Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Næringsministeren NFD (1 - 20 av 37)
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1256 (2018-2019)

  Innlevert: 18.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Til behandling

  Hva er digitaliseringsministerens posisjon i debatten om å regulere de globale teknologigigantene, og hvilke konkrete nasjonale og internasjonale initiativ har han og regjeringen tatt for å unngå digitale monopoler, sikre konkurransen og unngå uønsket maktkonsentrasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1212 (2018-2019)

  Innlevert: 13.03.2019

  Sendt: 13.03.2019

  Til behandling

  Kan statsråden skaffe en oversikt over alle navneskifter som har skjedd i de siste 15-20 årene innenfor offentlig sektor, altså etater, virksomheter, direktorater, selskaper osv., og gjerne ta med kostnader på noen av de største endringene hvis mulig?
 • Skriftlig spørsmål fra Tom-Christer Nilsen (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1164 (2018-2019)

  Innlevert: 07.03.2019

  Sendt: 07.03.2019

  Hva er det reelle innholdet i de foreslåtte endringene i reglene for meldeplikt mht tjenestereglene?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1132 (2018-2019)

  Innlevert: 04.03.2019

  Sendt: 04.03.2019

  Besvart: 12.03.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Mener statsråden at sikkerheten på ferjer i Norge er god nok, vil statsråden be Sjøfartsdirektoratet foreta en grundig gjennomgang av sikkerheten på ferjer i Norge, herunder hvilke konsekvenser redusert bemanning har hatt for sikkerheten, og hvilke tiltak vil statsråden eventuelt iverksette for å bedre sikkerheten på ferjer i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1122 (2018-2019)

  Innlevert: 02.03.2019

  Sendt: 04.03.2019

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Teknologirådet ble opprettet på initiativ fra Stortinget som et uavhengig rådgivende organ for teknologivurdering. Statsråden har nå satt i gang en prosess om fremtidig organisering/plassering/tilknytning av Teknologirådet. Hvordan sikrer statsråden Teknologirådet som et uavhengig rådgivende organ i den pågående prosessen, og hvordan skal Stortinget involveres i arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1047 (2018-2019)

  Innlevert: 21.02.2019

  Sendt: 22.02.2019

  Besvart: 27.02.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  I Naustdal kommune behandles nå vannforsyningsplan samt detaljreguleringsplan i forbindelse med Nordic Minings gruveprosjekt. Planen for vannforsyning er sendt på høring mens detaljreguleringsplanen skal sendes på høring. For å behandle disse sakene skikkelig er det viktig å ha tilgang på søknaden om driftskonsesjon fra Nordic Mining. Direktoratet for mineralforvaltning sier imidlertid det vil ta tid før den blir offentlig. Hva vil statsråden gjøre for at offentligheten får tilgang til søknaden umiddelbart?
 • Skriftlig spørsmål fra Norunn Tveiten Benestad (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1030 (2018-2019)

  Innlevert: 20.02.2019

  Sendt: 20.02.2019

  Besvart: 28.02.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan næringsministeren bidra til å sikre en bedre ordning slik at verdiene i boligstiftelsene kan overføres til kommunene, og kan brukes som virkemiddel i kommunens boligpolitikk for å oppnå lovpålagte oppgave, selvfølgelig med boligsosial forvaltning som formål?
 • Skriftlig spørsmål fra Norunn Tveiten Benestad (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1029 (2018-2019)

  Innlevert: 20.02.2019

  Sendt: 20.02.2019

  Ser næringsministeren behovet for endringer i stiftelsesloven slik at en stiftelse med boligsosialt formål opprettet av en kommune, kan oppløses uten at det stilles strenge vilkår som følger av dagens lov, og kan oppløsning av slike stiftelser eventuelt begrenses til de stiftelser som ble opprettet før ny lov om sosiale tjenester trådte i kraft i 1991 og før gjeldende stiftelseslov (2010), være et alternativ?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1026 (2018-2019)

  Innlevert: 19.02.2019

  Sendt: 20.02.2019

  Besvart: 26.02.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden garantere at klagene som er varslet fra blant annet Sametinget og flere miljøorganisasjoner på vedtaket om å gi driftskonsesjon til Nussir ASA, vil bli underlagt en seriøs, grundig og ikke minst reell behandling hvor utfallet ikke nødvendigvis må bli at driftskonsesjonen opprettholdes?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristian Torve (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:982 (2018-2019)

  Innlevert: 14.02.2019

  Sendt: 14.02.2019

  Besvart: 25.02.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil statsråden foreta seg noe for å bidra til at konkurransekraften for kraftkrevende industri ikke svekkes som følge av den nåværende høye strømprisen?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:913 (2018-2019)

  Innlevert: 07.02.2019

  Sendt: 07.02.2019

  Besvart: 14.02.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden bekrefte at hensikten og oppfølging av budsjettavtalen tilsier at regjeringen vil sikre at tilskuddsordningen som er vedtatt for 2019 blir stabil over tid slik konsernsjefen i Color Line forventer.
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:888 (2018-2019)

  Innlevert: 05.02.2019

  Sendt: 05.02.2019

  Besvart: 12.02.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kapitaltilgangsutvalget leverte sin rapport 1.mars 2018. Et velfungerende kapitalmarked er avgjørende for lønnsomme bedrifter. Utvalget kom med flere forslag om hvordan bedre kanalisering av den tilgjengelige kapital, samt hvordan få en mer effektiv kobling mellom gründere og bedrifter som søker finansiering og kapitaleiere som søker investering. På oversikten over saker fra regjeringen våren 2019 står ikke kapitaltilgangsrapporten oppført. Når kan Stortinget forvente å få kapitaltilgang saken til behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:865 (2018-2019)

  Innlevert: 31.01.2019

  Sendt: 01.02.2019

  Statsråden har i svar av 29.11.2018 på spørsmål frå representanten Geir Pollestad varsla at han vil kartlegge omfanget av returprovesjon og eventuelle endringar i lovverket. Statsråden tar i svaret sikte på å ha vurderinga klar våren 2019. Kan statsråden gje ei løypemelding på prossesen og når ei slik vurdering kan ventast?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:852 (2018-2019)

  Innlevert: 30.01.2019

  Sendt: 31.01.2019

  Besvart: 08.02.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Design Region Bergen står nå i fare for å bli lagt ned på grunn av manglende økonomisk støtte. I løpet av de siste 10 årene har de bidratt til etablering av Design Thinking, et unikt tverrfaglig utdanningstilbud mellom NHH, UiB, HVL og NTNU. De har årlig arrangert Bergen Design Festival, har et bredt geografisk nedslagsfelt og har utviklet design innen industri, helse, bygg og byutvikling og utdanning. Vil ministeren ta grep for at noe av de 65 mill. til DOGA kan bli fordelt til regionale design miljø?
 • Skriftlig spørsmål fra Tom-Christer Nilsen (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:734 (2018-2019)

  Innlevert: 14.01.2019

  Sendt: 15.01.2019

  Besvart: 22.01.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil regjeringen legge vekt på tilknytning til, eller erfaring fra, små- og mellomstore bedrifter ved valg av fremtidige styremedlemmer til bla. Innovasjon Norge og SIVA?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:715 (2018-2019)

  Innlevert: 11.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Besvart: 18.01.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Jeg viser til svar på spm. nr. 665. Hvordan er planene om aktiv bruk av avgifter, støtteordninger og FOU-tilskudd med målsetting å bidra til at større del av restmassene får en bedre håndtering enn bare deponi, og er det slik at det vil bli etablert retningslinjer som kan medføre direkte pålegg om bruk av restmasser fra gruveindustrien?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:665 (2018-2019)

  Innlevert: 02.01.2019

  Sendt: 03.01.2019

  Besvart: 10.01.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvilke initiativ vil Næringsministeren ta for at en større del av restmassene fra bergverkindustrien blir brukt til alternative formål/ råvare i annen industriproduksjon, som oppfølging av Stortingets vedtak ved behandling av Innst. 127 S (2017–2018) og som oppfølging av EUs pakke for sirkulær økonomi?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:555 (2018-2019)

  Innlevert: 07.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Besvart: 17.12.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Nærings- og fiskeridepartementet lover i E24 5. desember 44 mrd. kroner over ti år i økte eksportinntekter som følge av nye handelsavtaler i det som fremstilles som et «frihandelsregnskap». Et regnskap har imidlertid både en pluss- og en minusside. Hvor store økte importutgifter vil Norge få som følge av disse handelsavtalene, og hvor mye innenlandsk verdiskaping og sysselsetting vil fortrenges av den økte importen som kan ventes som følge av avtalene?
 • Skriftlig spørsmål fra Leif Audun Sande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:528 (2018-2019)

  Innlevert: 05.12.2018

  Sendt: 06.12.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 13.12.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvorfor er ikke endringene i direktivet om virksomhetsoverdragelse som ble vedtatt i forbindelse med EUs endringsdirektiv 2015/1793 implementert i norsk rett enda?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:480 (2018-2019)

  Innlevert: 29.11.2018

  Sendt: 29.11.2018

  Besvart: 06.12.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva vil statsråden gjøre mer av for å forhindre sosial dumping, tvangsarbeid og menneskehandel i norske farvann og i norsk økonomisk sone, og på hvilken måte vil han eksempelvis sikre en bedre kontroll, sanksjoner, og kompetanse på dette området fra Sjøfartsdirektoratet og Kystvaktens side?