Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kunnskaps- og integreringsministeren KUNDI (1 - 20 av 105)
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2729 (2019-2020)

  Innlevert: 23.09.2020

  Sendt: 23.09.2020

  Til behandling

  En av samfunnets viktigste oppgaver er å sørge for gode skoler. Her er det mange hensyn som må balanseres. Nærskole vs skolestørrelser, offentlig vs privat og så videre. Hvor mange offentlige grunnskoler har blitt lagt ned siden 2000, fordelt pr år, og hvor mange private skoler har blitt godkjent pr år i samme periode?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2726 (2019-2020)

  Innlevert: 22.09.2020

  Sendt: 23.09.2020

  Til behandling

  Smitten i Oslo nå er på rødt nivå, og innbyggerne oppfordres om å unngå buss, trikk og bane. Dette påvirker skoleelever som avhenger av kollektivtransport. Til tross for oppfordringen om å unngå kollektivreiser, har ikke skolene anledning til å være fleksible slik at foreldrene kan organisere alternativ reisemåte utenom rushtiden, kombinert med delvis hjemmeskole, så lenge trafikklysmodellen er på gult nivå. Hvordan skal skoler, elever og foreldre forholde seg til slik motstrid mellom lov og lokale smitteverntiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2724 (2019-2020)

  Innlevert: 22.09.2020

  Sendt: 23.09.2020

  Til behandling

  Både offentlige skoler og offentlig godkjente friskoler har behov for sikre opplysninger om elevene og deres foresatte. Friskolene er pålagt rapporteringsplikter til det offentlige der det er nødvendig med personnummer for elever og foresatte. Det råder åpenbart uklarheter på området, da Frp er kjent med en sak der en offentlig godkjent videregående friskole ble nektet tilgang til folkeregisteropplysninger etter å ha søkt om dette. Kan statsråden klargjøre om friskoler har adgang til folkeregisteropplysninger via Evry?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2702 (2019-2020)

  Innlevert: 21.09.2020

  Sendt: 22.09.2020

  Til behandling

  Hva er grunnen til at det er så mange bosettingsklare flyktninger i mottak når det er ledig kapasitet, og vil statsråden sørge for å be ordførerne som nå har meldt inn evne og vilje til å hjelpe, om å bosette de 48 flyktningene med spesielle behov?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2685 (2019-2020)

  Innlevert: 19.09.2020

  Sendt: 21.09.2020

  Til behandling

  Kan Viken fylkeskommune hevde at en elev har mistet sine rettigheter, og at han ikke lenger regnes som elev, uten at fylkeskommunen har klart å skaffe eleven lærlingeplass i bedrift dersom det har blitt gitt løfte om dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2680 (2019-2020)

  Innlevert: 18.09.2020

  Sendt: 21.09.2020

  Til behandling

  Onsdag sendte partene i kommunal sektor et brev til statsministeren der de ber om et møte. Leder for Unio kommune og i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier til Utdanningsnytt 17. september «(…) det er klart at forventningene og kravene må stå i forhold til mulighetene [vi] har for å levere.» Vil regjeringen, gjennom en ekstra bevilgning, sørge for samsvar mellom krav og ressurser, slik at elevenes rettigheter og lærernes arbeidsforhold oppfylles i en krevende situasjon, eller skal skolen fortsatt bære belastningen alene?
 • Skriftlig spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2656 (2019-2020)

  Innlevert: 17.09.2020

  Sendt: 17.09.2020

  Besvart: 23.09.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  I dag er reiseliv, hotel og restaurantbransjen hardt rammet av koronatiltak og har ikke mulighet til å ta inn ønsket antall lærlinger. Hvilke strakstiltak vil statsråden gjøre for at ungdom sikres læreplasser innen mat- og servicefag og hotel- og restaurantfaget og for å hindre at dyktige fagarbeidere for framtiden går tapt?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2652 (2019-2020)

  Innlevert: 16.09.2020

  Sendt: 17.09.2020

  Besvart: 22.09.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Vil statsråden foreslå endringer i finansieringen, slik at Plus skolen kan bestå?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2617 (2019-2020)

  Innlevert: 14.09.2020

  Sendt: 15.09.2020

  Besvart: 18.09.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Formålet med de nasjonale prøvene er å kartlegge elevene. Elever med diagnosen dysleksi har blitt kartlagt på logostester og lignende, og skal ha tilrettelagt opplæring. Mener statsråden det er hensiktsmessig for disse elevene å bli ytterligere kartlagt på nasjonale prøver uten noen form for hjelpemidler og tilrettelegging, og hva vil i så fall denne kartleggingen egentlig si om disse elevenes kunnskaper all den tid det ikke er mulig for dem å få god nok tilrettelegging?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2590 (2019-2020)

  Innlevert: 11.09.2020

  Sendt: 11.09.2020

  Besvart: 21.09.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Har statsråden et anslag på hvor mye de private barnehagene vil få i økt driftstilskudd i 2021 som følge av at bemanningsnormen er oppfylt i flere kommuner (og barnehager) i 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2402 (2019-2020)

  Innlevert: 25.08.2020

  Sendt: 25.08.2020

  Kan statsråden klargjøre hvorfor tilskuddet til Født Fri for 2018 ikke fremkommer i nasjonalregnskapet, og handler de 4,9 mill. kr som oppgis i Født Fris regnskap for 2018 om at 100 000 kr er utbetalt i forskudd som stiftelseskapital for at stiftelsen som allerede var tildelt milliontilskudd kunne etableres?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2401 (2019-2020)

  Innlevert: 25.08.2020

  Sendt: 25.08.2020

  Besvart: 03.09.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Gjennom prosjektet #DenNyeOljen har Norsk Olje og Gass invitert seg selv til skoler i hele Norge for å bidra til det de selv mener er en faktabasert samfunnsdebatt. Ifølge opplæringslovens § 9-6 har skoleeier plikt til å sørge for at elever “ikkje blir utsette for reklame (...) som i stor grad kan påverke holdningar, åtferd og verdiar, mellom anna på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nytta i opplæringa”. Mener statsråden at prosjektet er et brudd på opplæringslovens § 9-6?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2400 (2019-2020)

  Innlevert: 25.08.2020

  Sendt: 25.08.2020

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 01.09.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Vil statsråden ta initiativ ovenfor fylkeskommunene og transportoperatørene for å sikre at retningslinjene i smittevernveilederen for skolen også blir overholdt på skoleskyssen?
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2385 (2019-2020)

  Innlevert: 23.08.2020

  Sendt: 24.08.2020

  Besvart: 01.09.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Kunnskapsdepartementet har ved flere anledninger slått fast at foreldre i samfunnskritiske funksjoner har krav på fulltids barnehagetilbud fra kommunen. Det slås også fast at retten til fulltidsplass, for denne gruppen, skal gå foran beslutning om redusert åpningstid. Likevel ser vi fortsatt at det i enkelte kommuner ikke tilbys dette og at enkelte kommuner selv gjør en vurdering på hva som er samfunnskritisk personell. Hva vil statsråden gjøre for å påse at dette kravet etterfølges alle landets kommuner?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2365 (2019-2020)

  Innlevert: 21.08.2020

  Sendt: 21.08.2020

  Besvart: 28.08.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Skolene er i år påført ekstrautgifter som følge av koronasituasjonen. Parallelt skal skolene iverksette fagfornyelsen, der innkjøp av nye læremidler vil være en stor utgift. Charlottenlund barneskole i Trondheim risikerer å måtte kutte lærerstillinger pga. av ekstraordinære koronautgifter. Situasjonen er tilsvarende i andre kommuner. Vil statsråden garantere at ingen skoler må kutte i lærerstillinger som følge av koronautgifter, samt sikre at alle grunn- og videregående skoler kan kjøpe inn læremidler tilpasset fagfornyelsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2343 (2019-2020)

  Innlevert: 20.08.2020

  Sendt: 20.08.2020

  Besvart: 28.08.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  I den bydelen i Oslo med høyest smittetall, har noen foreldre organisert felles kjøreordning for å unngå kollektivtransport til skolen. For å unngå kjøring i rushtiden, var skolen innstilt på at deler av skolearbeidet kunne gjøres hjemme. Nå viser det seg at dette ikke er mulig, fordi Udir. har knyttet opplæringsplikten på gult smittenivå til fysisk tilstedeværelse. Vil statsråden ta initiativ til å endre reglene slik at skolen lokalt kan finne praktiske og fleksible løsninger som både ivaretar elevenes sikkerhet og opplæringsplikten?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2342 (2019-2020)

  Innlevert: 20.08.2020

  Sendt: 20.08.2020

  Besvart: 28.08.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Kan statsråden bistå med å fremskaffe regnskap 2019 for samtlige organisasjoner som mottar «Tilskott til drift av nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet» under kap. 291, post 71 i statsbudsjettet for 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2329 (2019-2020)

  Innlevert: 19.08.2020

  Sendt: 19.08.2020

  Besvart: 28.08.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Frp er opptatt av åpenhet om skoleresultater, slik at målrettede tiltak kan settes inn. SSB har statistikk over grunnskolepoeng for de som avsluttet grunnskolen fordelt på innvandringskategori og kjønn, men ikke på landbakgrunn. Dette er uheldig, da erfaring fra bl.a. Danmark viser at det er store ulikheter i resultater fordelt på landbakgrunn. Det er store ulikheter mellom de ulike landene innen SSBs innvandringskategorier. Kan statsråden sørge for at det blir utarbeidet statistikk over karakterer basert på landbakgrunn?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2328 (2019-2020)

  Innlevert: 19.08.2020

  Sendt: 19.08.2020

  Besvart: 28.08.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Vi kjenner til et konkret tilfelle der kommunen veiledet barnehagen feil om regnskapsførsel/BASIL, og om hva som kunne avsettes som styrking av egenkapital og hva som kunne tas ut som lønn for eier/styrer. I ettertid åpnet barnehagemyndigheten økonomitilsyn av barnehagen, hvor barnehagen da ble straffet for å ha fulgt veiledningen den fikk fra kommunen selv. Mener statsråden det er riktig at barnehagen skal bli straffet for å ha fulgt veiledning, og hva mener statsråden kan gjøres for å motvirke tilfeller som dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2316 (2019-2020)

  Innlevert: 18.08.2020

  Sendt: 18.08.2020

  Besvart: 26.08.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Mener ministeren at retten til gratis videregående opplæring blir godt nok ivaretatt i dette eksemplet fra Avisa Nordland og de tre jentene fra Hamarøy og er en økning i borteboerstipendet en sak ministeren vil ta med seg i sitt videre arbeid nå ifm statsbudsjettarbeidet regjeringen holder på med?