tilby 98 oktan bensin til biler, motorsykler, båter og annet verktøy som tar skade av innblandet biodrivstoff?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2284 (2023-2024)

  Innlevert: 12.06.2024

  Sendt: 12.06.2024

  Besvart: 19.06.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Kan statsråden bekrefte at både Stortingsmeldingen med konkrete virkemidler som viser hvordan klimamålene i 2030 skal nås og Klimamelding for perioden fram mot 2035 blir lagt fram for Stortinget i løpet av dette året i henhold til vedtak gjort av Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigrid Zurbuchen Heiberg (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2257 (2023-2024)

  Innlevert: 09.06.2024

  Sendt: 10.06.2024

  Besvart: 13.06.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Vil statsråden starte prosessen med å etablere ein nasjonalpark i Nordmarka?
 • Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2253 (2023-2024)

  Innlevert: 09.06.2024

  Sendt: 10.06.2024

  Besvart: 17.06.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Dersom Norge skal inngå samarbeid om utslippsreduksjoner gjennom handel med utslippskvoter under Parisavtalens artikkel 6, med stater som, i strid med Norges forståelse av regelverket for rapportering av utslippsregnskap, rapporterer på ekstraterritorielle utslipp og utslippskutt, er det mulig for Norge å forsikre seg om at utslippskvotene man handler med utelukkende er et resultat av tiltak som “gjennomføres innenfor de grensene til det landet det samarbeides med, ihht folkeretten”?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2239 (2023-2024)

  Innlevert: 06.06.2024

  Sendt: 07.06.2024

  Besvart: 12.06.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Ny statistikk fra FAKS viser økende behandlingstid for akvakultursøknader hos Statsforvalteren i Nordland, til tross for løfter om mer ressurser. Det er også store forskjeller i forvaltningspraksis mellom embetene, hvor Nordland skiller seg negativt ut. Vil statsråden erkjenne statens negative forskjellsbehandling av Nordland for verdi- og jobbskaping, og gripe inn gjennom bl.a styringsdialog, instrukser, endret forvaltningspraksis, og benytte andre embeter for å gjenopprette en likebehandling fra staten?
 • Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2220 (2023-2024)

  Innlevert: 05.06.2024

  Sendt: 06.06.2024

  Besvart: 12.06.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Når vil veiledningsmateriale publiseres, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette for lik praktisering av forskriften på tvers av statsforvalterembetene?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2204 (2023-2024)

  Innlevert: 04.06.2024

  Sendt: 05.06.2024

  Besvart: 11.06.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Flere husholdninger med solceller har kunnet spare overskuddstrømmen de produserer i en "bank" for å kunne "ta ut" strømmen senere. Flere strømsalgselskap går nå bort fra eller reduserer denne muligheten for lagring av solstrøm i egne "banker". Dette svekker lønnsomheten i solcelle investeringene og kan i verste fall føre til at færre velger å installere solceller. En alternativ løsning er å installere batterier hjemme. Vil statsråden ta initiativ til at Enova gir støtte til installasjon av batterier for å lagre strøm hjemme?
 • Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2168 (2023-2024)

  Innlevert: 31.05.2024

  Sendt: 31.05.2024

  Besvart: 04.06.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Er det føringer i fireårsavtalen som ble inngått i 2020 eller er det Enova sine egne valg innenfor styringsavtalen med departementet som gjør at kun husholdninger med veldig god økonomi kan benytte seg av noen av Enova sine støtteordninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2135 (2023-2024)

  Innlevert: 27.05.2024

  Sendt: 28.05.2024

  Besvart: 03.06.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Når ser statsråden for seg at vi kan få eit vernevedtak for Sognefjorden, og stiller staten opp med nok forskingsmidlar og -ressursar som eit slikt vedtak krev?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2082 (2023-2024)

  Innlevert: 21.05.2024

  Sendt: 21.05.2024

  Besvart: 28.05.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Hvor mye forventer Enova å bruke på å støtte energieffektivisering og lokal energiproduksjon i henholdsvis husholdningene og næringsliv i 2024, og hvor mye av pengene er så langt brukt opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2052 (2023-2024)

  Innlevert: 15.05.2024

  Sendt: 15.05.2024

  Besvart: 23.05.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Forurensingsforskriften for oppdrett av fisk i sjø ble endret 2. februar i år. Behandler statsforvalterne saker nå i tråd med endringene i forskriften, eller venter de på en veileder fra Miljødirektoratet før saksbehandling etter forskriftsendringene i praksis starter etter de nye reglene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2051 (2023-2024)

  Innlevert: 15.05.2024

  Sendt: 15.05.2024

  Besvart: 22.05.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Er statsråden enig med finansministeren i at elbilmålet bare er «et mål» som ikke bokstavelig talt skal følges, og er det slik regjeringen også forholder seg til klimamålet for 2030?