Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Næringsministeren NFD (1 - 20 av 31)
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1156 (2017-2018)

  Innlevert: 13.03.2018

  Sendt: 13.03.2018

  Til behandling

  Hvordan kan statsråden ha satt seg i en situasjon hvor budskapet han har oppgitt å ville fremføre så til de grader har blitt misforstått, og hvordan vil han sikre at slike situasjoner ikke oppstår igjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Ness (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1145 (2017-2018)

  Innlevert: 12.03.2018

  Sendt: 12.03.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Til behandling

  Har regjeringen noe estimat for forventet økning i eksport til Mercosur-landene (totalt og fordelt på hvert enkelt land), for hvilke sektorer forventer man eksportøkning og hva er estimatene for disse sektorene, og er det særlige norske selskaper som forventes å profitere som følge av en eventuelt fremforhandlet frihandelsavtale mellom EFTA og Mercosur-landene?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Ness (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1144 (2017-2018)

  Innlevert: 12.03.2018

  Sendt: 12.03.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Til behandling

  Kan statsråden legge frem tall for samlet norsk eksport til hvert Mercosur-land de siste ti årene, og kan statsråden legge frem eksporttall til hvert Mercosur-land fordelt innen ulike sektorer?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1117 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvilken kommunikasjon har vært mellom statsråden og valgkomiteen for Innovasjon Norges styre og har statsråden involvert mindretallseierne?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1088 (2017-2018)

  Innlevert: 05.03.2018

  Sendt: 06.03.2018

  Besvart: 12.03.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden informere om begrunnelsen for hvorfor lokale hoteller ikke får delta i anbudskonkurransen om en hotellavtale med Helse Bergen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1087 (2017-2018)

  Innlevert: 05.03.2018

  Sendt: 06.03.2018

  Besvart: 13.03.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden garantere at endringen i NIS-forskriften ikke vil få konsekvenser for arbeidsmarkedet i andre land i Norden – og hva mener hans nordiske kolleger om at han vil starte et kappløp mot bunnen?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1084 (2017-2018)

  Innlevert: 05.03.2018

  Sendt: 05.03.2018

  Besvart: 12.03.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  På hvilke måter, på hvilke tidspunkt og med hvilken begrunnelse har statsråden gitt uttrykk overfor styret eller noen av styrets medlemmer for at en prosess knyttet til daglig leder skulle stoppes eller på andre måter gitt uttrykk for sitt syn på daglig leder og/eller en styrebehandling av forhold knyttet til daglig leder, og mener statsråden at hans inngripen er i tråd med statens prinsipper for god eierstyring?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1014 (2017-2018)

  Innlevert: 22.02.2018

  Sendt: 23.02.2018

  Besvart: 02.03.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil statsråden sørge for at det blir utført kontroller med de mange tilbyderne av massasjetjenester som er etablert rundt om i landet, så man er sikker på at disse opererer innenfor gjeldende lover og regler?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:970 (2017-2018)

  Innlevert: 16.02.2018

  Sendt: 16.02.2018

  Besvart: 23.02.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil statsråden setje i verk tiltak slik at statistikkane for gjestedøgn vert meir korrekte og dekkande, og i tilfelle kva tiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:870 (2017-2018)

  Innlevert: 05.02.2018

  Sendt: 06.02.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 12.02.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  For å vurdere tre varslinger valgte Kriminalomsorgsdirektoratet i 2016 å sende oppdraget ut på konkurranse til tre advokatfirmaer med en kostnadsramme på 500.000 kr. Uten ny utlysning endte totalregningen på 5.152.119,- Forsker ved NHH mener dette er en ulovlig anskaffelse. Som ansvarlig for håndhevelsen av anskaffelseslovverket hvordan vurderer ministeren en slik praktisering av loven?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:841 (2017-2018)

  Innlevert: 01.02.2018

  Sendt: 02.02.2018

  Besvart: 09.02.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Ved behandling av dokument 8:122 S (2015-2016) «Representantforslag om en ny norsk romstrategi» ble det i november 2016 fattet et enstemmig vedtak i Stortinget om at regjeringen skal utarbeide en norsk romstrategi. Strategien er ikke lagt frem, men ambisjonen om å lage en strategi er gjentatt i den nye regjeringsplattformen. Når kan en forvente at regjeringen legger frem en sterkt forsinka nasjonal romstrategi?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:824 (2017-2018)

  Innlevert: 31.01.2018

  Sendt: 01.02.2018

  Besvart: 12.02.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  SIVA skal bidra til å fremme vekstkraften i distriktene. Det har oppstått en meget alvorlig konflikt mellom Tromsø-bedriften Nordic Pharma og SIVA. SIVA krever svært høy husleie, langt over markedspris, ifølge Nordic Pharma. Mange mener det høye avkastningskravet på SIVAs eiendomsportefølje er grunnen til dette. Konsekvensen kan være at Nord-Norges største satsing innen bioteknologisk prosessindustri legges ned, som har vært en statlig storsatsing over mange år. Hva vil statsråden foreta seg i saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:779 (2017-2018)

  Innlevert: 23.01.2018

  Sendt: 24.01.2018

  Besvart: 31.01.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kvifor er ei arbeidsgruppe som skulle sjå på vilkåra til verksemder som til dømes SFO, barnehage og kulturhus, lagt til næringsdepartementet - er det slik å forstå at regjeringa meiner at næringsinteressene til desse verksemda er større enn de offentlege, felles interessene dei representerer?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:754 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 22.01.2018

  Besvart: 30.01.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva er status for oppfølgingen av Stortingets enstemmige vedtak av 21. juni 2017 knyttet til en utredning av Norges handlingsrom knyttet til å kunne stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:743 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 19.01.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 26.01.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  I behandling av ny lov om offentlige anskaffelser fremhevet et samlet Storting at de ideelle organisasjonene skal være en viktig leverandør av velferdstjenester til det offentlige. Det er utarbeidet en god veileder. Hvordan vil ministeren sørge for at kommunene blir godt kjent med veilederen og settes i stand til å ta i bruk mulighetene i anskaffelsesregelverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:728 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 18.01.2018

  Besvart: 05.02.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vi har fått opplysninger om at Standard Norges komiteer nå må finansieres av eksterne kilder og vi hører også bekymring for norsk deltakelse i internasjonale komiteer som følge av at dette må finansieres av deltakerne selv. Er det gjort endringer i finansieringen av Standard Norges komiteer, kan statsråden garantere at dette ikke går utover det viktige arbeidet som gjøres av disse komiteene, og hvordan sikrer statsråden at Norge er tilstrekkelig representert i det internasjonale arbeidet, herunder ISO?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:604 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 05.01.2018 av næringsminister Monica Mæland

  Hvordan har ministeren og departementet tenkt å følge opp Stortingets vedtak om at Norsk design og arkitektursenter bør legge til rette for samarbeid med tilsvarende miljø i resten av landet, og hvilken vurdering gjøres rundt vedtaket om at det skal vurderes om det er hensiktsmessig å ha alle stillinger i Oslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:595 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 20.12.2017

  Besvart: 22.12.2017 av næringsminister Monica Mæland

  I hvilken grad er menneskerettighetsspørsmål en del av utforming og/eller reforhandling av handelsavtaler?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:580 (2017-2018)

  Innlevert: 18.12.2017

  Sendt: 18.12.2017

  Besvart: 22.12.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Kan statsråden bekrefte at fjerning av det skattefrie hyretillegget for sjøfolk og fradraget for småutgifter isolert sett fører til en økning i utbetalingen til rederiene gjennom tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, og kan statsråden gi et anslag på hvor mye utbetalingene til rederiene vil øke i inneværende år og neste år som følge av at disse to fradragene er fjernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:578 (2017-2018)

  Innlevert: 15.12.2017

  Sendt: 18.12.2017

  Besvart: 03.01.2018 av næringsminister Monica Mæland

  Er det følgende en korrekt forståelse av reglene for tilskuddsordningen for sjøfolk på skip registrert i NIS; nordisk bosatte; refusjon for skatt, trygd og arbeidsgiveravgift, EØS-statsborgere som ikke er bosatt i et nordisk land; refusjon for trygd og arbeidsgiveravgift, arbeidstakere som ikke er EØS-statsborgere og som ikke er bosatt i et nordisk land: ikke refusjon?