Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Næringsministeren NFD (1 - 20 av 28)
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1010 (2019-2020)

  Innlevert: 19.02.2020

  Sendt: 19.02.2020

  Til behandling

  Det foreligger planer for mulig utflytting av arbeidsplasser ved Kongsberg Maritime AS. Dette vil kunne svekke den maritime verdikjeden som finnes på Nordvestlandet. Hvordan vil næringsministeren gjennom sitt eierskap sikre at viktige arbeidsplasser og spisskompetanse ikke flytter ut av landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:933 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Besvart: 17.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Spørsmålet om frisørtilbud til hjemmeboende eldre i Moss er et prinsipielt spørsmål som vil ha betydning for hele kommune-Norge. Slike tilpassede tjenester kan vurderes som allmennyttige og ikke en del av et kommersielt marked, uavhengig om brukeren bor på institusjon eller hjemme. På hvilket grunnlag kan Moss kommune være trygg på at de kan tilby denne tjenesten også til hjemmeboende eldre?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:929 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Vil statsråd Nybø rydde opp, og hva vil statsråden i så fall konkret gjøre?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:928 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 19.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Hvilke tiltak vil regjeringen iverksette for å rydde opp og begrense forurensningen etter tidligere gruvedrift i Folldal, og hvilken dato vil disse tiltakene komme på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:905 (2019-2020)

  Innlevert: 10.02.2020

  Sendt: 10.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Sintef-rapporten Gull i grønne skoger? Analyse av mulighetene innen bioøkonomi i Innlandet 2015; peker på økt mulig verdiskaping på 20 mrd. og 25000 arbeidsplasser innen 2050. Skal dette realiseres kreves store endringer. Staten må styrke forskning, utdanning og sikre tilgang på kapital. Ser statsråden at uten større endringer i statens bidrag, går en glipp av store muligheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:836 (2019-2020)

  Innlevert: 02.02.2020

  Sendt: 03.02.2020

  Besvart: 10.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Hvilke endring og eller konkretisering av gjeldende praksis for meldeplikten innebærer de to veilederne til EØS-høringsloven som Nærings- og fiskeridepartementet publiserte 23.01.20, har det skjedd endringer i hva som defineres, forstås og/eller praktiseres som informasjonssamfunnstjenester, og hvor mange ganger har forslag til nye regler for informasjonssamfunnstjenester, totalt og for hvert enkelt år, blitt sendt på EØS-høring med tilhørende stillstandsperiode siden EØS-høringsloven trådte i kraft?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:845 (2019-2020)

  Innlevert: 31.01.2020

  Sendt: 03.02.2020

  Besvart: 10.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Stemmer det at EØS-avtalen tvinger Moss kommune til å avvikle et populært frisørtilbud til kommunens hjemmeboende eldre, og hva vil statsråden gjøre for å hindre at norske kommuner legger ned velfungerende tilbud til sine innbyggere på grunn av EØS-press?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:796 (2019-2020)

  Innlevert: 29.01.2020

  Sendt: 29.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  I debatten om fergesikkerhet mener sjømannsorganisasjonene at sikkerheten er for lav på grunn av lav bemanning og at Sjøfartsdirektoratet burde drive bedre tilsyn for å avdekke dette. Sjøfartsdirektoratet svarer da at de ikke har nok ressurser til dette. Hva vil næringsministeren å gjøre for å sikre nok ressurser til Sjøfartsdirektoratet, slik at de kan utføre sine tilsynsoppgaver?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:793 (2019-2020)

  Innlevert: 29.01.2020

  Sendt: 29.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Er arbeidet for å en mulig handelsavtale med USA et felles EFTA-mål eller et bilateralt Sveits – USA-prosjekt?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:765 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 24.01.2020

  Besvart på vegne av: Fiskeri- og sjømatministeren

  Besvart: 31.01.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Justervesenet har meldt om økning i årsavgiften for tilsyn av fiskemottak, som kjøper fersk fisk. Avgiftene for fryseriene må da reduseres, gitt at den totale avgiftsbelastningen skal holdes uendret. Avgiftssystemet vil dermed i enda større grad favorisere eksport av råstoff fremfor bearbeiding av råstoffet her hjemme. Er denne hemmingen av verdiskaping i Norge tilsiktet fra statsrådens side, eller vil han foreta seg noe for å rette opp i denne skjevheten, og bedre konkurranseevnen for mottaksanleggene her hjemme?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:755 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Besvart: 30.01.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  I september 2018 satt regjeringen ned et offentlig utvalg, etter anmodning fra Stortinget, som skulle gjennomgå offentlige finansierte velferdstjenester i Norge i dag, med sikte på å kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester, herunder handel mellom nærstående, bruk av skatteparadis, tynnkapitalisering og utbytte. Utvalget skulle levere delrapport innen september 2019. Hvorfor har ikke utvalget levert utvalget levert innen tidsrammen, og når kan vi forvente at delrapporten blir offentliggjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:732 (2019-2020)

  Innlevert: 19.01.2020

  Sendt: 20.01.2020

  Besvart: 27.01.2020 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva er status i EU for Kommisjonens forslag til meldepliktdirektiv, er Norges posisjon i saken endret etter EØS/EFTA-landene sendte kommentar til EU 15. februar 2019, deler statsråden konklusjonene fra EØS/EFTA-forumet for kommuner og regioner av 12. desember 2019, og vil statsråden ta initiativ til at disse blir formidlet til EU på vegne av EØS/EFTA-landene?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:727 (2019-2020)

  Innlevert: 17.01.2020

  Sendt: 20.01.2020

  Besvart: 27.01.2020 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  En oversikt gjengitt i Dagbladet nylig viser at 15 statlige selskaper ga toppsjefen en lønnsvekst på 10 pst. eller mer i 2018. I lys av denne utviklingen, og av at flere toppledere nå tjener 20-25 ganger mer enn gjennomsnittsnordmannen, vurderer næringsministeren å gjøre innstramminger i statens retningslinjer for lederlønn for å sørge for å redusere samlet godtgjørelse for ledende ansatte i statlig eide selskap, og når regner ministeren med at forslaget til endringer vil foreligge?
 • Skriftlig spørsmål fra Kårstein Eidem Løvaas (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:562 (2019-2020)

  Innlevert: 13.12.2019

  Sendt: 16.12.2019

  Besvart: 03.01.2020 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva hadde konsekvensene for Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater vært dersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde fått gjennomslag for å kutte konsulentbruken med henholdsvis 28,9 og 70,6 millioner kroner?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:431 (2019-2020)

  Innlevert: 29.11.2019

  Sendt: 29.11.2019

  Besvart: 06.12.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Viser til svar datert 2. okt i år om oppdeling av offentlige anskaffelser for å ikke begrense konkurranse og markeder. Sykehusinnkjøp har tatt grep, men Universitet og høgskolerådet har ikke fulgt opp Stortinget og anskaffelsesegelverket "del opp eller begrunn-prinsippet". Ministeren ga et klart svar i oktober, men det når tydeligvis ikke ut til de som gjennomfører anskaffelsene. Hva gjør ministeren for at offentlige anskaffelser blir brukt i samsvar med Stortingets føringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:368 (2019-2020)

  Innlevert: 21.11.2019

  Sendt: 22.11.2019

  Besvart: 28.11.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Turistnæringen er en voksende næring, og flere kommuner, som Bergen, ønsker å innføre "turistskatt" for å finansiere tiltak for å bedre tilbudet, spre turistene og redusere belastningen på de mest utsatte turistattraksjonene. Turistskatt er vanlig i store deler av Europa. Vil ministeren gi kommunene mulighet til selv å vedta lokal turistskatt for å videreutvikle en mer bærekraftig turistnæring med god lokal forankring?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:349 (2019-2020)

  Innlevert: 20.11.2019

  Sendt: 21.11.2019

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 28.11.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvordan vil regjeringen legge til rette for at kommunene og spesialisthelsetjenesten kan utlyse anbud forbeholdt ideell virksomhet innen helse- og omsorgssektoren, på de områder der man anser å ikke selv ha forutsetningene for å gi et like godt eller bedre tjenestetilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:335 (2019-2020)

  Innlevert: 18.11.2019

  Sendt: 18.11.2019

  Besvart: 25.11.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  I en tid hvor det er et stort behov for omstilling i næringslivet, velger næringsministeren å foreslå reduksjoner i flere av virkemidlene som nettopp skal bidra til nye muligheter for næringslivet. Et eksempel på dette er at næringsministeren i statsbudsjettet foreslår å endre mandatet til Investinor AS slik at man stenger muligheten for at selskapet kan gjøre direkte investeringer. I Adresseavisen 13. november kan vi lese at regjeringspartiene vil stoppe dette forslaget. Dette illustrerer den betydelige usikkerheten regjeringen har i sin tilnærming til næringspolitikken. Hva vil statsråden gjøre for å gi næringspolitikken større forutsigbarhet, og er han enig i at det er viktig å videreføre Investinor AS sitt mandat for aktive direkteinvesteringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:327 (2019-2020)

  Innlevert: 17.11.2019

  Sendt: 18.11.2019

  Besvart: 25.11.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Er vurderingen av behovet for bruk av Grunnlovens § 115 ved behandling av prosedyreforordningen i Stortinget fortsatt den samme nå som da lovavdelingen i Justisdepartementet gjorde sin vurdering i 2014, og har eventuelt argumentene for dette blitt styrket eller svekket siden den gang?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:283 (2019-2020)

  Innlevert: 11.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Besvart: 18.11.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Regjeringen har uttalt at offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel for å få ned klimagassutslipp og oppnå andre miljømål. Likevel blir norske bedrifter med klimavennlig produksjon utkonkurrert på pris av utenlandske aktører, for eksempel Ulefos Jernværk, som produserer kumlokk på vannkraft. Hva gjør regjeringen for å sikre at klimahensyn vektlegges ved offentlige innkjøp, og vil næringsministeren vurdere tiltak for å sikre konkurranseevnen til lokale, klimavennlige jernvarer i markedet for offentlige innkjøp?