Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Næringsministeren NFD (1 - 11 av 11)
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:556 (2017-2018)

  Innlevert: 14.12.2017

  Sendt: 15.12.2017

  Til behandling

  Vil statsråden ta et initiativ overfor de ulike departementene som forvalter statens direkte eierskap, for å kartlegge omfanget/bruken av private helseforsikringer hvor arbeidsgiver betaler forsikringspremien, og/eller ta et initiativ til at staten som hel- eller deleier kan gå foran med et godt eksempel og avvikle/foreslå avvikling av de samme ordningene?
 • Skriftlig spørsmål fra Leif Audun Sande (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:547 (2017-2018)

  Innlevert: 13.12.2017

  Sendt: 14.12.2017

  Til behandling

  Hvordan kan offentligheten få kunnskap om hvorvidt midlene Innovasjon Norge forvalter til støtte og finansiering av nyskapende næringsutvikling går til de riktige formål og tiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:544 (2017-2018)

  Innlevert: 13.12.2017

  Sendt: 14.12.2017

  Til behandling

  Den 11. desember i år gjorde Stortinget vedtak om å gi Nærings- og fiskeridepartementet fullmakt til å avhende eiendom på Rausand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Det vises her til komiteens tilråding i Innst. 8 S (2017-2018), bokstav A, romertall XVI. Kan statsråden bekrefte at eventuelle uavklarte forhold rundt miljøstatus på området som skal avhendes, vil bli rettet opp før salget blir gjennomført, evt. at kjøper ved kontraktsinngåelse blir pålagt å sørge for at dette skjer innen en nærmere angitt tidsfrist?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:527 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  Omfanget av #metoo viser at seksuell trakassering i arbeidslivet er et stort samfunnsproblem. NHO, LO og en rekke bransjer har tatt grep og ansvarliggjort lederne for å ta tak i ukulturen i norsk arbeidsliv. Staten som eier bør fremstå som en tydelig rollemodell. Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak hun har igangsatt overfor selskapene der staten har et direkte eierskap, slik at ansatte i disse selskapene ikke skal bli utsatt for seksuell trakassering og overgrep?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:459 (2017-2018)

  Innlevert: 06.12.2017

  Sendt: 07.12.2017

  Besvart: 14.12.2017 av næringsminister Monica Mæland

  I hvilken grad mener statsråden at Argentum oppfyller formålet slik det er definert i eierskapsmeldingen, og vurderer statsråden det slik at insentivordningene i Argentum støtter oppunder selskapets formål slik det er definert i denne melding?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:453 (2017-2018)

  Innlevert: 06.12.2017

  Sendt: 07.12.2017

  Besvart: 15.12.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Vil statsråden ta initiativ til at offentlig eide, nasjonale virkemiddelaktører tilpasser seg de nye regiongrensene, og vil hun videre orientere Innovasjon Norge om forventningen om at deres regionsgrenser skal tilsvare de nye regiongrensene fra og med 1. januar 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:353 (2017-2018)

  Innlevert: 23.11.2017

  Sendt: 24.11.2017

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 01.12.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Vil statsråden vurdere å innføre sertifisering av guider?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:166 (2017-2018)

  Innlevert: 01.11.2017

  Sendt: 02.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av næringsminister Monica Mæland

  I reiselivsmeldinga er det fleire stader nytta omgrepet «Vestlandet». Kva geografisk område er det regjeringa meiner med «Vestlandet»?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:26 (2017-2018)

  Innlevert: 09.10.2017

  Sendt: 10.10.2017

  Besvart: 18.10.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Kan statsråden gjøre rede for hvilke reaksjoner staten har iverksatt mot Institutt for energiteknikk etter at det ble kjent at IFE har lagret flytende radioaktivt avfall i Himdalen i Aurskog-Høland i strid med reglene?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:15 (2017-2018)

  Innlevert: 09.10.2017

  Sendt: 09.10.2017

  Besvart: 18.10.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Mener næringsministeren at Telenor ivaretar sitt samfunnsansvar når de nå ønsker å legge ned hele kundeservicekontoret i Harstad, som er det eneste nord for Gjøvik, og kan statsråden gå god for at Telenor har vurdert alle alternativene til nedleggelse i tilstrekkelig grad?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:5 (2017-2018)

  Innlevert: 09.10.2017

  Sendt: 09.10.2017

  Besvart: 18.10.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Statseide Telenor legger ned kontor i Harstad med 80 ansatte, mens tilsvarende kontor i Oslo skjermes. Samme historie virker å gjenta seg: Teknologi gjør arbeidsplasser overflødig, men nedleggelsene skjer i distriktene mens store byer og pressområder skjermes. Spesielt overraskende er det at Telenor gjør slike vurderinger, med det samfunnsansvar som påligger dem. Hva er statsrådens vurdering av nedleggelsene i Telenor?