Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kunnskaps- og integreringsministeren KUNDI (1 - 20 av 105)
 • Skriftlig spørsmål fra Jette F. Christensen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2190 (2020-2021)

  Innlevert: 11.05.2021

  Sendt: 12.05.2021

  Til behandling

  I sin innstilling til statsbudsjettet for 2021 pekte en Kunnskapskomite på Raftostiftelsens behov for mer ressurser for å møte økt etterspørsel. Hvorfor har ikke kunnskapsministeren fulgt opp stortingets vedtak?»
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2189 (2020-2021)

  Innlevert: 11.05.2021

  Sendt: 12.05.2021

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Til behandling

  Mange personer med kurdisk bakgrunn fra Irak venter fremdeles på å få ta del i identitetsavklaringsprogrammet som Stortinget anmodet regjeringen om å gjennomføre i 2016. Hva er status med arbeidet, og når kan de det gjelder vente seg å få et svar?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2164 (2020-2021)

  Innlevert: 09.05.2021

  Sendt: 10.05.2021

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Til behandling

  Det er straffbart med omskjering/kjønnslemlesting av jenter og kvinner i Noreg. Kor mange har vorte straffedømt for overgrepet, og viss ikkje mange har vorte det, er årsaka at det no er veldig få som blir utsette for overgrepet eller at tilfella ikkje blir oppdaga, og meiner statsråden i så fall at oppfølginga er god nok?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2088 (2020-2021)

  Innlevert: 30.04.2021

  Sendt: 03.05.2021

  Besvart: 07.05.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Hva vil statsråden foreta seg for å sikre styrket og forutsigbar finansiering av ordningen «Fagbrev på jobb», slik at Troms og Finnmark fylkeskommune kan legge til rette for å utnytte potensialet for, og svare ut etterspørselen etter, det som er en svært samfunnsnyttig ordning?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2078 (2020-2021)

  Innlevert: 30.04.2021

  Sendt: 30.04.2021

  Besvart: 07.05.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Hvordan vil statsråden sikre elever som stryker i standpunkt sin rett til å sikre vitnemål gjennom eksamen dersom de er trukket ut i faget de har strøket i våren 2021 eller vil statsråden i år regne pandemisituasjonen som et «særskilt tilfelle» i henhold til § 3-45 i forskrift til opplæringslova en og dermed gi dispensasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2061 (2020-2021)

  Innlevert: 28.04.2021

  Sendt: 29.04.2021

  Besvart: 07.05.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Hva vil statsråden gjøre for at glassforedling fortsatt blir en del av læreplanen for glasshåndverk og gjennom det sikre både arbeidsplasser og at Norge oppfyller sine Unesco forpliktelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2052 (2020-2021)

  Innlevert: 27.04.2021

  Sendt: 28.04.2021

  Besvart: 03.05.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Viser til behandlingen av Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, hvor flertallet skrev blant annet vedlagte merknad. Kan statsråden kort redegjøre for arbeidet med oppfølging av stortingsmeldingen, og i særdeleshet den nevnte merknaden som vil sikre en tett oppfølging av barn med sansetap i hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2049 (2020-2021)

  Innlevert: 27.04.2021

  Sendt: 28.04.2021

  Besvart: 05.05.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Regjeringa stiller store krav til kompetanse, og Senterpartiet mener regjeringa dertil må sikre at disse kravene kommer skoleelever til gode med god og meningsfylt undervisning, samt at lærere blir ivaretatt. Hvordan vurderer statsråden kravet til «alternativ pedagogisk utdanning» som er en del av dagens kompetansebestemmelser for lærere, og vil statsråden at det ikke kan tolkes slik at 5 års praksis i lærerstilling uten fullført lærerutdanning, tilfredsstiller kravet?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2034 (2020-2021)

  Innlevert: 26.04.2021

  Sendt: 27.04.2021

  Besvart: 03.05.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  En konsekvens av regjeringens fullføringsreform vil være flere elever i den videregående skolen. Vil regjeringen gjennom ordninger som rentekompensasjon, forlengelse av avdragsperioden eller annet bidra til å gjøre det lettere for fylkeskommuner som må investere i nybygg som følge av dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1996 (2020-2021)

  Innlevert: 22.04.2021

  Sendt: 22.04.2021

  Besvart: 03.05.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Hvilke ekstraordinære konkrete tiltak og planer har regjeringen for å tette eventuelle kunnskapshull blant elever som er rammet av mange karantener og hjemmeundervisning og hvorfor ønsker ikke statsråden å kartlegge situasjonen for norske skolelever etter koronaen?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1993 (2020-2021)

  Innlevert: 22.04.2021

  Sendt: 22.04.2021

  Besvart: 29.04.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Tilbakemeldingen fra lærerne er at skolene ikke var forberedt da de nye læreplanene trådte i kraft, fordi det manglet tid til at lærerne kunne forberede den faktiske iverksettelsen ute i klasserommene, nødvendig utstyr og læremidler til å gjennomføre fornyelsen og at viktig utviklingsarbeid og aktiv medvirkning har blitt utsatt eller avlyst som følge av koronapandemien. Hvilke konkrete grep vil statsråden nå ta etter en så alvorlig tilbakemelding fra lærerne?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1990 (2020-2021)

  Innlevert: 22.04.2021

  Sendt: 22.04.2021

  Besvart: 30.04.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Har friskoler med idrettsprofil som gir opplæring på ungdomstrinnet adgang til å stille opptakskrav til elevene, som fysiske krav og opptaksprøver, utover vilkårene for inntak i offentlig skole?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1987 (2020-2021)

  Innlevert: 22.04.2021

  Sendt: 22.04.2021

  Besvart: 29.04.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Det uavhengige konkursboet for stiftelsen Født Fri, oppnevnt av Oslo Byfogdembete, har «ikke avdekket at det foreligger mistanke om brudd» på de lover de har vært anklaget for. Bostyrer, advokat Anne Christine Wettre, skriver at IMDis vedtak bryter med statens prinsipper om forholdsmessighet. Hun mener at de økonomiske uregelmessigheter som ble avdekket i Født Fris regnskap, ikke kan forsvare at pengestøtten ble stoppet. Bostyrer har derfor bedt Kunnskapsdepartementet om å ta klagen på dette til følge. Hvordan vil statsråden følge opp konkursboets konklusjoner og når vil dette skje?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1949 (2020-2021)

  Innlevert: 16.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 27.04.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Hvordan vil regjeringen bidra til å skape forutsigbarhet for både brukere av mobbeombud og ansatte i stillingene, og sikre at alle barn og unge får et likeverdig tilbud uavhengig av hvor de bor, og vil det komme en fast ordning med statlig finansiering av mobbeombud etter at prøveperioden for prosjektet går ut 31.12.2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1911 (2020-2021)

  Innlevert: 13.04.2021

  Sendt: 13.04.2021

  Besvart: 20.04.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Er statsråden trygg på at foreldre og foresattes mulighet til deltakelse i barns læring er ivaretatt gjennom læreplanreformen Fagfornyelsen, når det ikke lenger finnes fysiske lærebøker, men kun heldigitale læremidler?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1907 (2020-2021)

  Innlevert: 12.04.2021

  Sendt: 13.04.2021

  Besvart: 20.04.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Ansvaret for hele opplæringstilbudet for døve og hørselshemmede elever er gitt kommunene uavhengig av om disse har ressursene eller kompetansen som må til. Vil regjeringen lage en langsiktig plan for grunnskoletilbud for tegnspråklige elever i hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1906 (2020-2021)

  Innlevert: 12.04.2021

  Sendt: 13.04.2021

  Besvart: 20.04.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Statsråd Melby har i møte med brukerorganisasjoner garantert for døve og hørselshemmede elevers rett til deltidstilbud og lovet nye finansieringsordninger for kommuner med opplæringsansvar for døve og hørselshemmede elever. Vil finansieringsordningen omfatte kommuner som sender sine elever til et tegnspråklig grunnskoletilbud i en annen kommune og skal ordningen også gjelde for barnehagebarn med plass i en annen kommunes tegnspråklig barnehage?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1869 (2020-2021)

  Innlevert: 09.04.2021

  Sendt: 09.04.2021

  Besvart: 15.04.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Mellom 2015 og 2019 var det en femdobling i antall innrapporterte volds- og trusselhendelser mot ansatte i Osloskolen. I Oslo er det Utdanningsetaten som har ansvar for at reglene i arbeidsmiljøloven følges og at de ansatte i skolene skal ha trygge forhold. Arbeidstilsynet har konkludert med at tiltakene Utdanningsetaten har iverksatt ikke har hatt noen effekt. Vil statsråden iverksette tiltak for å gi de ansatte i Osloskolen en tryggere arbeidshverdag?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1868 (2020-2021)

  Innlevert: 09.04.2021

  Sendt: 09.04.2021

  Besvart: 15.04.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Høsten 2018 ble det innført mobbeombud for barnehage og grunnskole i hvert fylke. Evalueringen av ordningen viser at den bidrar til et tryggere skole- og barnehagemiljø, men at ordningen er for lite kjent. Det er ulik praksis i kommuner med å informere om fylkeskommunale mobbeombud på hjemmesider og andre informasjonskanaler. Vil statsråden vurdere konkrete tiltak for å gjøre mobbeombuds-ordningen mer kjent for innbyggerne?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1865 (2020-2021)

  Innlevert: 09.04.2021

  Sendt: 09.04.2021

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 15.04.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Fra og med skoleåret 2019-2020 ble lærernormen innført på skolenivå. Kan statsråden gi en oversikt over andel kvalifiserte lærere i grunnskolen på kommunenivå for skoleåret 2018-2019, skoleåret 2019-2020 og 2020-2021 per nå?